dr Karolina Wyrwińska

Dyżur:

w poniedziałek 12:00–13:00
w pokoju 226 (dawniej 9)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:karolina.wyrwinska@uj.edu.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

I. Dane osobiste:

Imię i nazwisko: Karolina Wyrwińska

Adres e- mail: karolina.wyrwinska@uj.edu.pl

 

II. Wykształcenie i przebieg zatrudnienia:

od 2012 r.

adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego UJ.

 

2011 – 2012 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Własności Intelektualnej

Studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego.

 

2010 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Uchwała Rady Wydziału WPiA UJ o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo rzymskie.

Temat rozprawy: Kontrakty aleatoryjne w prawie rzymskim a współczesne towarowe instrumenty finansowe.

 

2004 –2009 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

studia doktoranckie na kierunku prawo;

 

1999- 2004 r.:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

studia magisterskie na kierunku prawo

tytuł pracy magisterskiej: Wpływ filozofii greckiej na prawo rzymskie na przykładzie wybranych kontrowersji między szkołami Sabinianów i Prokulianów,

III. Działalność naukowa:

 

od 2015 r.:                   udział w realizacji projektu badawczego „Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej

(kierownik projektu: Ks. Prof. dr hab. F. Longchamps de Bérier)

 

2013 r.-2016 r.:             udział w realizacji projektu badawczego MAESTRO pt. Made in Europe – europejskie standardy prawne jakości usług świadczonych w konkurencyjnych warunkach globalnego rynku.  Modelowe rozwiązania prawa zobowiązań zorientowanego na usługi.

(kierownik projektu: Prof. dr hab. F. Zoll)

 

2013 – 2014 r.:              udział w realizacji projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Polski przekład oraz edycja Digestów justyniańskich

                                      (kierownik projektu: dr hab. Tomasz Palmirski)

 

2011 – 2014 r.:           członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego d.s. opracowania projektu przepisów Kodeksu cywilnego o umowach dotyczących świadczenia usług

 

2006 – 2009 r.:            udział w projekcie realizowanym w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ w zakresie opracowania projektu zmian polskiego prawa zobowiązań (wykonanie i niewykonanie zobowiązań)

 

2006 – 2008 r.:           udział w realizacji projektu badawczego pt. Naukowe określenie stanowiska polskiego i zdolności jego adaptacji względem Planu Działania (kierownik projektu: Prof. dr hab. F. Zoll)

 

2004 – 2007 r.:           współpraca z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych UJ w zakresie organizacji działalności Szkół Prawa Amerykańskiego i Francuskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy UE w Tarnopolu na Ukrainie

 

2001 – 2005 r.:           działalność w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w ramach sekcji prawa rzymskiego oraz sekcji prawa cywilnego.

 

IV. Znajomość języków:

Biegła w mowie i w piśmie: angielski, francuski

Dobra: włoski, łacina

 

V. Nagrody i wyróżnienia:

2012/13; 2014/15; 2016/17: nagroda Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej

2009 r.: zespołowa nagroda I stopnia J.M. Rektora UJ

2004/2005: stypendium Funduszu im. J.S. Langroda.

 

 

Dydaktyka

 • od 2005    ćwiczenia dla studentów I roku prawa z przedmiotu prawo rzymskie;
 • kwiecień 2006:    wykład z zakresu prawa papierów wartościowych dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu na Ukrainie;
 • marzec. 2006:    wykład z zakresu prawa cywilnego (część ogólna) dla słuchaczy Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu na Ukrainie
 • 2006/2007:    udział w kursie Ars Docendi organizowanym przez Dział Nauczenia UJ. Cel kursu: zapoznanie pracowników naukowych oraz doktorantów UJ z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, sposobami opracowywania pytań egzaminacyjnych oraz oceniania;
 • 2001/02:    udział w programie  Prawo na co dzień, mającym na celu przybliżanie wiedzy prawniczej uczniom szkół średnich;

Publikacje

I. Monografie i rozdziały w monografiach.

 • Prawo do wizerunku w polskich ustawach o prawie autorskim: tradycja w dekodyfikacji lub tradycja regulacji (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2019, s. 185-207.
 • Francuska reforma kodeksu i nadzieje rekodyfikacji (współautorstwo z P. Święcicką) (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej, Kraków 2019, s. 97-116.
 • Umowa przewozu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 514-620.
 • Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 708-752.
 • Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 621-663.
 • Umowa przewozu osób (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 191-207.
 • Umowa przewozu rzeczy (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 208-225.
 • Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 228-248.
 • Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 268-283.
 • Civis Romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków 2015, ss. 194.
 • Umowa przewozu osób (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 176-191.
 • Umowa przewozu rzeczy (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 192-207.
 • Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 208-224.
 • Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2015, s. 243-257.
 • Księga osiemnasta (w:) T. Palmirski (red.), Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład, Kraków 2014, s. 418-495.
 • Umowa przewozu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2014, s. 495-594.
 • Umowa składu (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2014, s. 678-719.
 • Umowa spedycji (w:) A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, Biblioteka Prawa Handlowego, Warszawa 2014, s. 595-634.
 • Komentarz do ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  LEX: Wolters Kluwer Polska (2007).
 • Komentarz do nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Kodeks postępowania cywilnego; komentarz do dodanej części V Kodeksu postępowania cywilnego – sąd polubowny (współautorstwo z A. Kurowską; autorstwo komentarzy do artykułów: 1154 – 1168 k.p.c. oraz do artykułów: 1205 – 1217 k.p.c.), LEX: Wolters Kluwer Polska (2005).
 • Komentarz do ustawy z dnia 6 maja 2005 o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (współautorstwo z D. Rogoń; autorstwo komentarzy do artykułów: 16b ust. 1 punkty 15, 19, 20; 16b ust. 2; 16b ust. 6 i 7; 16c), LEX: Wolters Kluwer Polska (2005).
 • Komentarz do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (współautorstwo z M. Żakiem); autorstwo komentarzy do artykułów: 3, 3a, 4, 5, 5a, 9,13, 15, 15a, 15b, 16, 19a-19e; współautorstwo komentarzy do artykułów: 62a, 62b, 63, 68, 69, 71, 71a-71c, 72,73, 73a, 76, 79, 81, LEX: Wolters Kluwer Polska (2005).
 • Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa, Kraków 2004 (autorstwo poszczególnych kazusów umieszczonych w publikacji).
 • Prawo rzymskie. Repetytorium, Kraków 2003 (współautorstwo rozdziałów dotyczących: historii źródeł, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań).

 

II. Artykuły, edycje źródeł oraz prace oryginalnie cyfrowe.

 • The Vestal Virgins’ socio-political role and the narrative of Roma Aeterna, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2021, t. 14, z. 2, s. 127-151.
 • Ewolucja koncepcji jedności prawa cywilnego. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w związku z ochroną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (współautorstwo z M. Wyrwińskim), (w:) Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie, M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2020, s. 281-293.
 • Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki” Wolters Kluwer Polska (2020).
 • Plus ratio quam vis: 72. Sesja Société Internationale Fernand de Visscher pour Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 11–15 września 2018 roku, Forum Prawnicze nr 1/2019, s. 88-90.
 • Ustalenie spadkobierców kredytobiorcy, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki” Wolters Kluwer Polska (2020)
 • Ustawa Prawo autorskie z 1926 r., krytyczna edycja źródła, baza elektroniczna „Iura. Źródła Prawa Dawnego” 2019.
 • J. Litauer: Projekt ustawy o prawie autorskiem 1921 r., krytyczna edycja źródła, baza elektroniczna „Iura. Źródła Prawa Dawnego” 2019.
 • Prawo autorskie w projekcie prof. Fryderyka Zolla, członka Komisji Kodyfikacyjnej Rzpl. P., krytyczna edycja źródła, baza elektroniczna „Iura. Źródła Prawa Dawnego” 2019.
 • Fide, sed cui, vide… Niektóre aspekty odpowiedzialności ex recepto armatorów, oberżystów i gospodarzy stajen w kontekście ryzyka podróży lądowych i morskich w antycznym Rzymie (w:) Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność: prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 609-624.
 • Kilka uwag o fenomenie ekonomii współdzielenia w kontekście idei Open Science i narzędzi Creative Commons, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2018, nr 2 (140), s. 137-142.
 • Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia, Transformacje Prawa Prywatnego 2018, nr 2, s. 91-112.
 • Fryderyk Zoll starszy (1824-1917), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-fryderyk-zoll-starszy

 • Stanisław Wróblewski (1868-1938), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-stanislaw-wroblewski

 • Rafał Taubenschlag (1881-1958), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-rafal-taubenschlag

 • Wacław Osuchowski (1906-1988), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-waclaw-franciszek-osuchowski

 • Wiesław Wit Litewski (1933-2004), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/prof-wieslaw-wit-litewski

 • Dr Andrzej Kremer (1961-2010), nota biograficzna zamieszczona na stronie Katedry prawa rzymskiego WPiA UJ, materiał oryginalnie cyfrowy (2017).

http://www.law.uj.edu.pl/users/kprz/index.php/wykladali/dr-andrzej-kremer

 • Si iactum retis emero… O szczególnych zasadach odpowiedzialności sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z kontraktów emptio rei speratae i emptio spei (w:) Semper fidelis: prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, red. D. Malec, T. Palmirski, Ł. Marzec, Kraków 2017, s. 495-505.
 • Functionality of New Institutional Economics in research on Roman law (w:) Mater Familias: Scritti romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa, P. Niczyporuk, J. Urbanik, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement, vol. 29, Warszawa 2016 s.1187-1197.
 • O rzetelności w Internecie – platformy cyfrowe wobec konsumentów. Uwagi na tle loi pour une République numérique, Transformacje Prawa Prywatnego 2016, nr 3, s. 77-94
 • Regulacja umowy o świadczenie usług w świetle Code civil du Québec, Transformacje Prawa Prywatnego 2014, nr 3, s. 161-178.
 • Pecunia pecuniam parere non potest? O pieniądzu kredytowym w Rzymie okresu późnej republiki. Zarys problemu, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014, t. 7, z. 1, s. 29-38.
 • Nie tylko emptio spei. O niektórych przypadkach sprzedaży aleatoryjnej (w:) Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75 narodeninám, (eds.) Mach, M. Pekarik, V. Vladár, Trnava 2014, s. 739-748.
 • Charakter prawny i skutki braku więzi członkowskiej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2014).
 • Rezerwa płynna spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – pojęcie oraz zasady inwestowania w świetle nowelizacji ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2014).
 • Zasady inwestowania środków funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego przez SKOK-i w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 • Udzielanie kredytów i pożyczek przez SKOK-i w świetle regulacji ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 • Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 • Wkłady członkowskie w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2013).
 • Na straży republiki – kilka uwag o znaczeniu zasad ‘cursus honorum’ dla ustroju rzymskiego w czasach przedsullańskich (w:) Regnare, gubrernare, administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012, s. 17-24.
 • Organy Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2012).
 • Znaczenie zwrotu id quod interest dla problemu oszacowania odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez sprzedawcę zobowiązania z kontraktu kupna-sprzedaży w klasycznym prawie rzymskim. Wybrane przykłady (w:) Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Kremerowi, F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Warszawa 2012, s. 255-267.
 • Kazus złotego trójnoga a przedmiot sprzedaży w kontrakcie ‘emptio spei’, Zeszyty Prawnicze UKSW 2011, z. 11.1, s. 403-419.
 • Grecka myśl filozoficzna i jej wpływ na kształtowanie się rzymskiego kanonu wykształcenia prawniczego. Przyczynek do studium. (w:) Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus, Kraków 2010, s.1179-1187.
 • Miejsce i termin spełnienia świadczenia Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem, M. Pecyna, Kraków 2009 (współautorstwo z M. Wyrwińskim), s. 145–166.
 • Bukiet spekulacji – towarowe instrumenty pochodne a przyczyny kryzysu na rynku cebulek tulipanów w XVII-wiecznej Holandii. (w:) Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, M. Małecki, Bielsko-Biała 2009, s. 349-361.
 • Prawo rzymskie kluczem do zrozumienia dziedzictwa prawnego Europy. Uwagi na marginesie europejskich tendencji do harmonizacji prawa prywatnego. [w:] Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Prof. Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, A. Kremer, P. Święcicka, Kraków 2008, 697-706.
 • Znaczenie ratingu w procesie emisji krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2008).
 • Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) banku spółdzielczego, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 • Zarząd banku spółdzielczego-powołanie i kompetencje, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 • Uchwalenie, zatwierdzenie i zmiana statutu banku spółdzielczego, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 • Czynności wykonywane przez bank zrzeszający, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 • Fundusz poręczeń unijnych – zagadnienia ogólne, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2007).
 • Gospodarcze i polityczne znaczenie ekwitów w Rzymie u schyłku III i w II w. p.n.e., Prace Instytutu Własności Intelektualnej, Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, 2006, nr 96, J. Halberda, M. Hosowicz, A. Karabowicz, s. 103-114.
 • Ekonomiczne i prawne podłoże zawierania kontraktów kupna rzeczy przyszłej oraz kupna nadziei w starożytnym Rzymie, Zeszyty Naukowe UKSW 2006, z. 6.2, s.73-84.
 • Treść statutu banku spółdzielczego, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Członkostwo w banku spółdzielczym – prawa majątkowe i obowiązki członków, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Członkostwo w banku spółdzielczym – zagadnienia ogólne, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Miejsce prowadzenia działalności przez bank spółdzielczy, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Sposoby ustalenia majątku dłużnika banku, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika, materiał oryginalnie cyfrowy baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Dochodzenie roszczeń od spadkobierców kredytobiorcy, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, materiał oryginalnie cyfrowy baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Bankowy tytuł egzekucyjny w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, materiał oryginalnie cyfrowy, baza elektroniczna „Lex Banki”, Wolters Kluwer Polska (2006).
 • Sit modus in rebus – rzecz o Leges Sumptuariae w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2004, z. 11, s.131-138.