mgr Mateusz Nowak

Mateusz Nowak 1Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, a następnie dr hab. Andrzeja Światłowskiego. Pracę magisterską pod tytułem „System sądownictwa wojskowego w Polsce” obronił w lipcu 2015 r. W toku studiów aktywny członek Sekcji Postępowania Karnego TBSP UJ. Doktorant V roku w Katedrze Postępowania Karnego na WPiA UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ na temat instytucji zawieszenia postępowania karnego i innych postępowań represyjnych. Były członek Kolegium Redakcyjnego Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ.

Zainteresowania naukowe 

 • sądownictwo wojskowe,
 • instytucja zawieszenia postępowania karnego
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia,
 • konsensualne sposoby zakończenia procesu karnego,
 • część wojskowa k.k. i k.p.k.

Publikacje:

 1. Nowak, A. Sikora, Oskarżony i prokurator stronami równymi sobie? Rozważania nad równouprawnieniem stron w postępowaniu karnym po ,,Wielkiej Nowelizacji 2015”, (w:) P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 51-61,
 2. Nowak, J. Pawlikowska, Obrona formalna w aspekcie polskim i europejskim, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 14/2015, s. 62-77,
 3. Nowak, A. Sikora, (Nie)efektywna pomoc prawna prowadzona nieodpłatnie z urzędu w sprawach karnych, (w:) A. Brzezińska-Rawa, J.May, D. Sylwestrzak (red.), Bezpłatna pomoc prawna, Toruń 2016, s. 117-130, ISBN: 978-83-944366-0-5.,
 4. Nowak, A. Sikora, Prawo do humanitarnego procesu karnego, (w:) Prawa człowieka ponad wszystko, Ukraina 2015, s. 54-66.,
 5. Nowak, A. Sikora, Zasada szybkości postępowania i jej wpływ na gwarancje procesowe uczestników w „nowym” procesie karnym, (w:) D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, Lublin 2016, s. 83-101, ISBN: 978-83-8061-261-7 ,
 6. Nowak, Skarga na wyrok sądu odwoławczego Nowy środek zaskarżenia w „nowym” procesie karnym? (w:) P.Czarnecki, M. Nowak (red.), Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016, s. 329-342, ISBN: 978-83-63896-35-5.,
 7. Nowak, Jak wojsko dba o dobra? Rozważania nad ochroną dóbr kultury w ramach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, (w:) P. Dobosz, M.Adamus, D.Guzek, A.Mazur (red.), Węzłowe problemy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, t. I, Kraków 2016, s. 228-247, ISBN: 978-83-63896-46-1.,
 8. Nowak, A. Sikora, Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod dowodzenia na przykładzie hipnozy w polskim procesie karnym na tle wybranych systemów prawnych, (w:) D. Gil (red.), Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, s. 41-60, ISBN: 978-83-8061-284-6.,
 9. Nowak, A. Sikora, Oskarżony w trybie przyspieszonym. Odformalizowanie trybu postępowania karnego a gwarancje procesowe jednostki, (w:) D. Gil, (red.), W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość, Lublin 2017, s. 200-216, ISBN: 978-83-8061-415-4.
 10. Nowak, Czy możliwy jest stabilny proces karny? Rozważania na kanwie kolejnych zmian kodeksu postępowania karnego w świetle Konstytucji RP, (w:) Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ nr 7/2017, s. 33-44, ISNN:1689-9601.
 11. Nowak, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z 16.4.2017 r., I KZP 2/17, (w:) Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Zeszyt 2(30)/2018, s. 99-110 , ISSN:2083-7186.