dr hab. Tomasz Palmirski

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur we wtorek godz. 10:30-11:30 w pokoju 230 (dawny 11)

 

Pobierz:

Osoba:

Urodzony 29 października 1972 roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół Energetycznych im. T. Kościuszki w Krakowie rozpoczął w 1992 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich czasie uczestniczył czynnie w pracach koła naukowego Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa U.J. – początkowo jako przewodniczący sekcji prawa rzymskiego i sekcji logiki, a później jako wiceprezes Towarzystwa. Praca w kole naukowym, poza zajęciami o charakterze dydaktycznym dla studentów pierwszego roku studiów, umożliwiła mu przygotowanie i opublikowanie kilku skryptów służących jako pomoce naukowe w pracach sekcji oraz dwóch artykułów opublikowanych w Zeszycie Naukowym TBSP U.J.

Tytuł magistra prawa uzyskał w marcu 1997 roku, a od 1 października 1997 roku jest zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego U.J.: najpierw na stanowisku asystenta, a od 1 października 2004 roku na stanowisku adiunkta. Od 1 października 2008 roku do 30 września 2012 roku sprawował również funkcję rzecznika dyscyplinarnego U.J. dla studentów i doktorantów.

W 1998 roku rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie – od 1 stycznia 1999 roku jako aplikant etatowy. Egzamin ją kończący zdał 7 maja 2001 roku. Od 1 września 2001 roku do 1 czerwca 2008 roku był zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie: początkowo w Wydziale XII, a od 1 sierpnia 2003 roku w Wydziale XI Krajowego Rejestru Sądowego (od 24 marca 2003 roku do 30 czerwca 2003 roku był również zatrudniony jako asesor sądowy w I Wydziale Cywilnym tegoż Sądu).

Od sierpnia 2006 roku jest wpisany na listę radców prawnych KIRP.

W 2000 roku otrzymał nagrodę zespołową II stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pod tytułem Prawo rzymskie. Repetytorium (współautorzy: R. Pabis, J. Reszczyński), a w 2001 roku nagrodę III stopnia za pracę pod tytułem »Responsa prudentium«. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji (współautor: A. M. Wasyl).

W 2002 roku na podstawie rozprawy pod tytułem »Obligationes« quasi ex delicto«. Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany 21 stycznia 2002 roku uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr. hab. Janusz Sondel a recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Maria Zabłocka z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Andrzej Sokala z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca ukazała się drukiem w 2004 roku.

Dnia 27 listopada 2015 r. Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: Prof. dr hab. Janusz Sondel, Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz oraz dr hab. Marzena Dyjakowska, Prof. KUL.

Od 2012 roku jest kierownikiem projektu badawczego, którego przedmiot stanowi polski przekład oraz edycja Digestów justyniańskich. Jest on realizowany na podstawie umowy z dnia 13 stycznia 2012 roku (nr 01117/FNiTP/H11/80/2011) w ramach I edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do chwili obecnej, ukazało się już sześć pierwszych tomów przekładu, obejmujących księgi 1–36  Digestów justyniańskich. Gotowe są również kolejne dwa tomy, obejmujące księgi 37–44. Równolegle prowadzone są już prace związane z przekładem ksiąg 45-50 (które składać się będą na tom IX i X przekładu).

 

Wykaz publikacji:

1. Paremie i maksymy rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1995, ss.23

2. Zbiór pytań testowych z rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1995, ss.104; wyd. II zmienione, Kraków 1997, ss.87

3. Zbiór kazusów z rzymskiego prawa prywatnego (współautor: R. Pabis), Kraków 1995, ss.61

4. Zarys logiki dla prawników, cz.II, Kraków 1996, ss.79

5. Podręczny słownik terminów rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1996, ss.76

6. Zbiór kazusów i pytań testowych z rzymskiego procesu cywilnego (współautor: R. Pabis), Kraków 1997, ss.36

7. Przysięga strony jako środek dowodowy w procesie ziemskim, [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (1997), s.18-27

8. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia według kodeksu cywilnego (art. 433 k.c.), [w:] Zeszyty Naukowe Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (1997), s.49-58

9. Rzymskie korzenie regulacji prawnej zawartej w art. 433 k.c. w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia, [w:] Palestra 5-6 (1998), s.25-32

10. Prawo rzymskie. Repetytorium (współautorzy: Robert Pabis, Jarosław Reszczyński), Kraków 1999, ss.266

11. »Responsa prudentium«. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji (współautor Anna Maria Wasyl), Kraków 2000, ss.XLVIII+372

12. »Effusum vel deiectum«, [w:] AU-DELÁ DES FRONTIÉRES, Mélanges de droit romain offerts  á Witold Wołodkiewicz (red. M. Zabłocka), Varsovie 2000, s.667-684

13. »Positum aut suspensum«, [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam (red. A. Pikulska-Robaszkiewicz), Łódź 2000, s.289-300

14. Pozaumowna odpowiedzialność armatorów, oberżystów i właścicieli stajen w przypadku szkód wyrządzonych osobom korzystających z ich usług, [w:] Honeste vivere … Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego (red. E. Gajda, A. Sokala), Toruń 2001, s.151-169

15. »Obligationes quasi ex delicto (maleficio)«. Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.2 (2002), s.23-57

16. »Iudex qui litem suam fecit«. Z problematyki cywilnoprawnej odpowiedzialności sędziego, Czasopismo Prawno-Historyczne LV.1 (2003), s.163-187

17. Koniec Morsztyna. Przyczynek do dziejów prawa rzymskiego w Polsce, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.1 (2003), s.163-170

18. The Relationship between the Edicts »ne quis in suggrunda« and »de his qui deiecerint vel effuderint«, [w:] Orbis Iuris Romani 8 (2003), s.43-53

19. Some remarks on »Ne quis in suggrunda protectove id positum habeat, cuisi casus nocere posit« praetor’s edict, Revue internationale des droits de l’antiquité L (2003), s.287-300

20. Rzymskie korzenie odpowiedzialności za »effusum vel deiectum« w wybranych systemach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa (red. W. Uruszczak, D. Malec), tom 1, Kraków 2004, s. 27-42 = Czasopismo Prawno-Historyczne LVI.1 (2004), s.113-130

21. Użyczenie (współautorzy: Jarosław Bech, Marek Kozaczuk, Zdzisław Zarzycki - red.), Kraków 2004, ss.178

22. »Obligationes quasi ex delicto«. Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim, Kraków 2004, ss.156

23. Prawnokarna odpowiedzialność sędziego źle wypełniającego swoje »officium«, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4.1 (2004), s.27-43

24. Prawo rzymskie. Praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu (współautor: Jarosław Reszczyński), Kraków 2004, ss.433

25. D.5,1,15 pr.: »Filius familias iudex«, [w:] Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 11-12 (2004), s.139-146

26. rec. Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa. Kazusy. Pod red. Naukową Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej i Michała Araszkiewicza, Kraków 2004, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4.2 (2004), s.273-294

27. rec. Prawo rzymskie. Repetytorium. Pod red. Naukową Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej, Kraków 2004, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4.1 (2004), s.295-315

28. »In memoriam« Wiesław Litewski (1933-2004), [w:] Revue internationale des droits de l’antiquité LI (2004), s.13-17

29. Some remarks on D.16.3.15 and D.50.17.45pr., [w:] Revue internationale des droits de l’antiquité LI (2004), s.197-203

30. »In memoriam« Wiesław Litewski (1933-2004), [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW 5.1 (2005), s.437-446

31. Stanowisko prawne stron kontraktu użyczenia w świetle poglądów rzymskiej jurysprudencji, [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne  LVIII.2 (2006), s.87-125

32. rec. N. Kowal, Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz, Kraków 2005, [w:] Rejent 9 (2006), s.185-195

33. rec. A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005, [w:] Kwartalnik Prawa Publicznego 3 (2006), s.165-181

34. rec. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005, [w:] Rejent 10 (2006), s.187-196

35. How the commentaries to »de his qui deiecerint vel effuderint« and »ne quis in suggrunda« edicts could be used on the ground of »edictum de feris«, [w:] Revue internationale des droits de l’antiquité LIII (2006), s.323-334

36. Historia ustrojów państw starożytnej Grecji na tle stosunków społeczno-gospodarczych. Skrypt dla studentów prawa i administracji, Kraków 2006, ss.80

37. Publiczne prawo rzymskie. Zarys wykładu. Skrypt dla studentów prawa i administracji, Kraków 2006, ss.132

38. D.50,17 »De diversis regulis iuris antiqui« TEKST-TŁUMACZENIE-KOMENTARZ, cz. I, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6.2 (2006), s.221-326

39. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta według »edictum de feris«, Czasopismo Prawno-Historyczne LIX.1 (2007), s.173-186

40. D.50,17 »De diversis regulis iuris antiqui« TEKST-TŁUMACZENIE-KOMENTARZ, cz. II, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7.1 (2007), s.311-373

41.  D.50,17 »De diversis regulis iuris antiqui« TEKST-TŁUMACZENIE-KOMENTARZ, cz. III, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7.2 (2007), s.297-345

42. rec. E. Szymoszek, I. Żeber, Prawo Rzymskie, Wrocław 2005, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7.1 (2007), s.375-390

43. Glosa do postanowienia SN z 11 maja 2005r., III CZP 16/05, [w:] Palestra 5-6 (2007), s.314-317

44. rec. D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson, M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Warszawa 2005, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8.1 (2008), s.377-397

45. rec. J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8.2 (2008), s.356-371

46. Materialnoprawne i procesowe aspekty postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego (współautor: Karol Zawiślak), [w:] LEGES SAPERE, Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznice pracy naukowej (red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer), Kraków 2008, s.353-387

47.  Kilka uwag na temat przyczyn wprowadzenia edyktów pretorskich »in factum adversus nautas caupones stabularios« oraz »furti adversus nautas caupones stabularios«,  [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa (red. W. Uruszczak i D. Malec), tom 2, Kraków 2008, s.33-41

48. rec. H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Warszawa 2007, [w:] Rejent 1 (2009), s.161-171

49. Kilka uwag na temat stosowania współcześnie zasady »tres faciunt collegium«, [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin (red. M. Małecki]), Bielsko-Biała 2009, s.1079-1084

50. Rejestr dłużników niewypłacalnych, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9.1 (2009), s.281-299

51. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na zasadzie art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stan aktualny – uwagi »de lege ferenda«, [w:] Rejent 6 (2009), s.98-105

52. Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada »tres existimat collegium (tres faciunt collegium)« (współautor: Karol Zawiślak), [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa (red. W. Uruszczak i D. Malec), tom 3, Kraków 2010, s.145-155

53. Kilka uwag na temat zasady odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkody spowodowanej przelaniem się wody z lokalu położonego wyżej do lokalu znajdującego się na niższej kondygnacji, VETERA NOVIS AUGERE, Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi (red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus), Kraków 2010, s.837-843

54. »Variae quaestiones«. Zbiór kazusów z rzymskiego prawa prywatnego wraz z wyborem źródeł (współautor: Paulina Święcicka), Kraków 2011, ss.254

55. A History of the Ancient States’ Political Systems. Rome, Kraków 2011, ss.273

56. Kilka uwag na temat przysięgi strony jako środka dowodowego w procesie ziemskim I Rzeczpospolitej i możliwej recepcji prawa rzymskiego w odniesieniu do formy, w jakiej była ona składana, [w:] CONSUL EST IURIS ET PATRIAE DEFENSOR, Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi (red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar), Warszawa 2012, s.155-165

57. rec. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12.2 (2012), s.205-233

58 rec. P. Święcicka, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2011, [w:] Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12.3 (2012), s.217-238

59. »Societas leonina« w twórczości glosatorów, [w:] REGNARE, GUBERNARE, ADMINISTRARE, Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, Prace dedykowane Prof. Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej (red. S. Grodziski, A. Dziadzio), Kraków 2012, s.181-189

60. A History of the Ancient States’ Political Systems. Greece, Kraków 2012, ss.251

61. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. I: księgi 1-4 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin, Jan Zabłocki), Kraków 2013, ss.571

62. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. II: księgi 5-11 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Paulina Święcicka, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin), Kraków 2013, ss.503

63. A few remarks concerning original context of some Rules of Early Law included in D.50,17, [w:] Constans et perpetua voluntas (Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám), Trnava 2014, s. 461–483

64. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. III: księgi 12-19 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jerzy Krzynówek, Jarosław Reszczyński, Karolina Wyrwińska, Jan Zabłocki), Kraków 2014, ss. 599

65. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. IV: księgi 20-27 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Piotr Niczyporuk, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin), Kraków 2014, ss. 631

66. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. V.1: księgi 28-32 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jarosław Reszczyński, Jerzy Krzynówek, Anna Tarwacka), Kraków 2015, ss. 483

67. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. V.2: księgi 33-36 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jarosław Reszczyński, Jan Zabłocki, Jerzy Krzynówek), Kraków 2015, ss. 461

68. Odnowienie doktoratu Profesora Janusza Sondla, Alma Mater 173-174 (2015), s.20-21

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021