Kamil Sorka

Urodzony 17 października 1992 r. w Wadowicach, ukończył w 2011 r. Powiatowe Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w ramach Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach.

W 2011 r. reprezentant Polski na międzynarodowym Konkursie Łaciny Cycerońskiej Certamen Ciceronianum Arpinas.

Laureat konkursów przedmiotowych organizowanych przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ: prawa rzymskiego, powszechnej historii prawa, historii państwa i prawa polskiego. Laureat III miejsca III edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”.

Od 2012 r. członek i współzałożyciel Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej „Ti estin aletheia” przy WPiA UJ.

Od 2011 r. członek Sekcji Prawa Rzymskiego TBSP UJ (obecnie: Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ). W ramach jej działalności prowadził zajęcia dla studentów przygotowujące do konkursu z prawa rzymskiego, organizował studenckie konferencje naukowe dotyczące prawa rzymskiego i porównawczego oraz Obozy Zerowe w Poroninie dla studentów prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku akademickim 2014/2015 świadczył pomoc prawną jako członek Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 r. studiował na Wydziale Prawa Università degli Studi w Mediolanie w ramach programu Erasmus+. W roku akademickim 2017/2018 ukończył studia podyplomowe Corso di alta formazione di diritto romano na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.

Od lipca 2015 r., jako laureat „Diamentowego Grantu” przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt badawczy „Rozumienie prawdy w rzymskim procesie cywilnym” pod opieką naukową ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier.

W 2016 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską „Usucapio pro herede w źródłach prawa rzymskiego” napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier. Obecnie odbywa studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na WPiA UJ jako doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UJ.

Publikacje:

  • Interpolacje „Digestów” justyniańskich. Rys historyczno-metodologiczny, Forum Prawnicze 5 (43)/2017, s. 54-68
  • Usucapio pro herede w tytule 41,5 "Digestów" justyniańskich, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 10 (2017), zeszyt 3, s. 393-418
  • Usucapio pro herede w „Instytucjach” Gaiusa, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 10 (2017), zeszyt 2, s. 213-240
  • Co Rzymianie wiedzieli o prawie rzymskim? Porównanie fragmentów Instytucji Gajusa i przypisywanych mu Epitomow na temat zobowiązań w: Aspekty społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu, t. 2, red. O.E. Braniewicz, Toruń 2015, s. 111-120
  • Powracające pytanie o interpolacjonizm. Wspominani i zapomniani. Na marginesie zbioru Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik, Forum Prawnicze 1 (51)/2019, s. 76-87
  • Prawo handlowe starożytności przedrzymskiej oczyma dogmatyka. Uwagi na marginesie książki Marco Ciana Le antiche leggi del comercio, Forum Prawnicze 3 (47)/2018, s. 100-112

dyżur: wtorek 17-18:00, w pok. nr 15 przy ul. Gołębiej 9. 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021