1. Baran Daria, Rzymskie korzenie współczesnych regulacji adopcyjnych w Polsce i wybranych państwach Europy kontynentalnej, 2017
 2. Bąk Bartłomiej, Obywatelstwo rzymskie a republikańskie tradycje współczesnego prawa polskiego, 2018
 3. Blicharz Grzegorz, Pożyczka morska (»pecunia traiecticia«) jako sposób finansowania transportu morskiego w prawie rzymskim i zachodniej tradycji prawnej, 2012 [doktorat nt. Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, 2016 pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier]
 4. Chmura Anna, Między wolnością a niewolą. Prawo rzymskie a współczesna Europa, 2020
 5. Chyłka Karol, Wpływ religii na prawo spadkowe w Rzymie oraz w zachodniej tradycji prawnej, 2015
 6. Domaradzki Jakub, Actio pro socio w rzymskim i polskim porządku prawnym, 2020
 7. Dorożyńska Monika, Koncepcja prawa w Listach Pawła z Tarsu, 2020
 8. Dudek Daria, Rzym i Beijing. Polubowne metody rozwiązywania sporów w europejskiej i chińskiej kulturze prawnej, 2020
 9. Fiałkowski Maciej, Siła wyższa w porządku prawnym Polski i Stanów Zjednoczonych na tle rozstrzygnięć jurystów rzymskich, 2012
 10. Flankowski Mateusz, Prokreacyjny charakter małżeństwa w prawie rzymskim, 2017
 11. Florek Krzysztof, Odpowiedzialność deliktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta w prawie rzymskim a prawie polskim w odniesieniu do regulacji prawnych niektórych państw europejskich, 2014
 12. Frąk Bartłomiej, Warunek potestatywny w rzymskim i współczesnym polskim prawie prywatnym, 2018
 13. Fronczek Urszula Danuta, Prawnospadkowe aspekty »senatus consultum Silanianum«, 2009 [doktorat nt. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, 2018 pod kierunkiem prof. Marty Romańskiej i dr Kamila Klonowskiego]
 14. Gajos Arkadiusz, Ochrona wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników a konserwatyzm instytucji prawnych, 2020
 15. Gaweł Kathrene, »Roman Iniuria«, and the Evolution of Information Privacy Law in the United States, as Compared with Data Protection Law in the European Union, 2015
 16. Garstka Mariusz, Przyjęcie lub odrzucenie spadku w prawie polskim na tle porównawczym, 2018 Grajewski Oskar, Stellionatus w tradycji rzymskiej na tle rozwiązań wybranych nowożytnych porządków prawnych, 2019
 17. Gröger Karolina, Niektóre społeczne przyczyny kształtowania się kontraktu »societas«, 2009
 18. Jagodziński Waldemar, »Communis opinio«w orzecznictwie Sądu Najwyższego wobec doświadczeń prawa rzymskiego, 2013
 19. Juras Zofia, Uchylenie się od skutków wyroku arbitrażowego w prawie rzymskim, 2011
 20. Kocjan Jakub, Zmiany koncepcji rezerwy spadkowej w prawie francuskim a tradycja prawa rzymskiego, 2015
 21. Kocjan Julia, Ochrona konsumenta w europejskiej tradycji prawnej, 2018
 22. Kotowski Marcin Honorat, Praktyczne zastosowanie zasady swobody umów w prawie polskim na przykładzie spółki cichej, 2014
 23. Kowalik Antoni,Zasada dyspozycyjności w rzymskim procesie kognicyjnym, 2020
 24. Kremer Maciej, Typowe zastrzeżenia umowne przy rzymskiej emptio venditiooraz przy sprzedaży w prawie polskim, 2017
 25. Książek Klaudia, Ograniczenia prawa własności w prawie rzymskim, polskim i niemieckim, 2014
 26. Kulon Sara, Wola testatora w testamencie holograficznym-prawo rzymskie i wybrane europejskie systemy prawa, 2020
 27. Kurzępa Jerzy, Powody wydziedziczenia w prawie rzymskim i w prawach państw systemu zachowku w Europie, 2011
 28. Lebedowicz Grzegorz,Prawo rzymskie i polskie a zagadnienie własności nieruchomości w prawie chińskim, 2017
 29. Łochowski Piotr, Testament holograficzny w europejskiej tradycji prawnej, 2014
 30. Łyczko Katarzyna, Charakter prawny pożyczki w europejskiej tradycji prawnej, 2015
 31. Maciantowicz Szymon, Polecenie testamentowe w źródłach prawa rzymskiego, 2019
 32. Madej Anna, Wpływ rzymskich tradycji prawnych na ukształtowanie się prawa własności w Federacji Rosyjskiej, 2016
 33. Marcol Anna, Zachowek w prawie rzymskim jako wyraz ochrony osób najbliższych w dziedziczeniu testamentowym, 2020
 34. Marek Rafał, Przywileje Kościoła i duchownych co do danin publicznych w prawie rzymskim, 2012
 35. Mazurek Bartosz, Prawo do rzeczy niczyjej lub znalezionej w dobie dekodyfikacji, 2020
 36. Niemczak Mariola, Proces św. Pawła jako przykład rzymskiej procedury karnej, 2018
 37. Norbert Ewa, Rzymskie »furtum« a współczesne rozumienie kradzieży w polskim prawie karnym, 2011
 38. Ożóg Jacek, Warunek »si navis ex Asia venerit« w pismach prawników rzymskich, 2010
 39. Pierzchalski Krzysztof, Reakcja prawa na przemoc w życiu społecznym w epoce schyłku Republiki Rzymskiej, 2017
 40. Roman Joanna, Rzymska »societas« jako pierwowzór spółki cywilnej w prawie chińskim, 2020
 41. Serafin Jakub, Małżeństwa jednopłciowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki – rewolucyjna zmiana statusu prawnego osób homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych w porównaniu ze statusem homoseksualistów w starożytnym Rzymie, 2017
 42. Sikora Juliusz, Zasada precedensu w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA i w jurysprudencji prawników rzymskich, 2014
 43. Sorka Kamil, »Usucapio pro herede« w źródłach prawa rzymskiego, 2016 [doktorat nt. Veritatem esse quaerendam. Prawda w rzymskim procesie cywilnym, 2020 pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier]
 44. Stolarski Kamil, »Quasi possessio« w prawie rzymskim oraz w pismach Stanisława Wróblewskiego i Fryderyka Zolla Młodszego, 2011
 45. Szmaro Kamil, Bezpieczeństwo obrotu w świetle procesu inwestycyjnego - peculium a współczesne metody organizacji działalności gospodarczej, 2018
 46. Szupelak Dawid, Wybór sędziów przez strony w amerykańskim procesie cywilnym na tle prawa rzymskiego, 2017
 47. Teichner Paweł, Władza rodzicielska w świetle prawa rzymskiego i polskiego prawa współczesnego, 2012
 48. Tomasiewicz Marcin, Prawo rzymskie w apologetyce Tertuliana, 2009 [doktorat nt. Preaugustyńskie koncepcje historiozoficzne, 2018 pod kierunkiem prof. Krystyny Chojnickiej]
 49. Tracz Grzegorz, Zniewolenie wierzyciela do świadczenia częściowego, 2019
 50. Umerle Katarzyna, Ochrona kobiet w prawie rzymskim a współcześnie, 2019
 51. Walczak Patryk, Compensatio w źródłach prawa rzymskiego, 2019
 52. Wierzchowski Adrian, Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie rzymskim a prawo polskie i rosyjskie, 2019
 53. Wiśniewski Bartosz, Ogólne zasady prawa umów w Chinach w perspektywie prawa rzymskiego, 2018
 54. Włoch Bartłomiej, Kształtowanie praw i obowiązków stron kontraktu emptio venditio, 2017

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021