Katedra Prawa Rolnego UJ
Wykaz literatury
> Egzaminy > Materiały obowiązkowe > Gospodarka nieruchomościami

Regulamin egzaminu z przedmiotu „Gospodarska nieruchomościami”

1. Zapisy na poszczególne terminy egzaminów  – w usosie.
2. Zakres egzaminu: wykład  oraz materiały pomocnicze, których wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Katedry (zob. niżej).
3. Forma egzaminu: test obejmujący 30 pytań jednokrotnego wyboru. Poprawki na arkuszu odpowiedzi nie są dopuszczalne.
4. Czas trwania egzaminu: 35 min.
5. Kryteria ocen:
a)     
16 - 18 pkt – ocena: dost.
b)      19 - 21 pkt – ocena: plus dost.
c)      22 - 24 pkt – ocena: db
d)     25 - 26 pkt – ocena: plus db.
e)      27 - 30 pkt – ocena: bdb.
6. Wyniki w usosie najpóźniej następnego dnia po egzaminie.
7. Arkusze odpowiedzi można przeglądać w Katedrze w czasie dyżuru wykładowcy. W tym czasie można żądać weryfikacji oceny. 
8. Oceny z egzaminu są wpisywane do protokołów w usosie z urzędu. 
 
MATERIAŁY POMOCNICZE
Wykaz literatury uzupełniającej 

1. G.Bieniek, Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2004.
2. G.Bieniek, S.Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013.
3. Ustawa o gospodarce nieruchomości. Komentarz pod red. S. Kalus, Warszawa 2012.
4. E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Warszawa 2015.
5. M.Możdżeń-Marcinkowski, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa 2003.
6. M. Bielecki, Proces inwestycyjno-budowlany - aspekty prawne, Warszawa 2016.
7. J.Szachułowicz, Własność publiczna, Warszawa 2000.
8. J.Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2005.
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod red. prof. Z.Niewiadomskiego, Warszawa 2018.
10. R.Pessel, Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa 2008.
11. B.Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne. Warszawa 2007.
12. R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, C.H. Beck 2011.
 
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA  NIERUCHOMOŚCIAMI
1.     Art. 21 i 64 Konstytucji RP. 
2.     Art. 345 TFUE (dawny artykuł 295 TWE)
3.     Art. 57, art. 140 -352, art. 659-719, art. 922-985 k.c. 
4.     Ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2017.2278). 
5.     Art. 1-22 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2018.1916). 
6.     Art. 6, 6a i 20-26 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017.2101).
7.     Art. 2, 3, 7, 8, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 33 i 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26.03. 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 2018.908).
8.      Art. 1-6c ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym  (Dz.U. 2017.1892).  
9.     Art. 1-8, 17-33 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. 2018.2068). 
10.   Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a", art. 31 i 47 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994).  11.   Art. 5-21 ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o  pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990.32.191 ze zm.) 
12.   Art. 2-8 ustawy z ustawy z dnia 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości         (Dz.U. 1990.79.464 ze zm.). 
13.   Art. 1-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. 2018.1445).
14.   Art. 1-8, 12-19 i 24-50  ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa              (Dz.U. 2018.91).
15.   Art. 1-14a i 18-44 ustawy  z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018.2129). 
16.   Art. 5-15 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017.2126). 
17.   Art. 7-11 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2018.716).   
18.   Ustawa z dnia 20.10. 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2017.1010)
19.   Art. 19-37ga ustawy z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 2018.2014).
20.   Art. 1-20 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017.1161 ze zm.). 
21.   Art. 1-17, 28, 43-65 ustawy  z dnia 10.07.2015 r. o  Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 2017.1457 ze zm.).
22.   Art. 1-152, 174, 179, 199-242 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018.121).
23.   Art. 1-5 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 2018.762).
24.   Art. 12 pkt 8 lit. „a" i art. 34 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018.995.
25.   Art. 18 pkt 19 lit. „a" i art. 43 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2018.913).
26.   Art. 60-74 ustawy  z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998.133.872 ze zm.). 
27.   Art. 1-6 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw  państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 52 ze zm.). 
28.   Art. 10-34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz.U. 2017.1566).
29.   Art. 1-6 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym  (Dz.U. 2018.1821). 
30.   Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018.1945).
31.   Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych (Dz.U. 2018.1484). 
32.   Art. 1-9 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2018.1405). 
33.   Art. 6-18, 23 i 25-28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018.1614). 
34.   Art. 1-24 ustawy z dnia 8.07.2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2017.2126). 
35.   Art. 1-9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. 2016.2261 ze zm.).  
36.   Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi  granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017.2097).
37.   Ustawa z dnia 29.09.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności        nieruchomości  (Dz.U. 2012.83 ze zm.). 38. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716). 39.   Art. 2, 3, 5, 8-10, 13-15, 19, 25-27 ustawy z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2018.1398).           
40.   Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.201.1182).
41.   Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem     państwowym (Dz.U.2016.2260).
42.   Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017.1529).
43. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2018. 1496).
Kraków, dnia 5.XII.2018 r.