mgr Michał Derek

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego UJ (Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego).
W latach 2016-2019 asystent radcy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku akademickim 2015/2016 świadczył pomoc prawną jako członek Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Od 2012 r. członek i współzałożyciel Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej TI ESTIN ALETHEIA UJ (w latach 2012-2014 pełnił funkcję Prezesa). Ponadto w trakcie studiów magisterskich był członkiem Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ oraz Koła Naukowego Prawa Karnego TBSP UJ, w ramach którego prowadził zajęcia z prawa karnego. W 2016 r. obronił pracę magisterską przygotowywaną pod kierunkiem naukowym dra hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ, pt. „Odpowiedzialność karna za współdziałanie w wykonaniu czynu popełnionego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności”.

Data i miejsce urodzenia: 23 maja 1993 r., Tychy

Email: michal.derek@interia.pl

Języki obce: angielski, francuski


Wykształcenie:

Magister prawa UJ: 2016 r.

Dydaktyka:

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - ćwiczenia – r. ak. 2016/2017
Prawo medyczne z elementami bioetyki - ćwiczenia – r. ak. 2017/2018
Prawo karne materialne – ćwiczenia – r. ak. 2018/2019

Zainteresowania naukowe:

 • Filozoficzne i konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • Zasady odpowiedzialności karnej
 • Struktura przestępstwa
 • Karne, administracyjne i konstytucyjne aspekty prawa medycznego
 • Dogmatyka konstytucyjnych praw i wolności
 • Bioetyka

PUBLIKACJE NAUKOWE

Prace zbiorowe:

 1. Terytorialny zakres obowiązywania wolności, praw i obowiązków konstytucyjnych. Uwagi na tle Konstytucji RP z 1997 r., w: Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Warszawa 2017, s. 256-278
 2. Wybrane aspekty konstytucyjności kryminalizacji przedpola naruszenia dobra prawnego. Uwagi o wartościach prawa karnego wywodzonych z Konstytucji RP, w: Prawo karne wobec Konstytucji, red. M. Pająk, R. Zawłocki, Warszawa 2018, s. 13-22

Artykuły:

 1. Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym, Czasopismo Prawno-Historyczne 2015, z. 2, s. 169-191
 2. Status prawny zwłok dziecka martwo urodzonego w prawie polskim, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2015, nr 4, s. 22-46
 3. Nieumyślne spowodowanie śmierci płodu ludzkiego w świetle etyki i polskiego prawa karnego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 2, s. 129-154
 4. Odpowiedzialność karna za współdziałanie w wykonaniu czynu zabronionego popełnionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Forum Prawnicze 2016, z. 6
 5. Przepis karny odsyłający do regulacji kolidującej z rozporządzeniem Unii Europejskiej (konsekwencje w perspektywie zasady nullum crimen sine lege), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2017, z. 1, s. 45-60
 6. Granice przestrzennego obowiązywania polskiej ustawy karnej, Przegląd Sądowy 2018, nr 3, s. 42-55
 7. Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych – analiza karnoprawna, Palestra 2018, nr 12, s. 7-12
 8. Ochrona dobra prawnego jako warunek karalności abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo (perspektywa aksjologiczna), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2019, z. 1, s. 97-106

Glosy:

 1. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 2 lutego 2017 r., II KK 306/16, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 3, s. 69-75 (aprobująca, autonomia pacjenta a uprawnienie dyspozytora medycznego centrum powiadamiania ratownictwa do wyboru placówki medycznej jako „najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego" w rozumieniu art. 44 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym)
 2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, Glosa 2019, nr 1, s. 109-115 (krytyczna, pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na zabieg medyczny małoletniego)

Publicystyka i wypowiedzi prasowe:

 1. Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK nie zawsze karalne, „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek „Kadrowy czwartek”, 9 maja 2019 r., nr 89 (4991), s. B6 (opinia o zakresie zastosowania przepisu penalizującego nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych)
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.