Przedmiot: prawo rzymskie
Rok studiów: I
Status: przedmiot podstawowy
Ilość punktów ECTS: 11

   W ramach przedmiotu prawo rzymskie prowadzone są wykłady i ćwiczenia. Powszechnie dostępne wykłady stanowią przewodnik po proponowanych do przestudiowania zagadnieniach z rzymskiego prawa prywatnego. Zakres materiału egzaminacyjnego wyznacza zalecany podręcznik Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego [wydanie 3, Warszawa 2018]. Podczas ćwiczeń analizuje się źródła, rozwiązuje problemy prawne przedstawiane głównie w postaci kazusów, szczegółowo dyskutuje i utrwala materiał. Postawę stanowią tu Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie [wydanie 2, Kraków 2013]. Uczestnictwo w ćwiczeniach możliwe jest po zapisaniu się w USOS do jednej z grup, gdzie z uwagi na charakter zajęć maksymalna liczba osób nie może przekroczyć 20. Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe, lecz zalecane, zwłaszcza że program ćwiczeń jest wobec nich komplementarny. Wykłady i ćwiczenia zaplanowano w taki sposób, aby regularnie w nich uczestniczący musieli jedynie powtórzyć przed egzaminem przestudiowany dotąd i przećwiczony materiał.

 

     Dla tych, co zdecydują się uczestniczyć w ćwiczeniach, drugi ich semestr kończy się zaliczeniem - może to być ocena. Zaliczenie można uzyskać na podstawie obecności na ćwiczeniach, aktywności w trakcie zajęć oraz pozytywnego wyniku z przeprowadzonych w I semestrze dwóch kartkówek. Pierwsza jest z łacińskich paremii i odbywa się w tygodniu od 16 do 21 listopada 2020 roku. Lista paremii wraz z ich łacińskim tłumaczeniem podana zostanie przez prowadzących ćwiczenia. Jest oczywiście udostępniona na stronie Katedry Prawa Rzymskiego UJ [wyjaśnienie paremii w Warsztatach prawniczych. Prawo rzymskie]. Druga kartkówka dotyczy lektury: Powtórka z Rzymu, Bielsko Biała-Kraków 2017. Odbędzie się w tygodniu od 11 do 16 stycznia 2021 roku. Ponadto po Wielkanocy podczas ćwiczeń przeprowadza się sprawdzian pisemny, czyli kolokwium ogólnokatedralne. Nie służy ono jednak jako kolejna podstawa do zaliczenia semestru, dlatego też nie przewiduje się prowadzenia go poza jedynymi, wskazanymi do tego celu zajęciami w danej grupie. Jest ćwiczeniem, które ma ukazać charakterystykę egzaminu pisemnego z prawa rzymskiego. Pozwala studentkom i studentom zorientować się co do stanu wiedzy oraz zaawansowania ich przygotowań do egzaminu – w warunkach maksymalnie do niego zbliżonych. Uzyskanie dobrego wyniku z kwietniowego sprawdzianu pozwala wcześniej zaliczyć ćwiczenia z oceną bardzo dobrą, co upoważnia, aby przystąpić do egzaminu przedterminowego. Egzamin ten, planowany na miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej, a więc już na drugą połowę maja, jest ustny.

 

     Laureaci i wyróżnieni w konkursie prawa rzymskiego uzyskają oceny z przedmiotu jeszcze przed normalnymi terminami zerowymi egzaminów (według regulaminu studiów egzaminy zerowe można rozpocząć na miesiąc przed pierwszym dniem sesji). W ścisłej współpracy z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ, konkurs przygotowuje i przeprowadza założone w 1851 roku studenckie Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Do uczestnictwa w prowadzonych przez KPR TBSP UJ zajęciach samokształceniowych oraz w konkursie zachęca się wszystkie studentki i wszystkich studentów.

 

     Zaliczenie ćwiczeń – nawet, jeśli nie wcześniejsze, które pozwala przystąpić do ustnych egzaminów przedterminowych – pozostaje nie bez wpływu na wynik egzaminu pisemnego w sesji letniej. Ocena dostateczna z ćwiczeń pozwala dopisać 5 punktów egzaminacyjnych, ocena dostateczna plus - 7 punktów egzaminacyjnych, ocena dobra z ćwiczeń pozwala dopisać 10 punktów egzaminacyjnych, ocena dobra plus - 12 punktów egzaminacyjnych. Ocena bardzo dobra z ćwiczeń pozwala dopisać 15 punktów egzaminacyjnych.

 

     Znajomość łaciny ułatwia uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń prawa rzymskiego i zdanie egzaminu. Studentki i studentów prawa gorąco zachęca się do uczestnictwa w lektoracie z łaciny dla prawników. Jagiellońskie Centrum Językowe proponuje go w wymiarze 60 h (dwa semestry), przewidując zajęcia dla początkujących i dla zaawansowanych. Ich program jest skoordynowany z wykładami i ćwiczeniami z prawa rzymskiego. Zwłaszcza na dwa tygodnie przed listopadową kartkówką, łacińskie premie są wyjaśniane przez lektora. Zaliczenie lektoratu z łaciny pozwala również ubiegać się o ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń z prawa rzymskiego.

 

 

Wykład:

1. studia stacjonarne:

wtorek 14:00-15:30 aula A i B, ul. Krupnicza 33A

wymiar: 60h (dwa semestry po 30h)

prowadzi: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

2. studia niestacjonarne:

sobota 10:45-13:00 sala "Przewiązka", ul. św. Anny 6

wymiar: 42h (dwa semestry po 21h)

prowadzi: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier

 

Ćwiczenia

 prowadzą: dr hab. Łukasz Marzec, dr hab. Tomasz Palmirski, dr Paulina Święcicka, dr Karolina Wyrwińska, dr Grzegorz Blicharz, mgr Patryk Walczak, mgr Grzegorz Tracz

zapisy do grup i szczegółowe informacje o terminach i salach w systemie USOS

 

 

Egzamin:

1. pisemny w sesji letniej – przewidziana ilość punktów za pracę egzaminacyjną: 100;

Przykłady egzaminu pisemnego (PDF):

2. ustne egzaminy przedterminowe - początek na miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej, do których upoważnia kierownik Katedry na podstawie zaliczenia ćwiczeń do końca kwietnia przynajmniej na ocenę dobrą;

3. ocenę z przedmiotu otrzymają laureaci i wyróżnieni w konkursie prawa rzymskiego, organizowanym w początkach kwietnia wraz z Towarzystwem Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

4. Terminy egzaminów pisemnych zostaną podane do wiadomości wkrótce. Dwa terminy w sesji letniej i dwa w sesji jesiennej.

 

Egzamin pisemny składać się będzie z trzech części:

część I - 20 pytań testowych (z prawa rzeczowego, spadkowego i ze zobowiązań) jednokrotnego wyboru, każde po 2 pkt,oraz 1 pytanie o stopnie pokrewieństwa za 4 pkt = 44 pkt

część II -  5 kazusów po 8 pkt = 40 pkt

część III - 2 pytania do opisowej odpowiedz po 8 pkt = 16 pkt

Razem 100 pkt + z ćwiczeń 10/12/15 pkt

 

Skala ocen (w pkt):    dst       61-68

                                   dst +    69-76

                                   db        77-84

                                   db +     85-92

                                   bdb      93-97

                                   celujący od 98

 

 

 

Terminy egzaminów:

 

A) sesja letnia - dwa terminy

B) sesja poprawkowa - dwa terminy

Zapisy na terminy egzaminów przez USOS

Studentka i student może wybrać z podanych dowolne dwa terminy. Nie potrzeba zgodny kierownika Katedry Prawa Rzymskiego na zdawanie egzaminu w pierwszym terminie we wrześniu.

Egzaminy prowadzone są wspólnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021