I. Książki i monografi

1)  Powtórka z Rzymu, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała – Kraków 2017, stron 214;

2) L’abuso del diritto nell’esperienza del diritto privato romano, G. Giappichelli Editore, Torino 2013, stron XX+25;

3) =Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, stron 330; wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wrocław 2007, stron 332

4) Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, stron 290;

5)  [wraz z M. Zubikiem] Ustawa zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowewstęp, wybór i tłumaczenie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, stron 112;

6) Czy poza Kościołem nie ma zbawienia? Pytanie dla każdego, wyd. 1, Benedyktyni Tynieccy, Kraków 2004; wyd. 2, Benedyktyni Tynieccy, Kraków 2005, stron 95;

7) Il fedecommesso universale nel diritto romano classico, wyd. 1, LIBER, Warszawa 1997, stron 247, rec. D. Falada „Orbis Iuris Romani” (Brno) 1998 nr 4, 255-262; W. Dajczak „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1999 nr 51 z. 1-2, 464-466; P. Gröschler “Zeitschrift der Savigny–Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abtheilung” 2002 nr 119, 511-516

8) =O elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, wyd. 2, pierwsze polskie, LIBER, Warszawa 2006, stron 226.

 

II. Podręczniki i skrypty

1)  [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN, wyd. 1, Warszawa 2009, stron 598, wyd. 2, Warszawa 2014, stron 617, wyd. 3, Warszawa 2018;

2) [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro, české vydání P. Dostalík] Právo římské. Základy soukromého práva, Iuridicum Olomoucense, Olomouc 2013, stron 423, wyd. 2, Olomouc 2018;

3) Textbook on the First Amendment: Freedom of Speech and Freedom of Religion, Wydawnictwo Od.Nowa, Kraków 2012, stron 576;

4)  [wraz z W. Dajczak, T. Giaro] Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie, wyd. 2, Kraków 2013, 55-66, 77-114; wyd. 1, Kraków 2012, 55-66, 77-114;.

5)  [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Trener akademicki. Prawo rzymskie, Warszawa – Bielsko Biała 2010, 55-66, 77-114;

6)  [wraz z A. Kacprzak, J. Krzynówkiem i J. Urbanikiem] 565 zagadek z prawa rzymskiego, LIBER, Warszawa 1999, stron 119;

7) [wraz z A. Kacprzak i J. Krzynówkiem] Repetytorium z prawa rzymskiego, Wydawnictwo Fundacji ‘Iuris scientia’, Warszawa 1995, stron 56

 

III. Artykuły w czasopismach naukowych

a. z listy MNiSW

1) Sądowa instytucjonalizacja małżeństwa osób tej samej płci w Stanach Zjednoczonych [Judicial Institutionalizing of Same-Sex Marriage in the United States], „Forum Prawnicze” 2016 nr 6 [ukazał się w 2017], 3-15;

2) [wraz z W. Dajczakiem] Wątpliwości co do oceny czasopisma prawniczego a spór o istotę prawa, „Forum Prawnicze” 2016 nr 3, 3-22;

3) Císař a in vitro. Právo versus morálka a polityka v polské debatĕ o bioetice, przeł. , Lucie Szymanowská, „Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti” 2016 nr 6, 36-41 [=Prawo a moralność i polityka – na przykładzie zagadnień bioetycznych, „Forum Prawnicze” 2015 nr 6, 14-21];

4) Remarks on the Methodology of Private Law Studies: the Use of Latin Maxims as Exeplified by nemo plus iuris, „Fundamina. A Journal of Legal History” [Pretoria, RPA] 2015 nr 21.1, 62-82 [= Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: powoływanie łacińskich reguł i maksym na przykładzie nemo plus iuris, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa” 7/2014 część A, 39-57;

5) Polityczny podział wzdłuż linii podziału religijnego? Dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, „Forum Prawnicze” 2014 nr 2, 3-15;

6) „Rzymskie prawo zobowiązań”. Pisma zebrane jak podręcznik, „Forum Prawnicze” 2014 nr 5, 58-64;

7)  Prawo rodzinne archaicznego Rzymu „bez zbędnej gimnastyki umysłowej”, „Forum Prawnicze” 2013 nr 6, 44-50;

8) Law and Finance: Understanding Roman Law?, w: Krakauer-Augsburger Rechtsstudien. Die Rolle des Rechts in der Zeit der Wirtschaftlischen Krise, ed. J. Stelmach, R. Schmidt, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 23-36 [=Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego, „Forum Prawnicze” 2013 nr 5, 6-16];

9) [wraz z W. Dajczakiem] Prawo rzymskie w czasach dekodyfikacji, „Forum prawnicze” 2012 nr 2, 8-22;

10) O wniosku analogicznym „między logiką a jurysprudencją”, czyli ani tu, ani tam, „Forum Prawnicze” 2012 nr 6, 50-62;

11) Emocje w interpretacji prawa a opis rzeczywistości. Refleksje na marginesie książki Ernesta Bianchiego ‘Per un’indagine sul principio ‘conceptus pro iam nato habetur’, „Forum prawnicze” 2012 nr 3, 63-67;

12) Chcieć i rozumieć. Amerykańskie przykłady w dyskusji o budowaniu dwustronnych relacji państwo – Kościół, „Forum prawnicze” 2011 nr 2, 26-35;

13) Antydyskryminacyjna dyskryminacja? Granice polityki rasowej zakreślane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, „Forum prawnicze” 2010 nr 1, 12-23;)

14) Rachunek sumienia dla historii prawa? Recenzja The Oxford International Encyclopedia of Legal History, S. Katz (wyd.), t. 1-6, Oxford University Press 2009, „Forum prawnicze” 2010 nr 2, 88-95;

15) Summum ius summa iniuria. Об идеологических предпосылках в интерпретации древних текстов источников, „Cywilisticzeskije issliedowanija” (Tomsk) 2010 nr 4, 58-73 [=‘Summum ius summa iniuria’. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2005 nr 5.1, 51-68 = ‘Summum ius summa iniuria’. Sulle premesse ideologiche nell'interpretazione delle fonti antiche, w: ‘Fides, humanitas, ius’. Studii in onore di Luigi Labruna, t. 5, Napoli 2007, 2919 -2932 = Summum ius summa iniuria, “Ius Antiquum. Drevnieje Prawo” (Moskwa) 2008 nr 1, 68-76].

16) Il giusto bilanciamento come garanzia della libertà religiosa nel diritto costituzionale dell'Europa e degli Stati Uniti, w: Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, ed. E. Castorina, G. Giappichelli Editore, Torino 2007, 372-386 [=Uwagi o neutralnym państwie religijnych obywateli w jurysprudencji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007 nr 59 z. 2, 93-107];

17) Иски курульных эдилов и Директива 1999/44/ЕС Европейского Парламента и Совета о некоторых аспектах продажи и гарантии на предметы потребления, „Cywilisticzeskije issliedowanija” (Tomsk) 2007 nr 3, 107-120 [=Skargi edylów kurulnych a dyrektywa 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne, „Studia Iuridica” 2005 nr 44, 427-437];

18) Possesso e proprietà nel pensiero di san Tommaso, „Revue Internationale des Droits de l’Antiquité” 2005 nr 52, 249-259 [=Posiadanie a własność. Nad uwagami św. Tomasza z Akwinu, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2002 nr 2.2, 59-70];

19) Kilka uwag o własności (na marginesie badań nad nadużyciem prawa w rzymskim prawie prywatnym), „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2003 nr 3.2, s. 195-210;

20) Niektóre przykłady nadużycia prawa w rzymskim prawie prywatnym: władza ojcowska, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2001 nr 53.1, 159-167 [=Niektóre przykłady nadużycia prawa w rzymskim prawie prywatnym – władza ojcowska, w: Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r., ed. A. Lityński, M. Mikołajczyk, t. 2, Katowice 2001, 11-19];

21) Podstawienie powiernicze, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999 nr 8.2, 323-340;

22) Warunki, terminy i fideikomis uniwersalny w rzymskim prawie prywatnym, „Studia Iuridica” 1999 nr 37, 95-122;

23) Fideicommissum hereditatis’ w źródłach rzymskiego prawa klasycznego, „Prawo Kanoniczne” 1998 nr 41.1-2, 223-238;

24) Fideikomis uniwersalny a swoboda dysponowania majątkiem na wypadek śmierci: zmiany zakresu podmiotowego w rzymskim prawie spadkowym, „Studia Iuridica” 1998 nr 36, 137-158;

25) Prawnospadkowe pochodzenie ‘actio Pauliana’? Na marginesie pracy C. Masi Doria ‘Bona libertorum’. Regimi giuridici e realtà sociali, Casa Editrice dott. Eugenio Jovene – Napoli 1996, 510 stron, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1998 nr 50.1, 299-303.

26) Felice Mercogliano, «Tituli ex corpore Ulpiani». Storia di un testo, (= Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino 44), Jovene Editore, Napoli 1997, pp.121, „The Journal of Juristic Papyrology” 1997 nr 27, 175-177.

 27) Z badań nad rzymskim prawem spadkowym: konstrukcja dogmatyczna fideikomisu uniwersalnego, „Studia Iuridica” 1997 nr 34, 107-147;

28) Church-State Relations: Separation without the Wall, „Studia Iuridica” 1995 nr 30, 61-92;

29) The Role of International Dispute Resolution for Environmental Air Pollution Law, „Polish Yearbook of International Law” 1994 nr 21, 249-267;

30)Przeciw reliktom Oświecenia w prawie wyznaniowym, „Państwo i Prawo” 1995 nr 50.1, 72-74;

31) Mandatum incertum’ w klasycznym prawie rzymskim, „Prawo Kanoniczne” 1994 nr 37.1-2, 223-248.

 

b. innych

1. 波兰继承法的百年变迁 (Private Law in Transition. Jurisdictions of the Polish Law of Succession within Last 100 Years), Global Law Review  (2018) nr 1 s. 51-65;

2.  法律数据库与去法典化现象 (The Phenomen of Decodification as Fact), China Review of Admnistration of Justice (2017) nr 6, s. 196-207;

3. The Phenomenon of Decodification and the Decodification Way of Modern Thinking about Law: Ancient Legal Experience and Present Risks for Legal Systems, „Revista General de Derecho Romano” 2016 nr 27, RI §418109, p. 12 (1-15) [=Myślenie dekodyfikacyjne a zjawisko dekodyfikacji, w: Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, ed. F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, 269-293];

4.The praetor as a promoter of bonum commune, „LR Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law” 2014 nr 3, 217-231 [=Pretor jako promotor dobra wspólnego, w: Dobro wspólne. Teoria i praktyka, ed. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja „Utriusque iuris”, Warszawa 2013, 78-91];

5. Die Hand aus dem Janseits? Zur Frage der Grenzen der Vermögensverfügung im Todesfalle nach Römischen Recht, „Pázmány Law Review” (Budapest) 2014 nr 2, 119-129 [=Ręka zza grobu? Wokół granic dysponowania majątkiem na wypadek śmierci w prawie rzymskim, w: ‘Vetera novis augere’. Studia i prace dedykowane prof. Wacławowi Uruszczakowi, t. 1, Kraków 2010, ed. D. Malec, 611-620];

6. The Status of a Bearer of Rights within the European Legal Tradition: the Tradition of Rome and Jerusalem – a Case Study, „Fundamina. A Journal of Legal History” [Pretoria, RPA] 2013 nr 19.2, 352-366 [=Podmiot prawa: między Rzymem a Jerozolimą, w: Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, ed. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012, 115-130];

7. Relacje dziennikarz-obywatel: warto ostrożnie korzystać z amerykańskich przykładów, „Ius et lex” 2010 nr 1(6), 121-143;

8.              Autonomia prawa i moralność, „Chrześcijaństwo – świat – polityka” 2008 nr 1, 25-31 [=w: Zagadnienia początku tysiąclecia, ed. M. Gierycz, J. Grosfeld, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012, 179-184];

9.              Wizja ustroju państwa w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim I, w: Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 24 lutego 2006, ed. M. Zubik, Warszawa 2007, 85-103 [=Kościół a porządek prawny państwa. Katolickie nauczanie społeczne w debacie publicznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2006 nr 19, 303-312];

10.              Jan Paweł II o prawie do pracy i zabezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2006 nr 4, 2-6;

11.              L’inviolabilità degli ambasciatori romani nel principato, „Orbis Iuris Romani” (Brno) 2000 nr 6, 47-57 [=Nietykalność posła w Rzymie okresu pryncypatu, „Prawo Kanoniczne” 1994 nr 37.3-4, 165-174];

10.Il rispetto per la volontà del de cuius sull’esempio dei fedecommessi romani, „Revue Internationale des Droits de l’Antiquité” 1998 nr 45, 479-500 [=Szacunek dla woli zmarłego na przykładzie rzymskich fideikomisów, w: Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000, 209-219];

12.         Czyżby już starożytni Rzymianie...? ‘Pecunia traiecticia’, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1997 nr 8, 2;

13.        Allargamento della circolazione dei beni mortis causa: le origini del fedecommesso, w: Mélanges H. Kupiszewski, Varsovie 1996, 205-214 [=Origo fideicommissorum, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1996 nr 1853, Prawo 249, 17-37].

 

 

IV. Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

1.              Powracające pytania o wolność wyrazu w Stanach Zjednoczonych, w: O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, ed. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, 207-243;

2.              Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego, w: Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, ed. A. Wudarski, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Europejski Uniwersytet Viadrina, Uniwersytet Zielonogórski, Warszawa 2016, 285-331.

3.              La memoria collettiva nella tradizione giuridica europea, w: La memoria e le memorie. Atti delle “Giornate Interdisciplinari di Bioetica”, Università degli Studi di Catania-Centro di ricerca “Bios&Law”, ed. S. Randazzo, ARACNE editrice, Ariccia 2014, 75-83;

4.              Audiatur et altera pars. Eine fehlende Säuleninschrift am Warschauer Justizpalast und die Bedeutung der Parömie im polnischen Recht, w: Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of Boudewijn Sirks, eds. J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat, V&R unipress, Goettingen 2014, 429-442 [=‘Audiatur et altera pars’. Szkic o brakującej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości, w: ‘Leges sapere’. Studia i prace dedykowane prof. Januszowi Sondlowi w 50 rocznicę pracy naukowej, ed. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, 271-283];

5.              Abuse of Rights – the Historic Perspective: Reception of Law or Reasonableness and Natural Law, w: Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k. 75 narodeninám, ed. P. Mach, M. Pekarik, V. Vladár, Trnava 2014, 421-428 [=W poszukiwaniu prawa naturalnego? Doświadczenia historyczne co do nadużycia prawa w dziedzinie prawa prywatnego, w: Prawo naturalne – natura prawa, ed. P. Dardziński, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, CH Beck, Warszawa 2011, 63-69];

6.              Prawo wobec grzechu strukturalnego, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci ks. prof. Antoniego Kościa SVD, ed. A. Dębiński, P. Sitarz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, 767-77;

7.              Cena wolności słowa, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, ed. R. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, t. 1, 259-274;

8.              Stanisław Wróblewski o znaczeniu wpływu prawa rzymskiego na prawo współczesne, w: Stanisław Wróblewski (1868-1938), ed. A. Mączyński, PAU, Kraków 2012, 27-37;

9.              Roman Law and Legal Knowledge – Law Faculties versus Law Schools, w: Roman Law and Legal Knowledge. Studies in Memory of H. Kupiszewski, ed. T. Giaro, Warszawa 2011, 13-19;

10.         …wdzięczni naszym przodkom (…) za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach…, w: Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa, Warszawa 2009, 23-31;

11.         Rozdział VII. Instytucje rzymskiego prawa administracyjnego?, w: Nowe problem badawcze w teorii prawa administracyjnego, ed. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited, Wrocław 2009, 103-111;

12.         Il principio di sussidiarietà nella Polonia democratica, w: Sussidiarietà e democrazia. Esperienze a confronto e prospettive, ed. G.C. De Martin, CEDAM 2008, 99-111;

13.         Wobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kanoniczne, w: Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda Szymoszka [Acta Universitatis Wratislaviensis 3063, Prawo 305], ed. A. Konieczny Wrocław 2008, 179-188;

14.         Wolność słowa w Internecie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, w: Prawo wobec nowoczesnych technologii. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2 marca 2007, ed. P. Girdwoyń, Warszawa 2008, 93-107;

15.         ‘Qui suo iure utitur neminem laedit’. Il conflitto delle regole nel diritto, w: Rifflessioni in materia di oggetto della prestazione nel diritto contrattuale europeo alle luce delle radici storiche, ed. B. Sitek, Olsztyn 2007, 40-62;

16.         Wolność słowa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Zagadnienia podstawowe, w: ‘Ratio est anima legis’. Księga jubileuszowa ku czci prof. Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, 413-434;

17.         Kościół rzymskokatolicki wobec rozdziału Kościoła i państwa, w: Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy 100 lat, ed. M. Pietrzak, LIBER, Warszawa 2007, 57-69;

18.         Problemy podporządkowania prawu, w: Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, ed. H. Izdebski i P. Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, 159-166;

19.          Rechtsmissbrauch in der polnischen Rechtsprechung zum BGB-Sachenrecht aus der Perspektive der römisch-rechtlichen Tradition, w: Deutsches Sachenrecht in polnischer Gerichtspraxis, ed. W. Dajczak, H.-G. Knothe, Duncker & Humblot GmbH, Berlin 2005, 261-289.

20.         Nadużycie prawa – u początków problemu, w: Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji 1 marca 2002, ed. H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa 2003, 45-48;

21.         La buona fede ‘mortis causa’? Le disposizioni poenae nomine e la querela inofficiosi testamenti, w: Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, ed. L. Garofalo, t. 2, Padova 2003, 398-415;

22.         Zakaz nadużywania własnego prawa – ‘male nostro iure uti non debemus’, w: Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, ed. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek, Warszawa 2001, 127-151 [=Dwie konstytucje Antonina Piusa zakazujące srożenia się nad niewolnikami, w: ‘Crimina et mores’. Prawo karne w starożytnym Rzymie, ed. M. Kuryłowicz, Lublin 2001, 89-99];

23.         Kilka uwag o powodach ograniczania marnotrawców w zarządzaniu własnymi dobrami, w: ‘Honeste vivere’... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, 111-118;

24.         Rzymski fideikomis uniwersalny a zasada prawa spadkowego ‘nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest’, w: Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane K. Sójce-Zielińskiej, Warszawa 2000, 155-172;

25.         Nec stultis solere succurri, w: Au-delà des Frontières. Mélanges Wołodkiewicz, t. 1, Warszawa 2000, 469-475;

26.         Po sześćdziesięciu latach, wprowadzenie do R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, wyd. 2, Lwów 1939 (wydanie anastatyczne Poznań 1999), 5-14.

 

V. Referaty i komunikaty w materiałach konferencyjnych

[z M. Filar, W. Sadurski, K. Ujazdowski] Autorytet państwa – tradycja czy wola obywateli?, w: Druga Debata Tocqueville’owska, ed. Z Rau, Łódź 2008, 9-10, 13-14, 19-21, 24-25, 27-28, 30, 33, 39.

 

VI. Inne (np. redakcja prac zbiorowych)

a. redakcja

1.              Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, ed. F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, stron 325;

2.              O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, ed. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, stron 385;

3.              H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wyd. 2, red. T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo OD.NOWA, Kraków 2013, stron 317;

4.              Dobro wspólne. Teoria i praktyka, ed. W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe/Fundacja „Utriusque iuris”, Warszawa 2013, stron 391;

5.              Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, ed. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012, stron 401;

6.              Prawo naturalne – natura prawa, ed. P. Dardziński, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, stron 244.

 

b. inne

1.              Od redaktora, w: Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, ed. F. Longchamps de Bérier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, 7-9;

2.              [wraz z K. Szczuckim] Słowo wstępne, w: O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, ed. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, 7-11;

3.              [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Przedmowa redaktorów serii, w: G. Blicharz, Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej, Bielsko Biała – Kraków 2016, stron 680, 9-11;

4.              [wraz z W. Dajczakiem i T. Giaro] Przedmowa redaktorów serii, w: J. Rudnicki, Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej, Bielsko Biała – Kraków 2016, stron 257, 7-9.

5.              Wojciech Dajczak, Rzymska ‘res incorporalis’ a kształtowanie się pojęć »rzeczy« i »przedmiotu praw rzeczowych« w europejskie nauce prawa prywatnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prawo, nr 161), Poznań 2007, 268 s., „Kwartalnik prawa prywatnego” 2008 nr 17.2, 591-596;

6.            Card. Zenon Grocholewski, La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II, Editrice FALMA EDIUM, Roma 2002, ss. 63, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2002 nr 2.2, 218-226;

7.              Wojciech Dajczak, Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim, Toruń 1995, Wydawnictwo UMK, s. 204, „Państwo i Prawo” 1996 nr 51.3, 83-84;

8.              Józef Krukowski, Państwo i Kościół – podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, Red. Wyd. KUL, s. 320, „Przegląd Sądowy” 1995 nr 9, 128-130;

9.              Ryszrd M. Małajny: ‘Mur separacji’ – państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych. Katowice 1992, Wyd. Uniw. Śl., s. 328, „Państwo i Prawo” 1994 nr 49.3, 84-86.

10.         Spotkanie Romanistów pt. „La Cattedra ‘strumento sacro’ w 100 rocznicę urodzin Giorgio La Pira” na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie w dniach 11-13 listopada 2004 roku, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2004 nr 4.2, 324-332;

11.         Konferencja naukowa w Zajączkowie: prawo rzymskie i Europa – perspektywa polska, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1994 nr 46.1-2, 203-204;

12.         Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej pt. ‘Prawo Rzymskie a współczesność’, Warszawa-Popowo, 3-5 grudnia 1994, „Prawo Kanoniczne” 1995 nr 38.1-2, 255-256;

13.         [z W. Dajczak] Tatrzańskie Spotkanie Romanistów w Kirach, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1995 nr 47.1-2, 314-315;

14.          Il III seminario romanistico internazionale di Soverato, „Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law” (Camerino-Napoli) 1996 nr 24, 616-618;

15.         II Tatrzańskie Spotkanie Prawników Romanistów, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1998 nr 50.1, 340-341;

16.        Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese „Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea” Padwa–Wenecja–Treviso, 14-16 czerwca 2001 roku, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2001 nr 2.1, 197–203.

 

VII. Prace popularnonaukowe

1. Powtórka z Rzymu, Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała – Kraków 2017, stron 214;

2. Święty Paweł i tradycja prawa rzymskiego, „Biblia krok po kroku” 2010 nr 8, 28-31;

3. Tradycja… prawa rzymskiego. Dwie przypowieści, „Christianitas” 2009 nr 43, 200-205;

4. Dość egzotycznie, ale monogamicznie. Małżeństwo w prawie rzymskim – i dzisiaj, „Więź” 2009 nr 11-12, 12-21;

5. Słowo do czytelnika, w: O obowiązkach osób świeckich i ich sprawach. Część szesnasta Dekretu przypisywanego Iwonowi z Chartres, przeł. J. Wojtczak-Szyszkowski, Warszawa 2009, 5-8;

6. Skazanie w 1953 r. ks. A. Słomkowskiego za obrót wartościami dewizowymi i posiadanie złotych monet bez właściwego zezwolenia (opinia na temat wyroku), w: ks. J. Warzeszak, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982. Rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999, 532-534

7. Directory. Roman Law in Poland, „Orbis Iuris Romani” (Brno) 1996 nr 2, 93-100;

8. Kazus z prawa rzymskiego – testament, „Edukacja Prawnicza” 1995 nr 6, 137-139.

9. Grzech Saula, „Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej” 2009 nr 44.3, 109-116;

10. Jonasz, czyli o zbuntowanym proroku, „Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej” 2008 nr 41.4, 95-102;

11. Zachariasz, czyli o kapłanie niewierzącym i praktykującym, „Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej” 2007 nr 37.4, 99-106;

12. Poza Kościołem nie ma zbawienia? Oczami autorów sformułowania, „Laetare. Kwartalnik WMSD” 2000 nr 14-15, 34-61;

13. Misterium nieprawości, „Fronda. Pismo poświęcone” 1999 nr 17-18, 416-420;

14. Społeczne skutki grzechu, „Fronda. Pismo Poświęcone” 1998 nr 11-12, 360-365;

15. Przekazywać prawdę. Raz jeszcze o Janie Pawle I, „Laetare. Kwartalnik WMSD” 1998 nr 2-3, 65-69;

16. Teologia liturgii Odo Casela, “Laetare. Kwartalnik WMSD” 1998 nr 1, 34-39;

17. Czy można paktować z diabłem? Prymas Wyszyński i pierwsze w dziejach porozumienie między katolickim episkopatem a rządem komunistycznym, „Laetare. Kwartalnik WMSD” 2000 nr 8-9, 122-119.

 

VIII. Recenzje w przewodach profesorskich, habilitacyjnych i recenzje prac doktorskich:

A) w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych ks. dr hab. Florianowi Lempie (powołany przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 30 kwietnia 2014).

 

I) w przewodzie habilitacyjnym: ocena dorobku Rafała Wojciechowskiego oraz pracy „Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza” (powołany 24 maja 2010 przez Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kolokwium habilitacyjne 11 października 2010);

II) w przewodzie habilitacyjnym: ocena dorobku Joanny Misztal-Koneckiej oraz pracy „Bigamia w prawie rzymskim” (powołany 24 czerwca 2011 przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kolokwium habilitacyjne).

 

1) recenzja rozprawy doktorskiej Jana Rudnickiego napisanej na temat z dnia, przedkładam niniejszą recenzję rozprawy doktorskiej mgra Jana Rudnickiego pod tytułem „Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej”, Warszawa 2012, stron 180 (powołany 22 maja 2012 roku Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);

2) recenzja rozprawy doktorskiej Jakuba Szczerbowskiego napisanej na temat „Szkoda czysto majątkowa w kontekście unifikacji prawa prywatnego w Europie”, Olsztyn 2010, stron 208 (powołany 18 czerwca 2010 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego);

3) recenzja rozprawy doktorskiej Stanisława Kordasiewicza napisanej na temat „Receptum nautarum a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka”, Warszawa 2009, stron 226 (powołany 14 grudnia 2009 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);

4) recenzja rozprawy doktorskiej Karoliny Wyrwińskiej napisanej na temat „Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe”, Kraków 2009, stron 177 (powołany 23 listopada 2009 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego);

5) recenzja rozprawy doktorskiej Sławomira Kursy napisanej na temat „Wydziedziczenie w prawie justyniańskim”, Warszawa 2008, stron 267 (powołany 11 czerwca 2008 przez Radę Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego);

6) recenzja rozprawy doktorskiej Joanny Ożarowskiej-Sobieraj napisanej na temat „Zasady ustanawiania i wykonywania służebności w prawie rzymskim oraz ich znaczenie w polskim prawie cywilnym”, Katowice 2008, stron 293 (powołany 22 kwietnia 2008 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego);

7) recenzja rozprawy doktorskiej Anny Pliseckiej napisanej na temat „Regolazione giuridica e valutazione sociale del lavoro pittorico in Roma antica” („Regulacja prawna i ocena społeczna pracy malarza w starożytnym Rzymie”), Republika San Marino 2006/2007, stron 272 (powołany 12 marca 2007 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);

8) recenzja rozprawy doktorskiej Agnieszki Zięby napisanej na temat „Józefat Zielonacki – polski uczony XIX wieku i jego miejsce w historii romanistyki polskiej”, Kraków 2006, stron 177 (powołany 27 marca 2006 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego);

9) recenzja rozprawy doktorskiej Bernardyny Szymczuk-Cysewskiej napisanej na temat „Kolonat w prawie rzymskim”, Warszawa 2005, stron 145 (powołany 14 marca 2005 przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego).

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021