dr Michał Piech

Zdjęcie na stronę KatedryDoktor nauk społecznych w dyscyplinie prawo (2019), wcześniej doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Częstochowianin z pochodzenia, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów był aktywnym członkiem ELSA Kraków – dwukrotnie pełnił obowiązki Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej, Koordynatora Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę, Dni Edukacji Prawniczej, Konkursu Krasomówczego i szeregu innych projektów. Za swą działalność na rzecz ELSA Kraków uhonorowany dożywotnim tytułem członka seniora. Ponadto w czasie studiów był aktywnym członkiem TBSP w sekcji Prawa Karnego i Praw Człowieka. W ramach TBSP prowadził zajęcia z części szczególnej prawa karnego. Pracę magisterską pt. „Zbieg przepisów w kodeksie karnym” przygotowaną pod kierunkiem Prof. Piotra Kardasa obronił z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył studia podyplomowe z Prawa Karnego Skarbowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów doktoranckich przez dwa lata pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Prawnej Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwukrotnie wybrany na Członka Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przeszłości członek Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania. Organizator kilku konferencji, wygłaszał referaty na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Pod kierunkiem Prof. Andrzeja Światłowskiego przygotowuje pracę doktorską pt. „Oddalenie wniosku dowodowego w procesie karnym”.  Mgr Michał Piech działalność akademicką z powodzeniem łączy z działalnością praktyka. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu adwokackiego praktykuje jako adwokat w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej. Prywatnie miłośnik historii, literatury i malarstwa.

 Zainteresowania naukowe:

 • Nauka o przestępstwie
 • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • Przestępstwa przeciwko mieniu
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo karne skarbowe
 • Wolności i prawa konstytucyjne
 • Prawa człowieka
 • Środki ochrony praw człowieka
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka
 • Dobra osobiste
 • Prawo zobowiązań
 • Naczelne zasady procesu karnego
 • Prawo dowodowe
 • Postępowanie odwoławcze
 • Wykładnia prawa
 • Historia prawa
 1. M. Piech, Prawnokarne środki ochrony praw pokrzywdzonych przemocą domową [w:] Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową, red. M. Kopeć, Lublin 2017, s. 27-40.
 2. M. Piech, Glosa do wyroku TK z 25 III 2014, SK 25/13, Palestra 2017, nr 7-8, s. 168-172.
 3. M. Piech, Sprawozdania prasowe z procesu w kontekście prawa do swobody wypowiedzi (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, nr 15 (4/2016), s. 145- 158.
 4. M. Piech, Prawo do wyboru obrońcy z urzędu, Palestra 2016, nr 3, s. 50-55.
 5. M. Piech, Odpowiedzialność organu procesowego za niezawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub brak wszczęcia z urzędu postępowania przygotowawczego w sytuacji popełnienia przez świadków przestępstwa art. 233 k.k. [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym, red. B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski, Lublin 2015, s. 241-255.
 6. M. Piech, Glosa do wyroku TK z 8 I 2013, K 18/10 (termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia), Państwo i Prawo 2015, nr 1, s. 122-126.
 7. M. Piech, Sprawozdanie z Konferencji „Proces karny we współczesnym społeczeństwie”, Kraków, 15-16 III 2014, Palestra 2014, nr 11-12, s. 188-191.
 8. M. Piech, Postępowanie w stosunku do nieobecnych. Wybrane problemy, Palestra 2014, nr 10, s. 59-63.
 9. M. Piech (współautor), Egzamin na doradcę podatkowego. Podręcznik na egzamin ustny (autor Rozdziału I: Źródła prawa i teoria prawa i Rozdziału VIII: Prawo karne skarbowe), wyd. II, Jaworzno 2014.
 10. M. Piech, Pseudokibice – współczesne zorganizowane grupy przestępcze. Postulaty de lege ferenda [w:] Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012, red. M. Kopeć, Lublin 2012, s. 269-276.
 11. M. Piech, Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych w orzecznictwie sądowym, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, nr 5 (2/2012), s. 129-139.
 12. M. Piech (współautor), Egzamin na doradcę podatkowego. Podręcznik na egzamin ustny (autor Rozdziału I: Źródła prawa i teoria prawa i Rozdziału VIII: Prawo karne skarbowe), Jaworzno 2012.
 13. M. Piech, Sens i bezsens typów przepołowionych [w:] Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, red. G. Bogdan, R.A. Światłowski, Kraków 2011, s. 25-33.
 14. M. Piech, Odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika osoby nie będącej stroną [w:] Kluczowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Kraków 2011, s. 323-332.
 15. M. Piech, O dwóch znaczeniach czynu w kodeksie karnym, Prokuratura i Prawo 2009, nr 6, s. 46-52.
 16. M. Piech, Poszanowanie życia rodzinnego osób pozbawionych wolności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, nr 1, s. 149-157.
 17. M. Piech, Władysława Woltera kumulatywny zbieg przepisów [w:] Seminarium z okazji 110 rocznicy urodzin Profesora Władysława Woltera, red. K. Dyl, Kraków 2007, s. 85-107.

REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 • 15.V.2014                   – referat „Odpowiedzialność organu procesowego za niezawiadomienie o popełnieniu przestępstwa fałszowania zeznań przez świadków” na międzynarodowej konferencji naukowej w Nałęczowie „Zasada legalizmu w procesie karnym”
 • 15.III.2014                  – referat „Sprawozdania prasowe z procesu a swoboda wypowiedzi w orzecznictwie ETPC” na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Krakowie „Proces karny we współczesnym społeczeństwie”
 • 16.IV.2012                  – referat „Pseudokibice – współczesne zorganizowane grupy przestępcze” na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Stalowej Woli nt. „Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z EURO 2012”
 • 24.III.2012                  – referat „Karno-prawne zasady gwarancyjne” na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Krakowie „Publiczne prawa podmiotowe w teorii i praktyce III RP”
 • 3.VI.2011                    – referat „Udaremnienie zaspokojenia wierzycieli” na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Krakowie „Goodbye Gordon Gekko? – przestępstwa „białych kołnierzyków”
 • 8.IV.2011                    – referat „Sens i bezsens typów przepołowionych” na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Białym Dunajcu „Prawo wykroczeń w perspektywie zmian”
 • 27.III.2011                  – referat „Prawne ograniczenia działalności kulturalnej i artystycznej. Cenzura kiedyś i dziś” na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Krakowie „Prawo a Kultura – Kultura a Prawo”
 • 15.I.2011                    – referat „Odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika osoby nie będącej stroną” na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Białym Dunajcu „Kluczowe problemy procesu karnego”
 • 29.III.2008                  – referat pt. „Parlamenty Narodowe a Parlament Europejski – komplementarność czy konkurencyjność. Rozważania wzajemnych powiązań de lege lata i de lege ferenda” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Krakowie „Parlamentaryzm zasadą ustrojową RP. Współczesne wyzwania, problemy prawne i perspektywy”
 • 2007                            – referat pt. „Poszanowanie życia rodzinnego osób pozbawionych wolności na przykładzie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Krakowie „Europejski Trybunał Praw Człowieka – działalność, struktura, przyszłość.”
 • 2007                            – referat pt. „Kumulatywny zbieg przepisów” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Krakowie poświęconej pamięci Profesora Władysława Woltera