KAWECKA

 

prof. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka

adres e-mail: barbara.stando-kawecka@uj.edu.pl

 

 

Barbara Stańdo-Kawecka ukończyła studia pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ w 1981 r. i studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1984 r. W 1986 r. ukończyła aplikację sędziowską. W 1991 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Neutralizacja wymagań normatywnych w genezie przestępczości nieletnich”. W 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności”.
.
Pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła w roku 1982 na stanowisku asystenta w Instytucie Pedagogiki. Po obronie pracy doktorskiej w 1991 r. przeniosła się na Wydział Prawa i Administracji UJ, gdzie była zatrudniona początkowo na stanowisku asystenta, a od 1995 r. na stanowisku adiunkta. W latach 2009-2015 pełniła funkcję kierownika Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ w Katedrze Kryminologii UJ. Obecnie kieruje Zakładem Prawa Karnego Wykonawczego w Katedrze Prawa Karnego UJ.
.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 czerwca 2021 r. uzyskała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Monografie

 1. Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 1998, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” i Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 2. Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007, Wolters Kluwer.
 3. Polityka karna i penitencjarna między punitywizmem i menedżeryzmem, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Podręczniki

 1. Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Redakcja książek

 1. B. Stańdo-Kawecka, P. Jakubek, M. Mitana, A. Papierz, B. Przywora (red.), Działalność Profesora Zbigniewa Hołdy na płaszczyźnie praw człowieka i prawa karnego wykonawczego – widziana oczyma młodych ludzi. Materiały z konferencji, Kraków 27-28 maja 2010 r., Kraków 2011, AT Group Sp. z o.o.
 2. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011, Wolters Kluwer.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych w ostatnich latach

2021

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Populacja więzienna w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19, „Archiwum Kryminologii” 2021, nr 43 (2), Online First 2021, s. 127-149, DOI: 10.7420/AK2021.21, https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2278/2373
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Elektroniczne monitorowanie skazanych w kontekście przestępstwa samouwolnienia, [w:] A. Kwieciński (red.), Dziesięć lat funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, s. 135-155.

2020

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Wpływ menedżeryzmu na model pracy probacyjnej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2020, nr 3 (47), s. 58-79, DOI: 10.26881/gsp.2020.3.04, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5029/4414
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Execution of prison sentences in Poland – 20 years of application of the 1997 Code of the Execution of Penalties, [w:] K. Drenkhahn, B. Geng, J. Grzywa-Holten, S. Harrendorf, C. Morgenstern, I. Pruin (red.), Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde: Festschrift für Frieder Dünkel zum 70. Geburtstag, s. 941-953, Forum Verlag Godesberg GmbH, Mönchengladbach 2020.

2019

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Paradygmaty karania a badania osobopoznawcze sprawców przestępstw, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2019, nr 51, s. 27-44, DOI: 10.19195/2084-5065.51.3, https://wuwr.pl/nkp/article/download/8246/7879/
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Zasada podmiotowego traktowania skazanych w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2019, nr 54, s. 239-263, DOI: 10.19195/2084-5065.54.11, https://wuwr.pl/nkp/article/download/11536/10477
 3. Barbara Stańdo-Kawecka, O znaczeniu korekcyjnego wymiaru sprawiedliwości karnej: uwagi w kontekście nowej penologii i paradygmatu ryzyka, [w:] Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), s. 81-94, Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019, DOI: 10.5281/zenodo.337865, https://doi.org/10.5281/zenodo.3378656

2018

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Przygotowanie skazanych do zwolnienia - skoordynowany system czy rozproszone działania?, [w:] K. Stasiak (red.), Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu: Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, s. 237-254, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018.
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny w wymiarze sprawiedliwości: wybrane problemy etyczne i praktyczne, [w:] K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec (red.), W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, s. 653-667, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018, http://hdl.handle.net/11315/23394

2017

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Poland, [w:] S. H. Decker, N. Marteache (red.), International Handbook of Juvenile Justice, wyd. II, Springer International Publishing Switzerland 2017, s. 345-370.
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Joanna Grzywa-Holten, Polen, [w:] F. Dünkel, C. Thiele, J. Treig (red.), Elektronische Überwachung von Straffälligen im europäischen Vergleich : Bestandsaufnahme und Perspektiven, Mönchengladbach 2017: Forum Verlag Godesberg, s. 411-424.
 3. Barbara Stańdo-Kawecka, O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej - uwagi na tle przyczyn i skutków ‘masowego uwięzienia’ w Stanach Zjednoczonych, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2017, t. 43, s. 509-522, http://nkp.sjol.eu/preview/-8062

2016

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego - uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2016, t. 40, s. 47-61, http://nkp.sjol.eu/preview/-8271
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach : uwagi krytyczne, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2016, nr 39, s. 109-131, http://nkp.sjol.eu/preview/wykonywanie-kary-pozbawienia-wolnosci-w-trzech-systemach-uwagi-krytyczne-7374
 3. Barbara Stańdo-Kawecka, Justyna Kusztal, Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez policję – aspekty prawnoporównawcze i wyniki badań empirycznych, „Archiwum Kryminologii” 2015, t. XXXVII, s. 159-189.
 4. Barbara Stańdo-Kawecka, Justyna Kusztal, Poland: Empirical Findings, [w:] M. Vanderhallen, M. Oosterhout, M. Panzavolta, D. de Vocht (red.), Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective, Cambridge – Antwerp – Portland 2016: Intersentia, s. 267-304.
 5. Barbara Stańdo-Kawecka, Wybrane problemy odpowiedzialności nieletnich w świetle zmieniających się paradygmatów, [w:] M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak (red.), Polska kuratela sądowa na przełomie wieków - nadzieje, oczekiwania, dylematy, Kraków 2016: Impuls, s. 49-63.
 6. Barbara Stańdo-Kawecka, Czy potrzebne są nowe więzienia (wywiad), „Forum Penitencjarne” 2016, nr 213 (2).

2015

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Joanna Grzywa-Holten, Offender Electronic Monitoring in Poland: Expectations and Results, „Neue Kriminalpolitik” 2015, nr 2, s. 158-170.
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny w Polsce – uwagi w świetle rekomendacji Rady Europy, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2015, nr 86, s. 5-25, http://www.sw.gov.pl/assets/21/05/32/44ee34c57613041732c8621d5e97fb8a21051448.pdf
 3. Barbara Stańdo-Kawecka, Justyna Kusztal, Procedural Complexity within a Welfare Approach. Country Report Poland, [w:] M. Panzavolta, D. de Vocht, M. Oosterhout, M. Vanderhallen (red.), Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective, Cambridge-Antwerp-Portland 2015: Intersentia, s. 313-368.
 4. Barbara Stańdo-Kawecka, Juvenile Justice in Poland, [w:] F. E. Zimring, M. Langer, D. S. Tanenhaus (red.), Juvenile Justice in Global Perspective, New York 2015: New York University Press, s. 291-326.
 5. Barbara Stańdo-Kawecka, Czy nieletni potrzebuje obrońcy?, “Palestra Świętokrzyska” 2015, nr 31-32, s. 2-12, http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/90_Palestra__w._nr_31-32-2015.pdf
 6. Barbara Stańdo-Kawecka, Europejskie standardy bezpieczeństwa więźniów, [w:] T. Bulenda, A. Rzepliński (red.), Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Warszawa 2015: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Centralny Zarząd Służby Więziennej, s. 91 -107.

2014

 1. Justyna Kusztal, Barbara Stańdo-Kawecka, Zadania i problemy kurateli sądowej w Polsce na tle wybranych krajów Europejskich – sprawozdanie z konferencji, SO Kraków, 16 maja 2014 roku, „Probacja” 3/14, s. 163-169, https://ms.gov.pl/pl/probacja/2014/
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2014, t. XXXIII, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, red. T. Kalisz, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 11-39, http://nkp.sjol.eu/preview/wybrane-problemy-profesjonalizacji-organow-probacyjnych-i-klasyfikacji-sprawcow-oddanych-pod-dozor-do-grup-ryzyka-5172
 3. Badania osobopoznawcze skazanych i oddziaływania terapeutyczne w historii rozwoju więziennictwa, (w:) Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką pod red. E. Habzdy-Siwek i Joanny Kabzińskiej, Sopot 2014, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 433-453.
 4. Wybrane problemy profesjonalizacji personelu więziennego, (w:) Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system pod red. P. Stępniaka, Kalisz - Poznań 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 42-55.
 5. Poland, (w:) Long-term Imprisonment and Human Rights pod red. K. Drenkhahn, M. Dudeck i F. Dünkela, London - New York 2014, Routledge, s. 218-233.

2013

 1. Juvenile delinquency and Juvenile Justice in Poland, (w:) 3rd International Crime and Punishment Film Festival. Juvenile Justice. Academic Papers pod red. A. Sözüera, Istanbul 2013, s. 299-316.
 2. Ograniczanie recydywy w dyskusjach kryminalno-politycznych ostatniego stulecia, (w:) Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego pod red. A. Rzeplińskiego, I. Rzeplińskiej, M. Niełacznej i P. Wiktorskiej, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 1022-1037.
 3. Krótkoterminowa bezwzględna kara pozbawienia wolności w teorii i badaniach empirycznych, (w:) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk pod red. W. Górowskiego, P. Kardasa, W. Wróbla i T. Sroki, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 318-327.
 4. Restorative Justice in Poland – limitations and prospects for development, (w:) Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a New European Perspective pod red. A. Pitsela i E. Symeonidou-Kastanidou, Athens - Thessaloniki 2013, Sakkoulas Publications, s. 313-321.
 5. Country Report: Poland, współautor J. Deszyńska, (w:) Restorative Justice in Criminal Matters: Comparative Research in 11 European Countries pod red. A. Pitsela i E. Symeonidou-Kastanidou, Athens-Thessaloniki 2013, Sakkoulas Publications, s. 187-212.
 6. Wykonywanie kary pozbawienia wolności z perspektywy współczesnej penologii, (w:) Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe pod red. P. Szczepaniaka, Warszawa 2013, Wyd. Forum Penitencjarne, s. 11-21.
 7. Nowy wymiar polityki karnej – upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza, Biuletyn Forum Debaty Publicznej 2013, nr 28, s. 15-16

2012

 1. Dozór elektroniczny w systemie sankcji karnych w wybranych krajach europejskich, Państwo i Prawo 2012, z. 5, s. 31-46.
 2. Podstawowe kierunki zmian instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla pod red. P. Kardasa, T. Sroki i W. Wróbla, Warszawa 2012, Wolters Kluwer, s. 983-1004.

2011

 1. Rekomendacja 1257 (1995) o warunkach pozbawienia wolności w państwach członkowskich Rady Europy. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 149-151.
 2. Rezolucja 1663 (2009) Kobiety w więzieniu. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 161-166.
 3. Rekomendacja Nr 914 (1981)[1] w sprawie społecznej sytuacji więźniów. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 211-213.
 4. Rekomendacja nr Rec (2003)22 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o warunkowym zwolnieniu. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 303-313.
 5. Rezolucja (70) 1 Praktyczna organizacja środków nadzoru i opieki nad warunkowo skazanymi lub warunkowo przedterminowo zwolnionymi sprawcami przestępstw. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 321-322.
 6. Paulina Wiktorska. Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych (recenzja Barbara Stańdo-Kawecka). Państwo i Prawo 2011, z. 1, s. 111-113.
 7. Wstęp, (w:) Działalność Profesora Zbigniewa Hołdy na płaszczyźnie praw człowieka i prawa karnego wykonawczego – widziana oczyma młodych ludzi. Materiały z konferencji, Kraków 27-28 maja 2010 r. pod red. B. Stańdo-Kaweckiej, P. Jakubka, M. Mitany, A. Papierz i B. Przywory, Kraków 2011, AT Group Sp. z o.o, s. 5-7.
 8. Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Hołdzie, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy pod red. B. Stańdo-Kaweckiej i K. Krajewskiego, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, s. 5-9.
 9. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących złego traktowania osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy pod red. B. Stańdo-Kaweckiej i K. Krajewskiego, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, s. 507-522.

2010

 1. O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie. Probacja 2010, nr 1, s. 108-124.
 2. Zbigniew Hołda (1950-2009). Państwo i Prawo 2010, z. 1, s. 103-106.
 3. Ruch What works i „nowa resocjalizacja” - nowa perspektywa w polityce karnej?, (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego i J. Wójcikiewicza, Warszawa 2010, Wolters Kluwer, s. 891-907.
 4. Poland, (w:) Juvenile Justice Systems in Europe pod red. F. Dünkela, J. Grzywy, P. Horsfielda i I. Pruin, Mönchengladbach 2010, Forum Verlag Godesberg, s. 991-1026.
 5. Juvenile imprisonment and placement in institutions for deprivation of liberty – Comparative aspects, współautor F. Dünkel, (w:) Juvenile Justice Systems in Europe pod red. F. Dünkela, J. Grzywy, P. Horsfielda i I. Pruin, Mönchengladbach 2010, Forum Verlag Godesberg, s. 1763-1812.
 6. Polen, współautor K. Krajewski, (w:) Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich pod red. F. Dünkela, T. Lappi-Seppälä, Ch. Morgenstern i D. van Zyl Smita , Mönchengladbach 2010, Forum Verlag Godesberg, s. 691-734.
 7. Long-term prisoners in Poland, (w:) Criminology: Searching for Answers. Essays in Honour of Professor Stergios Alexiadis pod red. A. Pitsela, Athens - Thessaloniki 2010, Sakkoulas Publications, s. 999-1008.

Szukaj