dr Urszula Doniec

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Praca magisterska pt. „Przyczyna odwoławcza w postaci rażącej niesprawiedliwości. Kwestie ogólne i problemy interpretacyjne”, napisana pod kierunkiem Prof. dr. hab. Piotr Hofmańskiego, obroniona w 2008 r. Od 2013 roku prokurator. Od roku 2018 – doktor nauk prawnych.

Zainteresowania naukowe:

  • postępowanie przygotowawcze
  • postępowanie incydentalne w procesie karnym

Publikacje:

  1. Prawo karne. Część szczególna. Zbiór kazusów., Red. Krzysztof Dyl, Kraków 2006
  2. Prawo wykroczeń. Repetytorium. Red. Urszula Łabuz., Warszawa 2008
  3. Dopuszczalność sporządzenia protokołu rozprawy przez asystenta sędziego w postępowaniu karnym, Edukacja Prawnicza 2010, nr 4
  4. Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Viking (C-438 / 05) 1 i Laval (C-341/05) na prawo Austrii- analiza raportu prof. Konrada Grillbergera oraz Eliasa Feltena” , (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej ISSN 1429-9685 rocznik 2010
  5. U. Doniec, K. Miszograj, Konferencja międzynarodowa pt. „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym, Kraków, 22-23 maja 2014 r., Prok. i Pr. 2015, nr 5, s. 193-198.