dr Ewa Plebanek

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). W latach 2005-2008 studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UJ. Doktor nauk prawnych UJ ze specjalnością prawo karne materialne (2008), promotor pracy doktorskiej prof. dr hab. Andrzej Zoll (Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasad konstytucyjnych i polskich ustaw karnych, wydana pt. Materialne określenie przestępstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2009). W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 1 październiku 2017 r. adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 1 października 2019 adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. W latach 2014-2016 szkolenia z zakresu prawa karnego materialnego dla aplikantów adwokackich (Okręgowa Izba Adwokacka w Opolu). Od 2011 szkolenia z zakresu prawa karnego materialnego w ramach kursu przeznaczonego dla osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na aplikację ogólną oraz aplikację adwokacką (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego). Szkolenia i wykłady eksperckie z zakresu prawa medycznego dla lekarzy oraz prawników praktyków. Wykłady na studiach podyplomowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) z zakresu odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych.

Nauczanie/Dydaktyka

Prawo karne materialne część ogólna, Prawo karne materialne część szczególna, Prawo karne procesowe, Prawo karne skarbowe, Prawo medyczne, Prawo wykroczeń

Zainteresowania naukowe:

 • Prawo medyczne - Karnoprawne aspekty
 • Zagadnienia części ogólnej KK
 • Zagadnienia części szczególnej KK
 • Zagadnienia z pogranicza prawa karnego materialnego i skarbowego
 • Zagadnienia z pogranicza prawa karnego procesowego i materialnego
 • Zagadnienia z pogranicza prawa konstytucyjnego i prawa karnego
 • Prawo wykroczeń
 • Polityka kryminalna
 • Aksjologiczne podstawy prawa karnego
 • Historia prawa karnego

DOROBEK PUBLIKACYJNY:

Książki i monografie:

 1. Materialne określenie przestępstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2009
  https://www.profinfo.pl/sklep/materialne-okreslenie-przestepstwa,41746.html
 2. Odpowiedzialność karna osób zarządzających zamówieniami publicznymi (w:) Odpowiedzialność osobista osób zarządzających zamówieniami publicznymi (tytuł roboczy), wyd. CH BECK, planowane wydanie IV kwartał 2019 r., wraz z B. Nuzzo i R. Szostakiem.

Książki i monografie zbiorowe:

 1. Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności [w:] Zasada proporcjonalności w prawie karnym, red. T. Dukiet-Nagórska, wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 125-147.
  https://www.gandalf.com.pl/b/zasada-proporcjonalnosci-w-prawie-karnym/
 2. Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych [w:] Państwo Prawa i Prawo Karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, tom II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 445-463.
  https://www.profinfo.pl/sklep/panstwo-prawa-i-prawo-karne-ksiega-jubileuszowa-profesora-andrzeja-zolla,22636.html
 3. Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej – wybrane zagadnie sporne [w:]Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn , wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 412-433.
  https://www.profinfo.pl/sklep/profesor-marian-cieslak-osoba-dzielo-kontynuacje,23554.html
 4. Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, wyd. Wolters Kluwer, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa 2013, s. 485- 510.
  https://www.profinfo.pl/sklep/zagadnienia-teorii-i-nauczania-prawa-karnego-kara-laczna-ksiega-jubileuszowa-profesor-marii-szewczyk,23642.html
 5. M. Bielski, E. Plebanek, Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych [w:] Państwo Demokratyczne Prawne i Socjalne – studia prawne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, tom III, red. M. Grzybowski, wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, s. 449- 468.
  https://ksiegarnia.pwn.pl/Panstwo-demokratyczne-prawne-i-socjalne-Tom-3,84908270,p.html
  https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9132/Panstwo_demokratyczne_prawne_i_socjalne_t_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 6. Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego (w;) Reforma Prawa karnego, red. I. Sepioło- Jankowska, wyd. CH BECK, Warszawa 2014, s. 355-392.
  https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788325575410&spisTR=1&store_id=2
  https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000125230&find_code=SYS&local_base=BIS01
 7. O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r. (w:) Populizm penalny, red. J. Widacki, Kraków 2017 r., s. 15-52.
  http://ekonomiczna24.osdw.pl/ksiazka/red-JAN-WIDACKI/POPULIZM-PENALNY,ekonoJ8PIJ0UT
  https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788365208736&spisTR=1&store_id=2
 8. Полииграфное тестирование в польском уголовном процессе в свете существующего опыта и судебной практики , Ï ð è ì å í å í è å ïîëèãðàôà â á û â ø å ì â î ñ ò î ÷ í î ì áëîêå, Под редакцией Яна Видацкого, Виталия Шаповалова, Игоря Усикова/ (w:) Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim, red. J. Widacki, V. Shapavalov, I. Usikov, Kraków 2017, s. 47-71.
  https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/8414/Badania_poligraficzne_w_Polsce_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury (w:) W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, red. K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, E. Plebanek, A. Strzelec, Kraków 2018, s. 581- 605,
  https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394
 10. Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego. Relacje miedzy prawem karnym a XIX-wieczną moralnością dziełach Leona Wachholza (w:) Leon Wachholz życie i dzieło, red. nauk. J. Widacki, Państwowa Akademia Umiejętności, Kraków 2019, s. 79-108.
  https://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=42430&lang=en
 11. Przypisania odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą, (w:) Standard wykonywania zawodów medycznych, red. nauk. A. Górski, M. Grassmann, E. Sarnacka, wyd. CH BECK, Warszawa 2019, s. 255-280.
  https://www.ksiegarnia.beck.pl/18142-standard-wykonywania-zawodow-medycznych-adam-gorski
 12. M. Bielski, E. Plebanek, Kodeks Wykroczeń. Komentarz rozdziału XVI, złożony IX 2017 r., wydawnictwo Wolters Kluwer, planowane wydanie koniec 2018 ? (red. W. Wróbel, J. Raglewski)
 13. Prawnokarna ochrona płodu ludzkiego a autonomia ciężarnej lub rodzącej pacjentki w:) System Prawa Medycznego, tom III, Wolters Kluwer, red. nauk T. Dukiet Nagórska, A. Liszewska – złożone do publikacji , planowane wydanie 2020 (?)
 14. Karnoprawna ochrona zarodka in vitro (w:) System Prawa Medycznego, tom III, Wolters Kluwer, red. T. Dukiet Nagórska, A. Liszewska – złożone do publikacji , planowane wydanie 2020 (?)
 15. Karnoprawna ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie (w:) System Prawa Medycznego, tom III, Wolters Kluwer, red. T. Dukiet Nagórska, A. Liszewska – złożone do publikacji , planowane wydanie 2020 (?)
 16. Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych. „Przypadek mniejszej wagi” i „znikomy stopień społecznej szkodliwości” jako przesłanki umorzenia postępowania, Monografia zbiorowa pokłosie Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i medycyna –wybrane zagadnienia” , Uniwersytet Opolski 30 listopada 2018 r., wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Uniwersytet Opolski, Naczelna Izba Lekarska (?) planowane wydanie 2020

Podręczniki i skrypty (współautorstwo):

Publikacje popularno – naukowe (autorstwo i współautorstwo):

 1. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, Gazeta Prawna z 21 lipca 2005 r., nr 141.

Artykuły naukowe, glosy:

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, zeszyt 1 s. 71-94.
  https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2006/zeszyt1/Plebanek_E-O_obronie_koniecznej_i_innych_kontratypach_w_swietle_zasady_proporcjonalnosci-CZPKiNP_2006-z.1.pdf
 2. E. Plebanek, M. Rusinek: Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2007, zeszyt 1 s. 73-99.
  https://czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2007/zeszyt1/Plebanek_E_Rusinek_M-Ujawnienie_tajemnicy_zawodowej_w_procesie_karnym_a_odpowiedzialnosc_karna-CZPKiNP_2007-z.1.pdf
 3. Kika uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, zeszyt 3, s. 159 – 176.
  https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2010/zeszyt3/Plebanek_E-Kilka_uwag_o_przedawnieniu_przestepstw_prywatnoskargowych_na_marginesie_wyroku_SN_z_13_maja_2009_r-CZPKiNP-2010-z.3.pdf
 4. Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych. Prawo i Medycyna nr 39/2010, s. 48-67.
 5. Wypadek mniejszej wagi – kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2011, zeszyt 1, s. 81-98.
  https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt1/Plebanek_E._Wypadek_mniejszej_wagi_kilka_uwag_w_sporze_o_charakterze_instytucji_i_jego_praktyczne_konsekwencje-CZPKiNP-2011-z.1.pdf
 6. Przestępstwa aborcyjne- praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej, Prawo i Medycyna nr 4/ 2011, s. 33 – 55.
 7. Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych. Prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I), Prawo i Medycyna nr 2/2015 , 5-26.
 8. Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych. Prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II) Prawo i Medycyna nr 3/2015, s. 30-51.
 9. Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony (wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, zeszyt 4, s. 7-34.
  https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf
 10. Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168 a K.P.K. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych, Palestra nr 10/2018, s. 30-37.
  http://palestra.pl/upload/15/44/43/1544432783_.pdf
 11. Kilka uwag na temat ratio legis tzw. polskich standardów opieki okołoporodowej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2018, nr 2 (16), s. 93-104.
  http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-2/art/13460/
 12. Przestępstwo oszustwa w zakresie zamówień publicznych (art. 297 § 1 KK). Rozważania na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lutego 2017 r. II AKa 525/16; 1, 75 Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, CH BECK, nr 4 /2018 https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/pzp-prawo-zamowien-publicznych/18290-prawo-zamowien-publicznych-nr-4-59-2018#opis
 13. Zakazane owoce z drzewa poznania. Dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie – kilka uwag na tle art. 168 a K.P.K., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, przyjęte do publikacji, planowane wydanie nr 4/2019.

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007, V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury) , Prokuratura i Prawo 2010, nr 9, s. 153-164
 2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08 (dot. wpływu przyczynienia się pokrzywdzonego na stopień społecznej szkodliwości przestępstwa skutkowego), System Informacji Prawnej LEX 2009 nr 103202 (publikacja elektroniczna).
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06 (dot. odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne osoby kierującej zespołem ludzkim w związku z popełnionym błędem organizacyjnym), System Informacji Prawnej LEX 2009 nr 104084 (publikacja elektroniczna).
 4. Glosa do wyroku SA w Katowicach z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08 (dot. wpływu oceny stopnia społecznej szkodliwości na wymiar kary za pomocnictwo do zabójstwa), System Informacji Prawnej LEX 2010 nr 111030 (publikacja elektroniczna).
 5. Glosa do wyroku SA w Katowicach z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08, LEX nr 477889 (dot. możliwości realizacji przez lekarza znamion przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w szczególności przestępstw aborcyjnych, w kontekście leczenia, zaniechania leczenia oraz usunięcia ciąży obumarłej oraz ciąży nie rokującej na zakończenie żywym urodzeniem) System Informacji Prawnej LEX 2011 nr 136842 (publikacja elektroniczna).
 6. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2010 r., WK 5/10 (dot. oceny odpowiedzialności karnej za niesubordynację wobec rozkazu ogolenia zarostu twarzy), Wojskowy Przegląd Prawniczy 2011, Nr 4, s. 112-121.
 7. Ewa Plebanek, Jan Widacki, Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 (kryterium oceny sprawiedliwości kary, Państwo i Prawo 2018, zeszyt 4 (866), s. 133-142.

Redakcje:

 1. W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Widackiemu, tom II, red. K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, E. Plebanek, A. Strzelec, Kraków 2018.
  https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394

Artykuły i rubryki prasowe:

 1. Nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, Gazeta Prawna z 21 lipca 2005 r., nr 141.

UDZIAŁ W PROGRAMACH BADAWCZYCH:

 1. Modernizacja prawa zamówień publicznych – dobre praktyki, regulaminy wewnętrzne, wzory umów oraz wzorcowe dokumenty przetargowe, cz. III., badania własne UEK, 022/WFP-KPAZP/01/2017/S/7022 wykonawca projektu zespołowego (współudział) Kierownik: Prof UEK dr hab Ryszard Szostak 2017-2018
 2. Modernizacja prawa zamówień publicznych - dalsze zmiany normatywne, elektronizacja procedur, efektywność umów o zamówienia publiczne, część IV, badania własne UEK, 023/WFP-KPAZP/01/2018/S/8023 Wykonawca projektu zespołowego (współudział) Kierownik: Prof UEK dr hab Ryszard Szostak 2018-2019

Udział w Konferencjach z referatem:

 1. „Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności”, Konferencja naukowa „Zasada proporcjonalności w prawie karnym na płaszczyźnie stanowienia i stosowania prawa”, Uniwersytet Śląski, Katowice 28-29 września 2009
 2. „Wybrane prawnokarne aspekty przerywania ciąży pod rządami kodeksu karnego z 1997 i ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” II Akademicki Kongres Feministyczny „Jak Feminizm Zmienił Polską Naukę?” Kraków, 26-28 Września 2011
 3. „O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.”, Konferencja naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo", sekcja Populizm penalny, Kraków 6-7 czerwca 2016 r. Program:
  https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/art,8,panstwo-gospodarka-spoleczenstwo-6-7-czerwca-2016-r-.html
 4. „Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego”, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Leon Wachholz w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci organizowanej przez Państwową Akademię Umiejętności, Zakład Medycyny Sądowej CM UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowską Akademię, Kraków Państwowa, 15 maja 2017 r., Program
  http://pau.krakow.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/1276-leon-wachholz-w-150-rocznice-urodzin-w-75-rocznice-smierci
 5. „Problematyka karnoprocesowa badań poligraficznych w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury”, Międzynarodowa konferencja naukowa "Badania poligraficzne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku", Kraków 12-13 czerwca 2017 r. Program:
  https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/art,19,badania-poligraficzne-w-europie-srodkowej-i-wschodniej-po-1990-roku.html
 6. „Naruszenie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą jako przesłanka przypisania odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym”, referat zamawiany wygłoszony na Konferencji naukowej: XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne. Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia, 30 listopada - 1 grudnia 2017 r. Warszawa, organizator kwartalnik Prawo i Medycyna. Program:
  http://www.prawoimedycyna.pl/konferencje/xv-ogolnopolskie-forum-prawniczo-medyczne/228
 7. Naruszenie standardów postępowania w położnictwie i ginekologii jako przesłanka przypisania odpowiedzialności karnej, referat zamawiany wygłoszony na Konferencji Naukowej "Problemy prawa medycznego", 11-12 maja 2018 r. Centrum Dydaktyczno - Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Organizator: Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  https://www.umb.edu.pl/s,16181/Program
 8. XVIII Konferencja "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo", Kraków 11-12 czerwca 2018 r., panel: Propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości, referat: Dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie de lege lata i de lege ferenda Program
  https://www.ka.edu.pl/aktualnosci/art,660,panstwo-gospodarka-spoleczenstwo-11-12-czerwca-2018-r-.html
 9. Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i medycyna –wybrane zagadnienia” , Uniwersytet Opolski 30 listopada 2018 r., referat: Naruszenie standardów postępowania w medycynie a przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie, organizatorzy: Uniwersytet Opolski, Izba Adwokacka w Opolu oraz Opolska Izba Lekarska Program:
  http://adwokatura.opole.pl/aktualnosci/szczegolowy-program-ogolnopolskiej-konferencji-naukowej-prawo-medycyna-wybrane-zagadnienia/; http://prawo.uni.opole.pl/index.php/wpia/view/624
 10. III Seminarium prawa medycznego „Odpowiedzialność zawodowa przedstawicieli zawodów medycznych” organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB 8 grudnia 2018 r., referat: "Materialny element w odpowiedzialności zawodowej w ochronie zdrowia (szkodliwość zawodowa)" Program
  https://www.umb.edu.pl/s,18818/III_ZEBRANIE
 11. Wykład ekspercki z zakresu medycznego prawa karnego na zaproszenie Pana Profesora dr hab. nauk med. Sławomira Wołczyńskiego, kierownika Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 12 kwietnia 2019 r.
  https://www.umb.edu.pl/s,19581/dr_Ewa_Plebanek
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych „Informatyzacja zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki” organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy wsparciu medialnym Wydawnictwa C.H. Beck w Warszawie oraz Kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych, referat: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w zamówieniach publicznych, 14 czerwca 2019, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.