ANMucha

dr Agata Niżnik-Mucha

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela jako jeden z warunków ich ograniczania na gruncie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku” napisanej pod kierunkiem Prof. dra hab. Pawła Sarneckiego. Praca zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego organizowanym przez Komitet Redakcyjny "Przeglądu Sejmowego" w porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu RP. W latach 2011-2015 była pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 2013 r. jest asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ.

Nauczane przedmioty:

Prawo konstytucyjne – ćwiczenia

Znajomość języków obcych:

angielski

Zainteresowania naukowe:

 • Prawa człowieka
 • Aksjologia prawa
 • Prawo medyczne
 • Problematyka źródeł prawa

Publikacje naukowe:

Publikacje książkowe (monografie, artykuły/rozdziały w publikacjach zbiorowych):

 1. Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014
 2. Cel ustawy incydentalnej w praktyce prawodawczej państwa [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje -tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2015

Artykuły w czasopismach:

 1. Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do informacji publicznej „CASUS” lato 2008, s. 15
 2. Konstytucyjne przesłanki sensu largo dopuszczalności eksperymentowania medycznego na organizmach ludzkich „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka”, 2009 nr 2, str. 153
 3. Kilka refleksji na temat wartości konstytucyjnych w świetle założeń pozytywizacji praw człowieka, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2010 nr 7-8, str. 8
 4. Zakaz naruszania istoty praw podstawowych w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 1949 roku, (w:) Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2011 nr 4

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2006 r. (sygn. akt II SA/Gd897/05) „Przegląd Sejmowy” 2008 r. nr 1, str. 168
 2. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2008 r. (sygn. akt P 15/08), „Przegląd Sejmowy” 2009 r., nr 2, str. 175
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2014 r. (sygn.. akt III CSK123/13), „Przegląd Sejmowy” 2015 r. nr 1, s. 141

Redakcje naukowe:

 1. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na działalność władzy ustawodawczej – redakcja naukowa. Publikacja zbiorowa Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ, Kraków 2015

Recenzje:

 1. „Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne”, Artur Biłgorajski [w:] Przegląd Sejmowy 2013 nr 6, s. 161