Katedra Prawa Rolnego UJ
Sylabusy
> Katedra > Sylabusy
Lp. Elementy składowe sylabusu Opis
1. Nazwa przedmiotu Prawo  rolne
2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra  Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji
3. Kod przedmiotu WPA-P216 i WPA-PZ216
4. Język przedmiotu Język polski
5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Grupa treści podstawowych
6. Typ przedmiotu Fakultatywny  ograniczonego wyboru
7. Rok studiów, semestr Przedmiot nie jest przypisany do roku
8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
Dr Paweł Blajer
9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot
Dr Aneta Makowiec
mgr Patryk Bender
10. Formuła przedmiotu Wykład, seminarium, ćwiczenia
11. Wymagania wstępne Zalecane wcześniejsze zaliczenie prawa cywilnego i prawa administracyjnego
12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Prawo stacjonarne: wykład 45 godz., ćwiczenia 30 godz.; Prawo niestacjonarne: wykład 28 godz.; Administracja stacjonarna: wykład 45 godz., seminarium 60 godz.
13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 7 pkt  ECTS
14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? Tak
15. Założenia i cele przedmiotu Efektem kształcenia jest poznanie  rozwiązań prawnych dotyczących  podstawowych zagadnień z zakresu prawa rolnego, zarówno o charakterze  cywilistycznym jak i administracyjnym. Jak również  rozwiązania prawne, których źródłem są  zarówno regulacje ustawodawstwa europejskiego jak  i prawa krajowego.
16. Metody dydaktyczne Wykład:  studia stacjonarne prawo i administracja 3 godz.  tygodniowo,  przez  piętnaście tygodni , prawo niestacjonarne  4 godz. tygodniowo  w czasie zjazdów, tj.  siedem tygodni. Ćwiczenia prawo stacjonarne  2 godz. tygodniowo przez piętnaście tygodni. Seminarium 2 godz. tygodniowo przez  30 tygodni.
17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Egzamin pisemny  testowy, Ćwiczenia fakultatywne, możliwość otrzymania zaliczenia na podstawie przygotowania i aktywności na zajęciach.
18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Przedmiot dotyczy problematyki  gospodarki gruntami rolnymi oraz sytuacja prawna producenta rolnego. Szczególna uwaga położona jest na problematykę obrotu nieruchomościami rolnymi, dziedziczenia gospodarstw rolnych, odpowiedzialności za zobowiązania związane z  prowadzeniem gospodarstwa rolnego.  Uwzględniona jest problematyka dotycząca sytuacji prawnej cudzoziemców jako podmiotów obrotu nieruchomościami położonymi na terenie Polski. Przedmiot obejmuje również zagadnienia dotyczące form prawnych dysponowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. A także zagadnienia dotyczące płatności w ramach sytemu wsparcia bezpośredniego, oraz problematykę wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
19. Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu
Literatura podstawowa, podręcznik Prawo rolne pod red. P. Czechowskiego, wyd. WoltersKluwer 2017.
 
Lp. Elementy składowe sylabusu Opis
1. Nazwa przedmiotu Gospodarka nieruchomościami
2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Prawa Rolnego, Wydział Prawa i Administracji
3. Kod przedmiotu WPA-A66
4. Język przedmiotu Język polski
5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany Grupa treści kierunkowych
6. Typ przedmiotu Fakultatywny - dowolnego wyboru.
7. Rok studiów, semestr SUM I i II rok
8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot ---
10. Formuła przedmiotu Wykład i seminarium
11. Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych
12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Wykład - 45
Seminarium - 60 godzin
13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 7 pkt ECTS
14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? Tak
15. Założenia i cele przedmiotu Zapoznanie studentów kształtowaniem się stosunków własnościowych w Polsce po II wojnie światowej, poznanie przez nich podstawowych instytucji prawnych dotyczących zarówno wykonywania własności gruntami publicznymi i prywatnymi, jak i rozporządzania nimi, także na podstawie umów obligacyjnych.
16. Metody dydaktyczne Podstawową metodą jest wykład. Metody uzupełniające to udział seminarium magisterskim oraz indywidualne konsultacje.
17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Egzamin pisemny: Egzamin testowy, obejmujący 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 30 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 16 punktów. Wyznacza się cztery terminy egzaminów: dwa w sesji letniej i dwa w sesji poprawkowej.


18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 1. Kształtowanie się stosunków własnościowych
2. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki gospodarowania gruntami
3. Formy prawne władania gruntami.
4. Wykonywanie własności. Stosunki sąsiedzkie.
5. Wpływ planowania przestrzennego na wykonywanie prawa własności i lokalizacja inwestycji.
6. Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej. Pozwolenie na budowę oraz inne podstawowe instytucje prawa budowlanego
7. Rozgraniczenie nieruchomości. Scalenie i podział nieruchomości. Scalenie rolnicze. Podział nieruchomości.
8. Księgi wieczyste i  ewidencja gruntów i budynków
9. Kompetencje w zakresie gospodarowania nieruchomościami
10. Formy prawne gospodarowania gruntami publicznymi i formy dysponowania gruntami prywatnymi (cz. I)
11. Formy prawne gospodarowania gruntami publicznymi i formy dysponowania gruntami prywatnymi (cz. II)
12. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania.
19. Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu
 1. G. Bieniek, Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2004.
 2. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007.
 3. G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2008.
 4.  K. Buczyński,M. Przychodzki, Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa de lege ferenda. Rejent 2008 nr 1 s. 9-36.
 5. M. Możdżeń-Marcinkowski, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa 2003.
 6. Nieruchomości. Zagadnienia prawne pod red. H. Kisilowskiej, Warszawa 2006.
 7. J. Szachułowicz, Własność publiczna, Warszawa 2000.
 8. J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2005.
 9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz pod red. prof. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2008.
 10. R. Pessel,  Nieruchomości Skarbu Państwa, Warszawa 2008.
 11. B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami. Podstawy prawne. Warszawa 2007.

 
Lp. Elementy składowe Opis
1. Nazwa przedmiotu Prawo rolne - ćwiczenia
2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Prawa Rolnego Wydział Prawa i Administracji UJ
3. Kod przedmiotu*
4. Język przedmiotu Język polski
5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany* grupa treści kierunkowych
6. Typ przedmiotu* fakultatywny - dowolnego wyboru
7. Rok studiów, semestr Przedmiot nie jest przypisany do roku
8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Dr Paweł Blajer, dr Aneta Makowiec, mgr Patryk Bender
9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot  dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
10. Formuła przedmiotu Ćwiczenia - 30 godzin
11. Wymagania wstępne* Brak wymagań wstępnych
12 Liczba godzin zajęć dydaktycznych Ćwiczenia- 30 godzin
13 Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi*
14 Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?*
15 Założenia i cele przedmiotu Efektem kształcenia jest poznanie rozwiązań prawnych dotyczących  podstawowych zagadnień z zakresu prawa rolnego, zarówno o charakterze cywilistycznym jak i administracyjnym. Zajęcia uwzględniają również rozwiązania prawne, których źródłem są  zarówno regulacje ustawodawstwa europejskiego, jak i prawa krajowego.
16 Metody dydaktyczne Ćwiczenia prawo stacjonarne i niestacjonarne - 2 godz. tygodniowo przez piętnaście tygodni.
17 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Ćwiczenia fakultatywne, możliwość otrzymania zaliczenia na podstawie przygotowania i aktywności. Niezbędna jest również odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
18 Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Ćwiczenia dotyczą następującej problematyki z zakresu prawa rolnego:
1. Gospodarowanie państwowymi nieruchomościami rolnymi
2. Scalanie i wymiana gruntów rolnych
3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
4. Ubezpieczenia społeczne rolników
5. Kontraktacja i grupy producentów rolnych
6. Obrót nieruchomościami rolnymi
7. Dziedziczenie gospodarstw rolnych
8. Prawne aspekty akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa
19 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Literatura podstawowa,
podręcznik Prawo rolne pod red. P. Czechowskiego  WoltersKluwer 2017