legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Zmarł Pan Profesor Paweł Sarnecki

Pogrążeni w żalu żegnamy Profesora Pawła Sarneckiego, zmarłego w dniu 28 listopada, długoletniego Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodzony w Kielcach 17 marca 1939 r. profesor dr hab. Paweł Sarnecki od studiów prawniczych ukończonych w 1962 r. związany był z Wydziałem Prawa i Administracji UJ, karierę zawodową rozwijał w ramach Katedry Prawa Państwowego przemianowanej następnie na Katedrę Prawa Konstytucyjnego, której Kierownikiem był od 1988 r. do przejścia na emeryturę w 2009 r. Badał z pasją ustrój polski i ustroje państw obcych, był współtwórcą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. jako stały ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Pozostaje autorem wybitnych i inspirujących publikacji naukowych, w tym współautorem cenionego komentarza do Konstytucji RP oraz redaktorem wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego "Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej". Profesor Sarnecki był odznaczany za swe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Działalność ekspercką kontynuował w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Zaangażowany także w prace redakcyjne w czasopismach prawniczych, zwłaszcza jako zastępca redaktora naczelnego "Przeglądu Sejmowego". Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Badania prowadził na stypendiach zagranicznych w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, prowadził wykłady na uniwersytetach w Austrii i Francji. Głęboko angażował się w integrację środowiska polskich konstytucjonalistów, przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w latach 1994-2001, przez ponad pół wieku był aktywnym uczestnikiem i organizatorem ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Profesor Paweł Sarnecki prowadził na Wydziale Prawa i Administracji jeden z podstawowych wykładów na studiach prawniczych pod nazwą "Prawo konstytucyjne", sprawował opiekę naukową nad setkami magistrantów i dyplomantów, wypromował liczne grono doktorów, a swym współpracownikom nieodmiennie służył życzliwością, radą i wsparciem.

Powiększenie grup stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie zwiększony limit w grupach ćwiczeniowych z prawa konstytucyjnego o 1 osobę dla osób jeszcze niezapisanych.

Zapisy na ćwiczenia z prawa konstytucyjnego

Uprzejmie prosimy osoby, które z powodu braku miejsc nie zdołały zapisać się na ćwiczenia z prawa konstytucyjnego w USOS, o zgłaszanie tego problemu w Sekretariacie Katedry, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konstytucyjnego w USOS, o zgłaszanie tego problemu w Sekretariacie Katedry, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapisy na ćwiczenia odbywają się wyłącznie w systemie USOS. Osoby prowadzące ćwiczenia nie dokonują indywidualnych zapisów, a także nie przepisują pomiędzy grupami.

Wyniki egzaminu z prawa konstytucyjnego z 13.09.2016

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu testowego dostępne są w aplikacji egzaminacyjnej:

Kliknij tutaj aby na przejść do aplikacji

W aplikacji zamieszczone zostały również skany testów z 13.09.2016 wraz z kluczem odpowiedzi (dwie pierwsze strony).

Wyniki egzaminu opisowego wpisywane będą w dniach 19.09-24.09.

Reklamacje dotyczące wyników testu można zgłaszać do p. dr Agaty Niżnik-Muchy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do piątku 16.09.2016. W zgłoszeniu takim należy podać numer strony pliku PDF ze skanami testu, na której znajduje się test, którego dotyczy reklamacja, a także numer indeksu i kod pracy. W przypadku kwestionowania oceny uzyskanej z testu, należy podać samodzielnie obliczoną na podstawie klucza liczbę punktów.

Wgląd do prac dla osób, które nie zdały testu, odbędzie się 18.09 w godz. 13:15-15:00.

Wnioski o wpisanie NZAL w USOS

Osoby, które składają wniosek o skreślenie z listy studentów i w tym celu chciałyby uzyskać wpis nzal w usos proszone są o składanie wniosków do sekretariatu na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
przyjęta podczas Walnego Zebrania Członków,
Warszawa, 30 czerwca 2016 r.

"Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego wyraża wielkie zaniepokojenie kryzysem konstytucyjnym w Polsce. Konstytucja została przyjęta przez Naród w drodze referendum i stanowi tym samym dobro o szczególnej wartości. Jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli sama nie stanowi inaczej, może być stosowana bezpośrednio. Obowiązek jej sumiennego przestrzegania to powinność przede wszystkim organów władzy publicznej i osób piastujących w nich stanowiska. Oznacza to nie tylko zakaz jej otwartego łamania, ale również obchodzenia jej zasad i norm poprzez stosowanie nierzetelnych metod interpretacyjnych i wykorzystywanie istniejących luk. Konstytucja nie może być przez nikogo interpretowana w sposób mający na celu osiągnięcie jedynie doraźnej korzyści politycznej oraz z pominięciem specyfiki jej wykładni. Pogłębiający się kryzys konstytucyjny to konsekwencja pomijania przy interpretacji norm konstytucyjnych argumentów aksjologicznych czy założeń teoretycznych stanowiących podstawę jej przepisów. Nie służy to Polsce, która przestaje być dobrem wspólnym, jak i jej obywatelom, prowadzi też do obniżenia kultury prawnej, politycznej, ale i ogólnej Polaków. Z zasady państwa prawa wynika prymat prawa nad polityką. Nie jest to możliwe bez zapewnienia przestrzegania Konstytucji przez skutecznie działające organy władzy sądowniczej, w tym przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny, który powinien mieć pełną zdolność do wykonywania swoich konstytucyjnych kompetencji. Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego apeluje o szybkie rozwiązanie sporu w duchu i zgodnie z obowiązującą Konstytucją."

Uchwała jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie

Uprzejmie informujemy, że nieobecność na egzaminie z Prawa konstytucyjnego skutkuje utratą terminu, stąd osoby, które rezygnują z podejścia do egzaminu w konkretnym terminie powinny wyrejestrować się z USOS przez zakończeniem rejestracji na dany termin. Katedra nie ma możliości wyrejestrowania studena z usos ani w trakcie rejestracji ani po jej zakończeniu.

Osoby, które chciałyby usprawiedliwić nieobecność na egzaminie i wnioskować o przywrócenie terminu zobowiązane są do złożenia w Sekretariacie Katedry pisemnego wniosku w tym przedmiocie adresowanego do Kierownika Katedry Pana Profesora Piotra Tulei. Wniosek należy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie studiów. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Do wniosku należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego niemożność udziału w egzaminie.

Orzeczenia TK do II etapu konkursu TBSP

Pełna lista orzeczeń TK obowiązujących do II etapu konkursu TBSP:

1) Orzeczenie TK z 22 VIII 1990 r., sygn. K 7/90

2) Wyrok TK z 10 VII 2008 r., sygn. P 15/08

3) Wyrok TK z 30 IX 2008 r., sygn. K 44/07

4) Wyrok TK z 20 VII 2011 r., sygn. K 9/11

5) Wyrok TK z 16 XI 2011 r., sygn. SK 45/09

6) Wyrok TK z 22 VI 2015 r., sygn. SK 29/13 (egzamin maturalny)

7) Wyrok TK z 6 X 2015 r., sygn. SK 54/13 (obraza uczuć religijnych)

8) Wyrok TK z 7 X 2015 r., sygn. K 12/14 (klauzula sumienia)

9) Wyrok TK z 14 X 2015 r., sygn. Kp 1/15 (nadzór MS nad sądami)

10) Wyrok TK z 9 XII 2015 r., sygn. K 35/15 (nowela do ustawy o TK)