dr Ariel Falkiewicz

Ariel Falkiewicz jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe:

– unijna współpraca w sprawach karnych

– gwarancje praw jednostki w procesie karnym

– relacje pomiędzy postępowaniem cywilnym i procesem karnym

– odpowiedzialność deliktowa w prawie cywilnym

Ważniejsze publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora:

  1. Falkiewicz , Zaskarżalność decyzji w przedmiocie przekazania osoby na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania – rozwiązanie polskie w ujęciu prawnoporównawczym, [w:] Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, D. Gil (red.),Wydawnictwo KUL 2013;
  2. Falkiewicz, Kilka uwag o europejskim nakazie aresztowania – uwagi polemiczne w związku z artykułem Jakuba Żurka, Palestra 2013, nr 3-4;
  3. Falkiewicz, Raz jeszcze o potrzebie nowelizacji art. 55 Konstytucji (w świetle sprawy Melloni i zmian związanych z wejściem w życie Traktatu z Lizbony), [w:] Proces karny a konstytucja, Światłowski A. (red.), Kraków, 2013;
  4. Falkiewicz, Zasada pierwszeństwa we współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych – uwagi do wyroku w sprawie Melloni, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 10;
  5. Falkiewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2013 r., sygn. III CZP 74/13, Palestra 2014, nr 10.

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora (stan na 7.12.2017):

  1. A.Falkiewicz, Warunek podwójnej przestępności w instytucji tzw. przekazywania skazanych : glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 5.07.2016 r. (II AKz 227/16), Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 12;
  2. A.Falkiewicz, Zakład ubezpieczeń, a tak zwana klauzula antykumulacyjna w procesie karnym (art. 415 § 1 zd. 2 k.p.k.), Prawo Asekuracyjne 2017, nr 4
  3. A.Falkiewicz, The Double Criminality Requirement in the Area of Freedom, Security and Justice –Reflections in Light of the European Court of Justice Judgment of 11 January 2017,C-289/15, Criminal Proceedings against Jozef Grundza, European Criminal Law Review 2017, vol. 7, issue 3;
  4. A.Falkiewicz, Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. VIII Ka 790/131, Prokuratura i Prawo 2017, nr 12;
  5. A.Falkiewicz, A.Górski (50%), Europeizacja krajowych dóbr prawnych? Uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 29 marca 2011 r. (III KK 365/10), Studia Iuridica Lublinensia 2017, issue 3.

Publiczna obrona pracy doktorskiej Ariela Falkiewicza