SYLLABUS PRZEDMIOTU: SYSTEM OCHRONY KONSTYTUCYJNYCH PRAW JEDNOSTKI  1. Charakter konstytucyjnych wolności i praw; geneza współczesnego rozumienia konstytucyjnych wolności i praw, prawa konstytucyjne jako publiczne prawa podmiotowe, normatywna struktura konstytucyjnych wolności i praw.
  2. Ochrona praw konstytucyjnych przez organy władzy publicznej; wiążący charakter konstytucji, ochrona praw konstytucyjnych przez organy władzy ustawodawczej wykonawczej i sądowniczej, a zasada podziału władzy.
  3. Konstytucyjne prawo do sądu; dostęp do sądu w rozumieniu art. 77 ust. 2 konstytucji, prawo do sprawiedliwego rozstrzygnięcia – standardy wynikające z art. 45 konstytucji, standardy postępowania sądowego na gruncie poszczególnych gałęzi prawa, prawo do zaskarżania orzeczeń, prawomocność jako kategoria konstytucyjno – prawna, prawo do wykonania orzeczeń, wznowienie postępowania jako element prawa do sądu, sądowa kontrola innych organów władzy publicznej, postępowania hybrydowe, ustrojowe gwarancje prawa do sądu, wpływ europejskiej konwencji praw człowieka na konstytucyjne standardy prawa do sądu.
  4. Rodzaje skarg na przewlekłość postępowania; skargi na przewlekłość postępowań sądowych, konieczność wprowadzenia skargi na pozasądowe postępowania organów władzy i administracji publicznej.
  5. Prawo do odszkodowania za niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej; normatywna treść prawa z art. 77 ust. 1, zasada praworządności, rodzaje niezgodnych z prawem działań organów władzy publicznej, sposoby stwierdzania niezgodnego z prawem działania organów władzy publicznej, szkoda i związek przyczynowy, jako elementy prawa do odszkodowania, bezprawie legislacyjne jako szczególna forma niezgodnego z prawem działania organów władzy publicznej.
  6. Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, jako konstytucyjny środek ochrony wolności i praw.
  7. Skarga konstytucyjna; modele skargi konstytucyjnej, geneza i kształt polskiej skargi konstytucyjnej, subsydiarny charakter skargi konstytucyjnej względem pozostałych środków ochrony wolności i praw, funkcje skargi konstytucyjnej, zakres podmiotowy i przedmiotowy skargi konstytucyjnej, wymogi dopuszczalności skargi konstytucyjnej, selekcja skarg konstytucyjnych, procedura merytorycznego rozpoznania skarg konstytucyjnych, charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących skarg konstytucyjnych, prawo do wznowienia postępowania z art. 190 ust. 4 Konstytucji.
  8. Skarga konstytucyjna a inne konstytucyjne środki ochrony konstytucyjnych wolności i praw – komplementarność ochronny.
  9. Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw a międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka.