Drukuj

WWrobel

 

 

dr Mikołaj Iwański

Asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne”.
Jego monografia pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne” zwyciężyła w IX Konkursie Przeglądu Sądowego i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska na „Książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości”.
Współautor krakowskich komentarzy do: nowelizacji kodeksu karnego z 2015 r., części ogólnej kodeksu karnego (od 5. wydania), części szczególnej kodeksu karnego (od 5. wydania).
Wykonawca grantu promotorskiego Narodowego Centrum Nauki pt. „Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne”.
Autor kilkunastu publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym. Wykładowca Studiów Podyplomowych organizowanych przez Katedrę Prawa Karnego i Katedrę Samorządu Terytorialnego UJ, a także przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Prowadził szkolenia z zakresu środków kompensacyjnych w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Absolwent aplikacji ogólnej oraz aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w roku 2014 złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce przestępstw korupcyjnych w polskim prawie karnym, przestępczości gospodarczej, struktury przestępstwa, prawa zwyczajowego jako źródła prawa karnego, konstytucyjnych standardów prawa karnego, dyrektyw i zasad wymiaru kary, środków kompensacyjnych a także prawa sportowego.
W ramach pracy zawodowej jako referendarz zajmuje się prawem handlowym i rejestrowym, orzekając w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

E-mail: mikolaj.iwanski@uj.edu.pl

Edukacja:

Magister prawa UJ, 2008
Doktor nauk prawnych UJ, 2015

Nauczanie:

Prawo karne materialne – ćwiczenia
Część szczególna prawa karnego – wykład

Dyżur:

Wtorek, godz. 16, sala 123

Znajomość języków:

Angielski – poziom C1

Zainteresowania naukowe:

PUBLIKACJE NAUKOWE

I. Monografie:

 1. Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, wyd. Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2016.

II. Komentarze:

 1. Środki kompensacyjne [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015, red. W. Wróbel, Kraków 2015 [współautorzy: Michał Jakubowski, Katarzyna Pałka].
 2. Środki kompensacyjne [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015, red. W. Wróbel, Kraków 2015 [współautorzy: Michał Jakubowski, Katarzyna Pałka].
 3. Art. 222-231b [w:] Kodeks karny. Tom II. Część szczególna. Komentarz do art. 117-277, t. 2, red. W. Wróbel, A. Zoll [współautor: Agnieszka Barczak-Oplustil].

III. Artykuły:

 1. Uprawnienia do zestrzelenia cywilnego statku powietrznego (kilka uwag w kwestii zgodności art. 122A Prawa lotniczego z Konstytucją RP); Wojskowy Przegląd Prawniczy 2008 nr 1 s. 75-85.
 2. Zwyczaj jako „okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczania lub przyjmowania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009 Nr 1, s. 194-224.
 3. Nowa postać łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji art. 296a § 1 k.k.), Państwo i Prawo 2009 Nr 10, s. 70-82.
 4. Działanie żołnierza w ostatecznej potrzebie w polskim prawie karnym [w:] Trestne ciny suvisiace s cinnostou ozbrojenych sil a ozbrojenych zborov. Zbornik prispeskov z vedeckiej konferencie a medzinarodnou ucast'ou konanej 5.novembra 2009 v Kosicach, red. J. Madiliak, J. Mihal'ov, Kosice 2009, s. 116-122.
 5. Czy łapownictwo lekarza jest przestępstwem urzędniczym czy gospodarczym? [w:] Prawo karne gospodarcze. Materiały z konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 28 marca 2008 r., red. M. Staszek, Kraków 2010, s. 99-107.
 6. Kilka uwag o tzw. przestępstwach pornograficznych (art. 202 k.k.) [w:] Przestępstwa seksualne z perspektywy psychologicznej i prawnej, red. R. Polczyk, K. Dukała, Kraków 2010, s. 29-37 [współautor: Michał Jakubowski].
 7. Przestępstwo dopingu (art. 50 ustawy o sporcie), Państwo i Prawo 2011 nr 7-8, s. 102-112.
 8. Przestępstwa związane z korupcją w nowej ustawie o sporcie (cz. I), Palestra 2011 nr 7-8, s. 78-90; (cz. II), Palestra 2011, nr 9-10, s. 61-67.
 9. Odpowiedzialność za odmowę świadczenia usługi (art. 138 Kodeksu wykroczeń) na tle kolizji zasad konstytucyjnych. Rozważania na kanwie kazusu łódzkiego drukarza o styku prawa karnego sensu largo i prawa konstytucyjnego, e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, preprint nt 7/2018.

IV. Glosy:

 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt I KZP 13/08 [dot. początku prawnokarnej ochrony życia ludzkiego], dostępna na stronie internetowej prawaczlowieka.edu.pl.

V. Prace zbiorowe i redakcyjne:

 1. Prawo karne. Część szczególna. Kazusy, red. K. Dyl, Kraków-Warszawa 2006
 2. Kryminologia. Repetytorium, red. A. Papierz, Warszawa 2007.
 3. Prawo wykroczeń. Repetytorium, red. U. Łabuz. Warszawa 2008.
 4. European Compliance Benchmark. Final Report, Bruksela 2017.

VI. Opinie:

 1. Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego – Fundacji do projektu ustawy o jawności życia publicznego, dostępna na stronie internetowej www.kipk.pl
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.