dr Bogumił Naleziński


Bogumił Naleziński jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Urodził się 2 czerwca 1965 r. w Krakowie. Studia prawnicze ukończył w 1988 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Prawnoustrojowa pozycja i rola instytucji samorządu gospodarczego i zawodowego w systemie państwowym Republiki Austrii”.

W 1988 r., po ukończeniu z wyróżnieniem studiów, rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kolejno w charakterze asystenta stażysty, następnie asystenta, a od 2001 r. adiunkta.

W latach 1991-1992 prowadził zajęcia dla słuchaczy Studium Samorządności Społecznej, przy Wydziale Prawa i Administracji UJ. W latach 1993-2001 pracownik pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadził także zajęcia w ramach Podyplomowego Studium „System ochrony konstytucyjnych wolności i praw”.

Od 1998 r. zatrudniony w Biurze Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Najpierw jako asystent sędziów TK, a obecnie główny specjalista ds. orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków.

W latach 1990-1997 odbył trzykrotne staże naukowe w Instytucie Prawa Administracyjnego i Konstytucyjnego Uniwersytetu w Salzburgu, a także w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Getyndze.

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Współpracownik działu publicystyki Polskiego Radia w Krakowie.

Autor i współautor ponad pięćdziesięciu publikacji z zakresu: prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego, problematyki źródeł prawa, oraz struktury i funkcjonowania organów państwowych.


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczanie:

 • Prawo konstytucyjne
 • Skarga konstytucyjna do sądów konstytucyjnych
 • Systemy ochrony konstytucyjnych praw i wolności

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski i rosyjski (znajomość bierna)

Zainteresowania naukowe:

 • Sądownictwo konstytucyjne
 • Skarga konstytucyjna
 • Problematyka decentralizacji władzy publicznej


PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Działalność prawotwórcza na terenie gminy, (współautorzy: A.Kulig i P.Tuleja), Kraków 1991, s. 21
 2. Regulacja prawna samorządu terytorialnego w Polsce. Zagadnienia podstawowe. Skrypt dla słuchaczy Studium Samorządności Społecznej UJ, (współautorzy: A.Kulig, P.Tuleja), Kraków 1992, s. 73
 3. Kontrola konstytucyjności uchwał normatywnych parlamentu, [w:] Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, Gdańsk 1993 r., s. 125-128
 4. Problematyka kompetencji prawodawczych a kontrola konstytucyjności prawa, (współautor K.Wojtyczek), Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 1993 z. 1, s. 47-60
 5. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19.VI.1992 r., U 6/92, (współautor K.Wojtyczek), Państwo i Prawo 1993 z.1, s. 111-115
 6. Konsekwencje wadliwości aktów normatywnych w polskim systemie prawnym, (współautor K.Wojtyczek), Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 1993 z. 4, s. 19-32
 7. Rozdziały: Gwarancje konstytucyjności i legalności, Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości [w:] Podstawy ustroju politycznego Polski, (red. P.Sarnecki), Kraków 1993, s. 135
 8. Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego, (współautorzy opracowania P.Czarny, K.Wojtyczek i P.Tuleja), Kraków 1993, s. 288
 9. Postępowania opiniodawcze w procedurze ustawodawczej Związku i Krajów Republiki Austrii, Przegląd Sejmowy 1994 z.1, s. 58-67
 10. Zbiór kazusów z prawa konstytucyjnego, (współautorzy: P.Czarny, A.Kulig, P.Tuleja, K.Wojtyczek), Kraków 1994, s. 93
 11. Recenzja książki Mała Konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce (red. M.Kruk-Jarosz), Przegląd Sejmowy 1994 nr 2, s. 133-136
 12. Recenzja książki K.Zwierzchowskiego Organizacje interesów grupowych a Kongres Stanów Zjednoczonych, Przegląd Sejmowy 1994 nr 3, s. 166-168
 13. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16.II.1994 r, sygn. akt I KZP 40/93, (współautor P.Czarny), Państwo i Prawo 1994 nr 4, s
 14. Kazus z zakresu prawa konstytucyjnego - uchwalenie ustawy o pełnomocnictwach dla rządu, (współautor P.Czarny), Edukacja Prawnicza 1994 nr 4, s. 85-87
 15. Pojęcie i cechy szczególne konstytucji, (współautor P.Czarny), Edukacja Prawnicza 1994 nr 8, s. 178-181
 16. Konstytucyjne zasady ustroju Polski - pojęcie, klasyfikacja, hierarchia (współautor P.Czarny), Edukacja Prawnicza 1994 nr 11, s. 258-261
 17. Kazus z zakresu prawa konstytucyjnego - zastępstwo Prezydenta RP i odpowiedzialność Marszałka Sejmu przed Trybunałem Stanu (współautor P.Czarny), Edukacja Prawnicza 1994 nr 11, s. 264-266
 18. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20.XII.1994 r. sygn. akt K 8/94, Przegląd Sejmowy 1995 nr 2, s. 303-306
 19. Rozporządzenia z mocą ustawy w polskim systemie kontroli konstytucyjności prawa (współautor K.Wojtyczek), Przegląd Sejmowy 1995 nr 3, s. 35-47
 20. Prawo ustrojowe (wybór źródeł prawa konstytucyjnego), (współautorzy: A.Kulig, P.Sarnecki, P.Tuleja, K.Wojtyczek), Bielsko Biała, wyd.I 1995, wyd. II 1996, wyd. III 1996, s. 778
 21. Prawo konstytucyjne, (red. P.Tuleja) - rozdz.III, (§4), rozdz.IV, rozdz.V (§4-6), rozdz.IX, rozdz.X, Warszawa, 1995 (wyd.I), 1997 (wyd. II), s. 381
 22. Prawo konstytucyjne w kazusach, (współautorzy P.Czarny, A.Kulig, P.Tuleja, K.Wojtyczek), Kraków 1995, s. 128
 23. Zbiór kazusów z zakresu podstaw ustroju RP z rozwiązaniami (współautor P.Czarny) Kielce 1995, s. 43
 24. Kazus z zakresu prawa konstytucyjnego - zasada tajności głosowania w prawie wyborczym, Edukacja Prawnicza 1995 nr 8, 166-167
 25. Recenzja książki B.Banaszaka Prawa człowieka i systemy ich ochrony, Przegląd Sejmowy 1996 nr 1
 26. Kontrola ważności wyboru Prezydenta w Polsce - zagadnienia wybrane (współautor J.Majewski), Przegląd Sądowy 1996 nr 3, s. 3-21
 27. The supreme control chamber in Poland, an original guarantee of the right to good administration (współautor K.Wojtyczek) - International Review of Administrative Sciences 1996 vol. 62 nr 4. s. 575-589
 28. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20.11.1995 r. (sygn. akt K 23/95) (współautor P.Czarny), Przegląd Sejmowy 1996 nr 2, s. 277-283
 29. Referendum w systemie ustrojowym Polski (współautor A.Kulig), Przegląd Sejmowy 1996 nr 5, 23-40
 30. Prawo konstytucyjne w kazusach (współautorzy: P.Czarny, A.Kulig, P.Tuleja, K.Wojtyczek), 2 wydanie Kraków 1997; 3 wydanie Kraków 1998
 31. Samorząd gospodarczy i zawodowy jako forma decentralizacji administracji publicznej - uwagi na tle unormowań projektu Konstytucji RP, Casus 1997, nr 4, s. 29-31
 32. Kilka uwag na temat konstrukcji immunitetu parlamentarnego w Małej Konstytucji (współautor P.Czarny) [w:] Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, (red. St.Gebethner, R.Chruściak), Warszawa 1997, s. 163-170
 33. Wolność zgromadzeń, (współautor P.Czarny), Warszawa 1997, s. 100
 34. Bezpośrednie stosowanie konstytucji, normy samowykonalne w konstytucji (współautor P.Czarny) [w:] Charakter i struktura norm konstytucji (red. nauk. J.Trzciński), Warszawa 1997, s. 125-136
 35. Rozdziały: Wolność zgromadzeń, Zasady powoływania organów przedstawicielskich, Formy demokracji bezpośredniej, Organy władzy sądowniczej, Władza kontrolująca [w:] Prawo konstytucyjne RP (red. Paweł Sarnecki), 3.wydanie, Warszawa 1999, s. 415; 4.wydanie, Warszawa 2002, s. 429; 5.wydanie, Warszawa 2004, s. 435; 6.wydanie, Warszawa 2005, s. 472; 7.wydanie, Warszawa 2008, s. 476; 8.wydanie, Warszawa 2011, s. 464
 36. Prawo konstytucyjne RP - źródła (współautor oprac. A.Kulig), Kraków 2000, s. 894
 37. Zasada suwerenności, (współautor P.Czarny), Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP, 2001, z. 5, s. 21-43
 38. Nota dot. książki Podstawowe pojęcia rozdziału I Konstytucji RP, (red. E.Zwierzchowski), Przegląd Sejmowy 2001, nr 2, s. 102-104
 39. Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (współautor A.Grabowski), [w:] Studia z filozofii prawa, pr. zbior. pod red. J. Stelmacha, Kraków 2001, s. 219-257
 40. Wolność zgromadzeń (współautor P.Czarny) [w:] Prawa człowieka wczoraj i dziś (pr. zbior. pod red. B.Banaszaka), Warszawa C.H. Beck 2002, s.569-587
 41. Wolność zrzeszania (współautor P.Czarny) [w:] Prawa człowieka wczoraj i dziś (pr. zbior. pod red. B.Banaszaka), Warszawa C.H. Beck 2002, s.589-605
 42. Organy Sejmu, (współautor P.Czarny), seria: Wiedza o Sejmie, Warszawa 2002, s.114
 43. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej w III kadencji Sejmu RP, Przegląd Sejmowy 2004, nr 1 s. 37-49
 44. Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii (tłumacz. i wstęp), współautor P.Czarny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 3-149
 45. Przedmiot skargi konstytucyjnej w Polsce – wybrane problemy na tle orzecznictwa TK [w:] Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony (red. P.Czarny, P.Tuleja), Kraków 2004, s. 163-181
 46. M.Grzybowski (red.) System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne i praktyka ustrojowa. Warszawa 2006
 47. Wybory do parlamentu federalnego Republiki Austrii, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich (red. S.Grabowska, K.Składowski), Kraków 2006 s. 63-78
 48. Glosa do wyroku TK z dnia 18 stycznia 2006 r. (sygn. K 21/05), Przegląd Sejmowy 3/2006., s. 120-125
 49. Prawo wyborcze na urząd Prezydenta w Austrii, [w:] Prawo wyborcze na urząd Prezydenta w państwach europejskich, (red. S.Grabowska, R.Grabowski), Kraków, 2007, s. 25-30
 50. Republika Austrii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państwa członkowskich (red. P.Sarnecki), Kraków 2007, s. 64-79
 51. Zasady zmiany Konstytucji w Republice Austrii [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich (red. S.Grabowska, R.Grabowski), Warszawa 2008, s. 33-38
 52. Współautorstwo podręcznika Prawo konstytucyjne RP (red. P.Sarnecki), wyd. 7 2008., s
 53. Wstępna kontrola skarg konstytucyjnych w postępowaniu przed TK [w:] P.Tuleja, M.Florczak-Wątor, S.Kubas (red.), Prawa człowieka - społeczeństwo obywatelskie - państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Warszawa 2010, s. 183-191
 54. Skarga konstytucyjna (współautorzy J.Królikowski, J.Sułkowski) [w:] Pozainstancyjne środki ochrony prawnej (red. M. Romańska), Warszawa 2013
 55. Pojęcie organu administracji publicznej w świetle art. 79 ust. 1 Konstytucji - uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (współautor G.Kościelniak) [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, Studia prawne, Tom 3 (red. M. Grzybowski), Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Zbigniewowi A. Maciągowi, Kraków 2014