mgr Paula Złotowska


Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ (praca magisterska obroniona w 2014r.) oraz kulturoznawstwa bliskowschodniego w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (praca licencjacka obroniona w 2011r., praca magisterska obroniona w 2015r.). Stypendystka Króliczewski Educational Fund na Uniwersytecie w Cambridge w 2016r. (Wielka Brytania). W 2012r. prowadziła badania w ramach wyjazdu badawczo-szkoleniowego do Kairu (Egipt). Autorka artykułów dotyczących szeroko pojętej problematyki ustrojowej krajów Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Arabskiej Republiki Egiptu. Uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych. Poza pracą naukową aktywnie angażuje się w działalność samorządową Towarzystwa Doktorantów UJ.

Zainteresowania badawcze:

 • prawo ustrojowe porównawcze,
 • prawo ustrojowe krajów arabskich,
 • konstytucjonalizm arabsko-muzułmański,
 • prawo muzułmańskie,
 • reżimy autorytarne i wojskowe,
 • postkolonializm,
 • sądownictwo konstytucyjne w krajach arabskich,
 • rola głowy państwa w postkolonialnych ustrojach republik arabskich.

Znajmość języków

 • angielski
 • arabski
 • francuski


Wykaz publikacji:

 1. Budowanie suwerenności w postkolonialnej rzeczywistości Bliskiego Wschodu [w:] Kto tu rządzi? Suwerenność w filozofii polityki i prawa, P. Eckhardt, J. Malczewski, M. Guzy, M. Kaliński (red.), 2016,http://www.knhd.law.uj.edu.pl/documents/3035628/0/Suerenność/20b568e1-8977-4037-b4fd-d1728676cd5e
 2. Egipski Najwyższy Sąd Konstytucyjny – jaką rolę w państwie autorytarnym spełnia sądownictwo konstytucyjne?, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ", nr 3/2016,http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/15.+Zlotowska_3_2016.pdf
 3. Europa w obliczu kryzysu uchodźców. Kilka słów o problemie asymilacji społecznej i prawnej migrantów z Bliskiego Wschodu [w:] Bezpieczeństwo narodowe wczoraj, dziś i jutro, W.Kustra (red.), 2016
 4. Przemiany konstytucyjne w Egipcie. Od kolonializmu do arabskiej wiosny, "Przegląd Sejmowy", nr 3/2015 http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf, s. 25–54

Referaty konferencyjne:

 1. Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia ustaw zasadniczych w Egipcie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”, 22-24.04.2015r., Toruń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Konstytucjonalizm muzułmański - Koran jako najwyższe źródło prawa w państwie, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego”, 26-27.11.2015r. Toruń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Relacje sił zbrojnych z władzami cywilnymi w Egipcie jako przykład współczesnego bliskowschodniego reżimu wojskowego, II Ogólnopolska Konferencja o Systemach Politycznych i Partyjnych. Polska, Europa, Świat, 10-11.03.2016r. Gdańsk, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
 4. ONZ a naruszenia praw człowieka w Egipcie. Rola Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. praw człowieka w procesie ich ochrony, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza - wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych”, 16-18.03.2016r. Toruń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Europa w obliczu kryzysu uchodźców. Kilka słów o problemie asymilacji społecznej i prawnej migrantów z Bliskiego Wschodu, Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo narodowe wczoraj, dziś i jutro”, 6.04.2016r. Warszawa, Akademia Obrony Narodowej
 6. Rządy prawa w Arabskiej Republice Egiptu – mit czy rzeczywistość?, Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Nulla Potentia Super Leges Esse Debet. Zasada rządów prawa w dyskursie prawniczym w przeszłości i obecnie”, 28.04.2016r. Łódź, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 7. Muzułmański system ochrony praw człowieka jako odpowiedź na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, studencko-doktorancka konferencja „Islam ponowoczesny - różne oblicza współczesnego islamu”, 16.05.2016r. Warszawa, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego