Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Lista obejmuje publikacje od 1996 r.

 1. Zasada wyłączności jurysdykcji Wspólnoty Europejskiej w sprawach połączeń przedsiębiorstw a uprawnienia państw członkowskich, „Państwo i Prawo” 1996, nr 4-5, s. 177-187.
 2. Spółki z udziałem gminy a zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnozy i perspektywy, Opole 1997, s. 155-171.
 3. Spółka z udziałem gminy uczestnikiem postępowania o zamówienie publiczne, „Biuletyn Informacyjny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu” 1997, nr 2, s. 6-10.
 4. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998, s. 421.
 5. Przepisy ogólne ustawy o zamówieniach publicznych po nowelizacji, „Państwo i Prawo” 1998, nr 3, s. 48-63.
 6. Podmiotowość prawna sejmiku samorządowego, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 3, s. 32-37.
 7. Zasada subsydiarności w prawie Unii Europejskiej [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. I, red. S. Dolata, Opole 1998, s. 311-322.
 8. Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, „Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych” 1998, oraz „Zamówienia Publiczne – Doradca”, 1998, nr 9, s. 36-39.
 9. The Concept of „Concentration of Undertakings” in Regulation 4064/89 of the Council of the European Communities and Polish Anti-Monopoly Law [w:] Introduction to Competition and State Aid Law of the European Union, Central and Eastern European Legal Studies (a special edition of the „European Review of Public Law”), Volume I, European Public Law Center, 1998.
 10. Konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego a perspektywy integracji europejskiej.[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, pod red. C. Mika, Toruń 1999, s. 243-276.
 11. Zasada subsydiarności na tle aktualnych przemian w Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1999, nr 2, s. 20-37.
 12. Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, „Państwo i Prawo” 2000, nr 7, s. 41-60.
 13. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfikowanej pomocy państwa dla przedsiębiorstw, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2000, nr 5, s. 2-10.
 14. Ochrona zaufania a obowiązek rewindykacji nielegalnej pomocy państwa dla przedsiębiorstw na podstawie prawa wspólnotowego. [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. S. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 467-488.
 15. IGC 2000 and the institutional reforms necessitated by the enlargement: Some practical reflections from the perspective of the candidate state, opubl. na stronie www http://www.consuniv.org/frame_en.html. Współautor: S. Biernat
 16. Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze 2002, ss. 453.
 17. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, Toruń 2002, s. 289-313.
 18. Ochrona konkurencji na rynku kart płatniczych w świetle prawa wspólnotowego (wybrane zagadnienia), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr. 7, s. 17-26.
 19. Recenzja książki: E. Wojtaszek-Mik, Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego, Toruń 2001, pp. 277, [w:] „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, nr 2, s. 483-488.
 20. Zasada subsydiarności w projekcie przyszłej Konstytucji Europejskiej, „PECSA Informuje” 2003, nr 1, s. 3-5.
 21. “Enhanced Cooperation” between EU Member States – An Opportunity or a Threat to Poland [w:] The Emerging Constitutional Law of the European Union – German and polish Perspectives, eds. Bodnar, M. Kowalski, K. Raible, F. Schorkopf, Springer, Heidelberg 2003, s. 239-252.
 22. Mechanizm wzmocnionej współpracy na tle konstytucyjnych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2003, Nr 1, s. 7-39.
 23. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Zakamycze 2003; (wspólnie z S. Biernatem i M. Niedźwiedź).
 24. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji [w:] Przystąpienie Polskie do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, red. S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź, Kraków 2003, s. 231-259.
 25. Rola parlamentów krajowych w Unii Europejskiej w świetle projektu konstytucji dla Europy, „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 11, s. 5-9.
 26. Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podstawowe, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 1, s. 2-10.
 27. Zasada pomocniczości w przyszłej konstytucji europejskiej, „Państwo i Prawo” 2004, z. 3, s. 51-62.
 28. National Report: Poland [w:] The Modernisation of EU Competition law Enforcement in the European Union. FIDE 2004 National Reports, red. D. Cahill, Cambridge 2004, s. 461-478 (wspólnie z P.K. Rosiakiem).
 29. Rola organów krajowych w sprawach kontroli i nadzoru pomocy państwa dla przedsiębiorstw w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej [w:] Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unia Europejska, red. F. Piontek, W. Piontek, Warszawa – Bielsko-Biała – Katowice 2004, s. 129-142.
 30. Wspólnotowa regulacja pomocy państwa dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej, red. C. Banasiński, Warszawa 2005, s. 203-217.
 31. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym, „Wspólnoty Europejskie” 2005, nr 10, s. 22-28.
 32. Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej, red. S. Dudzik, Zakamycze 2005.
 33. System instytucjonalny Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy. Zarys problematyki [w:] Konstytucja dla Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej, red. S. Dudzik, Zakamycze 2005, s. 221-248.
 34. Konstytucja dla Europy – wprowadzenie, publikacja elektroniczna na dysku CD pt. Konstytucje, dołączonym do „Gazety Prawnej” z 2005, nr 84, 15 stron wydruku.
 35. Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – konsekwencje dla procesu inwestycyjnego (wspólnie z J.Pisulińskim), „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 5, s. 49-60.
 36. National Report: Poland [w:] State Aid: the effective application of EU state aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid – the role of national law and practice, red. X. L. Xenopoulos, General Rapporteur P.F. Nemitz, Nicosia 2006, s. 185-206.
 37. Recenzja książki: C. Mik, W. Czapliński, Traktat o Unii Europejskiej, Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005 [w:] „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 3, s. 62-64.
 38. National Report: Poland [w:] The Effective Application of EU State Aid Procedures. The Role of National Law and Practice, red. P. F. Nemitz, Kluwer Law International 2007, s. 323-342
 39. Unia Europejska [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007, s. 15-63
 40. Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia), “Samorząd Terytorialny” 2007, nr. 3, s. 62-71.
 41. The Role of National Courts in Ensuring the Effectiveness of the Standstill Clause in State Aid Cases (Article 88(3) EC), „Archivum Iuridicum Cracoviense” 2008, Vol. XLI, 5-29.
 42. Enforceability of Regulatory Decisions and Protection of Rights of Telecommunications Undertakings, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (publ. Uniwersytet Warszawski), Vol. 2008, 1(1), pp. 81-108 (Pobierz PDF).
 43. Sposoby przekształcania prawa polskiego pod wpływem prawa europejskiego (na przykładzie prawa gospodarczego), “Państwo i Prawo” 2008, No. 5, pp. 3-19.
 44. Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej,Wolters Kluwer 2009, ss. 392 (współredaktor).
 45. Współpraca Komisji Europejskiej z organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw, Wolters Kluwer 2010, ss. 400.
 46. Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionego w dniu 12 listopada 2010 r. Sejmowi RP przez Prezydenta RP (druk nr 3598), „Przegląd Legislacyjny” 2011, nr 1, s. 170-178 (opracowanie).
 47. Prawo konkurencji Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2011, z. 5, s. 84-92
 48. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w świetle unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2011, t. XXV, Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, s. 95-124.
 49. El mercado de la electricidad en Polonia [w:] La construcción del mercado europeo de la energía, Gonzalo Maestro Buelga, Miguel Angel García Herrera, Eduardo Virgala Fororuia (Editores), Granada 2011, s. 169-194 (wspólnie z M. Nowaczek-Zaremba).
 50. Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2011, ss. 404 (współredaktor).
 51. Szkoła wyższa jako przedsiębiorstwo w prawie pomocy państwa Unii Europejskiej [w:] Wybrane zagadnienia dotyczące finansowania uczelni, red. J. Barcz, J. Wilkin, Warszawa 2011, s. 65-79.
 52. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Zjednoczeni w różnorodności? [w:] Unia Europejska: zjednoczeni w różnorodności, red. C. Mik, Warszawa 2012, s. 385-409, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9EF3B748DCCC8B93C1257B2E003ECF19/$file/Zjednoczeni_w_roznorodnosci.pdf.
 53. Konstytucyjne ramy polskiego prawa energetycznego [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, t. I, Warszawa 2012, s. 697-708.
 54. Procesowe nadużycie prawa jako przesłanka naruszenia art. 102 TFUE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 1, s. 17-25.
 55. “The Court of the Last Word.” Competences of the Polish Constitutional Tribunal in the Review of European Union Law, “Yearbook of Polish European Studies” 2012, nr 15, s. 225-258 (wspólnie z N. Półtorak), http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/s_dudzik.pdf.
 56. Ewolucja unijnego rynku wewnętrznego w zakresie handlu uzbrojeniem [w:] Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi. Nowe regulacje – nowe wyzwania, red. J. Barcz, J. Bokszczanin, Warszawa 2013, s. 43-74 (wspólnie z P. Sitarkiem).
 57. Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-264-6767-7, ss. 580 (współredaktor).
 58. Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-255-4611-3, s. 491-553 (wspólnie z I. Kawką).
 59. Przekształcenia polskiego prawa energetycznego pod wpływem prawa Unii Europejskiej [w:] System prawa administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-255-4611-3, s. 674-693.
 60. Implementation of the Third Energy Package in Poland [w:] El Mercado europeo de la energía después del tercer paquete legislativo, red. G. Maestro Buelga, M.A. García Herrera, E. Virgala Foruria, Granada 2014, ISBN: 978-84-9045-159-5, s. 243-260, (wspólnie z M. Okręglicką-Mazur).
 61. Wyznaczanie rynków produktowych w ramach kontroli koncentracji sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W kierunku konwergencji praktyk krajowych i unijnych?, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6, s. 8-21, (wspólnie z A.Tombińskim) http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/20/pdf/08.pdf
 62. „Zgody szczególne” na dokonanie koncentracji (wybrane zagadnienia), Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 7, s. 4-10.
 63. Kontrola koncentracji w świetle ostatnich zmian ustawowych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2, s. 27-41. http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/25/pdf/27.pdf
 64. Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 3, s. 4-12.
 65. Recenzja książki K. Kowalik-Bańczyk „Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych – w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej”, Warszawa 2012 [w:] Kwartalnik Prawa Publicznego 2013, nr 4, s. 89-96.