SYLLABUS PRZEDMIOTU: DOGMATYKA KONSTYTUCYJNYCH WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKAWykaz zagadnień

Wykaz zagadnień

1. Konstytucyjna regulacja praw i wolności jednostki w kontekście zasady jej bezpośredniego stosowania

2. Zasady ogólne - godność, wolność, równość

3. Rodzaje praw konstytucyjnych

4. Prawo do życia

5. Prawo do prywatności

6. Prawo do sądu

7. Wolność sumienia i religii

8. Wolność wypowiedzi

9. Wolność zrzeszania

10. Wolność zgromadzeń

11. Prawo dostępu do informacji publicznej

12. Prawo do własności

13. Prawa ekonomiczne socjalne i kulturalne

14. Horyzontalne działanie praw konstytucyjnych

15. Dopuszczalne ograniczenia praw konstytucyjnych

16. Ochrona praw konstytucyjnych

Orzecznictwo

Literatura

Materiał podstawowy to materiał podawany na wykładzie.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999,

2. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999,

3. Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997,

4. Godność człowieka jako kategoria prawna, red. K. Complak, Wrocław 2001,

5. Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002,

6. Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów pod red. J. Ciapały K. Flagi – Gieruszyńskiej, Szczecin 2006