SYLLABUS PRZEDMIOTU: PRAWO KONSTYTUCYJNETematyka kursu prawa konstytucyjnego

1. Przedmiot, charakter i źródła prawa konstytucyjnego

 • Pojęcie prawa konstytucyjnego.
 • Pozycja prawa konstytucyjnego w systemie prawa.
 • Źródła prawa konstytucyjnego.
 • Umowa międzynarodowa jako źródło prawa w Polsce.

2. Nauka o konstytucji

 • Pojęcie konstytucji.
 • Podziały konstytucji.
 • Szczególna treść konstytucji.
 • Szczególna forma konstytucji.
 • Szczególna moc konstytucji.
 • Gwarancje szczególnej mocy konstytucji.
 • Tryb uchwalania ustaw o zmianie Konstytucji RP.
 • Władza ustrojodawcza.
 • Funkcje konstytucji.
 • Struktura konstytucji (rola wstępów).
 • Stosowanie konstytucji (zasada konstytucjonalizmu – art. 8).

3. Podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Zasada państwa republikańskiego.
 • Zasada państwa demokratycznego.
 • Zasada państwa prawnego.
 • Zasada podziału władz.
 • Zasada społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zasada państwa sprawiedliwości społecznej.
 • Zasada państwa unitarnego, regionalnego i federalnego.
 • Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego.
 • Zasada samorządu zawodowego.
 • Zasada społecznej gospodarki rynkowej.
 • Zasada pomocniczości (subsydiarności).
 • Zasada bezstronności państwa w sprawach religijnych, światopoglądowych i filozoficznych.
 • Zasada neutralności politycznej sił zbrojnych oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi.
 • Zasada jednego języka urzędowego – języka polskiego i jego ochrona.
 • Zasada konstytucyjnego określenia godła, barw, hymnu i ich ochrony prawnej.
 • Zasada konstytucyjnego ustanowienia Warszawy jako stolicy Rzeczypospolitej polskiej.
 • Zasada konstytucyjnych gwarancji podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela.

4. Pojęcie suwerenności

 • Pojęcie suwerenności w prawie konstytucyjnym.
 • Podmiot suwerenności.
 • Ewolucja podmiotu suwerenności - Monarchia: absolutna, konstytucyjna, parlamentarna (charakterystyka). Republika demokratyczna.
 • Interpretacje zasady suwerenności narodu (ludu).
 • Formy realizacji zasady suwerenności.
 • Zasada suwerenności w Konstytucji RP.


5. Prawa jednostki (prawa człowieka)

5.1. Zagadnienia ogólne.

 • Indywidualistyczne i uniwersalistyczne koncepcje praw człowieka.
 • Prawno-naturalne i pozytywistyczne koncepcje praw człowieka.
 • Generacje praw jednostki.
 • Pojęcie prawa jednostki.
 • Pojęcie wolności jednostki.
 • Prawo a wolność jednostki.
 • Problem klasyfikacji praw jednostki.
 • Pojęcie obowiązku obywatelskiego.
 • Spór o prawa socjalne.
 • Systemy regulacji wolności jednostki.
 • Granice praw jednostki i możliwości ich ograniczenia w świetle Konstytucji RP i konwencji międzynarodowych.
 • Zagadnienie gwarancji praw jednostki.

5.2. Zasada równości

 • Zasada równości wobec prawa i równości praw.
 • Zasada równości a zasada sprawiedliwości społecznej.
 • Granice możliwości różnicowania obywateli w orzecznictwie TK.

5.3. Regulacja wybranych praw jednostki w Polsce.

 • Wolności i prawa polityczne w Konstytucji RP.
 • Wolności osobiste jednostki w Konstytucji RP.
 • Wolności i prawa gospodarcze społeczne i kulturalne w Konstytucji RP.
 • Podstawowe obowiązki obywateli RP

Wolność zrzeszania się - pojęcie i historia.

 • Formy zrzeszeń.
 • Granice wolności zrzeszania się w prawie o stowarzyszeniach i ustawie o partiach politycznych.
 • Zakres podmiotowy wolności zrzeszania się w prawie o stowarzyszeniach i ustawie o partiach politycznych.
 • Definicja stowarzyszenia i partii politycznej w prawie polskim.
 • Tworzenie stowarzyszeń.
 • Tworzenie partii politycznych.
 • Uprawnienia organów państwowych wobec stowarzyszeń i partii politycznych.
 • Delegalizacja stowarzyszeń i partii politycznych.
 • Zasady finansowania partii politycznych.
 • Pojęcie instytucjonalizacji partii politycznych.

Wolność pokojowych zgromadzeń - pojęcie.

 • Zakres obowiązywania ustawy prawo o zgromadzeniach.
 • Definicja zgromadzenia.
 • Organizowanie zgromadzeń.
 • Uprawnienia organów państwowych wobec zgromadzeń.
 • Granice wolności zgromadzeń.

Wolność słowa - pojęcie.

 • Zakres obowiązywania ustawy prawo prasowe.
 • Tworzenie wydawnictw prasowych.
 • Wydawanie druków periodycznych.
 • Tworzenie stacji radiowych i telewizyjnych.
 • Granice wolności słowa wg ustawy prawo prasowe i ustawy o radiofonii i telewizji.
 • Prawo prasy do informacji.
 • Krytyka prasowa.
 • Prasa a proces karny.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

System powiązania i rozdziału Kościoła i Państwa.

 • Model państwa świeckiego w polskim prawie wyznaniowym.
 • System źródeł polskiego prawa wyznaniowego.
 • Wolność sumienia i wyznania - pojęcie.
 • Granice wolności sumienia i wyznania w polskim prawie wyznaniowym.
 • Tworzenie kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.
 • Podstawowe prawa kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.
 • Uprawnienia organów państwowych wobec kościołów i związków wyznaniowych.
 • Organizacje religijne.
 • Związki wyznaniowe a nauczanie religii i prowadzenie placówek oświatowych.


6. Formy realizacji władzy w państwie demokratycznym

6.1. Demokracja bezpośrednia i jej formy.

 • Formy demokracji bezpośredniej.
 • Inicjatywa ludowa i jej rodzaje.
 • Inicjatywa ludowa w Polsce.
 • Referendum i jego rodzaje.
 • Czy referendum jest instytucją demokratyczną?
 • Rodzaje referendum w Polsce.

6.2 Demokracja pośrednia i jej rodzaje.

 • Mandat przedstawicielski.
 • Pojęcie mandatu przedstawicielskiego.
 • Rodzaje mandatu przedstawicielskiego.
 • Mandat przedstawicielski w Polsce.
 • Utrata mandatu przedstawicielskiego w Polsce.
 • Prawa Posła i Senatora.
 • Obowiązki Posła i Senatora.

6.3.Prawo wyborcze.

 • Pojęcie przymiotników wyborczych.
 • Zasada powszechności wyborów i jej gwarancje.
 • Zasada równości wyborów i jej gwarancje.
 • Zasada bezpośredniości wyborów.
 • Zasada tajności głosowania i jej gwarancje.
 • Zasada proporcjonalności wyborów.
 • Pojęcie systemu wyborczego.
 • System d’ Hondta.
 • System Sainte-Lague' a.
 • System najwyższej reszty.
 • System większości bezwzględnej.
 • System większości względnej.
 • System wyborczy a system partyjny.
 • Zgłaszanie kandydatów na posłów i senatorów w Polsce.
 • Podział mandatów w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu.
 • Podział mandatów między listy ogólnopolskie w wyborach do Sejmu.
 • System wyborów do Senatu
 • System wyborów prezydenckich w Polsce.
 • Systemy powoływania prezydenta w zachodniej demokracji i ich wpływ na pozycję głowy państwa.
 • Kontrola ważności wyborów- modele.
 • Kontrola ważności wyborów parlamentarnych w Polsce.
 • Środki ochrony praworządności w procedurze wyborczej.


7. Zasady organizacji aparatu państwowego

 • Zasada podziału władzy.
 • Zasada podziału władzy w Konstytucji RP.
 • Zasada jedności władzy.

8. Systemy rządowe

 • Pojęcie „systemu rządowego” i założenia determinujące te systemy.
 • Systemy rządowe realizujące zasadę trójpodziału władzy.
 • System prezydencki.
 • Pozycja i kompetencje Prezydenta i Kongresu w Stanach Zjednoczonych.
 • System dyrektorialny.
 • System parlamentarno-gabinetowy.
 • Proces i przejawy racjonalizacji parlamentaryzmu w państwie współczesnym (ze szczególnym uwzględnieniem Francji i RFN).
 • Systemy partyjne. Wpływ systemu partyjnego na funkcjonowanie systemu parlamentarno- gabinetowego.
 • System kanclerski.
 • Pozycja kanclerza w RFN.
 • System arbitrażu głowy państwa (system parlamentarno-prezydencki).
 • Pozycja Prezydenta we Francji.
 • Systemy rządowe realizujące zasadę jedności władzy.
 • System rządów zgromadzenia (posiłkowo: konstytucja jakobińska 1793 roku, ustrój Szwajcarii).
 • System konsularny (cezaryzm demokratyczny).

9. Pozycja i struktura parlamentu

 • Przejawy dwuizbowości w państwie współczesnym.
 • Ogólna rola Sejmu RP.
 • Skrócenie kadencji parlamentu w Polsce.
 • Organy Sejmu i Senatu.
 • Marszałek Sejmu i Senatu.
 • Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu - porównanie ich pozycji i uprawnień.
 • Konwent Seniorów w Sejmie i w Senacie- porównanie ich pozycji i uprawnień.
 • System komisji parlamentarnych w Sejmie.
 • System komisji parlamentarnych w Senacie.
 • Kompetencje komisji.
 • System sesyjny i system permanencji prac parlamentarnych.
 • Zasady organizacji prac Sejmu i Senatu.

10. Funkcje parlamentu

 • Funkcje parlamentu.
 • Uprawnienia Sejmu w zakresie ustrojodawstwa.
 • Funkcja ustawodawcza Sejmu.
 • Pojęcie ustawy.
 • Zakres przedmiotowy ustawy.
 • Tryb ustawodawczy w Polsce - rodzaje.
 • Tryb uchwalania budżetu i wynikające stąd konsekwencje.
 • Zasady polityki finansowej w Konstytucji RP.
 • Inicjatywa ustawodawcza.
 • Instytucja „czytań”.
 • Prawo do zgłaszania poprawek w polskim prawie konstytucyjnym.
 • Kompetencje Senatu w zakresie ustawodawstwa.
 • Kompetencje kreacyjne Senatu.
 • Kompetencje kreacyjne Sejmu.
 • Funkcja kontrolna Sejmu.
 • Interpelacje i zapytania poselskie.
 • Absolutorium i tryb jego uchwalania.
 • Dezyderaty i opinie komisji sejmowych.
 • Kompetencje Zgromadzenia Narodowego.

11. Rząd

 • Pozycja ustrojowa Rady Ministrów.
 • Zadania i kompetencje Rady Ministrów.
 • Pozycja i kompetencje Prezesa Rady Ministrów w Polsce.
 • Problemy działalności prawotwórczej władzy wykonawczej w systemach podziału władzy.
 • Akty normatywne wydawane przez Radę Ministrów w Polsce.
 • Instytucja votum nieufności w Polsce.
 • Powoływanie rządu w Polsce.
 • Struktura naczelnych organów administracji państwowej w Polsce.
 • Skład i struktura Rady Ministrów.
 • Tryb działania RM.
 • Pozycja ministra w prawie polskim..
 • Formy realizacji działań kierowniczo-koordynacyjnych przez rząd RP.


12. Prezydent

 • Charakterystyka konstytucyjnej roli prezydenta RP.
 • Wybór i odpowiedzialność prezydenta RP.
 • Interpretacja art. 126 Konstytucji RP.
 • Prezydent a Sejm i Senat.
 • Prezydent a rząd.
 • Problem podziału zadań i kompetencji między oba człony władzy wykonawczej.
 • Prezydent a władza sądownicza.
 • Kompetencje Prezydenta RP na wypadek stanu zagrożenia państwa.
 • Zastępstwo Prezydenta.
 • Wygaśnięcie mandatu prezydenckiego.
 • Odpowiedzialność prezydenta RP.
 • Zasada kontrasygnaty w Polsce.
 • Ratyfikacja umów międzynarodowych w Polsce.
 • Stany zagrożenia państwa w polskim prawie konstytucyjnym.

13. Gwarancje praworządności

13.1. Trybunał Konstytucyjny.

 • Kontrola konstytucyjności prawa - pojęcie i rodzaje.
 • Czy kontrola konstytucyjności ustaw jest zgodna z zasadą państwa demokratycznego?
 • Amerykański model kontroli konstytucyjności prawa (judicial review).
 • Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa.
 • Procedury kontroli konstytucyjności prawa w Polsce.
 • Zakres kontroli konstytucyjności prawa przez TK.
 • Etapy postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • Kontrola konkretna przez TK.
 • Kontrola abstrakcyjna sprawowana przez TK.
 • Prawa sądów powszechnych wobec aktów normatywnych administracji.
 • Moc wiążąca orzeczeń polskiego TK.
 • Pozycja ustrojowa TK.
 • TK a Sejm.
 • Czy TK jest sądem?
 • Funkcje TK.
 • Skarga konstytucyjna.

13.2. Trybunał Stanu.

 • Trybunał Stanu - pozycja ustrojowa.
 • Czy Trybunał Stanu jest sądem?
 • Definicja deliktu konstytucyjnego w Polsce.
 • Pojęcie odpowiedzialności politycznej i odpowiedzialności konstytucyjnej.
 • Przebieg postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce. Zakres podmiotowy i przedmiotowy właściwości TS.
 • Modele organów rozstrzygających w kwestii odpowiedzialności konstytucyjnej.
 • TS a Sejm.

13.3. Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • Skandynawski i francusko-angielski model ombudsmana.
 • RPO - pozycja ustrojowa.
 • RPO a Sejm.
 • RPO - środki działania.
 • Przesłanki działania RPO.
 • Funkcje RPO.

13.4. Najwyższa Izba Kontroli.

 • Pozycja ustrojowa NIK.
 • Organizacja NIK.
 • Funkcje NIK.
 • NIK a rząd.
 • NIK a Sejm.
 • Zakres kontroli sprawowanej przez NIK.
 • Środki działania NIK.

14. Władza sadownicza

 • Pojęcie wymiaru sprawiedliwości.
 • Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości.
 • Zasada niezawisłości sędziowskiej i jej gwarancje.
 • Systemy powoływania sędziów-ich zalety i wady.
 • Powoływanie sędziów w Polsce.
 • KRS - skład.
 • KRS- kompetencje.
 • Pozycja ustrojowa i kompetencje SN.
 • Struktura sądownictwa w Polsce.


15. Struktura terytorialna państw współczesnych
15.1. Państwo unitarne. Charakterystyka państwa unitarnego.
15.2. Państwo federacyjne.
Charakterystyka państwa federacyjnego.
15.3. Państwo zregionalizowane.
Charakterystyka państwa zregionalizowanego, przyjmującego autonomię terytorialną.

16. Prawo-konstytucyjne zagadnienia integracji europejskiej

 • Pojecie suwerenności (zewnętrznej).
 • Problem transferu kompetencji na rzecz organów Unii Europejskiej.
 • Reprezentacja państwa w organach Unii Europejskiej.
 • "Deficyt demokratyczny" w Unii Europejskiej.
 • Prawo wspólnotowe w systemie źródeł prawa państw członkowskich.
 • Art. 90 Konstytucji RP.

Problematyka wykładów z prawa konstytucyjnego

 1. Przedmiot prawa konstytucyjnego.
 2. Prawo konstytucyjne jako gałąź nauk prawnych.
 3. Źródła prawa konstytucyjnego:
  • Konstytucja i jej cechy charakterystyczne, sądownictwo konstytucyjne
  • ustawy i akty wykonawcze wobec ustaw
  • regulaminy organów konstytucyjnych
 4. Problem zasad ustrojowych (konstytucyjnych).
 5. Zagadnienie suwerenności jako pierwsza kwestia rozstrzygana przez normy prawa konstytucyjnego (art. 4).
 6. Zasada państwa demokratycznego i zasada reprezentacji (art. 4 ust. 2, art. 104 i 105), dopuszczalność referendum oraz inicjatywy ludowej, zasady prawa wyborczego. Zasada pluralizmu politycznego (art. 11-14).
 7. Zasada państwa prawnego (art. 2), konstytucyjny system źródeł prawa (rozdział III), wymogi co do „moralności” prawa (ustalone w orzecznictwie TK), zasada legalizmu (art. 7), konstytucjonalizmu (art. 8) oraz bezpośredniego stosowania prawa międzynarodowego (art. 9 i art. 91), aspekty strukturalne sprawowania władzy w państwie prawnym (podział kompetencji).
 8. Zasada trójpodziału władzy i równowagi władz (art. 10), ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych w konstytucjonalizmie modeli (systemów) rządowych.
 9. Zasada państwa republikańskiego.
 10. Zasada państwa jednolitego (art. 3) – rozważania o federalizmie.
 11. Zasady ustroju społeczno-gospodarczego: państwo jako dobro wspólne (art. 1), urzeczywistnienie zasad sprawiedliwości społecznej jako cel państwa (art. 2), zasada społecznej gospodarki rynkowej (art. 20-23, art. 64), zasada społeczeństwa obywatelskiego, zasada subsydiarności, zasady decentralizacji władzy publicznej i samorządności (art. 16-17), stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi (art. 25).
 12. Status obywatela i jednostki w państwie polskim:
  • Zasada nienaruszalności i poszanowania godności ludzkiej (wstęp, art. 30)
  • Zasada wolnościowego statusu jednostki (wstęp, art. 5, art. 31)
  • Zasada równości praw (art. 32)
  • System gwarancji (art. 77-80)
  • Możliwości ograniczania wolnościowego statusu jednostki (art. 31 ust. 3)
  • Wolności o charakterze osobistym
  • Wolności o charakterze politycznym
  • Wolność wyrażania poglądów (art. 54) i jej realizacja w ustawodawstwie zwykłym
 13. Zagadnienia parlamentaryzmu:
  • Zasada parlamentarnego systemu rządów (art. 154 ust. 2 i 3, art. 155)
  • Prawo parlamentarne
  • Struktura parlamentu
  • Organizacja i funkcjonowanie (system sesyjny, system permanencji)
  • Funkcje:
   • ustawodawstwo (zakres, tryb ustawodawczy)
   • kontrola (zakres, kompetencje)
  • Stanowisko posła (senatora);
 14. Zasada aktywnej prezydentury (art. 126).
 15. Problematyka głowy państwa:
  • Reprezentant państwa
  • Notariusz państwa
  • Organ „władzy rezerwowej”
  • Organ „władzy neutralnej”
  • Arbiter polityczny
  • Zwierzchnik pozostałych władz
 16. Rządy państwem:
  • Ciała zarządzające (Rada Ministrów, NBP, KRRiT)
  • Powoływanie Rady Ministrów
  • Skład Rady Ministrów
  • Funkcje Rady Ministrów
  • Zasada przywództwa premiera
  • Komitety Rady Ministrów
  • Odpowiedzialność Rady Ministrów
  • NBP
  • KRRiT
  • Komisje wyborcze
 17. Władza sądownicza:
  • Pojęcie wymiaru sprawiedliwości
  • Organizacja sądownictwa w Polsce, uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości
  • Niezależność sądów i niezawisłość sędziowska
  • Krajowa Rada Sądownictwa
  • Trybunał Konstytucyjny
  • Trybunał Stanu
 18. Władza kontrolująca:
  • Najwyższa Izba Kontroli
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Prokuratura
 19. Prawno-konstytucyjne aspekty integracji europejskiej oraz jej wpływ na zasady ustroju państw członkowskich (suwerenność, demokracja, podział władzy, ochrona praw jednostki).

Problematyka omawiana na ćwiczeniach z prawa konstytucyjnego

 1. Źródła prawa.
 2. Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
 3. Ustawa o referendum ogólnokrajowym.
 4. Kodeks wyborczy.
 5. Status deputowanych (ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulamin Sejmu).
 6. Parlament (Regulamin Sejmu, ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych, ustawa o sejmowej komisji śledczej).
 7. Rada Ministrów (ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach).
 8. Prezydent.
 9. Trybunał Konstytucyjny (ustawa o Trybunale Konstytucyjnym).
 10. Trybunał Stanu (ustawa o Trybunale Stanu).
 11. Zrzeszenia (ustawa o partiach politycznych, prawo o stowarzyszeniach).
 12. Zgromadzenia (prawo o zgromadzeniach).
 13. Wolność sumienia (ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).
 14. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zasady uczestnictwa i zaliczania ćwiczeń z prawa konstytucyjnego

 1. Ćwiczenia z prawa konstytucyjnego prowadzone są dla studentów prawa, w grupach uruchamianych na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.
 2. Zapisy do grup ćwiczeniowych i zmiany grup dokonywane są przez studentów w systemie USOS.
 3. Zaliczenie ćwiczeń (co najmniej na ocenę dostateczną) upoważnia do przystąpienia do egzaminu przedterminowego. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą, plus dobrą lub bardzo dobrą zwalnia studenta z obowiązku udzielenia odpowiedzi na wskazane pytanie otwarte na egzaminie. Ze zwolnienia nie korzystają studenci, którzy uzyskali zaliczenie w poprzednim roku akademickim..
 4. Podstawą do zaliczenia ćwiczeń jest obecność, aktywność na zajęciach przy rozwiązywaniu kazusów, przygotowywaniu referatów, omówień, etc., oraz kolokwia zaliczeniowe. O formie zaliczenia decyduje prowadzący ćwiczenia.
 5. Na studiach stacjonarnych dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach w semestrze (niezależnie od przyczyny). Na studiach niestacjonarnych dopuszczalne są trzy nieobecności na ćwiczeniach w roku akademickim (niezależnie od przyczyny).
 6. Do egzaminu przedterminowego z prawa konstytucyjnego mogą przystąpić jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. W terminach sesyjnych zaliczenie nie jest wymagane. Uprawnieni do przystąpienia do egzaminu przedterminowanego są również studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń w poprzednim roku akademickim.

Wykaz aktów normatywnych obowiązujących do egzaminu

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.
 4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
 5. Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 8. Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.
 9. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 10. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
 11. Ustawa z 30 XI 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Dz. U. z 2016, poz. 2072
 12. Ustawa z 30 XI 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Dz. U. z 2016, poz. 2073
 13. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.
 14. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
 15. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 16. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
 17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
 18. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 19. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (w zakresie omawianym na wykładzie).
 20. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (w zakresie omawianym na wykładzie).
 21. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (w zakresie omawianym na wykładzie).

Zasady egzaminu z prawa konstytucyjnego (obowiązują od roku akademickiego 2017/2018)

 1. Egzamin składa się z dwóch części: testowej (35 minut) i opisowej (75 minut). Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z obu części. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z części testowej, nie podlega ocenie odpowiedź z części opisowej, zaś student ma prawo wglądu do części opisowej pracy oraz prawo do uzyskania informacji o jej poziomie i popełnionych błędach. Ocena pozytywna z części testowej uwzględniana jest na egzaminie poprawkowym. Student, który w pierwszym terminie dostanie ocenę pozytywną z części testowej i ocenę negatywną z części opisowej, podczas drugiego terminu egzaminu udziela odpowiedzi wyłącznie na część opisową.
 2. Część testowa składa się z trzydziestu pytań z trzema wariantami odpowiedzi, w tym do piętnastu oznaczonych pytań z więcej niż jedną odpowiedzią prawidłową. Prawidłowa, pełna odpowiedź na pytanie oznacza jeden punkt, skala ocen jest następująca: 16-18 pkt. — dostateczny; 19-20 pkt. — plus dostateczny; 21-24 pkt. — dobry; 25-26 pkt. — plus dobry; 27-30 pkt. — bardzo dobry.
 3. Część opisowa składa się z dwóch pytań otwartych oraz kazus. Każda z trzech odpowiedzi oceniana jest w skali ndst–bdb. Uzyskanie oceny pozytywnej z części opisowej wymaga uzyskania dwóch cząstkowych ocen pozytywnych (z dwóch pytań otwartych lub jednego pytania otwartego i kazusu). Ocena pozytywna z części opisowej wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech ocen cząstkowych.
 4. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą, plus dobrą lub bardzo dobrą zwalnia na egzaminie z konieczności rozwiązania wskazanego pytania otwartego. Osoba korzystająca z tego przywileju wpisuje na arkuszu odpowiedzi ocenę z ćwiczeń, ta ocena — po jej weryfikacji przez egzaminatora — jest traktowana następnie jako ocena cząstkowa z danego pytania otwartego. Zwolnienie to jest przywilejem, zatem osoby, które nie chcą z niego skorzystać i nie wpiszą na arkuszu oceny z ćwiczeń, oceniane będą także z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonej na dane pytanie otwarte. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą w poprzednim roku akademickim uprawnia do podejścia do egzaminu przedterminowego w kolejnym roku akademickim, jednak nie daje zwolnienia z konieczności rozwiązania wskazanego pytania otwartego.
 5. Ocena końcowa z egzaminu wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z oceny za część testową i oceny za część opisową. W przypadku gdy średnia w części ułamkowej nie odpowiada wprost ocenie z zakresu dst, +dst, db, +db, bdb, rozstrzyga ocena z części opisowej (przykład: 3 za test i +3 za część opisową daje ocenę końcową plus dostateczny; natomiast +3 za test i 3 za część opisową daje ocenę końcową dostateczny).