mgr Marcin Klonowski

marcin klonowski_fotoAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Uczestnik seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, a następnie dr hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ. Pracę magisterską na temat orzekania niezależnie od kierunku zaskarżenia, granic zaskarżenia oraz podniesionych zarzutów na podstawie art. 440 k.p.k. obronił w 2015 r. W czasie studiów pracował w Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ oraz był członkiem Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ. Doktorant IV roku w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Rozprawę doktorską na temat relacji pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych przygotowuje pod opieką naukową dr hab. Adama Górskiego, prof. UJ. Przewód doktorski na wskazany temat został otwarty na posiedzeniu Rady Wydziału WPiA UJ w czerwcu 2018 r.

Kierownik projektu badawczego „Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym” w ramach grantu otrzmanego w konkusie PRELUDIUM 15 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Zawodowo zajmuje się reprezentowaniem interesów klientów w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych.

Zainteresowania naukowe: 

  • postępowanie odwoławcze,
  • dowody prywatne,
  • zakazy dowodowe,
  • konstytucyjne aspekty procesu karnego,
  • teoria prawa karnego procesowego,
  • prawo medyczne

 

Publikacje: 

Udział w monografiach i publikacjach pokonferencyjnych:

1. M. Klonowski, Wykorzystanie prywatnego nagrania z tortur polskim postępowaniu karnym, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014, s. 181-194;

2. M. Klonowski, Prokurator jako rzecznik interesu publicznego, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 249-258;

3. M. Klonowski, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, [w:] P. Czarnecki (red.), „Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych”, Warszawa 2016, s. 49- 58;

4. M. Klonowski, Orzekanie kasatoryjne przez sąd odwoławczy w procesie karnym, [w:] P. Czarnecki, M. Nowak (red.), „Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego”, Kraków 2016, s. 37- 51;

5. M. Klonowski, Model czynności wyjaśniających w k.p.s.w. [w:] A. Światłowski (red.), Odpowiedzialność w przedmiocie drobnych czynów zabronionych, Kraków 2016, s. 231 – 245;

6. M. Klonowski, Discussion reports. Part One, [w:] A. Górski (red.), International Criminal Court. Humboldt Kolleg. Międzynarodowy Trybunał Karny. Theory. Practice. Challenges, Warszawa 2017, s. 415-419;

7. M. Klonowski, Delayed motherhood and posthumous parenthood: in search of the legal framework for artificial insemination, [w:] “The 10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum: Longevity – a blessing or a curse? Medical, technological, cultural, socio-economic and legal aspects.”, Łódź 2016, s. 70;

Artykuły w czasopismach naukowych:

1. M. Klonowski, Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy lekarskiej z powodu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 14/2015, s. 95-118;

2. M. Klonowski, Zaskarżalność wyroków wydanych w trybach konsensualnych po Nowelizacji 2015, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2/2015, s. 31-51;

3. M. Klonowski, Wykorzystanie informacji objętych tajemnicą obrończą a prawo do obrony adwokata, Wrocławskie Studia Sądowe 2/2015, s. 61-79.

4. M. Klonowski, Legitymacja skargowa pokrzywdzonego a wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2 (24), s. 92-108;

5. M. Klonowski, Art. 440 k.p.k. jako podstawa przełamania kierunku zaskarżenia oraz orzekania niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 5 (29), s. 38- 51;

6. M. Klonowski, A. Górski, Usiłowanie nieudolne ze względu na przedmiot w praktyce sądowej (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego I KZP 16/16), Studia Iuridica Lublinensia 2017, nr 2 (vol 26), s. 11-24;

7. M. Klonowski, A. Górski, Dozwolone granice krytyki władzy sądowniczej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 1, s. 24-28;

8. M. Klonowski, A. Górski, K. Michalak, Groźba bezprawna jako znamię przestępstwa z art. 245 k.k., Studia Iuridica Lublinensia 2018, nr 2 (vol 27), s. 37-52;

9. M. Klonowski, A. Górski, A. Bojańczyk, Orzekanie w granicach środka odwoławczego w kwestii prawidłowej wykładni art. 433 § 1 k.p.k., Białostockie Studia Prawnicze 2018, nr 1 (vol 23), s. 15-32.

Glosy:

1. M. Klonowski, Glosa do postanowienia SN z dnia 11 stycznia 2017 r., III KK 196/16 (OSNKW 2017, nr 5, poz. 25), Studia Iuridica Lublinensia 2018, nr 2 (vol 27), s. 153-164;

2. M. Klonowski, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. IV KK 243/17, Palestra 2018, nr 7-8, s. 137-143;

Publikacje dydaktyczne i sprawozdania:

1. M. Klonowski, Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, [w:] P. Czarnecki (red.) „Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania”, Kraków 2016, s. 29-35;

2. M. Klonowski, Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem, [w:] P. Czarnecki (red.) „Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania” Kraków 2018, s. 29-35.

3. M. Klonowski, J. Firlus, Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej „Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania” (Kraków, 14-15 X 2016), Państwo i Prawo 2017, z. 11, s. 124-126;

Wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych:

1. W kręgu legalności dowodu. Wykorzystanie prywatnego nagrania z tortur w polskim postępowaniu karnym; konferencja: „Mozaika dowodów w postępowaniu karnym” ; Kraków, 12-13 Grudnia 2013, organizator: Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ;

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata za ujawnienie tajemnicy obrończej a prawo do obrony w kontekście późniejszego oskarżenia; konferencja: „Granice Procesu Karnego. Legalność działań uczestników postępowania”, Wrocław, 9 Kwietnia 2014, organizator: Naukowe Koło Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

3. Zakaz reformationis in peius i reguły ne peius; konferencja: „Wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego – 1 lipca 2015 roku,; Katowice 6 Maja 2014, organizator: Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego „Iustitia” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

4. Wykonywanie przez oskarżyciela funkcji rzezcznika interesu publicznego. Uwagi na tle art. 55 par. 4 k.p.k. oraz art. 60 par. 1 k.p.k.; konferencja: „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” , Kraków 10-11 Grudnia 2014, organizator: Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ;

5. Dziecko jako osoba chroniona w procesie karnym – uwagi na marginesie ustawy z dnia 28.11.2014 o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka; konferencja: „Dziecko – świadek wyjątkowy” , Kraków 27-29 Marca 2015, organizator: Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

6. Kasatoryjność w postępowaniu odwoławczym po Nowelizacji; konferencja: „Od sprzeciwu do kasacji- gradacja środków zaskarżenia” , Kraków 17 Grudnia 2015, organizator: Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ;

7. Model czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia; konferencja: „W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o czyny drobne”  , Wisła 10-12 Marca 2016, organizator: Katedra Postępowania Karnego WPiA UJ;

8. Model czynności przedsądowych w sprawach z oskarżenia prywatnego w kontekście przestępstw przeciwko czci popełnianych w Internecie; konferencja: „W poszukiwaniu optymalnego kształtu postępowania przygotowawczego”  , Wrocław 8 Kwietnia 2016, organizator: Naukowe Koło Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

9. Aborcja selektywna – skuteczność metody in vitro a ochrona życia ludzkiego; konferencja: „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?” , Katowice 18 Maja 2016, organizator: Koło Naukowe „Prawo i Bioetyka” oraz Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

10. Experts opinion drafted at the request of the party and the expert witness evidence in the light of changes in the Code of Criminal Procedure, Przegorzały- Kraków 12-17 Maja 2016, konferencja: Polsko- Niemieckie Studenckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego, organizator: Katedra Postępowania Karnego WPiA UJ;

11. Delayed motherhood and posthumous parenthood: in search of the legal framework for artificial insemination, Łódź 1 Lipca 2016, konferencja: 10th International Scientific Congress Societas Humboldtiana Polonorum “Longevity- a blessing or a course”, organizator: Wydział Prawa i Administracji UŁ oraz Societas Humboldtiana Polonorum;

12. Wykorzystanie gamet i zarodków po śmierci dawcy w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, konferencja: „Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne”,  Warszawa 17 Maja 2017, organizator: Komitet Bioetyki przy Polskiej Akademii Nauk;

13. Bierny obserwator czy dysponent procesu – refleksje na temat roli pokrzywdzonego w postępowaniu karnym na przestrzeni 20 lat obowiązywania k.p,k.; konferencja: „XX-lecie Kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego” , Warszawa 19 Maja 2017, organizator: Interdyscyplinarne Koło Myśli Prawnej Sapre Aude, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

14. Odpowiedzialność karna za zachowanie agentów programowych, konferencja:„Prawo i technologia”, Katowice 24 maja 2018 r. organizator: Wydział Prawa i Administracji WPIA UŚ oraz Koło Naukowe Teorii i Filizofii Prawa UŚ;