9 września 2022

W dniach 2–5 września odbywał się ogólnopolski zjazd romanistów w Mrągowie. Tematem tegorocznego zjazdu była: „Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego”.

W zjeździe udział wzięło ponad 70 uczestników, zgłoszono niemalże 40 referatów z czego 9 wygłosili przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, wygłosił dwa referaty: „Dioklecjański Julian: Hermogenian jako urzędnik od pisania reskryptów” oraz „Mikołaj Kopernik – prawo rzymskie – Wiesław Mossakowski”.

dr hab. Tomasz Palmirski: „Prezentacja nowego wydania przekładu Instytucji justyniańskich”.

dr Paulina Święcicka wygłosiła referat „Ewolucje interpretacyjne. Prawnicza interpretacja edyktu pretorskiego” oraz wspomnienia o zmarłym mgr Stefanie Karolaku

dr Karolina Wyrwińska: „Ad comitia mea coeunte tanta multitudine, quanta Romae nunquam ante fuisse narratur… Oktawian August jako pontifex maximus”.

dr Grzegorz Blicharz: „Publiczno-prywatny charakter kontraktu locatio conductio a kompetencje urzędników rzymskich”.

dr Kamil Sorka: „Rzymski sędzia – od osoby prywatnej do cesarskiego urzędnika”

mgr Grzegorz M. Tracz: „Obowiązki pretora a obowiązek przyjęcia przez wierzyciela świadczenia częściowego”.

mgr Patryk Walczak: „Ustanowienie dziedzica pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Od testamentu żołnierskiego do procesu kognicyjnego”.

Katedrę Prawa Rzymskiego UJ reprezentowali także mgr Bartosz Wiśniewski oraz mgr Kacper Łądkowski.

Zjazd organizował Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut De Republica.

Więcej informacji o zjeździe: https://sites.google.com/view/zjazd-romanistow/strona-główna.