dr Magdalena Tokarska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Jako doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ przygotowała pod opieką dr. hab. Andrzeja Światłowskiego pracę doktorską dotyczącą prawa pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania karnego. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 30 listopada 2020 r., zaś 7 grudnia 2020 r. Rada Dyscypliny Nauki Prawne nadała pani Magdalenie Tokarskiej stopień naukowy doktora.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo pokrzywdzonego do sądu
 • zagadnienia konstytucyjne w procesie karnym
 • konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego
 • zagadnienia cywilistyczne w procesie karnym

Publikacje:

 1. M. Tokarska, Sprostowanie orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Edukacja Prawnicza 2013, nr 10, s. 10-16, ISSN 1231-0336.
 2. M. Tokarska, Iudex suspectus w procesie cywilnym. Kilka uwag na temat wyłączenia sędziego, Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, nr 8, s. 106-124, ISSN 2084-2120.
 3. M. Tokarska, Skutki prawne umowy o mediację w kontekście dobrowolności postępowania mediacyjnego, [w:] Język – Prawo – Społeczeństwo tom V, red. S. Wrzosek, K. Romanowska, P. Śwital, Radom 2013, s. 187-199, ISBN 978-83-935683-4-5.
 4. M. Tokarska, Udział społeczeństwa w ujawnianiu przestępstw i wykrywaniu ich sprawców – powszechny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie w teorii i praktyce (zagadnienia wybrane), [w:] A. Światłowski (red.), Proces karny we współczesnym społeczeństwie, Kraków 2014, s. 28-46, ISBN 978-83-63896-19-5.
 5. M. Tokarska, Konferencja „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego”, Kraków, 10 – 11 grudnia 2014 r., Palestra 2015, nr 1-2, s. 254-255, ISSN 0031-0344.
 6. M. Tokarska (współautor J. Pawlikowska), Konsensualizm w postępowaniu odwoławczym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 2, s. 132-147, ISSN 1689-9601.
 7. M. Tokarska, Osoba podejrzana – (nie)pełnoprawny uczestnik procesu karnego?, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r., Warszawa 2015, s. 87-98, ISBN 978-83-255-7613-4.
 8. M. Tokarska (współautor P. Dębowski), Dyspozycyjność stron w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 3, s. 103-117, ISSN 1689-9601.
 9. M. Tokarska, Ochrona interesów pokrzywdzonego w nowych regulacjach dotyczących dokumentacji czynności procesowych, [w:] D. Gil (red.), Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE (seria: Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości V), Lublin 2015, s. 175-184, ISBN 978-83-8061-119-1.
 10. M. Tokarska, Czy dziecko poczęte może być pokrzywdzonym w procesie karnym?, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2015, nr 4, s. 82-92, ISSN 2083-7186.
 11. M. Tokarska, Dariusz Kala, Emilia Kubicka (red.), Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Bydgoszcz 2014: Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Bydgoszczy, ss. 191, Ius Novum 2015, nr 3, s. 209-213, ISSN 1897-5577.
 12. M. Tokarska (współautor P. Dębowski), Byt wykroczenia w postępowaniu karnym, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2, s. 32-45, ISSN 1689-9601.
 13. M. Tokarska, Środki zaskarżenia w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 16 września 2011 r. – ocena dokonanych zmian, [w:] M. Rogacka-Rzewnicka, K. Weitz, K. Girdwoyń, T. Zembrzuski (red.), Polskie prawo procesowe w obliczu zmian, Warszawa 2016, s. 67-84, ISBN 978-83-63397-45-6.
 14. M. Tokarska, Dział VII. Postępowanie przygotowawcze, [w:] P. Czarnecki (red.), Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, Kraków 2016, s. 61-68, 177-181, ISBN 978-83-942238-2-3.
 15. M. Tokarska, Samodzielność jurysdykcyjna sądów karnych i cywilnych, [w:] P. Czarnecki (red.), Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, Warszawa 2016, s. 93-104, ISBN 978-83-255-7968-5.
 16. M. Tokarska (współautor P. Dębowski), Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 25.9.2015 r.), Państwo i Prawo 2016, nr 9, s. 128-129, ISSN 0031-0980.
 17. M. Tokarska (współautor J. Pawlikowska), Skazanie bez dowodów? Czyli wokół procesów poszlakowych – o „lepszych” i „gorszych” dowodach w procesie karnym, [w:] D. Gil (red.), Dowód w procesie karnym w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, s. 115-128, ISBN: 978-83-8061-284-6.