8 czerwca 2015

Dnia 1 czerwca 2015 roku w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się finał VI edycji międzynarodowego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

W finale wzięło udział 16 osób: studentek i studentów zgłoszonych jako finaliści konkursów wydziałowych lub zakwalifikowanych na podstawie pracy pisemnej. Jako obserwatorzy pojawili się studenci Uniwersytetu w Augsburgu, którzy następnego dnia wzięli udział w międzynarodowym seminarium "Znaczenia i przypadki użycia zwro tu bona fides w prawie polskim i niemieckim". Zmagania konkursowe poprzedzone zostały wykładem prof. Chistopha Beckera z Uniwersytetu w Augsburgu pt. „Gaius in Poland and in Germany”.

W pierwszym etapie finału wylosowano na początek kolejność wystąpień. Każdy finalista losował zestaw trzech pytań (przygotowanych wcześniej po polsku i po czesku), z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie 2 minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 12 osób. Losowali jeden z sześciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 2 minuty na wystąpienie i 1 minutę na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 20 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchał Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym po odbytej dyskusji i po głosowaniach uznała, że laureatami VI finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – Piotr Kaźmierski (UAM)

II miejsce – Karolina Cieślik (UWr)

Komisja Konkursowa zdecydowała nie przyznawać III miejsca. Dwójka laureatów otrzyma nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.