dr Piotr Czarny


Dr Piotr Czarny jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ (1990). W latach 1987-88 pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP). Studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (1991-1992, 1994-95). W latach 1991-1992 odbył czteromiesięczną praktykę w Kancelarii Bundestagu. W latach 1990-1993 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w 1997 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Bundesrat jako szczególna instytucja niemieckiego federalizmu”. W latach 1997-2006 był asystentem Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. A. Mączyńskiego. W 1998 r. otrzymał przyznane przez Fundację A. von Humboldta stypendium im. Prezydenta Niemiec Romana Herzoga. Od 2006 r. jest (obecnie niewykonującym zawodu) radcą prawnym, członkiem OIRP w Krakowie. Od 2008 r. jest zatrudniony w Kancelarii Sejmu – w Zespole Analiz Ustrojowych i Parlamentarnych Biura Analiz Sejmowych. W latach 2011, 2012 i 2014 był wykładowcą w Szkole Letniej Porównawczego Prawa Konstytucyjnego DIKAIOSYNE w Pradze i w Budapeszcie. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism: Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych i Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Societas Humboldtiana Polonorum. Wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej.

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczanie:

Prawo konstytucyjne

Znajomość języków obcych:

niemiecki, angielski

Zainteresowania naukowe:

 • Prawo parlamentarne
 • Sądownictwo konstytucyjne
 • Ustrój polityczny Niemiec i Austrii
 • Wybrane konstytucyjne prawa i wolności jednostki
 • Samorząd terytorialny
 • Konstytucyjno-prawne aspekty integracji europejskiej


WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

Książki:

 1. Wolność zgromadzeń (wspólnie z B. Nalezińskim), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998
 2. Bundesrat. Między niemiecką tradycją a europejską przyszłością, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000
 3. Organy Sejmu (wspólnie z B. Nalezińskim), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002
 4. Konstytucja Austrii, wstęp i tłumaczenie, (wspólnie z B. Nalezińskim), Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2004
 5. Międzynarodowa współpraca Sejmu RP (wspólnie z M. Florczak-Wątor), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012

Podręczniki, skrypty:

 1. Zarys ustroju państwowego Polski. Zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji (wspólnie z A. Kuligiem, B. Nalezińskim, P. Tuleją, P. Sarneckim - red. i K. Wojtyczkiem), nakładem Wydziału Prawa UJ, Kraków 1993
 2. Prawo konstytucyjne w kazusach (wspólnie z A. Kuligiem, B. Nalezińskim, P. Tuleją i K. Wojtyczkiem), Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej", wyd. I Kraków 1995, wyd. II Kraków 1997, wyd. III Kraków 1998
 3. Prawo konstytucyjne RP, wspólnie z A. Kuligiem, B. Nalezińskim, P. Tuleją, P. Sarneckim i K. Wojtyczkiem, pod red. P. Sarneckiego, Wyd. C.H. Beck, wyd. I-IX, rozszerzone i zaktualizowane, C.H. Beck, Warszawa 1999-2014.
 4. Trener akademicki. Prawo konstytucyjne (wspólnie z M. Florczak-Wątor i S. Kubasem), Wyd. Szkolne PWN, wyd. I Warszawa-Bielsko-Biała 2009, wyd. II 2010

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. O pojęciu ustawowego składu rady (uwagi na tle orzecznictwa sądowego), Samorząd Terytorialny nr 1(25-26)/1993
 2. Pojęcie i cechy szczególne konstytucji (wspólnie z B. Nalezińskim), Edukacja Prawnicza nr 8/1994
 3. Koncepcje społeczno-polityczne Stronnictwa Narodowego w latach 1939-1945 (wspólnie z M. Dawidem), Studenckie Zeszyty Naukowe UJ z.2, Kraków 1995
 4. Postępowanie administracyjne w europejskim prawie wspólnotowym, Casus Nr 10 Zima 1998
 5. Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu, Przegląd Sejmowy Nr 3(32)/1999
 6. Położenie i ochrona praw Łużyczan w zjednoczonych Niemczech, Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe, Nr 6 (1999), ss.133-148
 7. Skarga konstytucyjna w Niemczech i w Austrii (wybrane problemy), Przegląd legislacyjny Nr 3 (61)/2007
 8. Federalny Trybunał Konstytucyjny i ewolucja jego polityczno-ustrojowego znaczenia w Niemczech i w Europie (1951-2009), Przegląd Sejmowy Nr 6(95)/2009
 9. Poland’s History and Adoption of the Constitutional Law, East Asian Law Journal Vol. 1 No.1/2010
 10. Wolność sumienia i religii w orzecznictwie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 1(1)/2010
 11. The Special Service Committee of the Sejm and the General Dilemnas of Parliamnetary Oversight of These Services, The Sejm Review, Fourth Special Edition 2010
 12. Sądownictwo konstytucyjne w częściach składowych państw federalnych (na wybranych przykładach), Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 2(6)/2011.
 13. Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – wybrane problemy konstytucyjnoprawne, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 1(13)/2013.
 14. Konstytucyjne spory kompetencyjne (wybrane zagadnienia teoretyczne), Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 2(18)/2014.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych:

 1. Samorząd terytorialny a autonomia (w:) G. Pawelska-Skrzypek (red.), Prawne i społeczne aspekty samorządności terytorialnej, Kraków 1991
 2. Status prawny sekretarza gminy (w:) P.Skoczek (red.), Status sekretarza gminy, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 1996
 3. Bezpośrenie stosowanie konstytucji. Normy samowykonalne w konstytucji (w:) Charakter i struktura norm konstytucji, pod red. J.Trzcińskiego, Wyd.Sejmowe, Warszawa 1997 (wspólnie z B.Nalezińskim)
 4. Wolność zgromadzeń (w:) B.Banaszak, A. Preisner (red.) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, (wspólnie z B. Nalezińskim)
 5. Wolność zrzeszania się (w:) B.Banaszak, A. Preisner (red.) Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, (wspólnie z B. Nalezińskim)
 6. Zjawisko przeciążenia sądów konstytucyjnych (na przykładzie Niemiec i Polski) (w:) P. Czarny, P. Tuleja (red.), Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Prof. Pawła Sarneckiego. Zakamycze 2004
 7. Legal Bases for Charters (w:) W. Kisiel (red.) Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie Local Government Charters European and American Regulations, Zakamycze 2005, ss. (ss. 419-436)
 8. Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją (w:) S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Zakamycze 2005
 9. Konstytucyjna pozycja gminy i jej realizacja w ustawodawstwie i orzecznictwie (w:) P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Wydawnictwo Sejmowe 2005
 10. Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w odniesieniu do sądów i Krajowej Rady Sądownictwa (w:) M. Grzybowski (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne i praktyka ustrojowa, Warszawa 2006
 11. Republika Federalna Niemiec (w:) P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Kraków 2007
 12. Rozdział XI: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Estońskiej (w:) S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010
 13. Rozdział XVIII : Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Łotewskiej (w:) S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010
 14. Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN w sprawie Traktatu lizbońskiego na tle polskich rozwiązań prawnych (w:) P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Pawłowi Sarneckiemu, Warszawa 2010
 15. Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941) /wspólnie z B. Nalezińskim/ (w:) A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, Warszawa 2012
 16. O niektórych problemach proceduralnych związanych z „wielką” i „dużą” ratyfikacją umów międzynarodowych (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań, Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, t. III. Zagadnienia prawa konstytucyjnego, Toruń 2012.
 17. Podstawy prawne tworzenia i likwidacji sądów w Polsce a konstytucyjne założenia systemu źródeł prawa (w:) A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Szczecin 2013.
 18. Przewlekłość postępowania przed sądem konstytucyjnym (wybrane problemy) (w:) Państwo demokratyczne prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, t. I: Studia konstytucyjne, M. Grzybowski, P. Tuleja (red.), Kraków 2014

Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych:

 1. Zmiany pozycji ustrojowej Senatu w "małej konstytucji" (w:) M. Kruk, (red.), "Mała Konstytucja" w procesie przemian ustrojowych w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993
 2. Sądowa ochrona samodzielności samorządu (uwagi na tle realizacji art. 44 ust. 2 konstytucji w ustawodawstwie zwykłym) (w:) A. Pułło (red.), Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, Gdańsk 1993,
 3. Begrenzung der Staatsgewalt und Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen (w:) Der Staat der Zukunft (Hr. G.-P. Caliess i M. Mahlmann), Archiv für Rechts- und Staatsphlilosophie, Beiheft 83, Stuttgart 2002, ss. 217-224
 4. Przynależność do Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne – wybrane problemy (w:) Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja RP, pod red. H. Zięby-Załuckiej i M. Kijowskiego, Rzeszów 2002, ss. 141-146
 5. Rechtsrezeption im polnischen Verfassungsrecht durch Verfassungsgebung und Verfassungsgericht (w:) W. Heun, Ch. Starck, Tzung-jen Tsai (Hrsg.), Rezeption und Paradigmenwechsel im öffentlichen Recht, Baden-Baden 2009
 6. Ausgewählte Probleme des verfassungsrechtlichen Status der politischen Parteien in Litauen und in Polen (w:) E. Šilejkis (Hrsg.), Verfassungsenwicklung in Litauen und Polen im Kontext der Europäisierung, Vilnius 2010
 7. Bonner Grundgesetz und die polnische Verfassung – Probe einer Rechtsvergleichung (w:) Verfassung im Zeitalter von Europäisierung und Globalisierung, P.Czarny, K. Wojtyczek ,P. Tuleja (red.), Kraków 2011
 8. Das Staatsoberhaupt in Polen nach der Verfassung von 1935(w:) W. Brauneder, I. Szabó (Hrsg.), Das Staatsoberhaupt in der Zwischenkriegszeit, Budapest 2011

Inne:

 1. Kazus z zakresu prawa konstytucyjnego - zastępstwo Prezydenta RP i odpowiedzialność Marszałka Sejmu przed Trybunałem Stanu (wspólnie z B. Nalezińskim), Edukacja Prawnicza nr 11/1994
 2. Glosa do uchwały SN z 16.II.1994, I KZP 40/93 (wspólnie z B. Nalezińskim), Państwo i Prawo nr 9/1994
 3. Kazus z zakresu prawa konstytucyjnego - zasada tajności głosowania w prawie wyborczym (wspólnie z B. Nalezińskim) Edukacja Prawnicza nr 8/1995 (dod. do Monitora Prawniczego nr 12/1995)
 4. (tłum. i oprac.) Niemcy. Saksonia-Anhalt: Pojęcie opozycji parlamentarnej (wyrok Trybunału Konstytucyjnego Saksonii-Anhalt z 29 maja 1997 r., LVG 1/96), Przegląd Sejmowy Nr 2 (37)/2000
 5. Opinia dotycząca zgodności z Konstytucją RP uchwały Sejmu z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., Przegląd Sejmowy Nr 5(76)/2006
 6. Opinia prawna w sprawie odwołania Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Przegląd Sejmowy nr 1(96)/2010
 7. Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (wersja z 12 marca 2010 r. (w:) P. Radziewicz (red.), Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 43-53.
 8. Opinia prawna na temat interpretacji art. 7 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji, Zeszyty Prawnicze BAS Nr 3/2010, ss. 62-68
 9. Opinia w sprawie niektórych problemów procedury rozpatrywania projektu zmiany ustawy budżetowej (w:) Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych (wyb. i opr. W. Odrowąż-Sypniewski, t. I, Wyd. Sejmowe Warszawa, 2010
 10. Opinia prawna dotycząca uznania przez RP jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE w dawnym III filarze, Przegląd Sejmowy Nr 3(104)/2011.
 11. Opinia prawna w sprawie decyzji Rady Europejskiej z dnia 16-17 grudnia 2010 r. dotyczącej zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności procedury jej stanowienia w UE i procedury jej ratyfikacji, Przegląd Sejmowy Nr 2(109)/2012.
 12. Opinia prawna w sprawie obowiązku zasięgania opinii co do zmian w ustawach regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych, Zeszyty Prawnicze BAS Nr 4(36)/2012 (2013).
 13. Opinia prawna dotycząca poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i Prokuratury dotyczących prowadzenia działalności przez spółkę AMBER GOLD sp. z o. o. oraz podmioty od niej zależne i powiązane, Przegląd Sejmowy Nr 6(113)/2012
 14. Opinia prawna na temat projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Zeszyty Prawnicze BAS Nr 1(41)/2014, ss.177-189

Redakcja prac naukowych:

 1. Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego (wspólnie z P. Tuleją), Zakamycze 2004
 2. Verfassung im Zeitalter von Europäisierung und Globalisierung (wspólnie z K. Wojtyczkiem i P. Tuleją), Kraków 2011