Wykaz publikacji:

 1. O prof. Michale K. Boguckim wielkim miłośniku Hellady „Meander” XXXI 1984, s. 51-55.
 2. Bibliografia prac prof. Aleksandra Turyna, „EOS” LXXII 1984, s. 17-22.
 3. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Liber decimus 1370-1405, Stanislaus Gawęda, Sbigneus Perzanowski, Danuta Turkowska et alii, Varsaviae PWN 1985, Commentarii, s. 270-392 (przekł. na łacinę).
 4. Pierwszy manifest poezji humanistycznej w Polsce, „Analecta Cracoviensia” XVIII 1986, s. 443-463.
 5. Wizja pokoju w elegiach Tibullusa, „Meander” XLI 1986, s. 343-354.
 6. Łacina w dawnej szkole: wspomnienie o Stanisławie Rzepińskim (wraz z bibliografią), „Meander” XLII 1987, s. 485-503.
 7. Mistrz Grzegorz, O zadziwiających zabytkach Rzymu, „Meander” XLIII 1988, s. 415-436 (wstęp i przekł.).
 8. Wykaz prac naukowych prof. Mariana Plezi: [w:] Munera philologica et historica Mariano Plezia oblata, ed. Jan Safarewicz et alii, Cracoviae, PAN Instytut Języka Polskiego, 1988, s. 9-30.
 9. Acta Nuntiaturae Polonae Prolegomena, ed. Henricus D. Wojtyska,  Institutum  Historicum Polonicum, Romae  1990, s. 193-196 (przekł. na łacinę).
 10. Acta Nuntiaturae Polonae, De Iulio Piazza nuntio apostolico, t. XLI, ed. Ioannes Kopiec, Institutum Polonicum Historicum, Romae 1991, s. V-XII (przekł. na łacinę).
 11. Stanisław Rzepiński, „Polski Słownik Biograficzny”, red. H. Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław XXXIV 1992, s. 36-37.
 12. Stanisław Schneider, „Polski Słownik Biograficzny”, red. H. Markiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław XXXV 1994, s. 577-578.
 13. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Liber decimus et liber undecimus 1406-1412, ed. Christophorus Baczkowski, Danuta Turkowska, Franciscus Sikora et alii, Varsaviae PWN 1997, Prolegomena, s. 7; Commentarri, s. 216-299 (przekł. na łacinę).
 14. Documenta ad res Poloniae pertinentia, quae in archivis veteris regni Hungariae asservantur, tomus I, ed. S. Sroka, Cracoviae, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 1998, Praefationis argumentum Latine, s. XII.
 15. Documenta ad res Poloniae pertinentia, quae in archivis veteris regni Hungariae asservanur, tomus II, ed. S. Sroka, Cracoviae, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2000, Introductio, s.X.
 16. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Liber undecimus 1413-1430, ed. Georgius Wyrozumski, Danuta Turkowska et Stanislaus Sroka, Varsaviae PWN 2000, Praefatio, s. 5-6; Commentarii, s. 324-419 (przekł. na łacinę).
 17. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Liber undecimus et liber duodecimus 1431-144, ed. Georgius Wyrozumski, Czesława Pirożyńska et Lidia Korczak, Varsaviae PWN 2001, Praefatio, s. 5-6; Commentarii, s. 335-426 (przekł. na łacinę).
 18. Retoryka starożytna w kronice Wincentego Kadłubka- sztuka narracji, Kraków, Księgarnia Akademicka 2003,195 s.
 19. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Liber duodecimus 1445-1461, ed. Georgius Wyrozumski, Chistophorus Baczkowski, Danuta Turkowska et Christophorus Ożóg, Cracoviae PWN et PAU 2003, Praefatio, s. 5-6, Commentarii, s. 377-501 (przekł. na łacinę).
 20. Źródła do dziejów Wawelu, t. 17, Rachunki budowy Zamku Krakowskiego 1532, opr. M. Ferenc, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2003. (Recenzja wydawnicza),
 21. Francesco Petrarca, O niewiedzy własnej i innych, Listy wybrane, De sui ipsius et multorum ignorantia, Epistulae familiares, red. Włodzimierz Olszaniec, Albert Gorzkowski i Piotr Salwa, Gdańsk, Słowo/Obraz Terytoria 2004, s. 101-107, s. 117-118, s. 163-168 (przekł.).
 22. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, Liber duodecimus 1462-1480, ed. Georgius Wyrozumski, Christophorus Baczkowski et Danuta Turkowska, Cracoviae PAU 2005, Praefatio, s. 5-14: Commentarii, s. 451-583 (przekł. na łacinę).
 23. Nieznany zabytek poezji średniowiecznej, „Terminus” R. VIII 2006, s. 167-171 (wstęp i wydanie).
 24. Źródła do dziejów Wawelu, tom 18, Rachunki budowy Zamku Krakowskiego 1530, opr. M. Ferenc, Kraków, Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki 2006. (Recenzja wydawnicza).
 25. Skarga płocka o oszczerstwo na nowo po blisko stu latach wydana, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. Roman Laskowski i Roman Mazurkiewicz, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, Wydawnictwo Lexis 2007, s. 37-51.
 26. Anonimowego notariusza króla Beli Gesta Hungarorum, red. Ryszard Grzesik, Kraków, Societas Vistulana 2007, s. 25-89 (przekł.)
 27. Quid est libertas ? Quaestio ab Asiatico investigata curioso lectori exhibita anno Domini 1739 auctore illustrissimo Antonio Dembowski episcopo Plocensi, red. Monika Wyszomirska i Adam Perłakowski, Kraków, Księgarnia Akademicka 2008, s.1-61 (przekł.).
 28. Bedellus seu sapientia na Uniwersytecie Krakowskim [w:] Miasta ludzie instytucje znaki, Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, red. Zenon Piech, Kraków, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008, s. 715-724.
 29. [Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum] Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, red. Marian Plezia, Krystyna Wyessenhoff-Brożkowa, Michał Rzepiela, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwa PAN
 30. V (I-L),1978-1984, s.1-1646.
 31. VI (M-O),1985-1992, s.1-1202.
 32. VII (P- Q), 1992-2001, s. 1-1800
 33. VIII (S) 2001-2011, s. 1- 1439 (współautor).
 34. Prawo karne krzyżowców, ed. M. Małecki, Kodeks karny z Nabulusu 1120, Zabrze-Tarnowskie Góry, Wydawnictwo Inforteditions, 2012, s. 40-68 (przekł.).
 35. Łacina średniowieczna i Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum, [w:] Latina Lingua czyli co to znaczy dla prawnikow?, Materiały z konferencji, red. P. Święcicka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 157-174.
 36. Zu Sprache und Stil des Vincentius Kadłubek, „Nasza Przeszłość,“ t. 119, 2013, s. 5-19.
 37. Chronica Dzirsvae, edidit, praefatione notisque instruxit Christophorus Pawłowski, MPH nova series, tomus XV, Cracoviae 2013, 100 s.
 38. Jaśliska w średniowieczu na tle miast dawnego powiatu bieckiego, opr. Dominika Kuśnierz-Krupa, Kraków 2013, tłum. dokumentów łacińskich K. Pawłowski, s. 148-156.
 39. Akta wizytacji Katedry wawelskiej oraz kościołów diecezji krakowskiej 1602-1604, opr. Elżbieta Bularz, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2014, 507 s.  seria: Źródła do dziejów Wawelu, tom. XX, recenzent wydania K. Pawłowski.
 40. Najstarszy przywilej miasta Rzeszowa z r. 1354, tłum. K. Pawłowski s. 34-36 i korekta tłumaczeń dokumentów łacińskich, s. 38-174 [w:] Przywileje miasta Rzeszowa XIV-XIX wieku  wyd. i opr. W. Zawitkowska i G. Zamoyski, Rzeszów  2014.
 41. Recenzja wydawnicza książki pt. Trzy traktaty o sztuce umierania w przekładzie i opracowaniu Macieja Włodarskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, 297 s.
 42. Słownik Staropolski, suplement cz. 1 (verba absentia) Kraków 2014, 90 s. tłum. haseł słownikowych na łacinę: Krzysztof Pawłowski.
 43. Wydanie tekstów łacińskich [w:] The House of Vasa and The House of Austria, Correspondence from the Years 1587 to 1668, Part I  The Times of Sigismund III, 1587-1632, Volume 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016, s. 209-790.
 44. O Bursie Jeruzalem. Trzy ustawy rektora Jakuba Arciszewskiego z roku 1533, wstęp i tłumaczenie [w:]  Alma  Mater, Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, luty 2017, nr 191, s. 70-73.
 45. Recenzja   artykułu dr Mariusza Leńczuka pt. Glosa w rękopisie, edycji i słowniku – na przykładzie glos polskich z Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki  Jagiellońskiej [w:] Polonica   37 (2017), s. 30-38.  
 46. Omne datum optimum Złota bulla Zakonu Templariuszy (1139), Elżbieta A. Maj, Zabrze-Tarnowskie Góry, Wydawnictwo Inforteditions 2017, (przekł. bulli s. 50-61).
 47. Rachunki budowy zamku krakowskiego 1524 wyd. M. Ferenc, Folia Jagellonica  Fontes  1.    Kraków 2019, s. 135 [rec. wydawnicza Krzysztof Pawłowski]
 48. Diariusz sejmu kronacyjnego Jana III Sobieskiego w 1676 roku, oprac. Jarosław Stolicki, Kraków 2019, s. 137 [redakcja tekstu łacińskiego  Krzysztof Pawłowski]
 49. Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku,  wyd. Bożenna Wyrozumska, Kraków 2019 PAU, s.138 [rec. wydawnicza  Krzysztof Pawłowski]
 50. Jakub z Paradyża, Traktat o sztuce dobrego umierania w przekładzie i opracowaniu Macieja Włodarskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2021, 213 s. [rec. wydawnicza Krzysztof Pawłowski]
 51. Acta Nuntiaturae Polonae t. XXXIV, Opitius Pallavicini (1680-1688) edidit M. Domin, Cracoviae 2021, s. 1-378: Verificationem textuum Latinorum fecit Christophorus Pawłowski; Summaria et adnotationes Latine vertit Christophorus Pawłowski.