27 maja 2022

 

Po przymusowej przerwie w posiedzeniach naukowych: konferencjach, sympozjach i seminariach, spowodowanej zarazą światową przyszedł wreszcie czas na bezpośrednie i nieskrępowane spotkania uczonych. Katedra Postępowania Cywilnego UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ planowały wspólne posiedzenie katedr i seminarium. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie zorganizowały ogólnopolską konferencję. Odbyła się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim w sali Bobrzyńskiego Collegium Maius 27 maja 2022 roku, a współorganizowały ją katedry prawa rzymskiego i postępowania cywilnego z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tematem wspólnych rozważań stało się Cywilne postępowanie rozpoznawcze i egzekucyjne: rzymski pierwowzór i rozwiązania współczesne.

 

Program konferencji został zrealizowany następująco:

 

9.15 – otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

 

I panel: „Naczelne zasady cywilnego postępowania rozpoznawczego” – prowadzący: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

9.30 – 9.45: “The Common Law and Economic Efficiency: An Economic and Historical Analysis” – prof. Todd Zywicki, Antonin Scalia Law School w George Mason University

9.45 – 10.00: „Locatio conductio a elastyczność rzymskich skarg procesowych” – dr Grzegorz Blicharz, Uniwersytet Jagielloński

10.00 – 10.15: „Czynności dyspozycyjne w procesie cywilnym” – dr hab. Radosław Flejszar, Uniwersytet Jagielloński

10.15 – 10.25: „Pojęcie actio w prawie rzymskim” – dr Bartosz Szolc-Nartowski, Uniwersytet Gdański

10.25 – 10.40: „Późnorzymski archetyp symboliki sędziowskiego stołu” – dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

10.40 – 10.50: „Jednoosobowość i kolegialność orzekania przed sądami cywilnymi – rzymskie korzenie a współczesność” – dr Magdalena Skibińska, Uniwersytet Zielonogórski

od 10.50 dyskusja

 

II panel: „Statyka i dynamika cywilnego postępowania rozpoznawczego – prowadzący panel: dr hab. Radosław Flejszar

11.45 – 12.00: „Zarzut potrącenia w sprawie o alimenty” – dr hab. Andrzej Olaś, Uniwersytet Jagielloński

12.00 – 12.15: „O zdolności procesowej dziecka – od prawa rzymskiego do współczesności” – dr hab. Joanna Bodio, profesor UMCS w Lublinie

12.15 – 12.25: „Postępowanie dowodowe – ciężar dowodu” – dr hab. Anna Machnikowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

12.25 – 12.40: „Sententia non existens” – dr hab. Tadeusz Zembrzuski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

12.40 – 12.55: „Zasada actor sequitur forum rei i jej modyfikacje we współczesnym międzynarodowym postępowaniu cywilnym” – dr hab. Piotr Mostowik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Łukasz Dyrda, Uniwersytet Jagielloński, referował dr Łukasz Dyrda

12.55 – 13.10: „Zasada iura vigilantibus, non dormientibus prosunt w postępowaniu nieprocesowym – przyczynek do dyskusji” – dr Małgorzata Malczyk, Uniwersytet Jagielloński

13.10 – 13.15: „O postępowaniu o nie-ubezwłasnowolnienie w aspekcie prawnoporównawczym” – dr Aleksander Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

13.15 – 13.25: „Dobrowolność a przymus arbitrażu – historia i współczesność” – dr Paulina Święcicka, Uniwersytet Jagielloński, dr Karolina Wyrwińska, Uniwersytet Jagielloński

od 13.25 dyskusja

 

III panel: „Podmioty sądowego postępowania egzekucyjnego” – prowadzący panel: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

 15.20 – 15.35: „Katylina i Tabulae novae. Problem powszechnego zadłużenia i utilitas rei publicae w mowach Cycerona” – dr Tomasz Banach

15.35 – 15.50: „Instytucjonalne modele egzekucji sądowej” – dr hab. Robert Kulski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

15.50 – 16.00: „Beneficium competentiae – humanitarne spojrzenie prawa rzymskiego na dłużnika” – dr hab. Łukasz Marzec, Uniwersytet Jagielloński

16.00 – 16.15: „Iuris executio non habet iniuriam a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego” – Henryka Bednorz-Godyń

16.15 – 16.30: „Dopuszczalność skargi na czynności komornika” – dr hab. Anna Kościółek, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

16.30 – 16.45: „Podmiotowe ograniczenia egzekucji” – dr Grzegorz Julke, Uniwersytet Gdański

16.45 – 17.00: „Sąd jako organ egzekucyjny” – dr hab. Marcin Uliasz

od 17.00 dyskusja, a po niej zamknięcie konferencji