Wybrana grafika

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: poniedziałek, godz. 17:30-18:30, pok. 9

Urodzony 28 lipca 1987 r. w Koszalinie, gdzie w roku 2006 ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego. Następnie rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie których był aktywnym członkiem Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od II roku studiów prowadził działalność dydaktyczną w ramach zajęć organizowanych przez Towarzystwo. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarówno Sekcji Prawa Rzymskiego, jak i Sekcji Historii Państwa i Prawa, w tym okresowo jako pełniący obowiązki przewodniczącego. W roku akademickim 2009/2010 wchodził w skład prezydium zarządu Towarzystwa, na stanowisku Bibliotekarza TBSP UJ. W roku 2011 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra, broniąc pracę pt.: "Quasi possessio w prawie rzymskim oraz w pismach Stanisława Wróblewskiego i Fryderyka Zolla Młodszego”, pod kierunkiem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Od sierpnia 2009 r. realizuje się również zawodowo, w związku ze świadczeniem usług prawnych przez radców prawnych i adwokatów. Autor artykułów: Prawnokarne regulacje dotyczące niewolników w lex Iulia de adulteriis coercendis z 18 roku p.n.e., [w:] Culpa et poena. Z dziejów prawa karnego, red. M. Mikuła, Kraków 2009; Uxor mercatrix w austriackim i francusko-polskim prawie handlowym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Ius mercatorum, lex mercatoria. Z dziejów i współczesności prawa handlowego, red. M. Mikuła, P. Suski, Kraków 2011; Error w prawie rzymskim a błąd w polskim kodeksie cywilnym, [w:] Verba a voluntas, red. G. Blicharz,  K. Stolarski – w druku.

Urodzony 23 sierpnia 1989 roku w Krakowie, ukończył w 2008 r. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.

Od 2011 r. do 2014 studiował historię na Uniwersytecie Jagielloński.

Od 2009 r. do 2014 r. członek Sekcji Prawa Rzymskiego TBSP UJ (obecnie: Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ). W latach od 2012 r do 2013 r. jej przewodniczący. W ramach działalności prowadził zajęcia dla studentów przygotowujące do konkursu z prawa rzymskiego, organizował studenckie konferencje naukowe dotyczące prawa rzymskiego i porównawczego.

W 2014 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra. Pracę magisterską „Testament holograficzny w prawie rzymskim i porównawczym” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Obecnie odbywa studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na WPiA UJ jako doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UJ. Przedmiotem planowanej rozprawy doktorskiej jest umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie rzymskim i porównawczym.   

Publikacje:

 • Uwagi o stosowaniu metody prawnoporównawczej w nauce prawa prywatnego na marginesie transmisji spadku w prawie polskim, „Palestra”, nr 1-2, 2016 r.
 • Sprawozdanie z konferencji Jurysprudencja Lwowska, „Państwo i Prawo” nr 12, 2012 r.
 • Wacław Osuchowski, (w:) Jurysprudencja Lwowska, Poznań 2012 r.

Kamil Sorka

Urodzony 17 października 1992 r. w Wadowicach, ukończył w 2011 r. Powiatowe Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w ramach Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach.

W 2011 r. reprezentant Polski na międzynarodowym Konkursie Łaciny Cycerońskiej Certamen Ciceronianum Arpinas.

Laureat konkursów przedmiotowych organizowanych przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ: prawa rzymskiego, powszechnej historii prawa, historii państwa i prawa polskiego. Laureat III miejsca III edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”.

Od 2012 r. członek i współzałożyciel Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „Ti estin aletheia” przy WPiA UJ.

Od 2011 r. członek Sekcji Prawa Rzymskiego TBSP UJ (obecnie: Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ). W ramach jej działalności prowadził zajęcia dla studentów przygotowujące do konkursu z prawa rzymskiego, organizował studenckie konferencje naukowe dotyczące prawa rzymskiego i porównawczego oraz Obozy Zerowe w Poroninie dla studentów prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku akademickim 2014/2015 świadczył pomoc prawną jako członek Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 r. studiował na Wydziale Prawa Università degli Studi w Mediolanie w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2017/2018 ukończył studia podyplomowe Corso di alta formazione di diritto romano na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Od lipca 2015 r., jako laureat „Diamentowego Grantu” przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt badawczy „Rozumienie prawdy w rzymskim procesie cywilnym” pod opieką naukową ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier.

W 2016 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską „Usucapio pro herede w źródłach prawa rzymskiego” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Obecnie odbywa studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na WPiA UJ jako doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UJ.

Publikacje:

 • Interpolacje „Digestów” justyniańskich. Rys historyczno-metodologiczny, Forum Prawnicze 5 (43)/2017, s. 54-68
 • Usucapio pro herede w tytule 41,5 "Digestów" justyniańskich, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 10 (2017), zeszyt 3, s. 393-418
 • Usucapio pro herede w „Instytucjach” Gaiusa, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 10 (2017), zeszyt 2, s. 213-240
 • Co Rzymianie wiedzieli o prawie rzymskim? Porównanie fragmentów Instytucji Gajusa i przypisywanych mu Epitomow na temat zobowiązań w: Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 2, red. O.E. Braniewicz, Toruń 2015, s. 111-120
 • Powracające pytanie o interpolacjonizm. Wspominani i zapomniani. Na marginesie zbioru Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik, Forum Prawnicze 1 (51)/2019, s. 76-87
 • Prawo handlowe starożytności przedrzymskiej oczyma dogmatyka. Uwagi na marginesie książki Marco Ciana Le antiche leggi del comercio, Forum Prawnicze 3 (47)/2018, s. 100-112

dyżur: wtorek 17-18:00, w pok. nr 15 przy ul. Gołębiej 9. 

patryk walczakkontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: poniedziałek, godz. 17:30-18:30, ul. Gołębia 9 pok. 226 

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki prawne, sekretarz redakcji czasopisma Forum Prawnicze oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Pracę magisterską pt. „Compensatio w źródłach prawa rzymskiego” przygotował pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Przygotowuje rozprawę doktorską o ustanowieniu dziedzica pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu w zachodniej tradycji prawnej.

Publikacje:

 • P. Walczak, Glosa krytyczna Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2019 roku, III CSK 267/17, „Forum Prawnicze” 2020, nr 1 (57), s. 105–114;
 • G. Blicharz, B. Oręziak, E. Ratowski, K. Ratowski, P. Walczak, M. Wielec, Rynek Finansowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019;
 • P. Walczak, Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 maja 2017 roku, V Ka 557/17, „Internetowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 2 (42), s. 21–30;
 • P. Walczak, Nietrafność powoływania się na przebaczenie przez polski kodeks cywilny, „Internetowy Przegląd Prawniczy” 2018, nr 1 (41), s. 5–21;
 • P. Walczak, Pożyczka jako podstawowe źródło finansowania obcego (w:) Efektywna działalność gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora, Warszawa: Wydawnictwo Think & Make, 2017, s. 268–291;
 • P. Walczak, Wpływ inflacji na pieniężne stosunki zobowiązaniowe (w:) Prawno-społeczne aspekty życia człowieka, A. Pytka, M. Szala (red.), Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017, s. 74–87.

 

 

grzegorz tracz

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyżur: czwartek, godz. 17:15-18:15, ul. Gołębia 9 pok. 226

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra. Praca magisterska pt.: „Zniewolenie wierzyciela do świadczenia częściowego” została przygotowana pod opieką ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa umów.

Publikacje:

 • G.M. Tracz, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 września 2014 r., V CSK 633/13 (w:) Prawo cywilne. Glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego, Ł. Gołba, O. Łodyga, J. Pisuliński, A. Skoczek, J. Spierzak, M. Wielgosz, F. Zoll (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 1, Kraków 2019, s. 131–143.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021