Dr Krzysztof Michalak

KM

Krzysztof Michalak (ur. 1990 r. w Poznaniu). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014). Doktor nauk prawnych (2018). Asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Asystent naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zatrudniony w projekcie badawczym Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering (Justice Programme of the EU, Horizon 2020, No. 723198). Adwokat w Izbie Adwokackiej w Białymstoku (aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie). Guest researcher w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Fryburgu Bryzgowijskim (2017). Managing Editor w czasopiśmie “Progress In Health Sciences”. Wspólnie z dr hab. A. Górskim (Prof. UJ) opiekun drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego na Nuremberg Moot Court (2016). Współorganizator Alexander von Humboldt Stiftung Humboldt Kolleg International Criminal Court. Theory. Practice. Challenges” (2016). Autor publikacji prawniczych ujętych w Polskiej Bibliografii Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Laureat stypendiów naukowych oraz konkursów dla młodych naukowców.

Zainteresowania naukowe:

prawo medyczne, definiowanie pojęć medycznych w systemie prawnym, technika legislacyjna i jej zastosowanie w interpretacji prawa, wykładnia prawa medycznego, prawo procesowe, prawo farmaceutyczne, kryteria wyodrębniania gałęzi prawa, międzynarodowa współpraca sądowa.

 Monografie:

1. K. Michalak, Tajemnica lekarska i psychiatryczna a polski proces karny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Wybrane publikacje:

1. K. Michalak, „Wykonywanie zobowiązań z umów wzajemnych a obowiązek wystawienia faktury VAT”, Jurysta, Nr 03/2014, s. 12 – 19.

2. K. Michalak, „Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowanie arbitrażowe – przegląd wybranych zagadnień”, Edukacja Prawnicza Nr (152) 05/2014, s. 16 – 22.

3. K. Michalak, „The essence of medical secrecy according to the Polish law”, Progress in Health Sciences, Nr 4(1)/2014, s. 239 – 244.

4. K. Michalak, „Funkcje i role zasad współżycia społecznego w kodeksie cywilnym systematyka przepisów Cz.1”, Jurysta, Nr 09/2014, s. 16 – 23.

5. K. Michalak, „Rights and duties concerning information about product – review of selected issues”, (w:) Consumer protection – selected issues of the information safety, Józefów 2014, s. 97 – 116.

6. K. Michalak, „Funkcje i role zasad współżycia społecznego w kodeksie cywilnym systematyka przepisów Cz.2”, Jurysta, Nr 10/2014, s. 33 – 42.

7. K. Michalak, „Kształtowanie treści zobowiązania przez zwyczaj w prawie polskim”, Jurysta, Nr 03/2015, s. 17 – 32.

8. K. Michalak, J. Firlus, „O potrzebie reformy prawa pomocy w polskim porządku prawnym Cz. 1, Jurysta, Nr 04/2015, s. 40 – 48.

9. K. Michalak, „Rationality of psychiatric secrecy regulations on the background of medical confidentiality”, (w:) Humboldt Kolleg: Ethics in science and life, Toruń 2015, s. 125 – 126.

10. K. Michalak, J. Firlus, „O potrzebie reformy prawa pomocy w polskim porządku prawnym Cz. 2, Jurysta, Nr 05/2015, s. 21 – 25.

11. K. Michalak, A. Górski, „Przejęcie i przekazanie ścigania karnego jako instrumenty rozstrzygania konfliktów jurysdykcyjnych – uwagi do regulacji KPK”, Edukacja Prawnicza Nr (162) 06/2015, s. 33 – 37.

12. K. Michalak, J. Firlus, „Pomoc prawna przedsądowa – uwagi na tle projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa”, Jurysta, Nr 06/2015, s. 9 – 17.

13. K. Michalak, A. Górski, „On the issue of determination of the threshold ratios of narcotic drugs as features of traffic offenses and misdemeanors” Progress in Health Sciences Nr 5(1)/2015, s. 252 – 257.

14. K. Michalak, M. Toruński, „Powództwo adhezyjne w postępowaniu karnym. Uwagi teoretyczne i de lege ferenda”, Jurysta, Nr 07 – 08/2015, s. 12 – 19.

15. K. Michalak, „Powaga rzeczy osądzonej – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Zorana Spasica”, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2015, Nr 2 (46), s. 21 – 36.

16. K. Michalak, „Sprzedaż samochodów osobowych przez osoby fizyczne  – zarys instytucji pisemnej interpretacji indywidualnej oraz wybrane konsekwencje podatkowe w podatku PIT oraz VAT”, Jurysta, Nr 09/2015, s. 17 – 28.

17. K. Michalak, J. Firlus, „Realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego  w Polsce – wybrane zagadnienia”, Przegląd Prawa Publicznego 2015, Nr 9 (102), s. 97 – 106.

18. K. Michalak, M. Toruński, „W stronę kontradyktoryjności – analiza wybranych uregulowań ustawy nowelizującej kodeks postępowania karnego z 27 września 2013 r.”, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 15/2015, s. 43 – 66.

19. K. Michalak, J. Firlus, „O pomocy prawnej przedsądowej raz jeszcze”, Jurysta, Nr 10/2015 s. 23 – 31.

20. K. Michalak, „Civil aspects of artificial fertilization” (w:) E. Sarnacka (red.), Health law. Selected issues, Gdańsk 2015, s. 167 – 178.

21. K. Michalak, J. Firlus, „Plea bargain ?” – uwagi wokół instytucji tzw. umorzenia konsensualnego z art. 59a k.k., Jurysta, Nr 12/2015, s. 3 – 13.

22. K. Michalak, M. Toruński, „Środki zapobiegawcze po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – wybrane zagadnienia związane z art. 258 § 2 k.p.k. oraz art. 259 § 3 k.p.k.”, Jurysta, Nr 1/2016, s. 9 – 14.

23. K. Michalak, M. Toruński, „Uwagi wokół pytania prawnego I KZP 24/15”, Jurysta, Nr 3/2016, s. 10 – 16.

24. K. Michalak, J. Firlus, „Lekarz – pełnomocnik w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza i lekarza dentysty – wybrane zagadnienia procesowe”, Jurysta, Nr 4/2016, s. 15 – 23.

25. K. Michalak, „Dopuszczalność przeprowadzania zabiegu sterylizacji na gruncie prawa polskiego – uwagi de lega lata”, (w:) U. Drozdowska, A. Wnukiewicz – Kozłowska (red.), Prawa pacjenta, Warszawa 2016, s. 78 – 85.

26. K. Michalak, J. Firlus, „Prawo do sądu w międzynarodowym postępowaniu cywilnym – uwagi na tle rozporządzenia PE i Rady z 4 lipca 2012 r. nr 650/2012”, Jurysta, Nr 5/2016, s. 29 – 35.

27. K. Michalak, P. Staszczyk, „Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach – szansa na rozwój współpracy z samorządem terytorialnym?”, Finanse Komunalne, Nr 5/2016, s. 5 – 13.

28. K. Michalak, „Advance Care Planning – Remedy for Human Longevity in Medical and Legal Aspect”, (w:) Longevity – a blessing or a curse? Medical, technological, cultural, socio-economic and legal aspect, Łódź 2016, s. 71.

29. K. Michalak, J. Firlus, „Dopuszczalność odmowy sporządzenia i wniesienia środka odwoławczego przez adwokata a przymus adwokacko – radcowski. Uwagi na gruncie procedur karnej i sądowoadministracyjnej”, Jurysta, Nr 6/2016, s. 33 – 45.

30. K. Michalak, J. Firlus, „Środki prawne w postępowaniu dyscyplinarnym lekarza i lekarza dentysty”, Jurysta, Nr 7 – 8/2016, s. 32 – 39.

31. K. Michalak, J. Firlus, „Wybrane aspekty sądowej kontroli stosowania przymusu leczenia – przegląd zagadnień ze szczególnym uwzględnieniem szybkości postępowania”, Jurysta, Nr 9/2016, s. 14 – 21.

32. K. Michalak, A. Górski, „Spoczywanie biegu przedawnienia a ochrona immunitetowa. Rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego” (w:) B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.) Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, s. 101 – 109.

33. K. Michalak, M. Toruński, „Wybrane zagadnienia związane z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej”, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2016, Vol. XIX, nr 29, s. 81 – 92.

34. K. Michalak, P. Staszczyk, „Dopuszczalność anti-suit injunction w świetle orzecznictwa TS UE”, Młoda Palestra 2016, nr 3 (10), s. 24 – 42.

35. K. Michalak, P. Staszczyk, „Konkretna kontrola abuzywności klauzuli wartości wykupu w umowach polisolokat”, Przegląd Sądowy 2016, nr 10, s. 114 – 122.

36. K. Michalak, „Dowodzenie w postępowaniu ekstradycyjnym – przegląd najważniejszych zagadnień”, Jurysta, Nr 2/2017, s. 10 – 13.

37. K. Michalak, „Limits of medical experiment due to Polish law – selected issues” (w:) M. Jaskuła (red.), Limits of Knowledge – Die Grenzen Der Erkenntnis, Kraków 2017, s. 173.

38. K. Michalak, J. Firlus, „Administracyjnoprawne ograniczenia autonomii pacjenta – uwagi wokół przymusu leczenia”, Białostockie Studia Prawnicze 2017, Vol. 22 nr 2, s. 139 – 158.

39.K. Michalak, A. Górski, M. Klonowski, Groźba bezprawna jako znamię przestępstwa z art. 245 k.k. : rozważania na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, Studia Iuridica Lublinensia 2018, nr 2 (vol 27), s. 37-51

40.K. Michalak, A. Górski, M. Klonowski, An unlawful threat as a statutory feature of criminal offences under Article 245 of the Polish Criminal Code: considerations connected with the Supreme Court and Appellate Courts Jurisprudence, Studia Iuridica Lublinensia 2018, nr 2 (vol 27), s. 37-51.

PRACE ZGŁOSZONE DO DRUKU/ REALIZOWANIE ZADANIA BADAWCZE:

1. Kryteria wyodrębniania prawa medycznego (UMB/N/ST/MN/18/001/3332)

PUBLIKACJE prasowe/felietony:

1. K. Michalak, E. Bieracka, „W kręgu wątpliwości czyli pierwsze 100 dni studenta prawa”, Kwartalnik Edukacja Prawnicza 2015, Nr 1 (163), s. 3 – 6.

KONFERENCJE NAUKOWE:

1. Humboldt Kolleg Conference Ethics in Science & Life, Toruń 10 – 13 maja 2015 r., prezentacja – poster w ramach Sesji Młodych Badaczy; „Rationality of psychiatric secrecy regulations on the background of medical confidentiality”;

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa Pacjenta” Wydział Prawa UWB 8 – 9 maja 2015 r., referat: „Dopuszczalność przeprowadzania zabiegu sterylizacji na gruncie prawa polskiego – uwagi de lege lata”;

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „White Collar Crimes jako rodzaj karnoprawnego zamachu na obrót gospodarczy – analiza dogmatyczna i prawno porównawcza”, 15 stycznia 2016 r., referat: „Kierunki polityki kryminalnej UE po traktacie z Lizbony. Analiza wybranych zagadnień związanych z projektowaną instytucją Prokuratury Europejskiej”;

4. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta „Granice autonomii pacjenta”, Wydział Prawa UWB 15 – 16 kwietnia 2016 r., referat: „tajemnica lekarska jako gwarancja autonomii pacjenta – krytyczna analiza dogmatyki”;

5. Konferencja Naukowa „Europeizacja prawa prywatnego a praktyka obrotu handlowego” , Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 23 kwietnia 2016 r., referat: „Prawo do sądu w międzynarodowym postępowaniu cywilnym – uwagi na tle Rozporządzenia PE Rady z dnia 4 lipca 2012 r. nr 650/2012”;

6. Konferencja Naukowa The 10th International Scientific Congress SHP “Longevity-a blessing or a curse’’ Łódź 2016, referat: „Advance Care Planning – Remedy for Human Longevity in Medical and Legal Aspect”;

7. Konferencja „Problemy prawa medycznego” pod patronatem JM Rektora UMB prof. dra hab. Adama Krętowskiego, UMB Białystok, 26 maja 2017r, referat: „Tajemnice lekarska i psychiatryczna a prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie”;

8. International Scientific Conference/Humboldt – Kolleg „Limits of Knowledge”, Kraków 22 – 25 czerwca 2017, referat: „Limits of medical experiment due to Polish law – selected issues”;

9. 3rd project conference EUROCOORD on „Best practices for European Coordination on investigative measures and evidence gathering”, 20th December 2017; Universidad Complutense de Madrid, referat: K. Michalak, A. Górski, WS4 “Dissemination of project outcomes”;

10. Konferencja „The Politics of Reconciliation: Phronetic Education, Law and Medicine, referat: „Legal and Ethical Evaluation of Medical and Psychiatric Secrecy in Poland”, June 2nd 2018, Institute of European Studies, JU Kraków – Przegorzały

11. 4th project conference EUROCOORD on “Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering”, 2nd November 2018; Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Bracka 12, Kraków, referat: K. Michalak, WS4 “Training and Dissemination activities (social media campaing)”; 

12. Final project conference EUROCOORD on “Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering”, on 16th of February 2019; at Faculty of Law at Universidad Complutense de Madrid, referat: K. Michalak, WS4 “Dissemination od project outcomes, Training and Dissemination activities – final steps”;

UDZIAŁ W GRANTACH:

1. European Comission Justice Programme, Acronym: EUROCOORD, Number: 723198 Type of action: JUST-AG (Justice Action Grant) Topic: JUST-2015-JCOO-AG-CRIM Call: JUST-2015-JCOO-AG,“Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering”.

OPINIE/RAPORTY:

1. K. Michalak, A. Górski, A. Falkiewicz, REPORT ON EIO – POLAND, w ramach projektu: Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering, 2017 [http://eurocoord.eu/];

2. K. Michalak, A. Górski, A. Falkiewicz, Report on Judicial practices related to evidence transfer in Poland, w ramach projektu: Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering, 2019 [http://eurocoord.eu/];

3. K. Michalak, A. Górski, A. Falkiewicz, TRAINING SCRIPT FOR JUDGES AND PROSECUTORS – POLAND, w ramach projektu: Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering, 2019 [http://eurocoord.eu/];

4. K. Michalak, A. Górski, A. Falkiewicz, TRAINING SCRIPT FOR DEFENSE LAWYERS – POLAND, w ramach projektu: Best practices for EUROpean COORDination on investigative measures and evidence gathering, 2019 [http://eurocoord.eu/];