dr Karolina Wyrwińska

Dyżur:

w poniedziałek 12:00–13:00
w pokoju 226 (dawniej 9)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.
UWAGA! Od 13.11.2023 do 12.12.2023
dyżury będą we wtorki 10:30–11:30

E-mail:karolina.wyrwinska@uj.edu.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

I. Dane osobiste:

Imię i nazwisko: Karolina Wyrwińska

Adres e- mail: karolina.wyrwinska@uj.edu.pl

 

II. Wykształcenie i przebieg zatrudnienia:

od 2012 r.

adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego UJ.

 

2011 – 2012 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Własności Intelektualnej

Studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego.

 

2010 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Uchwała Rady Wydziału WPiA UJ o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo rzymskie.

Temat rozprawy: Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe.

 

2004 –2009 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

studia doktoranckie na kierunku prawo;

 

1999- 2004 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

studia magisterskie na kierunku prawo

tytuł pracy magisterskiej: Wpływ filozofii greckiej na prawo rzymskie na przykładzie wybranych kontrowersji między szkołami Sabinianów i Prokulianów,

III. Działalność naukowa:

 

od 2015 r.:                   udział w realizacji projektu badawczego „Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej

(kierownik projektu: Ks. Prof. dr hab. F. Longchamps de Bérier)

 

2013 r.-2016 r.:             udział w realizacji projektu badawczego MAESTRO pt. Made in Europe – europejskie standardy prawne jakości usług świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku.  Modelowe rozwiązania prawa zobowiązań zorientowanego na usługi.

(kierownik projektu: Prof. dr hab. F. Zoll)

 

2013 – 2014 r.:              udział w realizacji projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Polski przekład oraz edycja Digestów justyniańskich

                                      (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Palmirski)

 

2011 – 2014 r.:           członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego d.s. opracowania projektu przepisów Kodeksu cywilnego o umowach dotyczących świadczenia usług

 

2006 – 2009 r.:            udział w projekcie realizowanym w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ w zakresie opracowania projektu zmian polskiego prawa zobowiązań (wykonanie i niewykonanie zobowiązań)

 

2006 – 2008 r.:           udział w realizacji projektu badawczego pt. Naukowe określenie stanowiska polskiego i zdolności jego adaptacji względem Planu Działania (kierownik projektu: Prof. dr hab. F. Zoll)

 

2004 – 2007 r.:           współpraca z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ w zakresie organizacji działalności Szkół Prawa Amerykańskiego i Francuskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy UE w Tarnopolu na Ukrainie

 

2001 – 2005 r.:           działalność w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w ramach sekcji prawa rzymskiego oraz sekcji prawa cywilnego.

 

IV. Znajomość języków:

Biegła w mowie i w piśmie: angielski, francuski

Dobra: włoski, łacina

 

V. Nagrody i wyróżnienia:

2012/13; 2014/15; 2016/17: nagroda Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej

2009 r.: zespołowa nagroda I stopnia J.M. Rektora UJ

2004/2005: stypendium Funduszu im. J.S. Langroda.

 

 

Dydaktyka

 • od 2005    ćwiczenia dla studentów I roku prawa z przedmiotu prawo rzymskie;
 • kwiecień 2006:    wykład z zakresu prawa papierów wartościowych dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu na Ukrainie;
 • marzec. 2006:    wykład z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu na Ukrainie
 • 2006/2007:    udział w kursie Ars Docendi organizowanym przez Dział Nauczenia UJ. Cel kursu: zapoznanie pracowników naukowych oraz doktorantów UJ z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, sposobami opracowywania pytań egzaminacyjnych oraz oceniania;
 • 2001/02:    udział w programie  Prawo na co dzień, mającym na celu przybliżanie wiedzy prawniczej uczniom szkół średnich;

Publikacje

I. Monografie i rozdziały w monografiach.

 1. Jadwiga of Anjou (1374-1399) (w:) Longchamps de Bérier,R. Domingo, Law and Christianity in Poland. The Legacy of the Great Jurists, Routledge 2023, s. 48-63.
 2. Umowa przewozu osób (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2021, s. 216-234.
 3. Umowa przewozu rzeczy (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2021, s. 235-256.
 4. Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2021, s. 257-278.
 5. Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2021, s. 298-314.
 6. Prawo do wizerunku w polskich ustawach o prawie autorskim: tradycja w dekodyfikacji lub tradycja regulacji (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2019, s. 185-207.
 7. Francuska reforma kodeksu i nadzieje rekodyfikacji (współautorstwo z P. Święcicką) (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2019, s. 97-116.
 8. Umowa przewozu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 514-620.
 9. Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 708-752.
 10. Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 621-663.
 11. Umowa przewozu osób (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 191-207.
 12. Umowa przewozu rzeczy (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 208-225.
 13. Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 228-248.
 14. Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 268-283.
 15. Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2015, ss. 194.
 16. Umowa przewozu osób (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 176-191.
 17. Umowa przewozu rzeczy (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 192-207.
 18. Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 208-224.
 19. Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 243-257.
 20. Księga osiemnasta (w:) T. Palmirski (red.), Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład, Kraków 2014, s. 418-495.
 21. Umowa przewozu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2014, s. 495-594.
 22. Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2014, s. 678-719.
 23. Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2014, s. 595-634.
 24. Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  LEX: Wolters Kluwer Polska (2007).
 25. Komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Kodeks postępowania cywilnego; komentarz do dodanej części V Kodeksu postępowania cywilnego – sąd polubowny (współautorstwo z A. Kurowską; autorstwo komentarzy do artykułów: 1154 – 1168 k.p.c. oraz do artykułów: 1205 – 1217 k.p.c.), LEX: Wolters Kluwer Polska (2005).
 26. Komentarz do ustawy z dnia 6 maja 2005 o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (współautorstwo z D. Rogoń; autorstwo komentarzy do artykułów: 16b ust. 1 punkty 15, 19, 20; 16b ust. 2; 16b ust. 6 i 7; 16c), LEX: Wolters Kluwer Polska (2005).
 27. Komentarz do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (współautorstwo z M. Żakiem); autorstwo komentarzy do artykułów: 3, 3a, 4, 5, 5a, 9,13, 15, 15a, 15b, 16, 19a-19e; współautorstwo komentarzy do artykułów: 62a, 62b, 63, 68, 69, 71, 71a-71c, 72,73, 73a, 76, 79, 81, LEX: Wolters Kluwer Polska (2005).
 28. Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa, Kraków 2004 (autorstwo poszczególnych kazusów umieszczonych w publikacji).
 29. Prawo rzymskie. Repetytorium, Kraków 2003 (współautorstwo rozdziałów dotyczących: historii źródeł, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań).

 

II. Artykuły, edycje źródeł oraz prace oryginalnie cyfrowe.

 1. The Vestal Virgins’ socio-political role and the narrative of Roma Aeterna, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2021, t. 14, z. 2, s. 127-151.
 2. Ewolucja koncepcji jedności prawa cywilnego. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w związku z ochroną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (współautorstwo z M. Wyrwińskim), (w:) Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie, M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2020, s. 281-293.
 3. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki” Wolters Kluwer Polska (2020).
 4. Plus ratio quam vis: 72. Sesja Société Internationale Fernand de Visscher pour Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 11–15 września 2018 roku, Forum Prawnicze nr 1/2019, s. 88-90.
 5. Ustalenie spadkobierców kredytobiorcy, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki” Wolters Kluwer Polska (2020).
 6. Ustawa Prawo autorskie z 1926 r., krytyczna edycja źródła, baza elektroniczna „Iura. Źródła Prawa Dawnego” 2019.
 7. J. Litauer: Projekt ustawy o prawie autorskiem 1921 r., krytyczna edycja źródła, baza elektroniczna „Iura. Źródła Prawa Dawnego” 2019.
 8. Prawo autorskie w projekcie prof. Fryderyka Zolla, członka Komisji Kodyfikacyjnej Rzpl. P., krytyczna edycja źródła, baza elektroniczna „Iura. Źródła Prawa Dawnego” 2019.
 9. Fide, sed cui, vide… Niektóre aspekty odpowiedzialności ex recepto armatorów, oberżystów i gospodarzy stajen w kontekście ryzyka podróży lądowych i morskich w antycznym Rzymie (w:) Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność: prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 609-624.
 10. Kilka uwag o fenomenie ekonomii współdzielenia w kontekście idei Open Science i narzędzi Creative Commons, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2018, nr 2 (140), s. 137-142.
 11. Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia, Transformacje Prawa Prywatnego 2018, nr 2, s. 91-112.
 12. Fryderyk Zoll starszy (1824-1917), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).
  http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-fryderyk-zoll-starszy
 13. Stanisław Wróblewski (1868-1938), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).
  http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-stanislaw-wroblewski
 14. Rafał Taubenschlag (1881-1958), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).
  http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-rafal-taubenschlag
 15. Wacław Osuchowski (1906-1988), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).
  http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-waclaw-franciszek-osuchowski
 16. Wiesław Wit Litewski (1933-2004), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).
  http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-wieslaw-wit-litewski
 17. Dr Andrzej Kremer (1961-2010), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).
  http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/dr-andrzej-kremer
 18. Si iactum retis emero… O szczególnych zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z kontraktów emptio rei speratae i emptio spei (w:) Semper fidelis: prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, red. D. Malec, T. Palmirski, Ł. Marzec, Kraków 2017, s. 495-505.
 19. Functionality of New Institutional Economics in research on Roman law (w:) Mater Familias: Scritti romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, P. Niczyporuk, J. Urbanik, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement, vol. 29, Warszawa 2016 s.1187-1197.
 20. O rzetelności w Internecie – platformy cyfrowe wobec konsumentów. Uwagi na tle loi pour une République numérique, Transformacje Prawa Prywatnego 2016, nr 3, s. 77-94
 21. Regulacja umowy o świadczenie usług w świetle Code civil du Québec, Transformacje Prawa Prywatnego 2014, nr 3, s. 161-178.
 22. Pecunia pecuniam parere non potest? O pieniądzu kredytowym w Rzymie okresu późnej republiki. Zarys problemu, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014, t. 7, z. 1, s. 29-38.
 23. Nie tylko emptio spei. O niektórych przypadkach sprzedaży aleatoryjnej (w:) Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75 narodeninám, (eds.) Mach, M. Pekarik, V. Vladár, Trnava 2014, s. 739-748.
 24. Charakter prawny i skutki braku więzi członkowskiej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2014).
 25. Rezerwa płynna spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – pojęcie oraz zasady inwestowania w świetle nowelizacji ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2014).
 26. Zasady inwestowania środków funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego przez SKOK-i w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 27. Udzielanie kredytów i pożyczek przez SKOK-i w świetle regulacji ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 28. Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 29. Wkłady członkowskie w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 30. Na straży republiki – kilka uwag o znaczeniu zasad ‘cursus honorum’ dla ustroju rzymskiego w czasach przedsullańskich (w:) Regnare, gubrernare, administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012, s. 17-24.
 31. Organy Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2012).
 32. Znaczenie zwrotu id quod interest dla problemu oszacowania odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez sprzedawcę zobowiązania z kontraktu kupna-sprzedaży w klasycznym prawie rzymskim. Wybrane przykłady (w:) Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Warszawa 2012, s. 255-267.
 33. Kazus złotego trójnoga a przedmiot sprzedaży w kontrakcie ‘emptio spei’, Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, z. 11.1, s. 403-419.
 34. Grecka myśl filozoficzna i jej wpływ na kształtowanie się rzymskiego kanonu wykształcenia prawniczego. Przyczynek do studium. (w:) Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, Kraków 2010, s.1179-1187.
 35. Miejsce i termin spełnienia świadczenia Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem, M. Pecyna, Kraków 2009 (współautorstwo z M. Wyrwińskim), s. 145–166.
 36. Bukiet spekulacji – towarowe instrumenty pochodne a przyczyny kryzysu na rynku cebulek tulipanów w XVII-wiecznej Holandii. (w:) Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, M. Małecki, Bielsko-Biała 2009, s. 349-361.
 37. Prawo rzymskie kluczem do zrozumienia dziedzictwa prawnego Europy. Uwagi na marginesie europejskich tendencji do harmonizacji prawa prywatnego. [w:] Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, A. Kremer, P. Święcicka, Kraków 2008, 697-706.
 38. Znaczenie ratingu w procesie emisji krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2008).
 39. Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) banku spółdzielczego, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 40. Zarząd banku spółdzielczego-powołanie i kompetencje, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 41. Uchwalenie, zatwierdzenie i zmiana statutu banku spółdzielczego, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 42. Czynności wykonywane przez bank zrzeszający, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 43. Fundusz poręczeń unijnych – zagadnienia ogólne, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 44. Gospodarcze i polityczne znaczenie ekwitów w Rzymie u schyłku III i w II w. p.n.e., Prace Instytutu Własności Intelektualnej, Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, 2006, nr 96, J. Halberda, M. Hosowicz, A. Karabowicz, s. 103-114.
 45. Ekonomiczne i prawne podłoże zawierania kontraktów kupna rzeczy przyszłej oraz kupna nadziei w starożytnym Rzymie, Zeszyty Naukowe UKSW 2006, z. 6.2, s.73-84.
 46. Treść statutu banku spółdzielczego, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 47. Członkostwo w banku spółdzielczym – prawa majątkowe i obowiązki członków, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 48. Członkostwo w banku spółdzielczym – zagadnienia ogólne, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 49. Miejsce prowadzenia działalności przez bank spółdzielczy, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 50. Sposoby ustalenia majątku dłużnika banku, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 51. Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika, materiał oryginalnie cyfrowy baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 52. Dochodzenie roszczeń od spadkobierców kredytobiorcy, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 53. Sposoby zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, materiał oryginalnie cyfrowy baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 54. Bankowy tytuł egzekucyjny w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 55. Sit modus in rebus – rzecz o Leges Sumptuariae w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2004, z. 11, s.131-138.