dr Maciej Czajka

maciej.czajka_smallAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ (1996), dr nauk prawnych (2004) (praca na temat: Udział czynnika sądowego w postępowaniu przygotowawczym na tle prawnoporównawczym – promotor prof. Stanisław Waltoś).

Asystent w Katedrze Postępowania Karnego UJ w latach 1997-2003, oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy w latach 2017-19.

Od 2003 roku asesor, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz Sądu Rejonowego w Miechowie.

Obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, orzeka w III Wydziale Karnym.

Członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

Wykaz publikacji:

Artykuły,  sprawozdania, glosy :

 1. Granice ustaleń faktycznych w postępowaniu kasacyjnym, Państwo i Prawo 1997, nr 8.
 2. Systemy karne wobec doświadczeń przestępczości zorganizowanej (Kolokwium młodych karnistów, Syrakuzy, 21-28 IX 1997), Państwo i Prawo 1998, nr 4 (sprawozdanie – współaut.)
 3. Wyłączna właściwość sądu w postępowaniu przygotowawczym w świetle nowego kpk, Palestra 1998, nr 3-4.
 4. Czynności dowodowe sądu w postępowaniu przygotowawczym a niektóre aspekty realizacji zasady bezpośredniości w kpk z 1997 roku. (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dla prof. S. Waltosia. (red. A. Zoll, A. Gaberle, A. Światłowski, J. Czapska), Warszawa 2000,
 5. Glosa do uchwały SN z dnia 8 lutego 2000 roku I KZP 50/99, OSP 2000, nr 10
 6. Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego, cz. I (zagadnienia materialnoprawne), Radca Prawny 2001, nr 3. (współaut. z K. Brocławik);
 7. Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego, cz. II (zagadnienia karnoprocesowe), Radca Prawny 2001, nr 4. (współaut. z K. Brocławik);
 8. Sąd w postępowaniu przygotowawczym, Edukacja Prawnicza 2001, nr
 9. Jawność akt sprawy przy stosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym, MIDA – magazyn dla prawników, nr 1 kwiecień 2011;
 10. Wyrok uzasadnia się sam… (polemika) MIDA – magazyn dla prawników, nr 2 maj 2011;
 11. W stronę kontradyktoryjności procesu karnego – głos sędziego, MIDA – magazyn dla prawników, nr 7, listopad 2011;
 12. Stosowanie tymczasowego aresztowania – perspektywa sędziowska (w:) P.Karlik, B. Pilitowski (red.) Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna, Warszawa 2022

Podręczniki, Skrypty, Komentarze:

 1. Postępowanie karne. Przebieg. (podręcznik pomocniczy – współaut. z A.R. Światłowskim, M. Korcyl-Wolską i B. Nitą), wyd. CH Beck. Warszawa 1999;
 2. Wzory pism w postępowaniu karnym skarbowym z komentarzem, Gdańsk 2001 (współaut. z G. Bogdanem i A. R. Światłowskim);
 3. Proces karny w diagramach, (współaut. z A.R. Światłowskim ), wyd. WSiP Bielsko Biała, wyd. I – V 2003 – 20013 (aktualizowane);
 4. Proces karny (w:) Prawo francuskie T. I (red. K. Wojtyczek, A. Machowska), wyd. Zakamycze, 2004;
 5. Trener prawniczy. Jak czytać wyroki – prawo karne, Wyd. Park – Edukacja 2008.

Inne prace :

 1. Encyklopedia – Prawo nie tylko dla prawników, (współaut.) Bielsko-Biała (31 haseł z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa karnego materialnego i procesowego). wyd. I – V w latach 2000-2003 aktualizowane.