MFlorczakWatar

dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ


Monika Florczak-Wątor jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kierownikiem Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz kierownikiem Programu Interdysycplinarnego "Society of the Future" w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. Ukończyła studia prawnicze na WPiA UJ (2001, dyplom z wyróżnieniem) oraz studia politologiczne ze specjalizacją stosunki międzynarodowe na WSMiP UJ (2002, dyplom z wyróżnieniem). Studiowała również na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (semestr zimowy 2000-2001). Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne”, która zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych uzyskała w 2015 r. w oparciu o dorobek naukowy i monografię pt. "Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych". W latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2004-2017 pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Jest radcą prawnym i mediatorem, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem European Group of Public Law pełniącej m.in. funkcję rady naukowej European Public Law Organization z siedzibą w Atenach. Jest również członkiem Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego, członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego oraz członkiem International Faculty of the European Law and Governance School w Atenach. Jest współzałożycielem Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S), współzałożycielem Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce oraz koordynatorem Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich UJ. Jest sekretarzem czasopisma "Przegląd Konstytucyjny" oraz członkiem komitetu redacyjnego czasopism "Palestra" i „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego”. Wielokrotnie prowadziła szkolenia i wykłady dla sędziów, aplikantów adwokackich i komorniczych, a także różnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Pięciokrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej oraz czterokrotnie nagrodę JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej przyznawaną w oparciu o wyniki ankiet studenckich.

Prof. Monika Florczak-Wątor jest lub była kierownikim wielu projektów badawczych, w tym trzech finansowanych ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach OPUS 6, SONATA BIS 5 i OPUS 19, jednego finansowanego ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w konkursie POMOST oraz dwóch finansowanych ze środków przyznanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w konkursach na rozwój polsko-czeskiej współpracy międynarodowej. Większość z tych projektów realizowana byłą we współpracy międzynarodowej z naukowcami z innych krajów europejskich.

W latach 2013-2015 prof. Monika Florczak-Wątor kierowała międzynarodowym projektem badawczym pt. "The horizontal dimension of constitutional rights in a comparative perspective" finansowanym ze środków FNP, w którym uczestniczyli naukowcy z Polski, Szwajcarii, Albanii, Grecji i Ukrainy. W latach 2014-2018 realizowała indywidualny projekt badawczy pt. "Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności" finansowany ze środków NCN. Oba projekty badawcze zostały zrealizowane i pozytywnie rozliczone. Obecnie kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze środków NCN: 1) zespołowym projektem badawczym z udziałem naukowców z Polski, Hiszpanii, Włoch i Francji pt. "Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice", 2) zespołowym projektem badawczym z udziałem naukowców z Polski, Czech, Węgier i Słowacji pt. "Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Teoria i praktyka państw Grupy Wyszehradzkiej". W 2019 r. z grantu przyznanego przez NAWA zrealizowawła we współpracy z Uniwersytetem w Brnie projekt dotyczący modelu czeskiej skargi konstytucyjnej. Od 2020 r. realizuje we współpracy z Uniwersytetem w Ołomuńcu projekt dotyczący znaczenia Karty Praw Podstawowywch UE w orzecznictwie polskiego i czeskiego TK finansowany przez NAWA. Jest także wykonawcą w projekcie badawczym pt. "Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa", którego kierownikiem jest Prof. Andrzej Grabowski (grant finansowany ze środków NCN). Odbyła staże naukowe w USA (Catholic University of America), we Włoszech (Tarello Institute for Legal Philosophy), w Czechach (Masaryk University), Francji (Europejski Trybunał Praw Człowieka) i Szwajcarii (Universität Bern). Wykładała na uniwersytetach w Czechach (University of West Bohemia), Słowenii (University of Ljubljana, University of Maribor) i na Litwie (Vilnius University). Wygłaszała referaty na kilkunastu konferencjach zagranicznych.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Professor UJ dr. habil. Monika Florczak-Wątor

  Monika Florczak-Wątor is a professor at the Department of Constitutional Law of the Jagiellonian University, head of the Center for Interdisciplinary Constitutional Studies of the Jagiellonian University and director of the Interdisciplinary Program "Society of the Future" at the Doctoral School of Social Sciences of the Jagiellonian University. She completed law studies at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2001, diploma with honors) and political science studies with a specialization in international relations at the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University (2002, diploma with honors). She also studied at the Faculty of Law of the Katholieke Universiteit Leuven in Belgium (winter semester 2000-2001). She was granted the PhD in 2005 on the basis of doctoral dissertation "Types of Judgments of the Polish Constitutional Tribunal and Their Legal Effects". This dissertation was granted the prize for the best doctoral dissertation in the field of constitutional law in the competition of the legal journal “Przegląd Sejmowy”. Prof. M. Florczak-Wątor was granted the degree of doctor habilitated in the discipline of law in 2015 on the basis of academic achievements and the monograph titled "Horizontal Dimension of Constitutional Rights". In 2005 she passed the final judge exam. From 2004 to 2017 she worked at the Office of the Constitutional Tribunal. Currently she is an attorney-at-law and a mediator, a member of the Krakow Bar Association of Attorneys-at-Law, a member of the executive board of the Polish Association of Constitutional Law and a member of the European Group of Public Law. Furthermore, she is a member of the Programme Council of Wiktor Osiatyński Archive, a member of the Legal Experts Group of the Stefan Batory Foundation, as well as a member of the International Faculty of the European Law and Governance School in Athens. She is a co-founder of the Central and Eastern European Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S), co-founder of the Association for Democracy in Practice and coordinator of the JU Youth Academy of Civil Rights. She is the member of the editorial committees of legal journals: "Przegląd Konstytucyjny", "Palestra" and "Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego". She has conducted trainings and lectures for judges and advocates, as well as for various public institutions and non-governmental organizations. She received five times the JM Rector of the Jagiellonian University Award for her achievements in scientific work and four times the JM Rector of the Jagiellonian University Award for the high quality of teaching work.

  Prof. Monika Florczak-Wątor has been the principal investigator of many research projects, including three financed by the National Science Centre ( OPUS 6, SONATA BIS 5 and OPUS 19 competitions), one financed by the Foundation for Polish Science (POMOST competition) and two financed by the National Academic Exchange Agency (competitions for the development of Polish-Czech international cooperation). Most of these projects have been realized in cooperation with scholars from other European countries.

  In 2013-2015 Prof. Monika Florczak-Wątor was the principal investigator of an international research project "The horizontal dimension of constitutional rights in a comparative perspective" financed by the Foundation for Polish Science, in which scholars from Poland, Switzerland, Albania, Greece and Ukraine participated. In the years 2014-2018 she implemented an individual research project "Obligations to protect the state in horizontal dimension of constitutional rights in a comparative perspective" funded by the NCN. Both research projects were completed and positively accounted for. Currently she is the principal investigator of two research projects financed by the NCN: 1) a research project with the participation of scholars from Poland, Spain, Italy and France, “The particularities of the constitutional court’s lawmaking activity and its limits" (grant in SONATA BIS 5 competition), 2) a research project with the participation of scholars from Poland, Hungary, the Czech Republic, and the Slovak Republic "The protection of human rights in states of emergency” (grant in OPUS 19 competition). She also has conducted research financed by NAWA concerning: 1) a model of the Czech constitutional complaint (project implemented in cooperation with the University of Brno) and 2) " The position and scope of application of the EU Charter of Fundamental Rights in the case-law of the constitutional courts of Poland and the Czech Republic” (project implemented in cooperation with the University of Olomouc). She is also engaged in a research project " Argumentation Theory and Legal Reasoning in the Constitutional Rule-of-Law State ", headed by Prof. Andrzej Grabowski (grant funded by the NCN). She has completed research internships in the USA (Catholic University of America), Italy (Tarello Institute for Legal Philosophy), the Czech Republic (Masaryk University), France (European Court of Human Rights) and Switzerland (Universität Bern). She lectured at universities in the Czech Republic (University of West Bohemia), Slovenia (University of Ljubljana, University of Maribor) and Lithuania (Vilnius University).

  Nauczanie:

  • Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce (wykład)
  • Introduction into Polish Constitutional Law and Political System (wykład)
  • Konstytucja w praktyce (warsztaty dla studentów)
  • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego (warsztaty dla doktorantów)
  • Seminarium z prawa konstytucyjnego dla studentów IV r
  • Proseminarium z prawa konstytucyjnego dla studentów III r
  • Prawo konstytucyjne (ćwiczenia)
  • Prawo konstytucyjne (zajęcia na kursie przygotowawczy UJ na aplikacje prawnicze)

  Znajomość języków obcych:

  angielski, niemiecki

  Zainteresowania naukowe:

  • Sądownictwo konstytucyjne
  • Horyzontalne działanie praw konstytucyjnych
  • Obowiązki państwa względem jednostki
  • Bezpośrednie stosowanie konstytucji
  • Aksjologia prawa
  • Źródła prawa
  • Obowiązywanie prawa

  PUBLIKACJE NAUKOWE

  Monografie:

  1. Obowiązki ochronne państwa w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, pp. 291
  2. Applying the Constitution of the Republic of Poland in Horizontal Relations, Jagiellonian University Press, Cracow 2015, pp. 154
  3. Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014, ss. 450
  4. Międzynarodowa współpraca Sejmu RP (współautor P. Czarny), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 164
  5. Trener akademicki. Prawo konstytucyjne (współautorzy: P. Czarny, S. Kubas), Wydawnictwo Park, Warszawa – Bielsko-Biała, wydanie 1 - 2009, Wydanie 2 - 2010, ss. 160
  6. System konstytucyjny Cypru i Malty (współautor P. Mikuli), Wyd. Sejmowe, Warszawa 2009, ss. 118
  7. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Wyd. Ars boni et aequi, Poznań 2006, ss. 252

  Redakcja naukowa prac zbiorowych:

  1. M. Florczak-Wątor (ed.), Judicial Law-Making in European Constitutional Courts, Routledge 2020
  2. M. Florczak-Wątor, P. Czarny (red.), Wpływ sądu konstytucyjnego na porządek prawny Austrii, Niemiec i Polski, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2019
  3. M. Florczak-Wątor (red.), Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, ss. 148
  4. M. Florczak-Wątor (red.), Oddziaływanie współczesnych konstytucji na stosunki między podmiotami prywatnymi. The Influence of Contemporary Constitutions on Relations between Private Individuals, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015

  Artykuły w pracach zbiorowych:

  1. Constitutional Court as the guarantor of the separation of powers (w:) red. A. Rainer, A. Rytel-Warzocha, A. Szmyt, Development of Constitutional Law through Constitutional Justice: Landmark Decisions and Their Impact on Constitutional Culture, Gdańsk 2019, s. 127-142
  2. Współpraca zagraniczna samorządu terytorialnego w państwie unitarnym (w:) red, K. Małysa-Sulińska, M. Stec, Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, Warszawa 2019, s. 42-65
  3. O legitymacji Prezydenta do inicjowania procedury zmiany Konstytucji (w:) red. Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019, s. 15-34
  4. Tłumaczenie tekstu Manuela Atienza pt. Ani pozytywizm prawniczy, ani neokonstytucjonalizm: w obronie postpozytywistycznego konstytucjonalizmu (2017), w: red. A. Grabowski, J. Holocher, Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa. Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm, Kraków 2019, s. 377-420
  5. Some Remarks on the Protective Obligations of Courts in Times of Crisis Within the Constitutional Tribunal in Poland (w:) red. M. Forejtova, Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě, Pilsen 2018, s. 202-214
  6. Sources of law and the legislative process (w:) J. Szymanek (red.), Polish Political System. An Introduction, Warszawa 2018, s. 346-370
  7. O skutkach prawnych orzeczeń TK wydanych z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania (w:) R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Państwo i jego instytucje. Konstytucje – sądownictwo – samorząd terytorialny, Warszawa 2018, s. 299-313
  8. Obowiązek ochrony pluralistycznego charakteru społeczeństwa demokratycznego przez Państwo - Stronę Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017, s. 538-552
  9. Ważenie zasad konstytucyjnych jako podstawa sądowej wykładni prawa (w:) A. Kotowski, E. Maniewska (red.), Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe, Warszawa 2017, s. 24-38
  10. Intertemporalne skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (w:) Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy, M. Laskowska (red.), Warszawa 2017, s. 97-126
  11. Effectiveness of the Constitutional Complaint and Perspectives of Changing its Sape – Reflections on the Upcoming 20th Anniversary of the Constitutional Complaint in the National Legal System (w:) „IX Warsaw Seminar. Dysfunctions of Polish Law: How to Improve the System of Legal Remedies in Poland?”, Warszawa 2016, s. 247-262
  12. Skuteczność skargi konstytucyjnej i perspektywy zmiany jej kształtu – refleksje w związku ze zbliżającym się 20-leciem funkcjonowania skargi konstytucyjnej w krajowym porządku prawnym (w:) „IX Seminarium Warszawskie. Dysfunkcje polskiego prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce?”, Warszawa 2016, s. 83-96
  13. Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dla sprawy, w której wystosowano pytanie prawne. Wybrane zagadnienia, (w:) K. Urbaniak (red.), Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, Poznań 2016, s. 245-272
  14. Komentarze do art. 4, 5, 6, 37, 60, 63 Konstytucji (w:) M. Safjan L. Bosek, (red.), Komentarz RP. Tom I. Komentarz Art. 1-86, Warszawa 2016, s. 256-301, 909-923, 1404-1420, 1443-1456
  15. Komentarz do wyroku P 4/99 (w:) red. L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2016, s. 354-378
  16. Hasła: Horyzontalne działanie praw konstytucyjnych, Incydentalna kontrola konstytucyjności prawa, Kognicja Trybunału Konstytucyjnego, Kontrola konstytucyjności celów i działalności partii politycznych, Odroczenie utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, Postanowienie tymczasowe, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Procedura kontroli konstytucyjności prawa, Przywilej korzyści, Rodzaje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Rozstrzyganie przez Trybunał Konstytucyjny sporów kompetencyjnych, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sygnalizacja luk i uchybień w prawie, Trybunał Konstytucyjny, Wertykalne działanie praw konstytucyjnych, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (w:) A. Łabno (red.), Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VI. Prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 97-98, 102-103, 123-124, 145-146, 222-223, 245-246, 285-286, 293-294, 300-301, 322-323, 327-328, 355-356, 360-361, 380-381, 399-400, 419-420, 511-512
  17. Rozstrzyganie kolizji praw konstytucyjnych - teoria a praktyka (w:) Ustroje - tradycja i porównania. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Warszawa 2015, s. 327-335
  18. Względny czy bezwzględny obowiązek stosowania niekonstytucyjnej normy prawnej w okresie odroczenia? (w:) Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013, s. 113-138
  19. Status konstytucyjny podmiotów prywatnych wykonujących zadania publiczne (w:) 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s. 351-360
  20. O "minimum" wyznaczonym przez istotę prawa do zabezpieczenia społecznego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, tom II. Studia historyczno-prawne i ustrojowo porównawcze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, red. M. Grzybowski, B. Naleziński, Kraków 2014, s. 385-396
  21. Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu izby i dotychczasowej praktyki (w:) Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013, s. 514-523
  22. Status sędziego w supranarodowych systemach politycznych. Rada Europy (w:) Status prawny sędziego we wspólczesnych systemach politycznych, red. P. Mikuli, Koszalin - Gdańsk 2013, s. 289-209
  23. Transitional Justice in Poland (w:) red. K. Wojtyczek, The Public Law after 1989 from the Polish Perspective, Wyd. European Public Law Center, Londyn 2012, s. 19-44
  24. Horyzontalny wymiar praw konwencyjnych w porządku prawnym Zjednoczonego Królestwa (w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012, s. 217-230
  25. Stanisław Estreicher (współautor S. Kubas) w: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, red. R. Mojak, P. Sarnecki, A. Szmyt, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2012, s. 100-118
  26. O pojęciu „ekspektatywy maksymalnie ukształtowanej” (w:) Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – państwo demokratyczne. Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Pawła Sarneckiego, red. P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010, s. 37-47
  27. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Cypryjskiej (w:) Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010, s. 82-88
  28. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Malty (w:) Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010, s. 192-198
  29. hasła: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, komisja senacka, posiedzenia Senatu, posiedzenie jawne Sejmu, posiedzenie tajne Sejmu (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009
  30. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Cypryjskiej (w:) Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 82-87
  31. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Malty (w:) Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 219-225
  32. Ustrój Republiki Malty (w:) Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, wyd. Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2007 , s. 276-284
  33. Kilka uwag o pojęciu suwerenności na tle procesu integracji europejskiej (w:) Polska w Unii Europejskiej, red. M. Kruk, J. Wawrzyniak, wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 289-298
  34. Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw (w:) Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony, red. P. Tuleja, P. Czarny, wyd. Zakamycze, Kraków 2004, s. 65-95

  Artykuły w czasopismach naukowych:

  1. Protection of the weaker party to a property development contract under Polish law. Implementation of the model of the State’s protective duties in practice, Journal of the Vilnius University. Teise vol. 110/2019, s. 147-157
  2. The Role of the European Court of Human Rights in Promoting Horizontal Positive Obligations of the State, International and Comparative Law Review No. 2/2017, s. 39-53
  3. Evaluation of the Constitution of the Republic of Poland in the Constitutional Survey – Merits of the Current Basic Law, Przegląd Konstytucyjny nr 4/2018, s. 43-58
  4. Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszkania jako „innego prawa majątkowego” w rozumieniu art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, Gdańskie Studia Prawnicze nr 2/2018, s. 169-184
  5. Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszkania jako „innego prawa majątkowego” w rozumieniu art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, Gdańskie Studia Prawnicze nr 2/2018, s. 169-184
  6. Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2018, s. 119-131
  7. Commentary on the Polish Constitutional Tribunal’s judgment of 16 March 2017, case no. Kp 1/17, Przegląd Konstytucyjny nr 2/2018, s. 120-147
  8. Ankieta o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego w 2017 r. (współautorzy: P. Radziewicz, M. Wiszowaty), Państwo i Prawo nr 6/2018, s. 3-35
  9. Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce? (współautor: M. Pach), Państwo i Prawo nr 5/2018, s. 22-42
  10. Domniemanie konstytucyjności ustawy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (współautor: A. Dębowska), Przegląd Konstytucyjny nr 2/2017, s. 5-37
  11. O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku z 9.03.2016 r. (K 47/15), Przegląd Sądowy nr 10/3016, s. 7-28
  12. O skutkach prawnych nieopublikowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rozważania na tle oczekującego na publikację wyroku z 9.03.2016 r. (K 47/15), Przegląd Sądowy nr 10/3016, s. 7-28
  13. O niektórych niedoskonałościach mechanizmu ochrony praw jednostki w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 5/2016, s. 73-90
  14. Prawo do sądu jako prawo jednostki i jako gwarancja horyzontalnego działania praw i wolności, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 3/2016, s. 47-66
  15. Skuteczność skargi konstytucyjnej i perspektywy zmiany jej kształtu – refleksje w związku ze zbliżającym się 20-leciem funkcjonowania skargi konstytucyjnej w krajowym porządku prawnym (w:) „IX Seminarium Warszawskie. Dysfunkcje polskiego prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce?”, Warszawa 2016, s. 83-96
  16. Effectiveness of the Constitutional Complaint and Perspectives of Changing its Sape – Reflections on the Upcoming 20th Anniversary of the Constitutional Complaint in the National Legal System (w:) „IX Warsaw Seminar. Dysfunctions of Polish Law: How to Improve the System of Legal Remedies in Poland?”, Warszawa 2016, s. 247-262
  17. Problem horyzontalnej skuteczności prawa do ochrony danych osobowych w świetle przepisów konstytucyjnych Polski i Szwajcarii (wspólnie z D. Blonski) (w:) Przegląd Sejmowy nr 1/2015, s. 83-105
  18. Regulation of the Horizontal Relations in the Constitution of the Republic of Poland (w:) Vilniaus Universitetas mokslo darbai. Teise, t. 96/2015, s. 249-259
  19. Datenschutz-Grundrecht in Polen (współautor D. Blonski) (w:) Zeitschrift fur Datenrecht und Informationssicherheit "Digma" No. 3/2015, s. 116-122
  20. New Challenges to Democracy. National Report: Poland, European Review of Public Law vol. 95/2015, s. 363-386
  21. Horizontal dimension of Constitutional Social Rights (w:) International Journal of Social Education, Economics and Management Engineering No. 5/2015, s. 1211-1214
  22. VIII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego. Niecodzienne, nowatorskie, oryginalne rozwiązania ustrojowe w państwach współczesnych, Kraków, 18-20 września 2013 r. (sprawozdanie) (w:) Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 1/2014, s. 307-312
  23. Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach, Zeszyty Prawnicze BAS nr 2/2014, s. 187-198
  24. Zmiana normatywna jako skutek negatywnego wyroku zakresowego Trybunału Konstytucyjnego, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego nr 2/2013, s.89-108
  25. O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji (w:) Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 2/2013, s. 25-43
  26. Kontrola konstytucyjności klauzul generalnych (w:) Przegląd Sejmowy nr 4/2013, s. 49-64
  27. Wątpliwości dotyczące wyjątku od zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji RP (w:) Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego nr 2/2012, s. 7-21
  28. "Przywilej korzyści" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (w:) Przegląd Sejmowy nr 6/2012, s. 29-48
  29. The Dialog of the Judges. National Courts and European Courts: Poland (w:) European Review of Public Law vol. 24_1/2012, s. 381-400
  30. Global Administrative Order: Poland (w:) European Review of Public Law Vol. 23_1/2011, p. 301-322
  31. Status prawny wyborcy niepełnosprawnego (w:) Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 3/2011, s. 109-136
  32. Zmiany w procedurze „Niebieskie Karty” (w:) „es.O.es” Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr 4/2011, s. 13-14
  33. Konstytucyjne uregulowania problematyki zastępstwa Prezydenta w Rzeczpospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadujących (w:) Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 2-3/2010, s. 185-207
  34. Pozytywne obowiązki państwa w zakresie ochrony praw konwencyjnych jednostki (w:) Przegląd Naukowy Disputatio, tom XI/2010, s. 311-325
  35. 60. rocznica uchwalenia ustawy zasadniczej RFN (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, 26-29 XI 2009), Państwo i Prawo nr 7/2010, s. 112-114
  36. Administration without frontiers? European Migration Law. Poland (w:) European Review of Public Law Vol. 21_1/09, p. 313-343
  37. Możliwości kontrolowania przez Trybunał Konstytucyjny swobody ustawodawcy w zakresie realizacji norm programowych, Przegląd Sejmowy nr 4/09, s. 111-127
  38. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę, Przegląd Legislacyjny nr 1/07, s. 46-62
  39. Trybunał Konstytucyjny a zasada trójpodziału władzy, Jurysta nr 7-8/2004, s. 11-16
  40. Postanowienia sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego, Jurysta nr 5/2003 r., s. 19-25;
  41. Skutki prawne odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, Przegląd Sejmowy nr 2/2003, s. 45-62

  Glosy:

  1. Abolicja indywidualna a prawo łaski Prezydenta - glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2018 r., K 9/17, LEX/el. 2018, nr dokumentu 347424
  2. Dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu karnym dowodu nielegalnie pozyskanego - glosa do wyroku s. apel. z dnia 27 kwietnia 2017 r., II AKa 213/16, LEX/el. 2018, nr dokumentu 338393
  3. Dopuszczalność sądowej kontroli prawidłowości wyboru sędziego TK oraz Prezesa i Wiceprezesa TK - glosa do wyroku TK z 11 września 2017 r., K 10/17, LEX/el. 2017, nr dokumentu 328146
  4. Zgromadzenia cykliczne - glosa do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r., Kp 1/17, LEX/el. 2017, nr dokumentu: 324075
  5. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., K 47/15 LEX/el. 2016, nr dokumentu: 296154
  6. Glosa do postanowienia SN z 6 września 2012 r., sygn. I CSK 76/2012, Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego nr 1/2013, s. 135-142
  7. Glosa do wyroku NSA z 6 lutego 2006 r., sygn. I FSK 439/05, Przegląd Sejmowy nr 1/2011, s. 141-149
  8. Glosa do postanowienia SN z 13 lipca 2005 r., sygn. I CO 6/05, Przegląd Sejmowy nr 6/06, s. 164-174
  9. Glosa do postanowienia NSA z 26 listopada 2004 r., sygn. GPP 1/04, Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 4-5/2006, s. 182-193
  10. Glosa do orzeczenia ETPCz w sprawie Karhuvaara i Iltalehti przeciwko Finlandii, nr skargi 53678/00, Przegląd Sejmowy nr 6/05, s. 204-210
  11. Glosa do wyroku TK z 13 maja 2003 r., sygn. SK 21/2002, Przegląd Sejmowy nr 6/03, s. 86-94

  Recenzje:

  1. "Kodeks wyborczy. Wstępna ocena", red. K. Skotnicki, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 4/2011, s. 241-246
  2. “Prawotwórcze znaczenie orzeczeń TK w orzecznictwie NSA, R. Hauser, J. Trzciński, Przegląd Sejmowy nr 3/2009, s. 225-229
  3. „The Debate on the System of Electing the Members of the European Parliament. From a Uniform Procedure to the Common Principle of the Treaties”, G. N. Anastassopoulos, Przegląd Sejmowy nr 2/2004, s. 232-235
  4. „Justice contained. Law and politics in the European Union” L. Conant, Przegląd Sejmowy nr 4/2003, s. 137-140
  5. „Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Polańczyk, 31 maja-2 czerwca 2001 r.”, Przegląd Sejmowy nr 3/2003, s. 125-126
  6. „The European Union and its order. The legal theory of European integration” red. Z. Bieńkowski, A. Scott (w:) Przegląd Sejmowy nr 6/2002, s. 110-113;
  7. „Spór o suwerenność” red. W.J. Wołpiuk (w:) Przegląd Sejmowy nr 6/2001, s. 115-119