Drukuj PDF

mgr Aleksander Wróbel

Aleksander Wróbel jest magistrem prawa, doktorantem w Katedrze Prawa Karnego UJ. Pracę magisterską pod tytułem „Usiłowanie, czynny żal oraz dobrowolne odstąpienie od popełnienia przestępstwa w kodeksach karnych Ukrainy i Rosyjskiej Federacji” napisał pod opieką naukową prof. UJ dr hab. Włodzimierza Wróbla.
Podczas studiów magisterskich był przewodniczącym-założycielem Sekcji Prawa Europy Centralno-Wschodniej TBSP UJ. Od 2010 r. pełni funkcję koordynatora Szkoły Prawa Ukraińskiego działającej w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych WPiA UJ.
W r.a. 2014/2015 ukończył studia magisterskie z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego na Uniwersytecie w Uppsali, pisząc pracę magisterską pod tytułem „ ICSID Annulment Committee – the rotten tomato or the blossoming flower.”
Również w r.a. 2014/2015 był stypendystą programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Linköping w Szwecji, gdzie prowadził badania dotyczące środków zabezpieczających leczniczych w szwedzkim systemie prawa karnego.
Aleksander Wróbel zajmuje się również tłumaczeniami tekstów prawniczych z języków: ukraińskiego, rosyjskiego, szwedzkiego, angielskiego na polski oraz vice versa. Prelegent wielu konferencji międzynarodowych.
W wolnym czasie uprawia biegi długodystansowe, squash, boks, kolekcjonuje zabytkowe książki i płyty winylowe.

Data i miejsce urodzenia: 06.08.1989, Mościska - Ukraina

Email: aleksander.m.wrobel@gmail.com

Wykształcenie:

magister prawa UJ, 2012
Legum Magister, Uppsala Universitetet, 2015

Znajomość języków:

angielski (biegle w tym prawniczy), rosyjski (biegle w tym prawniczy), ukraiński (biegle w tym prawniczy), szwedzki (biegle w tym prawniczy), niemiecki (średniozaawansowany), francuski (biernie), słowacki (biegły czytanie i pisanie), norweski (biegle - czytanie), arabaski (biernie).

Ukończone i planowane programy międzynarodowe:

 • Wydział Prawa, Uniwersystet w Cambridge, 11.2018 r. pobyt badawczy
 • Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, 10. 2018 r., pobyt badawczy
 • Wydział Prawa, Uniwersytet w Helsinkach, 04.2018 r. pobyt badawczy
 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, 09. 2016 r., stypendium na badania indywidualne
 • Wydział Prawa, Uniwersytet w Salzburgu, 11.2016 r. pobyt badawczy
 • Wydział Prawa, University of Pecs, 05.2016 pobyt badawczy
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego WPiA UJ we współpracy z Columbus School of Law of Catholic University of America, r.a. 2013/2014
 • Université d’été du droit Continental – Uniwersytet prawa kontynentalnego we współpracy z Paris 2 Panthéon-Assas, lipiec 2014 - stypendysta
 • Transparency International, School on integrity we współpracy z Mykolo Romero Universitetas w Wilnie, 6-12 lipca 2015
 • Haska Akademii Prawa Międzynarodowego, Letni Program, 27 lipca – 14 sierpnia 2015, - stpendysta
 • Program Erasmus+ na Uniwersytecie w Linköping w Szwecji w r.a. 2014/2015 – stypendysta
 • Wprowadzenie do prawa i języka ukraińskiego”, Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych, Wydział Prawa i Administracji UJ, zaświadczenie o ukończeniu kursu. – 2010/2011
 • Wszechnica UJ” Kursy dla tłumaczy języka rosyjskiego 2009/2010.

Wykłady zagraniczne:

„Comparitive Criminal Law”, 05. 2018 r. Katedra Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet w Pecs, Węgry, współnie z Dr. David Toth.
„Introduction to Comparative Criminal Law”, 10.2017 r., Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Uniwersytet Klemensa Ohrydzkiego w Sofii, Bułgaria.

Praktyka:

Kwiecień – czerwiec 2015, praktykant w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Sztokholmie.
2012 – obecnie – kancelaria adwokacka – prawnik

Udział w projektach badawczych:

 • Projekt NCN „Środki prawne służące zabezpieczeniu społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcą czynu zabronionego. Analiza dogmatyczna, empiryczna i prawnoporównawcza.” Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zoll, Grant Narodowego Centrum Nauki w ramach Konkursu Opus 10. Oznaczenie: 2015/19/B/HS5/00464
  Rola: stypednysta, opracowanie rozwiązań prawie karnym Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Szwecji.
 • Projekt USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)”, wykonawca Uniwersytet Ekonomiczny oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
  Rola: specjalista, sporządzenie wstępnego raportu dot. stanu prawnego systemu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej na Ukrainie.

Aktualnie pełnione funkcje:

Redaktor tematyczny (prawo karne, proces karny, międzynarodowy arbitraż inwestycyjny i komercyjny) – Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ

Pełnione funkcje (w przeszłości):

 • Przewodniczący-założyciel Sekcji Prawa Europy Centralno-Wschodniej TBSP UJ (2010/2011)
 • Członek Komisji Rewizyjnej Rady Kół Naukowych UJ (2011)
 • Koordynator Szkoły Prawa Ukraińskiego OKSPO WPiA UJ (2009/2017)

Temat planowanej rozprawy doktorskiej:

„Protective Measures of Medical Nature in Penal Law of Kingdom of Sweden in Comparative Perspective”.

Zainteresowania naukowe:

 • kodeksy karne państw totalitarnych
 • formy stadialne popełnienia przestępstwa
 • prawo karne porównawcze
 • pojęcie winy w prawie karnym
 • środki zabezpieczające lecznicze
 • systemy prawne państw skandynawskich
 • prawo inwestycyjne
 • prawo arbitrażowe
 • zarządzanie wiedzą
 • prawnicze języki: polski, ukraiński, rosyjski, szwedzki, angielski

PUBLIKACJE

Wykaz publikacji:

 1. O. Sharvan, A. Wróbel, Podstawy i treść odpowiedzialności administracyjnej na Ukrainie w: [Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego. Publikacja Po-konferencyjna], Wyd. A.T. Group, Kraków 2011
 2. A. Wróbel „Środki zabezpieczające o charakterze medycznym w Kodeksie Karnym Rosyjskiej Federacji” e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Kraków, 16/2013 Kraków 2013
 3. Новели статті 178а кримінального кодексу Польщі та наслідки її введення (Nowelizacja artykułu 178a w polskim kodeksie karnym oraz skutki jej wprowadzenia), „Дні Національного Університету Києво Могилянська Академія на Факультеті правничих наук. 2014 – Тези доповдей та повідомлень”. (Dni Narodowego Uniwersytetu Kijewo-Mohylańska Akademia na Wydziale Prawa. 2014 – artykuły wystąpień oraz prezentacji) Ukraina, Kijów 2014 r., s. 54
 4. Види покарань у Кримінальному Кодексі Королівства Данії (Rodzaje kar w Kodeksie Karnym Królestwa Danii), XIII Міжнародна Студентсько-Апірантська Наукова Конференція „Актуальні Проблеми прав людини та провової системи” – тези доповідей, (XIII Międzynarodowa Studentsko-Doktorancka Naukowa Konferencja „Aktualne problemy prawa człowieka i systemu prawa – artykuły wystąpień) Ukraina Lwów 2014, s. 113
 5. Вибрані примусові заходи у Кримінальному Кодексі Польщі з 1932 р. ( Wybrane środki zabezpieczające w Kodeksie Karnym RP z 1932 r.), „Міжнародна Наукова Конференція „Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права та держави”, (Aktualne problemy teorii oraz historii praw człowieka, prawa oraz Państwa) Ukraina Lwów 2014 r., s. 47
 6. Перспективи розвитку Кримінального Процесуального Кодексу Польщі від 6 червня 1997 року (Perspektywy rozwoju Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.), Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Перспективи розвитку діяльності органів досудового розслідування”,(Perspektywy rozwoju działalności organów śledztwa) Ukraina Lugańsk 2013 s. 570
 7. Аналіз проекту Закону „Про лікування осіб з психічним розладом, який спричинює небезпеку для життя, здоров’я або статевої свободи інших осіб” (Analiza projektu ustawy „o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób”), Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання”, (Materiały II Konferencji międzynarodowej naukowo-praktycznej «Czytania Malinowskie”) Ukraina Ostrog 2013 r., s. 192
 8. Правове врегулювання інституту неосудності в Кримінальному Кодексі Польщі та перспективи його розвитку (Prawna regulacja instytucji nieumyślności w Kodeksie Karnym RP oraz perspektywy jej rozwoju), Mатеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі» (Materiały IV międzynarowdowej naukowo-praktycznej konferencji „Człowiek, społecze, państwo: perspektywa prawna we współczesnym świecie” Ukraina Kijów 2014 r., s. 245
 9. Наклеп у кримінальному праві Польщі (Przestępstwo zniesławienia w polskim prawie karnym) w „Aктуальні питання реформування правової системи України” Збірник наукових статей за матеріалами XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 13-14 червня 2014 р.) (Aktualne problemy reformowania systemu prawnego Ukrainy). Ukraina, Luck 13-14 czerwca 2014 r.
 10. A. Wróbel “Multi-party claims in international investment arbitration – the natural extension of international investment arbitration.”
 11. A. Wróbel „Визнання офіційних документів, співпраця у межах цивільного та трудового права на підставі міжнародних угод між Україною та Республікою Польща.” (Uznawalność oficjalnych dokumentów, współpraca w ramach prawa cywilnego oraz w ramach prawa pracy na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a Ukrainą”
 12. A. Wróbel „Multi-party claims in international investment arbitration – the natural extension of international investment arbitration.” w Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2015 року (Prawo korporacyjne Ukrainy oraz innych państw europejskich – droga do harmonizacji. Zbiór prac naukowych na podstawie materiałów Międzynarodowej konferencji 2-3 października 2015 r.), : red. W. Luć, W. Wasylyeva, I. Sarakun, Ukraina, Iwano-Franskivsk 2015, str.: 96-102
 13. A. Wróbel ”Кримінальна відповідальність за викрадення та виявлення комерційної таємниці у кримінальному праві Польщі – півкроку у невідомому напрямку.” IV Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja interentowa studentów i młodych naukowców „Innowacyjny rozwój i bezpieczeństwo transgraniczne: ekomonimiczne, prawne i humanitarne aspekty” 21 grudnia 2015 r. Zbiór materiałów konferencyjnych Czernihow - 2015, red. O. Gonta, L. Ostapenko, Chernihov, Ukraina 2015, s. 188-191
 14. A. Cebera, A. Wróbel ”Відповідальність за незгідне з законом виконання громадських” International scientific conference public financial, banking and consulting services management: problems and prospects of development november 12–13, 2015 Ternopil, Ukraine
 15. A. Wróbel, The ICSID ANNULMENT COMMITTEE: THE BLOSSOMING FLOWER OR ROTTEN TOMATO, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2016
 16. A. Cebera, A. Wróbel, COMPENSATION LIABILITY FOR DAMAGES INCURRED WHILE EXERCISING PUBLIC AUTHORITY: A BASIC PILLAR OD DEMOCRATIC STATE RULED BY LAW, Polish Political Science Yearbook, vol. 45 2016
 17. A. Wróbel, Historical Development of Russian Criminal Law and its Effects on Modern Criminal Law of Russian Federation. Jurysta: magazyn prawniczy.
 18. A. Wróbel, Instytucja dobrowolnego odstąpienia od popełnienia przestępstwa oraz czynnego żalu w rosyjskim prawie karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 94/2016
 19. A. Wróbel, Instytucja usiłowania, czynnego żalu oraz dobrowolnego odstąpienia od popełnienia przestępstwa w prawie karnym Ukrainy., e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych numer 5/2016
 20. A. Wróbel, Dopuszczalność powództwa zbiorowego w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym – glosa do rozstrzygnięć jurysdykcyjnych Trybunałów Arbitrażowych w sprawach Abaclat and Others v. The Argentine Republic, ICSID No. ARB/07/5, z dnia 4 sierpnia 2011 r. oraz Ambiente Ufficio S.p.A. and others v. Argentine Republic ICSID No. ARB/08/9, z dnia 8 lutego 2013 r., Glosa – prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach; numer 4/2016
 21. A. Wróbel, Badania prawnoporównawcze w prawie karnym na przykładzie systemów prawa karnego Polski, Ukrainy oraz Rosji – od teorii po praktykę, Zeszyty Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, numer 15 (4/2016)

Prace zbiorowe:

 1. A. Wróbel Kara łączna w Danii, Norwegii oraz Szwecji [w:] W. Wróbel, P. Kardas i inni (red.), Zagadnienia Teorii i Nauczania Prawa Karnego. Kara Łączna. Księga Pamiątkowa Profesor Marii Szewczyk, Kraków 2013, s. 734 – 755
 2. A.Wróbel. Визнання офіційних документів, співпраця у межах цивільного та трудового права на підставі міжнародних угод між Україною та Республікою Польща” w Legalność zatrudnienia cudzoziemców, red. Krzysztof Wątorek Kielce 2015; str. 463-471
 3. A. Wróbel, LIMITATION PERIODS IN POLISH AND UNITED KINGDOM’S LEGAL SYSTEMS – COMPARATIVE PERSPECTIVE, Publikacja pokonferencyjna XVI Konferencja Aktulne problemy praw człowieka, państwa oraz systemu sądownictwa, Lwów, kwiecień 2017
 4. A. Cebera, A. Wróbel, Набуття громадянства Польщі в перспективі Конституції Республіки Польща з 1997 р.: теперішнє та майбутнє (Nabycie obywatelstwa Polski z perspektywy Konstytucji RP z 1997 r.: teraźniejszość i przyszłość)., Rule of Law and Local Self Government, Publikacja pokonferencyjna, Kijów 2016
 5. A. Wróbel, From Attribution to Wrongful Act: Few Words About Causation In International Investment Arbitration Proceedings, w Evolution of Private Law. New Approach, Katowice 2016

Tłumaczenia:

 1. M. Żaba, A. Wróbel „Polskie i Ukraińskie prawo spółek” monografia– z polskiego na ukraiński oraz z ukraińskiego na polski., 2014/2015
 2. A. Wróbel „Ustawa Ukrainy o spółkach akcyjnych” – z ukraińskiego na polski, 2013
 3. A. Wróbel „Kodeks karny Rosyjskiej Federacji z 1996 r.” – z rosyjskiego na polski, 2011
 4. A. Wróbel „Wybrane przepisy Kodeksu Karnego Królestwa Szwecji” – ze szwedzkiego na polski, 2013
 5. A. Wróbel „Wybrane przepisy Kodeksu karnego Królestwa Norwegii” – ze szwedzkiego na polski, 2013
 6. A. Wróbel „ Kodeks Karny Polski” – z polskiego na ukraiński, 2016
 7. A. Wróbel „Kodeks Karny Ukrainy” – z ukraińskiego na polski 2012

Artykuły nieopublikowane:

 1. A. Wróbel “ History of Polish civil law”, luty 2015, Sztokholm – Szwecja

Publikacje popularnonaukowe:

 1. Wróbel A. „Ukraina - koniec walki czy dopiero jej początek?”, Kwartalnik aktywny student.eu nr 2/2014 luty-kwiecień
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.