dr Marzena Andrzejewska

Studia magisterskie ukończone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim summa cum laude. Pod opieką prof. dr. hab. Piotra Hofmańskiego 20 stycznia 2020 r. obroniła dysertację doktorską Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym. W kadencji 2014 Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Uczestnik warsztatów Ars Docendi, służących doskonaleniu umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe

  • Model nadzwyczajnych środków zaskarżenia a kontrola odwoławcza
  • Implikacje kontradyktoryjności dla rzetelnego postępowania karnego
  • Konstytucyjne aspekty procesu karnego
  • Jawność zewnętrzna postępowania karnego
  • Instytucja referendarza w procesie karnym

Granty badawcze

1. Wykonawca grantu badawczego  Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym przyznanego przez Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „Harmonia”;

2. Wykonawca grantu badawczego Współzależność postępowania karnego i innych rodzajów postępowań represyjnych, przyznanego w ramach grantów badawczych dla Młodej Kadry 2014 przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykaz publikacji

1. M. Cios, Nowa jakość w postępowaniu karnym- referendarz sądowy, Kraków 2011, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 2, s. 4-14(współautor M. Andrzejewski);

2. M. Cios, W kierunku kontradyktoryjności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia [w:] Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. A. Światłowski, G. Bogdan, Kraków 2011, s.153-165;

3. M. Cios, Hybrydalność orzekania sądu kasacyjnego, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, t.7, z.1, Lublin 2011, s. 63-79 (współautor M. Andrzejewski);

4. M. Cios, Między kasatoryjnością a apelacyjnością modelu postępowania odwoławczego -kierunki zmian, Kraków 2012, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 2, s. 4-14;

5. M. Cios, „Rola i przyszłość Afrykańskiego Trybunału Praw Człowieka i Ludów w regionalnym systemie ochrony praw człowieka” [w:] Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, red. M. Marcinko, Kraków 2012, s. 10-21 (współautor M. Andrzejewski);

6. M. Cios, Rzetelny obrońca w ferworze wykonywania prawa do obrony [w:] Prawo do obrony teoria a rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 11-22;

7. M. Andrzejewska, Nadzwyczajne środki zaskarżenia ( uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. M. Woźniak, Lublin 2012, s. 140-150;

8. M. Andrzejewska, Nadzwyczajne środki zaskarżenia w obiektywie kodyfikatora [w:] Multum, non multa. Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy, red. U. Czyżewska, T. Siewierski, R. K. Tabaszewski, J. Żołnierz, Lublin 2012, s. 275-284;

9. M. Andrzejewska, Umorzenie absorpcyjne-droga czy bezdroże osiągania trafnej reakcji karnej? [w:] Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej, red. A. Światłowski, Kraków 2013, s. 7-21 (współautor M. Andrzejewski);

10. M. Andrzejewska, Adaptacja Koncepcji Thomasa Kuhna dla postępowania karnego, Prokuratura i Prawo, nr 3, s. 136-147;

11. M. Andrzejewska, Prawo do informacji w postępowaniu karnym w świetle projektowanych zmian Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr  6, s. 89-104;

12. M. Andrzejewska, Reguły ne peius w myśli Profesora Mariana Cieślaka – kontynuacja czy zmierzch idei? [w:] Profesor Marian Cieślak- osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S Steinborn, Warszawa 2013, s. 587-601;

13. M. Andrzejewska, Międzynarodowa konferencja naukowa Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym, Kraków, 22–23 maja 2014 r.,  Palestra 2014, nr 7-8, s. 268-272 (współautor M. Andrzejewski);

14. M. Andrzejewska, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. K 18/10, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 8, s. 85-90 (współautor M. I. Andrzejewski);

15. M. Andrzejewska, Konferencja naukowa Model dualistyczny czy dwa modele. Konsensualizm a kontradyktoryjność w procesie karnym, Kraków, 14–15 marca 2015 r.”, Palestra 2015, nr 5-6, s. 251-254 (współautor M. Andrzejewski);

16. M. Andrzejewska, Konferencja naukowa Intertemporalne zagadnienia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego Kraków, 19 czerwca 2015 r., Przegląd Prawa Publicznego 2015 (współautor M. Andrzejewski);

17. M. Andrzejewska, Czy sąd kościelny jest innym sądem lub organem w rozumieniu art. 44 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych? Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, t. 10-11, z. 1, Lublin 2014-2015, s. 5-17 (współautor M. Andrzejewski);

18. M. Andrzejewska, Wykorzystanie dowodów pozyskanych za granicą- sprawozdanie z dyskusji [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Kraków 2015, s. 165-168;

19. M. Andrzejewska, Verwendung der im Ausland erhobenen Beweise- Diskussionsbericht [w:] Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess, red. P. Hofmański, D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, Kraków 2015, s. 151-156;

20. M. Andrzejewska, Konferencja naukowa Kontrowersyjne zagadnienia postępowań następczych po nowelizacji Kodeksu postępowania karnegoKraków, 25 września 2015 r., Palestra 2016, nr 1-2, s. 247-251 (współautor M. Andrzejewski);

21. M. Andrzejewska, Nadzwyczajne środki zaskarżenia [w:] Proces karny. Testy, podpowiedzi, rozwiązania, red. P. Czarnecki, Kraków 2016, s. 94-102 i 198-205;

22. M. Andrzejewska, Sprawozdanie z otwartego seminarium Katedry Postępowania Karnego nt.: „Odwrócenie wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” Kraków, 1 kwietnia 2016 r.,  Palestra 2016, nr 6, s. 160-161 (współautor M. Andrzejewski);

23. M. Andrzejewska, Charakter prawny kontroli kasacyjnej w k.p.k. i w innych postępowaniach represyjnych [w:] Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, Warszawa 2016, s. 155-165;

24. M. Andrzejewska, Wielka Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego – rekapitulacja wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych [w:]  Postępowanie karne …, op. cit., s.  265-290 (współautor M. Andrzejewski, P. Czarnecki);

25. M. Andrzejewska, Ponownie o kasacji Ministra Sprawiedliwości w procesie karnym. Kilka aspektów konstytucyjnych i procesowych, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, nr 15, s. 113-123;

26. M. Andrzejewska, Niewspółmierność kary w postępowaniu kasacyjnym [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, Kraków 2016, s. 289-301;

27. M. Andrzejewska, Reforma procedury karnej 2013–2015 w wypowiedziach środowiska prawniczego (analiza statystyczna), Państwo i Prawo 2016, z. 11, s. 79-91 (współautor M. Andrzejewski).

28. M. Andrzejewska, Przebieg prac legislacyjnych nad reformą wrześniową i marcową- analiza porównawcza, Palestra 2016, nr 13, s. 216-232 (współautor M. Andrzejewski);

29. M.  Andrzejewska, Spór o kontradyktoryjność w debacie środowiska prawniczego w latach 2012-2015, [w:] Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018, s. 34-48 (współautor M. Andrzejewski);

30. M. Andrzejewska, Protokolant, Przesłuchanie świadka utajnionego (incognito), Rappaport Emil, Ściganie za zezwoleniem władzy, Śledztwo,  Środki zaskarżenia(pojęcie, klasyfikacje i rodzaje), Tryb ścigania karnego, Umorzenie postępowania przygotowawczego, Wyłączenie protokolanta, Zwolnienie od kosztów, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom – Prawo Karnego (red.) P. Hofmański, S. Pikulski, J. Warylewski (oddane do druku).

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych

1. W kierunku kontradyktoryjności w postępowaniu w sprawach o wykroczenia na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Prawa Karnego TBSP UJ „Prawo wykroczeń w perspektywie zmian”, Kraków 8-10 kwietnia 2011 r.;

2. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w obiektywie kodyfikatora na konferencji zorganizowanej przez Radę Doktorantów KUL „I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów”, Lublin 18-20 listopada 2011 r.;

3. Między kasatoryjnością a apelacyjnością modelu postępowania odwoławczego -kierunki zmian, na konferencji zorganizowanej przez TBSP UJ „Konieczne zmiany w prawie-wyzwania dla ustawodawcy”, Kraków 21 listopada 2011 r.;

4. Konfrontacja polskiej mediacji w sprawach karnych ze standardami międzynarodowymi na konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków w ramach Krakowskich Dni Alternatywnego Rozwiązywania Sporów, Kraków 4 czerwca 2011 r. (współautor M. Andrzejewski);

5. Wina przy przestępstwach sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa w myśli Profesora Kazimierza Buchały, na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Prawa Karnego TBSP UJ „Prof. Kazimierz Buchała 1924-2002 wspomnienie o życiu i dorobku naukowym”, Kraków 9 czerwca 2011 r.  (współautor M. Andrzejewski);

6. Rzetelny obrońca w ferworze wykonywania prawa do obrony na konferencji zorganizowanej przez Sekcję Postępowania Karnego TBSP UJ „Prawo do obrony- teoria a rzeczywistość”,  Kraków 07-08 grudnia 2011 r.;

7. Umorzenie absorpcyjne- droga czy bezdroże osiągania trafnej reakcji karnej na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Postępowania Karnego TBSP UJ „Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej”, Biały Dunajec  16-18 marca 2012 r. (współautor M. Andrzejewski);

8. Wpływ orzecznictwa konstytucyjnego i konwencyjnego na proces karny, czyli słów parę o konkurencji i konwergencji dwóch systemów gwarancyjnych na konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”, Poznań 11-12 kwietnia 2012 r.;

9. Wzloty i upadki procesu inkwizycyjnego- wpływ tradycji romanistycznej na proces karny, na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Interes Publiczny a interes prywatny w prawie rzymskim. Współczesne spostrzeżenia”, Kętrzyn 27-29 maja 2012 r.(współautor M. Andrzejewski);

10. Polska a europejska mediacja w sprawach karnych. Kilka uwag prawnoporównawczych, na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sąd Apelacyjny w Krakowie oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 16-18 listopada 2012 r.;

11. Prawo do prywatności w zderzeniu z uprawnieniami organów ścigania karnego, na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej WZNoS KUL „Rodzina w prawie”, Stalowa Wola 28 maja 2013 r.(współautor M. I. Andrzejewski);

12. Udział podejrzanego lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego w świetle standardu konstytucyjnego na konferencji zorganizowanej przez Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa „Viribus Unitas” WZPiNG KUL „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości IV”, Stalowa Wola, 8-9 kwietnia 2014 r.;

13. Granice orzekania sądu kasacyjnego- zagadnienia wybrane, na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Radę Doktorantów KUL „Wolność człowieka i jej granice”, Lublin 20 maja 2016 r.;

14. Wielka reforma procedury karnej 2013/2015 w wypowiedziach środowiska prawniczego – analiza statystyczna za lata 2012-2015 koreferat otwierający VII Zjazd Katedr Postępowania Karnego zorganizowany przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Sopot 2-4 czerwca 2016 r. (współautor M. Andrzejewski).