ZASADY EGZAMINÓW


  1. Egzamin składa się z dwóch części: testowej (35 minut) i opisowej (75 minut). Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z obu części. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z części testowej, nie podlega ocenie odpowiedź z części opisowej, zaś student ma prawo wglądu do części opisowej pracy oraz prawo do uzyskania informacji o jej poziomie i popełnionych błędach. Ocena pozytywna z części testowej uwzględniana jest na egzaminie poprawkowym. Student, który w pierwszym terminie dostanie ocenę pozytywną z części testowej i ocenę negatywną z części opisowej, podczas drugiego terminu egzaminu udziela odpowiedzi wyłącznie na część opisową.
  2. Część testowa składa się z trzydziestu pytań z trzema wariantami odpowiedzi, w tym do piętnastu oznaczonych pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Prawidłowa, pełna odpowiedź na pytanie oznacza jeden punkt, skala ocen jest następująca: 16-18 pkt. — dostateczny; 19-20 pkt. — plus dostateczny; 21-24 pkt. — dobry; 25-26 pkt. — plus dobry; 27-30 pkt. — bardzo dobry.
  3. Część opisowa składa się z dwóch pytań otwartych oraz kazusu. Każda z trzech odpowiedzi oceniana jest w skali ndst–bdb. Uzyskanie oceny pozytywnej z części opisowej wymaga uzyskania dwóch cząstkowych ocen pozytywnych (z dwóch pytań otwartych lub jednego pytania otwartego i kazusu). Ocena pozytywna z części opisowej wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech ocen cząstkowych.
  4. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą, plus dobrą lub bardzo dobrą zwalnia na egzaminie z konieczności rozwiązania wskazanego pytania otwartego. Osoba korzystająca z tego przywileju wpisuje na arkuszu odpowiedzi ocenę z ćwiczeń, ta ocena — po jej weryfikacji przez egzaminatora — jest traktowana następnie jako ocena cząstkowa z danego pytania otwartego. Zwolnienie to jest przywilejem, zatem osoby, które nie chcą z niego skorzystać i nie wpiszą na arkuszu oceny z ćwiczeń, oceniane będą także z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej na dane pytanie otwarte. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą w poprzednim roku akademickim uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego w kolejnym roku akademickim, jednak nie daje zwolnienia z konieczności rozwiązania wskazanego pytania otwartego.
  5. Ocena końcowa z egzaminu wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z oceny za część testową i oceny za część opisową. W przypadku gdy średnia w części ułamkowej nie odpowiada wprost ocenie z zakresu dst, +dst, db, +db, bdb, rozstrzyga ocena z części opisowej (przykład: 3 za test i +3 za część opisową daje ocenę końcową plus dostateczny; natomiast +3 za test i 3 za część opisową daje ocenę końcową dostateczny).
  6. Możliwe jest przystąpienie po raz pierwszy do egzaminu we wrześniu, ale jeżeli student po raz pierwszy przystąpi w ostatnim możliwym terminie, traci prawo do terminu drugiego.
  1. Egzamin pisemny obejmuje trzy pytania otwarte, wymagające udzielenia odpowiedzi opisowej. Czas trwania egzaminu 45 minut.