prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek


Krzysztof Wojtyczek jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2009 r. – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2000 r. pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana do spraw Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 marca 2015 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych

Od 2006 r. jest członkiem Europejskiej Rady Naukowej, instytucji pełniącej m.in. funkcje rady naukowej Europejskiej Organizacji Prawa Publicznego, z siedzibą w Atenach. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Association française de droit constitutionnel, Societas Humboldtiana Polonorum oraz Stowarzyszenia Henri Capitant Przyjaciół Francuskiej Kultury Prawnej.

Był stypendystą amerykańskiego programu Fulbrighta oraz niemieckiej Fundacji im. A. von Humboldta. Prowadził wykłady jako profesor wizytujący na różnych uniwersytetach zagranicznych.

Krzysztof Wojtyczek is a professor at the Department of Constitutional Law. He studied law at the Jagiellonian University. He got the doctoral degree in law in 1998 and the “habilitation” degree in legal sciences in 2009. He was appointed Director of the School of French Law in 2000 and acting Director of the Centre for the Coordination of the Schools of Foreign law in 2010.

Krzysztof Wojtyczek has been a member of the European Scientific Council (the scientific council of the European Public Law Organization) since 2006. He is also a member of the Polish association of Constitutional Law, Association française de droit constitutionnel, Societas Humboldtiana Polonorum oraz Association of the Friends of the French Legal Culture (Association Henri Capitant). He was a Fulbright grantee at the George Washington University in Washington, D.C., and a visiting Humboldt Scholar at the University of Göttingen in Germany. He has lectured as visiting professor at different foreign universities.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajomość języków obcych:

francuski, angielski, niemiecki

Zainteresowania naukowe:

 • globalizacja a prawo publiczne
 • konstytucyjne aspekty integracji regionalnej
 • prawa człowieka
 • prawo konstytucyjne porównawcze
 • prawo konstytucyjne V Republiki
 • sądownictwo konstytucyjne
 • teoria prawa a prawo konstytucyjne
 • metodologia prawa konstytucyjnego

PUBLIKACJE NAUKOWE

Publikacje książkowe:

 1. Konstytucja Chile , [Constitution of Chile], introduction : K. Wojtyczek, translation of the Constitution: A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek, publisher : Biblioteka Sejmowa, Warszawa (in print)
 2. Konstytucja Monako, [Constitution of Monaco], introduction : K. Wojtyczek, translation of the Constitution: A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek, publisher : Biblioteka Sejmowa, Warszawa (in print)
 3. Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, , [Transfer of State Competences to International Organizations. Selected Constitutional Questions] publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
 4. Konstytucja Luksemburga , [Constitution of Luxembourg], introduction : K. Wojtyczek, translation of the Constitution: A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek, publisher : Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2007
 5. Konstytucja Republiki Południowej Afryki , [Constitution of the Republic of South Africa],introduction : K. Wojtyczek, translation of the Constitution: A. Wojtyczek-Bonnand, K. Wojtyczek, publisher : Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2006
 6. Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii, [Constitution of the Federative Republic of Brazil], introduction : Krzysztof Wojtyczek, translation of the Constitution: A. Wojtyczek-Bonnand, publisher : Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2004
 7. Konstytucja Państwa Izrael , [Constitution of the State of Israel], introduction and translation of the Constitution: Krzysztof Wojtyczek, publisher : Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2001
 8. Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, [Limitations on Legislative Interference in the Sphere Human Rights according to the Constitution of the Republic of Poland] publisher: Zakamycze, Kraków 1999

Redakcja prac zbiorowych:

 1. In cooperation with A. Machowska : Prawo francuskie [French Law], 2nd vol., publisher : Zakamycze, Kraków 2005
 2. In cooperation with A. Machowska : Prawo francuskie [French Law], 1st vol.,publisher Zakamycze: Kraków 2004

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Sukces, który zadziwia: metamorfoza francuskiej Rady Konstytucyjnej , [An Astonishing Success: the Metamorphosis of the French Constitutional Council], in Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, P. Tuleja eds., , [Human Rights – Civil Society – Democratic State. Liber Amicorum Paweł Sarnecki] publisher: Wydawnictwo Sejmowe,Warszawa 2010
 2. L’influence du droit européen sur le droit public polonais , in L’influence du droit européen sur les catégories du droit public, ed. J.-B. Auby, publisher: Dalloz, Paris 2010
 3. Przekazywanie kompetencji organów władzy sądowniczej podmiotom międzynarodowym , [The Transfer of Judicial Powers to International Entities], in Instytucja prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, , [Institutions of Constitutional Law in the Era of European Integration. Liber Amicorum Maria Kruk-Jarosz], ed. J. Wawrzyniak, M. Lasowska, publisher: Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2009
 4. Entries:
  • Obowiązek [Duty]
  • Państwo [State]
  • Prawo [Law]
  • Prawo międzynarodowe [International Law]
  • Przestrzeganie prawa międzynarodowego [The Observance of International Law]
  • Suwerenność [Sovereignty]
  • Władza publiczna [Public power]
  • Wolność [Freedom]
  • Zakaz [Prohibition], in Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, [The Constitution of the Republic of Poland. An Encyclopaedical Commentary] , eds. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, pulisher: Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 5. Le droit communautaire et la Constitution polonaise , in Mélanges René Hostiou, ed. M.-H. Crucis, publisher : LexisNexis Litec, Paris 2008
 6. Le droit administratif polonais dans le creuset européen , in Le droit administratif européen, eds. J.-B. Auby, J. Dutheil de la Roche`re, publisher: Bruylant, Bruxelles 2007
 7. Francja [France], in Ustroje państw Unii Europejskiej , [Political systems of the European Union Member States], P. Sarnecki ed., publisher : Zakamycze, Kraków 2007
 8. Verfassungsrecht , in Einführung in das Polnische Recht, eds. F. Zoll, M. Liebscher, publisher: C. H. Beck Verlag, München 2005
 9. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym, , [Poland in the European Constitutional System], in Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej , [Constitutional Law of the Republic of Poland], ed. P. Sarnecki, publisher C. H. Beck ,Warszawa 2005, 6th edition
 10. Prawa człowieka [Human Rights], in Prawo francuskie [French Law], 2nd vol., eds. A. Machowska, K. Wojtyczek, publisher: Zakamycze, Kraków 2005
 11. Zakres stosowania Konstytucji RP w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej , [The Scope of Application of the Constitution of the Republic of Poland in the Context of the EU Membership], in Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony , [The Constitution and the Judicial Guarantees of its Protection], eds. P. Czarny, P. Tuleja, publisher: Zakamycze, Kraków 2004
 12. Prawo konstytucyjne [Constitutional Law], in Prawo francuskie [French Law], 1st vol., eds. A. Machowska, K. Wojtyczek, publisher: Zakamycze, Kraków 2004
 13. Zasada proporcjonalności [The Principle of Proportionality], in Prawa i wolności obywatelskie [Civic Rights and Freedoms], eds. B. Banaszak, A. Preisner, publisher: C.H. Beck, Warszawa 2002
 14. Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego III Rzeczypospolitej , [Constitutional Regulation of the Electoral System in the Third Polish Republic], in Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (lata 1990-2000) , [Democratic Electoral Law of the Third Polish Republic (1990-2000)], publisher: Państwowa Komisja Wyborcza, Warszawa 2000. http://www.pkw.gov.pl/a/17693/tekst.pdf
 15. Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyjnych , [Forms of the Constitutionalization of Constitutional Principles], in Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych , [Constitutionalization of Constitutional Principles and Institutions], ed. P. Sarnecki, publisher: Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997
 16. Chapters:
  • Prawa człowieka. Zagadnienia ogólne [Human Rights. General questions]
  • Prawa osobiste w Konstytucji [Personal Rights in the Constitution],
  • Wolność wypowiedzi [Freedom of expression],
  • Obowiązki obywatelskie [Civic Duties],
  • Prezydent Rzeczypospolitej [The President of the Republic],
  • Prawno-konstytucyjne aspekty integracji europejskiej, [Constitutional Aspects of European Integration], in Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej , [Constitutional Law of the Republic of Poland], ed. P. Sarnecki, publisher C. H. Beck ,Warszawa 1999
 17. Prezydent Rzeczypospolitej. Powoływanie, odpowiedzialność, kompetencje , [The President of the Republic. Election, Accountability, Powers], in Zarys ustroju państwowego Polski. Zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji, [Polish Constitutional System. Basic Issues of the Provisional Constitution], ed. P. Sarnecki, publisher: Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Chronique. Droit constitutionnel 2009: Pologne, European Review of Public Law, vol. 22, 2010, no 4 (in print)
 2. Wpływ Traktatu z Lizbony na ustrój Polski, , [The Influence of the Lisbon Treaty on the Constitutional System of Poland], Przegląd Sejmowy, 2010, no 4. http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps99.pdf
 3. The Conscience Clause in Polish Law, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 2010, no 23
 4. Zasada otwartej państwowości w Ustawie Zasadniczej RFN, , [The Principle of Open Statehood in the Basic Law of the German Federal Republic], Przegląd Sejmowy, 2009, no 6., http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps95.pdf
 5. Chronique. Droit constitutionnel 2008: Pologne, European Review of Public Law, vol. 21, 2009, no 4
 6. Trybunał Konstytucyjny w europejskim systemie konstytucyjnym, , [The Constitutional Court in the European Constitutional System], Przegląd Sejmowy, vol. 17, 2009, no 4. http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps93.pdf
 7. Chronique. Droit constitutionnel 2007: Pologne, European Review of Public Law, vol. 20, 2008, no 4
 8. Europeizacja Konstytucji V Republiki, , [Europeanization of the Constitution of the 5th Republic], Przegląd Sejmowy, vol. 16, 2008, no 6., http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps89.pdf
 9. Francuska Rada Konstytucyjna wobec Konstytucji Europejskiej, , [The French Constitutional Council and the European Constitution], Przegląd Prawa Europejskiego, 2005, no 2
 10. Les religions et le principe d’égalité, European Review of Public Law, vol. 17, 2005 no 1
 11. Le droit a l’environnement, droit constitutionnel en Pologne ?, Cahiers Administratifs et Politistes du Ponant, 2004 no 11
 12. Ciężar dowodu i argumentacji w procedurze kontroli norm przed Trybunałem Konstytucyjnym , [The Burden of Proof and Argumentation in the Procedure of Judicial Review before the Polish Constitutional Court], Przegląd Sejmowy, vol. 12, 2004, no. 1., http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps60.pdf
 13. Zasada skargowości w procedurze kontroli norm przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym , [The Principle of Accusatory Trial Argumentation in the Procedure of Judicial Review before the Polish Constitutional Court], Przegląd Sejmowy, vol. 11, 2003, no 1., http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps54.pdf
 14. Władza wykonawcza w Polsce: dualistyczna czy wieloczłonowa? , [Executive Power in Poland : Dualistic or Multipartite ?], Państwo i Prawo, vol. 56, 2001, no. 12
 15. Zasada proporcjonalności jako granica władzy karania , [The Principle of Proportionality as Limitation on the Ius Puniendi], Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, vol. 3, 1999, no. 2. This article was reprinted in Racjonalna reforma prawa karnego , [A Rational Reform of Penal Law], A. Zoll ed., publisher: Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001
 16. Zasada wyłączności ustawy w sferze prawa represyjnego , [The Exclusive Competence of the Legislator in the Sphere of Repressive Law], Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, vol. 3, 1999, no. 1. This article was reprinted in Racjonalna reforma prawa karnego [A Rational Reform of Penal Law], A. Zoll ed., publisher: Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001
 17. Horyzontalny wymiar praw człowieka zagwarantowanych w Konstytucji RP , [Third-party Effect of Constitutional Rights], Kwartalnik Prawa Prywatnego, vol. 8, 1999, no. 2
 18. Coauthor - B. Naleziński: The Supreme Control Chamber in Poland, an original guarantee of the right to good administration, International Review of Administrative Sciences, vol. 62, 1996 no. 4, 15; The same article was published in French: La Chambre Supreme de Contrôle en Pologne, une garantie originale du droit a une bonne administration, Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 62, 1996 no. 4
 19. Coauthor - P. Tuleja : La protection de droits acquis - élément constitutif de l' État de droit? Remarques sur la jurisprudence constitutionnelle polonaise, Revue internationale de droit comparé, vol. 47, 1995, no. 3. N http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1995_num_47_3_5124, The editorial committee of the Hungarian periodical Jogtudományi Küzlöny requested the permission for the publication of a translation of this paper. The translation appeared in Jogtudományi Küzlöny 1998, no. 6
 20. Coauthor - B. Naleziński : Rozporządzenie z mocą ustawy w polskim systemie kontroli konstytucyjności prawa , [Decree-law in the Polish System of Judicial Review], Przegląd Sejmowy, vol. 3, 1995, no. 3., http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps11.pdf
 21. Konieczność jako legitymizacja działań władzy w demokratycznym państwie prawnym , [Necessity as Legal Basis for Actions of the Power in a Democratic Rechtsstaat], Państwo i Prawo, vol. 49, 1994, no. 9
 22. Un nouveau régime parlementaire rationalisé : la Pologne, Revue du droit public et de la science politique, vol. 110,1994, no. 2
 23. Coauthor - B. Naleziński : Konsekwencje wadliwości aktów normatywnych w polskim systemie prawnym , [Consequences of the Defectiveness of Normative Acts in Polish Legal System], Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 55, 1993, no. 4
 24. Coauthor - B. Naleziński : Problematyka kompetencji prawodawczych a kontrola konstytucyjności prawa , [Problems of Normative Competence and the Judicial Review], Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 55, 1993, no. 1
 25. Prezydent a suweren w państwach zachodnioeuropejskich przyjmujących powszechne wybory głowy państwa , [The President of the Republic and the People in West-European Countries Admitting the Election of the Head of State by Universal Suffrage], Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (Studenckie Prace Prawnicze) vol. 9, 1993, no. 1
 26. Status prawny rządu, który złożył rezygnacje (Uwagi de lege lata i de lege ferenda) , [The Legal Status of the Government After Tendering its Resignation (Remarks de lege lata et de lege ferenda)], Państwo i Prawo vol. 48, 1993, no. 2
 27. Francuskie prawo konstytucyjne i status prawny rządu, który złożył rezygnację , [The French Constitutional Law and the Status of the Government After Tendering its Resignation], Państwo i Prawo, vol. 47, 1992, no. 12
 28. Le Rôle constitutionnel du Président de la République élu au suffrage universel dans les démocraties d'Europe occidentale, les Annales de Clermont-Ferrand, vol. 27/28, 1991-1992

Glosy:

 1. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 1994 r., U. 5/94, , [Note on the Decision of the Constitutional Court of 6 December 1994, U. 5/94], Przegląd Sejmowy vol. 3, (1995) no. 2. http://www.sejm.gov.pl/wydarzenia/przeglad/teksty/ps10.pdf
 2. Glosa do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z, 20 X 1993 r., W.6/93, , [Note on the Resolution of the Constitutional Court of 20 October 1993, W. 6/93], Przegląd Sejmowy, vol. 2 (1994) no. 1
 3. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 17 XI 1992, U.14/92, , [Note on the Decision of the Constitutional Court of 17 November 1992, U. 14/92], Państwo i Prawo vol. 48, 1993, no. 5
 4. Coauthor - B. Naleziński, Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 19 VI 1992, U.6/92, , [Note on the Decision of the Constitutional Court of 19 June 1992, U. 6/92], Państwo i Prawo, vol. 48, 1993, no. 1

Referaty i komunikaty na konferencje naukowe:

 1. L'État démocratique de droit et la présence des symboles religieux dans la sphere publique , in Les symboles religieux dans la sphere publique, Séminaire, Strasbourg, 29 avril 2010, (in print)
 2. La Constitution, le droit constitutionnel et la mondialisation, in Cinquante ans de la Constitution de la Ve Republique, Colloque, Novembre 2008, Cracovie,publisher: Presses Universitaires d’Orléans, (in print)
 3. Die Europäisierung der Verfassung am Beispiel Polens, in: Verfassungsentwicklung in Litauen und Polen im Kontext der Europäisierung , red. E. Sileikis, Vilnius 2010. http://www.devpublaw.eu/index.php/dpl/article/download/3/3
 4. La mondialisation et les mutations du droit constitutionnel, European Public Law Group Reunion, Legraina, 11-13 September 2009, European Review of Public Law”, 2010 no 1
 5. Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków, [The Polish Science of Constitutional Law at the Turn of the Centuries], in Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce. 51 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa 19-21 czerwca 2009 r., Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Warszawa 19-21 czerwca 2009 r.), , [Twenty Years od Democratic Transition. 51st National Conference of Constitutional Lawyers, Warsaw 19-21 June 2009], ed. M. Zubik, publisher : Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010
 6. L’ouverture de l’ordre juridique de l’État aux actes de puissance publique étrangers (L’exemple des instruments de l’Union européenne en matiere d’immigration), European Review of Public Law, vol. 20, 2008, no1
 7. Terytorialny zakres stosowania konstytucyjnych gwarancji praw człowieka , [The Territorial Scope of the Application of Constitutional Guarantees of Human Rights], in Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego , [Contemporary Challenges to Human Rights in Polish Constitutional Law], eds. Z. Kędzia, A. Rost, publisher: Wydawnictwo Nsaukowe UAM, Poznań 2009
 8. La neutralité religieuse de l’État et le droit constitutionnel, in Światowy Kongres Prawa Konstytucyjnego, Ateny 11-15 czerwca 2007 r., Referaty Polskie, Warszawa 2009.
 9. La sécurité européenne : Pologne, Reunion of the European Public Law Group, Legraina, 13-16 September 2007, European Review of Public Law, vol. 20, 2008, no 1.
 10. Les fonctions de la Constitution écrite dans le contexte de la mondialisation w: L'évolution des concepts de la doctrine classique de droit constitutionnel et la nécessité de les repenser ou d'en créer des nouveaux, Table ronde, Iaşi, 29 mai 2007, Wyd. : Intitutul European, Iaşi 2008
 11. The Status of Foreigners in the Polish Legal System, Reunion of the European Public Law Group, Legraina, 15-17 September 2006, European Review of Public Law, vo. 19, 2007, no 1
 12. Konstytucyjno-prawne aspekty członkostwa w Unii i Wspólnotach Europejskich [Constitutional Aspects of the EU Membership], in Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, [Accession to the European Union and the Polish Constitution. 43rd National Conference of Constitutional Lawyers], publisher: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2002
 13. Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym , [The Protection of Human Dignity, Freedom and Equality through the Constitutional Complaint in Polish Legal System], in Godność człowieka jako kategoria prawna , [Human Dignity as Legal Concept], K. Complak ed., Wrocław 2001
 14. Konstytucja jako źródło prawa , [Constitution as Source of Law], in System źródeł Prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , [System of Sources of Law in Polish Constitution], M. Granat ed., publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2000
 15. Zasada kontrasygnaty w polskim prawie konstytucyjnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda , [The Principle of Countersignature in Polish Constitutional Law. Remarks de lege lata et de lege ferenda], in Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych , [Democratic Patterns of Government in Constitutions], S. Gebethner and R. Chruściak eds. Warszawa 1997
 16. Le changement de régime politique et le constitutionnalisme en Pologne, in System Transformation and Constitutional Developments in Central and Eastern Europe. International Conference, Kecskemét, June 15-17, 1995, publisher: József Attila University - Karoly Gaspar Reformed University, Kecskemét Szeged 1995
 17. Czy Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność ustawy konstytucyjnej z Konstytucją? , [Can the Constitutional Court Examine the Conformity of a Constitutional Law with the Constitution ?], in Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego , [Issues of Contemporary Constitutional Law], Gdańsk 1993

Recenzje:

 1. Richard Pipes, Wolność i własność [Property and Freedom], translated by L. Niedzielski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2000, Book review published in Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, no 1
 2. Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, , [The Administration of Justice in the European Union], Cezary Mik ed., Toruń 2001, Book review published in Przegląd Sejmowy, vol. 10, 2002, no. 6
 3. Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej , [Human Rights in States of Emergency with Special Attention to the Polish Law and Practice], Tadeusz Jasudowicz ed., Toruń 1997. Book review published in Przegląd Sejmowy 1998 vol. 6, no. 3, p. 95-98
 4. Mirosław Granat, Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), , [From Classical Representation to Constitutional Democracy (Evolution of Law and Legal Doctrine in France)], Lublin 1994. Book review published in: Państwo i Prawo vol. 51, 1995, no. 10
 5. Krystian Complak, Parlament we współczesnej Ameryce Łacińskiej , [Parliament in Contemporary Latin America], Wrocław 1994. Book review published in: Przegląd Sejmowy vol. 3, 1995, no. 1

Inne:

 1. Wzór skargi konstytucyjnej, [Pattern of the Constitutional Complaint], Edukacja Prawnicza, 1998, no. 4
 2. Coauthors - P. Czarny, A. Kulig, B. Naleziński, P. Tuleja : Prawo konstytucyjne w kazusach, [Constitutional Law in Cases]publisher: Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", Kraków, 1995