dr hab. Tomasz Palmirski

Dyżur:

wtorek, g. 10:30–11:30
w pokoju 230 (dawny 11)
przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

E-mail:palmirski@interia.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

Urodzony 29 października 1972 roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół Energetycznych im. T. Kościuszki w Krakowie rozpoczął w 1992 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich czasie uczestniczył czynnie w pracach koła naukowego Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa U.J. – początkowo jako przewodniczący sekcji prawa rzymskiego i sekcji logiki, a później jako wiceprezes Towarzystwa. Praca w kole naukowym, poza zajęciami o charakterze dydaktycznym dla studentów pierwszego roku studiów, umożliwiła mu przygotowanie i opublikowanie kilku skryptów służących jako pomoce naukowe w pracach sekcji oraz dwóch artykułów opublikowanych w Zeszycie Naukowym TBSP U.J.

 

Tytuł magistra prawa uzyskał w marcu 1997 roku, a od 1 października 1997 roku jest zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego U.J.: najpierw na stanowisku asystenta, a od 1 października 2004 roku na stanowisku adiunkta. Od 1 października 2008 roku do 30 września 2012 roku sprawował również funkcję rzecznika dyscyplinarnego U.J. dla studentów i doktorantów.

W 1998 roku rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie – od 1 stycznia 1999 roku jako aplikant etatowy. Egzamin ją kończący zdał 7 maja 2001 roku. Od 1 września 2001 roku do 1 czerwca 2008 roku był zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie: początkowo w Wydziale XII, a od 1 sierpnia 2003 roku w Wydziale XI Krajowego Rejestru Sądowego (od 24 marca 2003 roku do 30 czerwca 2003 roku był również zatrudniony jako asesor sądowy w I Wydziale Cywilnym tegoż Sądu).

Od sierpnia 2006 roku jest wpisany na listę radców prawnych KIRP.

W 2002 roku na podstawie rozprawy pod tytułem »Obligationes« quasi ex delicto«. Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany 21 stycznia 2002 roku uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr. hab. Janusz Sondel a recenzentami dysertacji: prof. dr hab. Maria Zabłocka z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Andrzej Sokala z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca ukazała się drukiem w 2004 roku.

Dnia 27 listopada 2015 r. Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: Prof. dr hab. Janusz Sondel, Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz oraz dr hab. Marzena Dyjakowska, Prof. KUL.

Od 2012 roku był kierownikiem projektu badawczego, którego przedmiot stanowił polski przekład oraz edycja Digestów justyniańskich. Był on realizowany na podstawie umowy z dnia 13 stycznia 2012 roku (nr 01117/FNiTP/H11/80/2011), w ramach I edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2013-2017 ukazało się dziesięć tomów przekładu, obejmującego wszystkie pięćdziesiąt ksiąg tej największej części kodyfikacji cesarza Justyniana.

Natomiast w dniu 8 grudnia 2020 roku uchwałą Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN zostało mu przyznane (a także zespołowi, którym kierował) wyróżnienie honorowe za publikację »Digesta Iustiniani« – Digesta Justyniańskie, t. VII.1, księgi 45-47, t. VII.2, księgi 48-50 (zał. 1).

Za prace nad pierwszym polskim przekładem Digestów justyniańskich otrzymał również listy gratulacyjne od J.M. Rektora U.J. prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka oraz J.M. Rektora U.J. prof. dr hab. Jacka Popiela.

Publikacje

 1. Książki i monografie

 

 1. Użyczenie (współautorzy: Jarosław Bech, Marek Kozaczuk, Zdzisław Zarzycki – red.), Kraków 2004, ss.178
 2. »Obligationes quasi ex delicto«. Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim, Kraków 2004, ss.156
 3. A History of the Ancient States’ Political Systems. Rome, Kraków 2011, ss.273
 4. A History of the Ancient States’ Political Systems. Greece, Kraków 2012, ss.251
 5. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. I: księgi 1-4 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin, Jan Zabłocki), Kraków 2013, ss.571
 6. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. II: księgi 5-11 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Paulina Święcicka, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin), Kraków 2013, ss.503
 7. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. III: księgi 12-19 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jerzy Krzynówek, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Karolina Wyrwińska, Jan Zabłocki), Kraków 2014, ss.599
 8. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. IV: księgi 20-27 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Piotr Niczyporuk, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Hubert Wolanin), Kraków 2014, ss.631
 9. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. V.1: księgi 28-32 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jerzy Krzynówek, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Anna Tarwacka), Kraków 2015, ss.483
 10. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. V.2: księgi 33-36 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jerzy Krzynówek, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Jan Zabłocki), Kraków 2015, ss.461
 11. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VI.1: księgi 37-40 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Dariusz Brodka, Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Anna Maria Wasyl), Kraków 2016, ss.567
 12. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VI.2: księgi 38-44 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Anna Maria Wasyl, Hubert Wolanin, Jan Zabłocki), Kraków 2016, ss.415.
 13. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VII.1: księgi 45-47 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Jerzy Krzynówek, Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Anna Maria Wasyl, Jan Zabłocki), Kraków 2017, ss.379
 14. »DIGESTA IUSTINIANI«. Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VII.2: księgi 48-50 (pod red. Tomasza Palmirskiego, współautorzy: Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Piotr Kołodko, Przemysław Kubiak, Tomasz Palmirski, Anna Pikulska-Radomska, Jarosław Reszczyński, Anna Maria Wasyl), Kraków 2017, ss.449
 15. »INSTITUTIONES IUSTINIANI«. Instytucje justyniańskie, tekst i przekład, pod red. Tomasza Palmirskiego, współautor: Krzysztof Hilman, Kraków 2018, ss.434

 

 1. Podręczniki i skrypty

 

 1. Paremie i maksymy rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1995, ss.23
 2. Zbiór pytań testowych z rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1995, ss.104; wyd. II zmienione, Kraków 1997, ss.87
 3. Zbiór kazusów z rzymskiego prawa prywatnego (współautor: R. Pabis), Kraków 1995, ss.61
 4. Zarys logiki dla prawników, cz.II, Kraków 1996, ss.79
 5. Podręczny słownik terminów rzymskiego prawa prywatnego, Kraków 1996, ss.76
 6. Zbiór kazusów i pytań testowych z rzymskiego procesu cywilnego (współautor: R. Pabis), Kraków 1997, ss.36
 7. Prawo rzymskie. Repetytorium (współautorzy: Robert Pabis, Jarosław Reszczyński), Kraków 1999, ss.266
 8. »Responsa prudentium«. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej jurysprudencji (współautor Anna Maria Wasyl), Kraków 2000, ss.XLVIII+372
 9. Prawo rzymskie. Praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu (współautor: Jarosław Reszczyński), Kraków 2004, ss.433
 10. Historia ustrojów państw starożytnej Grecji na tle stosunków społeczno-gospodarczych. Skrypt dla studentów prawa i administracji, Kraków 2006, ss.80
 11. Publiczne prawo rzymskie. Zarys wykładu. Skrypt dla studentów prawa i administracji, Kraków 2006, ss.132
 12. »Variae quaestiones«. Zbiór kazusów z rzymskiego prawa prywatnego wraz z wyborem źródeł (współautor: Paulina Święcicka), Kraków 2011, ss.254

Poz. 1–6 wydane nakładem własnym Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (poz. 1–3 oraz 5 i 6 uwzględnione w pracy M. Zabłockiej pt. Romanistyka polska po II wojnie światowej, Warszawa 2002).

 

 1. Artykuły w czasopismach naukowych i innych

 

 1. Przysięga strony jako środek dowodowy w procesie ziemskim, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (1997), s.18-27
 2. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia według kodeksu cywilnego (art. 433 k.c.), Zeszyty Naukowe Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 (1997), s.49-58
 3. Rzymskie korzenie regulacji prawnej zawartej w art. 433 k.c. w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia, Palestra 5-6 (1998), s.25-32
 4. »Obligationes quasi ex delicto (maleficio)«. Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze 2.2 (2002), s.23-57
 5. »Iudex qui litem suam fecit«. Z problematyki cywilnoprawnej odpowiedzialności sędziego, Czasopismo Prawno-Historyczne LV.1 (2003), s.163-187
 6. Koniec Morsztyna. Przyczynek do dziejów prawa rzymskiego w Polsce, Zeszyty Prawnicze 3.1 (2003), s.163-170
 7. The Relationship between the Edicts »ne quis in suggrunda« and »de his qui deiecerint vel effuderint«, Orbis Iuris Romani 8 (2003), s.43-53
 8. Some remarks on »Ne quis in suggrunda protectove id positum habeat, cuisi casus nocere posit« praetor’s edict, Revue internationale des droits de l’antiquité L (2003), s.287-300
 9. Prawnokarna odpowiedzialność sędziego źle wypełniającego swoje »officium«, Zeszyty Prawnicze 4.1 (2004), s.27-43
 10. rec. Prawo rzymskie. Repetytorium. Pod red. Naukową Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej, Kraków 2004, Zeszyty Prawnicze 4.1 (2004), s.295-315
 11. rec. Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa. Kazusy. Pod red. Naukową Pauliny Święcickiej-Wystrychowskiej i Michała Araszkiewicza, Kraków 2004, Zeszyty Prawnicze 4.2 (2004), s.273-294
 12. Rzymskie korzenie odpowiedzialności za »effusum vel deiectum« w wybranych systemach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, Krakowskie studia z historii państwa i prawa 1 (2004), s. 27-42 [= Czasopismo Prawno-Historyczne LVI.1 (2004), s.113-130]
 13. D.5,1,15 pr.: »Filius familias iudex«, Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 11-12 (2004), s.139-146
 14. 14. »In memoriam« Wiesław Litewski (1933-2004), Revue internationale des droits de l’antiquité LI (2004), s.13-17
 15. Some remarks on D.16.3.15 and D.50.17.45pr., Revue internationale des droits de l’antiquité LI (2004), s.197-203
 16. »In memoriam« Wiesław Litewski (1933-2004), Zeszyty Prawnicze 5.1 (2005), s.437-446
 17. Stanowisko prawne stron kontraktu użyczenia w świetle poglądów rzymskiej jurysprudencji, Czasopismo Prawno-Historyczne LVIII.2 (2006), s.87-125
 18. D.50,17 »De diversis regulis iuris antiqui« TEKST-TŁUMACZENIE-KOMENTARZ, cz. I, Zeszyty Prawnicze 6.2 (2006), s.221-326
 19. rec. N. Kowal, Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz, Kraków 2005, Rejent 9 (2006), s.185-195
 20. rec. A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005, Kwartalnik Prawa Publicznego 3 (2006), s.165-181
 21. rec. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005, Rejent 10 (2006), s.187-196
 22. How the commentaries to »de his qui deiecerint vel effuderint« and »ne quis in suggrunda« edicts could be used on the ground of »edictum de feris«, Revue internationale des droits de l’antiquité LIII (2006), s.323-334
 23. Glosa do postanowienia SN z 11 maja 2005r., III CZP 16/05, Palestra 5-6 (2007), s.314-317
 24. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta według »edictum de feris«, Czasopismo Prawno-Historyczne LIX.1 (2007), s.173-186
 25. D.50,17 »De diversis regulis iuris antiqui« TEKST-TŁUMACZENIE-KOMENTARZ, cz. II, Zeszyty Prawnicze 7.1 (2007), s.311-373
 26. rec. E. Szymoszek, I. Żeber, Prawo Rzymskie, Wrocław 2005, Zeszyty Prawnicze 7.1 (2007), s.375-390
 27. D.50,17 »De diversis regulis iuris antiqui« TEKST-TŁUMACZENIE-KOMENTARZ, cz. III, Zeszyty Prawnicze 7.2 (2007), s.297-345
 28. rec. D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson, M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Warszawa 2005, Zeszyty Prawnicze 8.1 (2008), s.377-397
 29. rec. J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2007, Zeszyty Prawnicze 8.2 (2008), s.356-371
 30. Kilka uwag na temat przyczyn wprowadzenia edyktów pretorskich »in factum adversus nautas caupones stabularios« oraz »furti adversus nautas caupones stabularios«, Krakowskie studia z historii państwa i prawa 2 (2008), s.33-41
 31. rec. H. Cioch, A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Komentarz, Warszawa 2007, Rejent 1 (2009), s.161-171
 32. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na zasadzie art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stan aktualny – uwagi »de lege ferenda«, Rejent 6 (2009), s.98-105
 33. Rejestr dłużników niewypłacalnych, Zeszyty Prawnicze 9.1 (2009), s.281-299
 34. Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada »tres existimat collegium (tres faciunt collegium)« (współautor: Karol Zawiślak), Krakowskie studia z historii państwa i prawa 3 (2010), s.145-155
 35. rec. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010, Zeszyty Prawnicze 12.2 (2012), s.205-233
 36. rec. P. Święcicka, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2011, Zeszyty Prawnicze 12.3 (2012), s.217-238
 37. The ‘Societas leonina’ in the Work of Commentators, Zeszyty Prawnicze 18.4 (2018), s.247-258
 38. ‘Societas leonina’ w poglądach niderlandzkiej i niemieckiej jurysprudencji okresu humanizmu, Zeszyty Prawnicze 20.1 (2020), s.85-102
 39. ‘Societas leonina’ w poglądach Antonio Gomeza oraz Davida Meviusa i ich odbicie we współczesnym francuskim prawie cywilnym, Zeszyty Prawnicze 21.3 (2021), s. 125-140

 

 1. Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 

 1. »Effusum vel deiectum«, [w:] AU-DELÁ DES FRONTIÉRES, Mélanges de droit romain offerts á Witold Wołodkiewicz (red. M. Zabłocka), Varsovie 2000, s.667-684
 2. »Positum aut suspensum«, [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam (red. A. Pikulska-Robaszkiewicz), Łódź 2000, s.289-300
 3. Pozaumowna odpowiedzialność armatorów, oberżystów i właścicieli stajen w przypadku szkód wyrządzonych osobom korzystających z ich usług, [w:] Honeste vivere … Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego (red. E. Gajda, A. Sokala), Toruń 2001, s.151-169
 4. Materialnoprawne i procesowe aspekty postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji pożytku publicznego (współautor: Karol Zawiślak), [w:] LEGES SAPERE, Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznice pracy naukowej (red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer), Kraków 2008, s.353-387
 5. Kilka uwag na temat stosowania współcześnie zasady »tres faciunt collegium«, [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin (red. M. Małecki]), Bielsko-Biała 2009, s.1079-1084
 6. Kilka uwag na temat zasady odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkody spowodowanej przelaniem się wody z lokalu położonego wyżej do lokalu znajdującego się na niższej kondygnacji, VETERA NOVIS AUGERE, Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi (red. S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus), Kraków 2010, s.837-843
 7. Kilka uwag na temat przysięgi strony jako środka dowodowego w procesie ziemskim I Rzeczpospolitej i możliwej recepcji prawa rzymskiego w odniesieniu do formy, w jakiej była ona składana, [w:] CONSUL EST IURIS ET PATRIAE DEFENSOR, Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi (red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar), Warszawa 2012, s.155-165
 8. »Societas leonina« w twórczości glosatorów, [w:] REGNARE, GUBERNARE, ADMINISTRARE, Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa, Prace dedykowane Prof. Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej (red. S. Grodziski, A. Dziadzio), Kraków 2012, s.181-189
 9. A few remarks concerning original context of some Rules of Early Law included in D.50,17 [w:] Constans et perpetua voluntas (Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám), Trnava 2014, s. 461–483
 10. Societas leonina w poglądach francuskich przedstawicieli tak zwanej eleganckiej jurysprudencji, [w:] Semper fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla, legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego (red. D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski), Kraków 2017, s.289-295=Miscelanea Historico-Iuridica XVII.2 (2018), s. 175-188
 11. Wiesław Litewski (19332004). Przyczynek do dziejów krakowskiej romanistyki po II wojnie światowej, [w:] »Ad Laudem Magistri Nostri«. Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki (red. E. Gajda), Toruń 2018, s.189-200
 12. ‘Societas nummo uno’. Przyczynek do dziejów prawa rzymskiego na zachodzie Europy, [w:] Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej (red. Ł. J. Korporowicz, D. Skrzywanek-Jaworska), Łódź 2020; s. 425-444