mgr Paweł Winiarski

pw2Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia magisterskie zwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Usprawnienie postępowania karnego w drodze trybów zredukowanych” napisanej pod opieką prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego. Doktorant ostatniego roku w Katedrze Postępowania Karnego. We wrześniu 2018 r. pod opieką prof. UJ, dr hab. Andrzeja Światłowskiego, otworzył przewód doktorski z tematem pracy: „Model konsensualnego rozstrzygania spraw w polskim postępowaniu karnym na tle porównawczym”.

Pracę naukową i dydaktyczną godzi z aktywną działalnością zawodową i samorządową. Uczestnik grantu NCN OPUS-12 pt. „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?”, Zastępca Kierownika Działu Obsługi Studentów Zagranicznych w Centrum Wsparcia Dydaktyki, Kierownik Projektu Nice to See JU! Zwiększenie kwalifikacji pracowników administracji uniwersyteckiej w zakresie obsługi studentów zagranicznych, Przewodniczący Komisji Socjalno-bytowej TD UJ, Zastępca Przedstawiciela TD UJ w Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania, były członek Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej, Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej TD UJ i Rady Towarzystwa Doktorantów UJ.

Zainteresowania naukowe

Sprawność postępowania karnego, kontradyktoryjność w procesie karnym, problemy legislacyjne prawa procesowego, procesy karne krajów postradzieckich, konsensualność w procesie karnym, prawo podatkowe.

Publikacje:

  1. Winiarski, Konstytucyjna dyrektywa postępowania bez nieuzasadnionej zwłoki jako element zasady prawa do sądu w postępowaniu karnym, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2015, nr 3 (25), s. 163, ISSN 2082-1212;
  2. Winiarski, Likwidacja postępowań szczególnych drugiego stopnia, Magazyn prawniczy Jurysta nr 07–08/2016, ISSN 1230-7114,
  3. Winiarski, Wykładnia i stosowanie prawa karnego procesowego, Magazyn prawniczy Jurysta nr 10/2016, ISSN 1230-7114.