Kijowska Szkoła Letnia

 
Gruppenbild Sommerschule

Klinkij w zdjęcie by otworzyć galerię

Od 2007 r. Szkoła Prawa Niemieckiego wraz z Akademią Kijowsko-Mohylańską organizuje co roku – dzięki wsparciu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) – Szkołę Letnią „Prawo w Niemczech”. Kurs Szkoły Letniej trwa trzy tygodnie i rozpoczyna się przedmiotem „Prawniczy język niemiecki” w pierwszym tygodniu. W dwóch kolejnych tygodniach prowadzone są wykłady: „Prawo w Niemczech” oraz z zakresu dwóch przedmiotów podstawowych „Prawo Prywatne” i „Prawo Publiczne”. Uczestnikami Szkoły Letniej co roku są studenci i absolwenci prawa z całej Ukrainy, a także krajów sąsiednich. Najlepsi absolwenci Szkoły Letniej zdobywają nagrody w formie stypendiów na letni kurs języka niemieckiego w Niemczech oraz odbycie praktyk w międzynarodowych kancelariach adwokackich na Ukrainie, w których często znajdują zatrudnienie.

Latem 2010 roku regulamin dotyczący zasad egzaminowania w Szkole Prawa Niemieckiego w Krakowie został rozszerzony o następujący zapis: ukończenie kursu Szkoły Letniej w Kijowie z wyróżnieniem jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia pierwszego semestru kursu Szkoły Prawa Niemieckiego w Krakowie (tzn. przedmiot „Prawniczy język niemiecki”). Dzięki przyjętemu rozwiązaniu do uzyskania krakowskiego dyplomu SPN potrzebne jest ukraińskim studentom zaliczenie tylko drugiego semestru. Także inni uczestnicy wymiany UJ z ukraińskimi uczelniami mogą się zapisać na zajęcia SPN. Pierwszy raz kurs SPN w Krakowie ukończyła studentka z Ukrainy, która przyjechała do Krakowa na studia w roku akademickim 2009/2010 jako jedna z najlepszych absolwentów Szkoły Prawa Polskiego organizowanej przez UJ na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. Natomiast w 2010 roku ukończył Szkoły Letnią w Kijowie polski student UJ, który odbywał roczny pobyt (w ramach programu wymiany) na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Ukraińscy absolwenci kursu SPN w Krakowie mogą się także ubiegać o stypendia na studia podyplomowe LL.M. w Niemczech w ramach Niemieckojęzycznego Programu Studiów. Uczestnicy programu rozwijają kompetencje językowe i poznają porządki prawne trzech sąsiadujących ze sobą krajów europejskich. Obecność studentów z Ukrainy wzbogaca zajęcia prowadzone w Krakowie nadając im szerszy wymiar kulturalny i naukowy.

Dalsze informacje o Kijowskiej Szkole Letniej „Prawo w Niemczech” znajdą Państwo na stronie: http://sommerschule-kiew.blogspot.com/.

-

Osobą odpowiedzialną za współpracę z partnerami niemieckimi i ukraińskimi w ramach Szkoły Letniej w Kijowie jest Ass. iur. Przemysław Roguski.