Prof. dr hab. Piotr Tuleja

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego


Piotr Tuleja jest profesorem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Urodził się 12 marca 1963 r . w Krakowie. Studia prawnicze ukończył w 1987 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1993 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt” Normatywna treść wolności i praw człowieka w ustawach konstytucyjnych RP”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Stosowanie Konstytucji RP świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy)”.

W 1987 r. rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Od 2009 r. pełni obowiązki kierownika tej katedry. Kierownik Studium Podyplomowego "System ochrony praw człowieka w Polsce". W latach 2006 – 2010 przewodniczący Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej UJ.

W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1990 r. pełnił funkcję zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego. W latach 1992-1998 pracował w Trybunale Konstytucyjnym jako asystent sędziego, w latach 1998-1999 pracował jako orzecznik w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego, a od 2000 do 2010 r. był dyrektorem tego Zespołu. W listopadzie 2010 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W latach 1991-1993 przebywał na stażach naukowych w Austrii. W latach 1995-1996 odbył krótkoterminowe staże w trybunałach konstytucyjnych Austrii, Czech, Hiszpanii i Niemiec. W latach 1996-1998 był stypendystą Alexander von Humboldt Stiftung w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. W 2010 r. uczestniczył w pracach powołanego przez Marszałka Sejmu Zespołu ds. opracowania projektu zmiany Konstytucji RP w zakresie harmonizowania Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Societas Humboldiana Polonorum. Od stycznia 2011 r. członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek redakcji naukowej "Forum Prawniczego". Przewodniczący kolegium redakcyjnego Zagadnień Sądownictwa Konstytucyjnego, redaktor naczelny "Przeglądu Sejmowego".

Autor ponad stu publikacji z zakresu: prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa konstytucyjnego i problematyki skargi konstytucyjnej, interpretacji konstytucji, praw człowieka, tworzenia prawa, sądowego stosowania prawa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczanie:

 • Prawo konstytucyjne
 • Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka
 • Seminarium magisterskie
 • Podyplomowe Studium „System ochrony konstytucyjnych wolności i praw”

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski i rosyjski (znajomość bierna)

Zainteresowania naukowe:

 • Prawa i wolności jednostki
 • Sądownictwo konstytucyjne
 • Interpretacja prawa
 • Aksjologia prawa
 • Skarga konstytucyjna


PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie:

 1. Normatywna treść praw jednostki w Ustawach Konstytucyjnych RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 152
 2. Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Zakamycze 2003, ss. 399
 3. Wyroki Interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, Ars Boni et Aequi, Poznań 2016

Redakcja książek:

 1. Prawo konstytucyjne, pod red. P. Tulei, C.H.Beck, Warszawa 1995, ss. 348. (wyd. II C.H.Beck, Warszawa 1997)
 2. Konstytucja i gwarancje jej ochrony. Księga Jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego pod red. P. Czarnego i P. Tulei, Kraków 2004,
 3. Krajowa Rada Sądownictwa – księga XX lecia, pod red. P. Tulei Warszawa – Toruń 2010, ss. 425
 4. Prawa Człowieka – Społeczeństwo Obywatelskie – Państwo Demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu pod red. P. Tulei, M. Florczak – Wątor, S. Kubasa, Warszawa 2010, ss. 424
 5. Verfassung im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung, pod red. P. Czarnego, P. Tulei K. Wojtyczka, Kraków 2011, ss. 304
 6. Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi t. I pod red M. Grzybowskiego i P. Tulei, Oficyna Wydawnicza AFW, 2014, ss. 606
 7. Prawo międzynarodowe a sądownictwo konstytucyjne, pod red. P. Tulei, Kraków 2015, ss. 132

Artykuły:

 1. Wybrane zagadnienia konstytucjonalizacji zasad prawa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNU PNP, z. 39, s. 113-126
 2. Ordynacja do rad gmin w praktyce, Samorząd Terytorialny nr 6/1991, s. 8-15
 3. współautor W.Wróbel, Zasada równości w stanowieniu prawa /w:/ Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje) pod red.H.Rota, Wrocław 1992, s. 139-148
 4. Mała Konstytucja na tle innych źródeł prawa konstytucyjnego /w:/ Zarys ustroju państwowego Polski – zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji, pod red. P. Sarneckiego, Kraków 1993, s. 7-37
 5. współautor W. Wróbel, Z zagadnień wprowadzenia ponownej karalności, Państwo i Prawo nr 1/1994, s. 68-76
 6. Sposób posługiwania się regułami kolizyjnymi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP /w:/ Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1994, s. 59-66
 7. współautor W.Wróbel, Konstytucyjne standardy prawa karnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP /w:/ Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Buchały, Kraków 1994, s.255-269
 8. Charakter powszechnie obowiązującej wykładni prawa dokonywanej przez Trybunał Konstytucyjny /w:/ Studia i Materiały t.I, Wystąpienia oficjalne, wykłady, prace sędziów i Biura Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny RP, Warszawa 1995, s. 87-96
 9. współautor K.Wojtyczek, La protection des droits acquis élément constitutif de l´ état de droit ? Remarques sur la jurispridence constitutionnelle polonaise, Revue Internationale de Droit Comparé Nr.3/1995, s. 737-762 - artykuł przedrukowany w Jogtudományi Közlöny 6/1998r
 10. Trybunał Konstytucyjny – wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Monitor Prawniczy 4/1995, s. 104-106
 11. Trybunał Konstytucyjny – powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw, Monitor Polski 7/1995, s. 198-202
 12. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Monitor Prawniczy 1996 nr 6, s. 202-205
 13. Interpretacja konstytucji, (w:) Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Księga pamiątkowa ku czci Janiny Zakrzewskiej, Studia i Materiały t. 4, Warszawa 1996, s. 479-489
 14. Dopuszczalność cofnięcia weta prezydenckiego w świetle art.18 ust.2 Małej Konstytucji, Przegląd Sejmowy 1997 nr 1, s. 25-35
 15. Współautor W. Wróbel, Skarga Konstytucyjna przed Związkowym Trybunałem Konstytucyjnym RFN, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997 nr 1, s. 24-37
 16. Konstytucyjne podstawy prawa intertemporalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997 nr 1, s. 145-174
 17. Współautor W. Wróbel, Skarga konstytucyjna przed czeskim sądem konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 1997, nr 3 (20), s. 9-33
 18. Zasady konstytucyjne w: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, pod red. P.Sarneckiego, Warszawa 1997, s. 11-27
 19. Pojęcie zasady konstytucyjnej w: Zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej w nowej konstytucji pod red. K.Wójtowicza, Wydawnictwo Uwr. Wrocław 1997, s. 7-22
 20. Skarga konstytucyjna a sądy powszechne – raz jeszcze, Państwo i Prawo 1997r. Nr 10
 21. Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw człowieka, Polis 1997, nr ½, s. 116-120
 22. Współautor W. Wróbel, O niektórych problemach organizacyjnych związanych z rozpatrywaniem przez Trybunał Konstytucyjny indywidualnych skarg konstytucyjnych , w: Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny, pod red. C. Banasińskiego, J. Oniszczuka, Warszawa 1998, s. 188-195
 23. Prawo naturalne i prawo pozytywne jako podstawa konstytucyjnych praw człowieka, Ethos 1999 r, nr 45-46, 200-212
 24. Współautor W. Wróbel, Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej przed austriackim Trybunałem Konstytucyjnym, Państwo i Prawo 1999 nr 11, s. 67-77
 25. Dekomunizacja w prawie polskim, http://www.omp.org.pl/tuleja.htm
 26. Konstytucyjna regulacja statusu człowieka i obywatela w państwie (podstawowe prawa, wolności i obowiązki) w: Ustrój Konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej, Lublin 2000, s. 73-94
 27. Zasada pierwszeństwa konstytucji w tworzeniu prawa (w)Państwo jako wyzwanie, red. A. Rzegocki, Kraków 2000, s. 104-117
 28. Zasada pierwszeństwa konstytucji w tworzeniu prawa (w) Tworzenie prawa w Polsce. Tradycja i współczesność Studia i Materiały. Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2000, s. 103-112
 29. Prawo Konstytucyjne pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2002 (r. II s. 8-29, r. IV § 3 s. 82-88 § 4 pkt II.2.3. s. 101-106 § 6 s.114-117, § 8 s. 118-130)
 30. Prawo sędziowskie z perspektywy konstytucyjnej, (w: ) Konstytucja i gwarancje jej ochrony. Księga Jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego pod red. P. Czarnego i P. Tulei, Kraków 2004, ss. 209 - 241
 31. Prawo do sądu i skarga konstytucyjna jako konstytucyjne środki ochrony praw człowieka, (w) Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie pod Re. E. Dyni i Cz.P. Kłaka, Rzeszów 2005, ss. 33 – 45
 32. Współautor Marek Safjan, Examining of Facts in Cases Involving Abstract Control of Normative Acts (w: ) Law and Facts in Constitutiolal Jurisprudence, Vilnius 2005, ss. 70 – 84
 33. Verfassungsrechtlicher Gleichheitsatz (w: ) Die Europaische Grundrechte – Charta im wertenden Verfassungsvergleich, (Hg) Konrad Stern [Kolner Schriften zum Deutschen und Europaischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht], Koln 2005, s. 295 - 300
 34. Współautor Marian Grzybowski, Skarga Konstytucyjna jako środek ochrony praw jednostki w polskim systemie prawa (w: ) Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce (pod. Red.) W. Skrzydły, Warszawa 2005, ss. 106 – 123
 35. Zastane pojęcie państwa pranego (w: ) Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP pod red. S. Wronkowskiej, Warszawa 2006, ss. 49-73
 36. Charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle art. 79 ust. 1 Konstytucji RP (w: ) Z zagadnień współczesnych społeczeństw demokratycznych, pod red. Adam Jamroza i Stanisława Bożyka, Białystok 2006, ss. 152-168. Artykuł przedrukowany w: Państwo prawa. Demokratyczne Państwo Prawne. Antologia red. J. Kowalski, Warszawa 2008
 37. Podstawowe problemy związane z interpretacją Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (w: ) Księga XX – LECIA orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, ss. 205-233
 38. Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej http://www.trybunal.gov.pl/epublikacje/download/DopuszczalnoscZlozeniaSkargi.pdf
 39. Skarga Konstytucyjna – dziesięć lat doświadczeń, przegląd Legislacyjny 2007 nr 3, s. 28 – 46
 40. Grundlagen und Grundzuge staatlichen Verfassungsrechts - Polen (w: ) Handbuch Ius Publicum Europeaum Band I hrsg. A. von Bogdandy, P. Cruz Villalon, P. M. Huber, Heidelberg 2007, s. 451 – 507
 41. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw wyborczych (w :) IUDICES ELECTIONIS CUSTODER (SĘDZIOWIE KUSTOSZAMI WYBORÓW). Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej pod red. F. Rymarza, Warszawa 2007, s. 181- 191
 42. Zaniechanie ustawodawcze (w:) Ustroje polityczne - doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa M. Grzybowskiego, Kraków 2007, s. 397 - 407
 43. Dwie płaszczyzny praw konstytucyjnych (w :) Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod Re. E. Dulewicz, H. Ziemby – Załuckiej, Rzeszów 2007, s. 313 – 325
 44. Stosowanie Konstytucji RP przez sądy, (w: ) Standardy konstytucyjne a problem władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego pod red. O. Boguckiego, J. Ciapały, P. Mijala, Szczecin 2008, ss. 49 – 62
 45. Konstytucyjne kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa (w: ) Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce. Pod red. A. Szmyta, Gdańsk 2008 ss. 204 – 222
 46. Czy powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw ma znaczenie wyłącznie historyczne? (w: ) Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80 lecie urodzin, pod. Red M. Małeckiego, Bielsko – Biała 2009, ss. 1185 – 1193
 47. Introduction (w: ) Polish constitutional law. The Constitution and selected statuory materiale, Warsaw 2009, ss. 7 – 18
 48. Prawo jednostki do ochrony przed wykluczeniem, a konstytucyjne zadania państwa (w: ) Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego pod red. A. Kędzi i A. Rosta, Poznań 2009, ss. 147 – 163
 49. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie hierarchicznej kontroli norm, Przegl. Sejm. nr 5 z 2009 r., ss. 35 – 51
 50. Trybunał Konstytucyjny – negatywny ustawodawca czy strażnik Konstytucji? (w: ) Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej pod Red. J. Wawrzyniaka, M. Laskowskiej, Warszawa 2009, ss. 573 – 581
 51. Dziesięć haseł (w: ) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny pod red. W. Skrzydły, S. Grabowskiej, R. Grabowskiego, Warszawa 2009
 52. Konstytucyjny status Krajowej Rady Sądownictwa (w: ) Krajowa Rada Sądownictwa – księga XX lecia, Warszawa – Toruń 2010, ss. 425 pod red. P. Tulei, ss. 61 – 91
 53. Konstytucyjne podstawy biernego prawa wyborczego (w: ) AMICUS HOMINIS ET DEFENSORE IUSTITIAE. PRZYJACIEL CZŁOWIEKA I OBROŃCA SPRAWIEDLIWOŚCI. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, pod red. D. Dudka, M. Łapskiego, W. Łączkowskiego, Lublin 2010, ss. 385 – 395
 54. Klauzula państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału konstytucyjnego – kontynuacja czy zmiana? (w:) Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce w państwach Europy Środkowej i Wschodniej pod. Red K. Skotnickiego, Łódź 2010, ss. 189 - 203
 55. Kształtowanie się prawa do sądu Polsce, (w: ) VETERA NOVIS AUGERE. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi tom II Pod redakcją St. Grodziskiego, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stusa, Kraków 2010, ss.1043 – 1053
 56. Przywrócenie mocy obowiązującej, czyli tzw. odżycie przepisów prawa (w : ) Prawa Człowieka – Społeczeństwo Obywatelskie – Państwo Demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu pod red. P. Tulei, M. Florczak – Wątor, S. Kubasa, Warszawa 2010, ss. 192 – 203
 57. Czy ewolucja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego powoduje konieczność zmiany podstaw prawnych jego działania? (w: ) Księga XXV – Lecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, Warszawa 2010. ss. 351 – 363
 58. Die Verfassungsbeschwerde In Polen (w: ) Verfassungsentwicklung in Litauen Und Polen im Kontext der Europäisierung (Hrsg. Egidius Šileikis) Vilnius 2010, ss.89 – 106,
 59. Jak uczyć prawników o prawach człowieka(w:) Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Kisega Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni pod red. R.M. Czarnego, K. Spryszaka, Toruń 2012, ss. 656 – 668
 60. Sądownictwo konstytucyjne w Polsce według Profesora Zdzisława Czeszejko – Sochackiego (w: ) Państwo Prawa, Parlamentaryzm, Sądownictwo konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisłąwa Czeszejko Sochackiego, pod red. A. Jamroza, Warszawa 2013, ss. 318 - 326
 61. Dopuszczalność tzw. odżycia norm po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (w: ) Tekst jednolity ustawy wobec orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pod red. M. Laskowskiej, Z. Wrony, Warszawa 2013, ss. 93 – 104
 62. Co kontroluje Trybunał Konstytucyjny ? (w: ) USTROJE Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka łacińska. Księga Jubileuszowa dedykowna profesorowi Jackowi Czajowskiemu, pod red., M. Grzybowskiego, G. Kucy, P. Mikulego, Kraków 2013, ss. 312 – 319
 63. Współautor Jolanta Sokólska, Zasada proporcjonalności jako podstawa hierarchicznej kontroli norm (w: ) Konstyucja. Rząd. Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, pod red. P. Radziewicza, J. Wawrzyniaka, Warszawa 2014, ss. 348 – 364
 64. Kilka uwag o konstytucyjnych podstawach władzy sądowniczej (w:) Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt – Jankowicz, pod red. W Federczyka, Warszawa 2014, ss.111 – 121
 65. Współautor K. Kozłowski, Ewolucja ustrojowej pozycji sądów a konstytucyjne zadania Krajowej Rady Sądownictwa, KRS nr 1/2015, ss. 9 – 21
 66. Współautor W. Białogłowski, Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (w: ) Sądy i Trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, Kraków 2015, ss. 79 – 91
 67. Konstytucyjne uwarunkowania granic legalności procesu karnego (w: ) Granice procesu karnego : legalność działań uczestników postępowania / redaktorzy naukowi Dagmara, Gruszecka, Jerzy Skorupka, Warszawa 2015, s. 67 – 79
 68. Zamknięty system źródeł prawa a prawo sędziowskie, (w: ) Ustroje tradycje i porównania, pod red. P. Mikulego, A. Kuliga, J. Karpa, G. Kucy, Warszawa 2015, s. 249 – 255
 69. Zasada proporcjonalności jako podstawa prawnokarnej ingerencji w prawa jednostki w: J. Majewski (red.), Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015, s. 9-18
 70. Der polnische Verfassungsgerichtshof (w : ) Handbuch Ius Publicum Europaeum Band VI: Ius Publicum Europaeum Band VI: Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen Bearbeitet von Prof. Dr. Armin Bogdandy, Peter M. Huber, Prof. Dr. Dr. Christoph Grabenwarter, Dr. Anuscheh Farahat, Heidelberg 2016, s. 471 – 519
 71. Współautor J. Sokólska – Warchoł, Konstytucyjna problematyka kar pieniężnych za nielegalny pobór energii (W : ) Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii pod red. A. Walaszek – Pyzioł, Warszawa 2016, ss. 121- 151
 72. Komentarz do ar. 2 Konstytucji (w: ) Konstytucja RP. Tom I ar. 1 – 86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, ss. 216 – 252
 73. Komentarz do ar. 3 Konstytucji (w: ) Konstytucja RP. Tom I ar. 1 – 86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, ss. 252 - 256
 74. Komentarz do ar. 7 Konstytucji (w: ) Konstytucja RP. Tom I ar. 1 – 86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, ss. 301 – 307
 75. Komentarz do art. 8 Konstytucji (w: ) Konstytucja RP. Tom I ar. 1 – 86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, ss. 307 – 325
 76. Komentarz do ar. 10 Konstytucji (w: ) Konstytucja RP. Tom I ar. 1 – 86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, ss. 335 – 352/ współautor M. Pach
 77. Komentarz do ar. 126 Konstytucji (w: ) Konstytucja RP. Tom II ar. 87 – 243, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, ss. 563 – 576 / współautor K. Kozłowski
 78. Komentarz do ar. 235 Konstytucji (w: ) Konstytucja RP. Tom II ar. 87 – 235, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016, ss. 1638 – 1663 / współautor B. Szczurowski
 79. Współauotr Jolanta Sokólska Warchoł, Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. (w: ) XIX Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej 27 – 30 maja 2015 r., Warszawa 2016, ss. 91 – 115
 80. Instyucja protestu wyborczego jako gwarancja praw wyborczych, Przegląd Wyborczy, Biuletyn informacyjny nr 5 – 8/2016, ss. 5 - 12

Recenzje i noty:

 1. Zygmunt Ziembiński, O stanowieniu i stosowaniu prawa, Warszawa 1994, nota w Przeglądzie Sejmowym nr 3 z 1995r, s. 141-143
 2. Marek Żmigrodzki, Przeobrażenia polityczno-ustrojowe i Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, Przegląd Sejmowy 1998 nr 6(29), s. 101-102
 3. A. Jamróz, Demokracja współczesna. Wprowadzenie. Białystok 1993, Przegląd Sejmowy 1993 nr 4, s. 106-110
 4. Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja. Red. A. Bator, Państwo i Prawo 2001 r., nr 6, s. 87-90
 5. Elżbieta Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (Piotr Tuleja), Przegląd Sejmowy z 2004 r., nr 2, str. 217-223
 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Kazimierza Działochy, Przegląd Sejmowy 1 (72)/2007 s. 152 - 159
 7. Bogumił Szmulik, Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Przegląd Sejmowy nr 2(7)/2007 s. 215 – 218
 8. ZAGADNIENIA PRAWA PARLAMENTARNEGO. Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Serock, 1 - 3 Czerwca 2006 r. pod red. M. Granata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszaw 2007, ss. 392, Przegląd Sejmowy nr 1/2008, s. 205 – 208
 9. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, pod red. Marka Zubika, PiP z 8/2008
 10. Ratio est anima legis. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, Przegl. Sejmowy nr 3 z 2009 r., ss. 221 – 225
 11. T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji w poglądach trybunału Konstytucyjnego, PiP z 9/2009 ss. 107 – 109
 12. Zasady prawa a zasady konstytucyjne. w: Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 rok Red. Andrzej Bałaban, Przemysław Mijal. Szczecin 2011 ss. 329-336
 13. Podstawy prawne delegalizacji partii politycznych (w:) Państwo prawa i prawo karne. Ksiega Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla pod red. P. Kardasa, T. Sorki, W. Wróbla, t.I, Kraków 2012, ss. 603 – 619

Glosy:

 1. współautor W.Wróbel, Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.10.1992 r. K.1/92, Państwo i Prawo 1/1994, s. 109-111
 2. współautor W.Wróbel, Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.09.1991 S.6/91, Państwo i Prawo nr 2/1992, s. 108-112
 3. Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15.03.1995 K.1/95, Przegląd Sejmowy nr 3/1995, s. 307-313
 4. Glosa do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.10.1993 r. W.6/93, Przegląd Sądowy nr 3/1995, s. 75-82
 5. Glosa do Uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 14 września 1994 r. W.5/94, Mon.Prawniczy 1995 nr 5, s. 131-142
 6. Glosa do uchwały SN z 26 maja 1995r. I PZP 13/95, Przegląd Sądowy z 1997r nr 2, s. 91-100
 7. Glosa do wyroku NSA z 23 lutego 2006 r., sygn. akt 1403/05, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1 (10) 2007 r. s. 136 - 141

Publikacje o charakterze dydaktycznym:

 1. A.Kulig. B.Naleziński, P.Tuleja, Regulacja prawna instytucji samorządu terytorialnego w Polsce, Kraków 1992, ss.110
 2. P.Czarny, A.Kulig, B.Naleziński, P.Tuleja, K.Wojtyczek, Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego, Kraków 1993, ss. 288
 3. P.Czarny, A.Kulig, B.Naleziński, P.Tuleja, K.Wojtyczek, Zbiór kazusów z prawa konstytucyjnego, Kraków 1994, ss. 155
 4. A.Kulig, B.Naleziński, P.Sarnecki, P.Tuleja, K.Wojtyczek, Prawo ustrojowe, Bielsko Biała 1995
 5. Kazus z zakresu prawa konstytucyjnego - zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego, Edukacja Prawnicza 3/1995, s. 62-64
 6. P.Czarny, A.Kulig, B.Naleziński, P.Tuleja, K.Wojtyczek, Prawo konstytucyjne w kazusach, Kraków 1995, ss. 155
 7. P.Czarny, A.Kulig, B.Naleziński, P.Tuleja, K.Wojtyczek, Prawo konstytucyjne w kazusach – wydanie II, Kraków 1996 i wydnie III Kraków 1999, ss.155
 8. Ustawa o NIK – omówienie, Edukacja Prawnicza 6/1995
 9. Trybunał Konstytucyjny; samowola budowlana, Monitor Prawniczy 1996 nr 9, s. 325-327
 10. Podstawy ustrojowe i system polityczny RP, t. 33 Encyklopedii Britannica – edycja polska

Referaty i ekspertyzy:

 1. Aksjologiczne podstawy interpretacji przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o prawach i wolnościach obywatelskich; „Sprawiedliwość, etyka, prawo – dylematy współczesne” Katowice 1992
 2. Reguły kolizyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny, „Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, Popowo – styczeń 1994
 3. Pojęcie zasady konstytucyjnej, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Sesji Katedr Prawa Konstytucyjnego, Polanica Zdrój 1996
 4. Zasada pierwszeństwa konstytucji w tworzeniu prawa, referat wygłoszony w Trybunale Konstytucyjnym na sesji z okazji 80 rocznicy powstania Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 1999
 5. Zgodność wyboru posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP, BSiE Warszawa 1999
 6. Wiążący charakter konstytucyjnych praw socjalnych – wygłoszony na Konferencji Naukowej „Bieda jako problem konstytucyjny” zorganizowanej przez Oświęcimskie Centrum Praw Człowieka, 6-8 czerwca 2002 r
 7. ekspertyzy sporządzone za zlecenie Departamentu Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące projektów ustaw; o dostępie do informacji publicznej, o ochronie zdrowia, 1998
 8. ekspertyzy sporządzone na zlecenie Rządowego Centrum Legislacji dotyczące; statusu prawnego pracowników RCL, założeń monitorowania realizacji Konstytucji RP, 1998
 9. ekspertyza sporządzona na zlecenie Kancelarii Senatu RP dotycząca zgodności z Konstytucja RP projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, 1998
 10. Raport sporządzony dla Altair Asesorses działającego na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach programu „Preparation and implementation of legislative, administrative and technical solutions in the process of implementation of the administrative reform” , 1999
 11. “Gleiheitsatz” referat w ramach konferencji “Die wirtschaftsbezogenen Rechte der Europäischen Grundrechtecharta – Der Kölner Gemeinschaftskommentar zur Europäichen Grundrechtecharta: Bericht über die dritte internationale Arbeitstagung, Köln – Wrocław – Kraków 2004
 12. Skarga Konstytucyjna gwarancją reakcji społeczeństwa na ułomności systemu prawa – referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu .Szczecińskiego „Odcienie Sprawiedliwości – Społeczeństwo, Polityka, Prawo” – listopad 2005
 13. Prawa jednostki do ochrony przed wykluczeniem a konstytucyjne zadania państwa; XLIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Poznań 2007
 14. Die Verfassungsbeschwerde in Polen; XV lat Konstytucji Litewskiej – X lat Konstytucji RP, Wilno 2007, konferencja organizowana przez Alexander von Humboldt Stiftung
 15. Konstytucyjne kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa; L Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia 2008
 16. Dopuszczalność rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – ekspertyza sporządzona na zlecenie Ministra Sprawiedliwości RP, Kraków 2008
 17. Charakter i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego - referat wygłoszony na konferencji „Nowe oblicze procesu cywilnego i jego znaczenie dla postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego” organizowanej przez KCSKSPiP, Dębe 16 0- 19 czerwca 2008
 18. Legitymizacja władzy sędziowskiej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – referat wygłoszony na konferencji „Konstytucyjne oblicze wymiaru sprawiedliwości w XXI wielu” organizowanej przez KCSKSPiP, Serock 28 – 30 września 2008

Publicystyka:

 1. Inwigilacja przez dziury w prawie (Dot. relacji między UOP a partiami politycznymi) Gazeta Wyborcza 1993 nr 71
 2. Wolność zgromadzeń według Trybunału Konstytucyjnego, Rzeczpospolita 1994 nr 217
 3. Wsp. W. Wróbel; W Polsce i gdzie indziej. Skarga konstytucyjna, czyli dodatkowa gwarancja praw człowieka. Rz.P. 1997 nr 264 i 265
 4. Wyczerpanie drogi prawnej, co to dzisiaj znaczy, Rzeczpospolita z 3 marca 2006 r
فروش فایل آگهی رایگان تبلیغات کلیکی