mgr Katarzyna Wilkołaska-Żuromska


Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2009 magister) oraz stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Collegium Civitas w Warszawie (2010, studia podyplomowe). Stypendystka Universidad Autonoma de Madrid w ramach szkoły letniej "Spanish Law, Politics and Economics" (lipiec 2013). Od 2011 r. pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Do 2017 r. jako specjalistka w Wydziale Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole do spraw Równego Traktowania, obecnie także jako asystentka Zastępczyni Rzecznika do spraw Równego Traktowania. Autorka bądź współautorka publikacji głównie dotyczących realizacji zasady równego traktowania. Uczestniczka jak również prelegentka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Członkini oraz koordynatorka jednej z grup roboczych Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania EQUINET, zrzeszającej 45 krajowych organów do spraw równego traktowania z 33 państw.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo antydyskryminacyjne,
 • podział władzy,
 • instytucja Rady Ministrów,
 • systemy rządów,
 • komparatystyka ustrojowa,
 • hiszpańskie prawo konstytucyjne.

Wykaz publikacji:

 1. Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 19. Równe traktowanie bez względu na tożsamość płciową w zatrudnieniu. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2017, Nr 6.
 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2014 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2015, Nr 3.
 3. Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive, November 2014 An Equinet Report.
 4. Harassment on the basis of Gender and Sexual Harassment: Supporting the Work of Equality Bodies. 2014 An Equinet Report.
 5. Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 14. Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2014, Nr 7.
 6. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2013 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2014, Nr 3.
 7. Zasada równego traktowania – prawo i praktyka. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, Nr 7.
 8. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2013, Nr 1.
 9. Communication to build confidence among members of groups experiencing discrimination in exercising their rights in Tackling Known-Unknown, How Equality bodies can address Under-Reporting of Discrimination through Communication, December 2012 An Equinet Report.
 10. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2011 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2012, Nr 2.
 11. Zasada równego traktowania – prawo i praktyka. Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2011, Nr 5.
 12. S. Chomoncik, K. Wilkołaska „Ogólna charakterystyka dokumentów strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Hiszpanii”. – Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego pod redakcją Ryszarda Szynkowskiego i Mirosława Karpiuka, Akademia Obrony Narodowej 2010 r. s. 11-24.
 13. K. Wilkołaska „Kontrola wewnątrzadministracyjna – rządowa oraz resortowa” - „Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej” red. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk wydawnictwo ERIDA Warszawa 2010 s.103-118.
 14. K. Wilkołaska „Geneza rozwoju Parlamentu w Polsce od pierwszych zjazdów do jego ostatecznego ukształtowania się na Sejmie Czteroletnim (1788-1792)” Studenckie Zeszyty Naukowe SKNP nr 19, Lublin 2009 s. 24-28.
 15. K. Wilkołaska „Narodziny Parlamentu Hiszpanii i jego rozwój do ostatecznego ukształtowania się” Studenckie Zeszyty Naukowe SKNP nr 19, Lublin 2009 s. 18-23.
 16. K. Wilkołaska „Problem ujednolicania zasad etycznych w jednym akcie normatywnym w ramach zachodzących zmian dotyczących wolnych zawodów” – materiały pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej", Lublin 2009 s.628-631.
 17. K. Wilkołaska „Rola Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w spawach praw pracowniczych” – materiały pokonferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Sopot-Hel 2006 s.49-58.