dr hab. Łukasz Marzec

Dyżur:

zdalnie w czwartek 17:15–18:15 MS Teams,
a po umówieniu w pokoju/room 230 (dawniej/previously 11)
Gołębia 9, Kraków

E-mail:lukasz.marzec@uj.edu.pl

Curriculum Vitae et Studiorum

Urodzony 1 maja 1974 w w Krakowie, gdzie studia prawnicze odbywał w latach 1993-1998. Praca magisterska „Prawo rzymskie w teorii i praktyce prawa międzynarodowego publicznego„. Od 1998 doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską pt. „Prawo rzymskie w średniowiecznej i nowożytnej Anglii” obronił w 2002 r. Jej promotorem był prof. dr hab. Janusz Sondel.  Od 2002 asystent, od 2006  adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ nadała mu stopień doktora habilitowanego w dniu 26 marca 2018 roku na podstawie dorobku naukowego oraz pracy „Między Rzymem, Dunajem a murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum Arthura Ducka” (wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2015).

Wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej (Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wykładał również w Instytucie Filologii Klasycznej UJ oraz w oddziałach zagranicznych Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (m.inn. w Londynie, Madrycie, Brukseli, Berlinie, Oslo, Birmingham). W maju 2015 roku na zaproszenie  Wydziału Prawa Uniwersytetu w Budapeszcie (ELTE) prowadził gościnne wykłady o rzymskiej i współczesnej etyce adwokackiej. W roku 2018 otrzymał indywidualną Nagrodę Rektora UJ II stopnia za osiągnięcia naukowe.

 

Uczestniczył w programie wymiany naukowej z Uniwersytetem w Getyndze  (Institut für Römisches und Gemeines Recht).

Prowadził badania naukowe w Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

Pełnił funkcję kierownika szkolenia aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jako prawnik był pracownikiem (oraz współpracownikiem) krakowskiej kancelarii prawnej „Sobczyk i Współpracownicy” w zakresie praktyki prawa cywilnego i gospodarczego.

Prelegent szeregu międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych (m.inn. Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu, Uniwersytet Salzburski, Uniwersytet Komeniusa w Bratysławie, Uniwersytet Budapesztański, Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie) 

Powołany do  Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej (przy Polskiej Akademii Nauk). 

Członek Komisji Bioetycznej przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: komparatystyka europejskiego prawa prywatnego, historia prawa prywatnego w Europie, korzenie i rozwój etyki adwokackiej i sędziowskiej, historia prawa angielskiego, myśl prawnicza Stanisława Wróblewskiego.

Ukończył Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie im. Mieczysława Karłowicza I stopnia, w klasie puzonu prof. Wacława Fulara. Był członkiem orkiestry symfonicznej „Krakowska Młoda Filharmonia” pod batutą prof. Rafała Jacka Delekty.

Jako licealista, w semestrze letnim 1990 uczęszczał do Hagley Catholic High School w Wielkiej Brytanii.

Członek-założyciel Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół Chóru Polskiego Radia w Krakowie.

Dydaktyka

Prowadził/prowadzi następujące wykłady:

Wydział Prawa i Administracji UJ:

Introduction to Comparative Law” – od roku 2012/2013 (wykład i egzamin w języku angielskim)

W roku 2018/19 wykład dla studiów stacjonarnych w semestrze zimowym we wtorki od 8.00-9.30  (sala „Zielona”, Krupnicza 33), wykład dla studiów niestacjonarnych co drugi piątek od 8.15-10.30 (sala „Przewiązka”)

Comparative Perspective of the Roman and Modern Private Law” – od roku  2009/2010 (wykład i egzamin w języku angielskim), w roku 2018/19 w semestrze letnim (wtorek 9.45-11.15, sala „Przewiązka).

Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego” – od roku 2007/2008

Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu europejskiej kultury prawnej” – w roku 2007/2008

Wstęp do komparatystyki prawniczej” – w roku 2007/2008

ćwiczenia z prawa rzymskiego – od roku 1999/2000

Wydział Filologiczny UJ:

(Instytut Filologii Klasycznej, kierunek kulturoznawstwo śródziemnomorskie)

Prawo rzymskie w kulturze Europy” – w latach 2003/4 do 2007/8

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

(Instytut Prawa Kanonicznego)

Instytucje prawa rzymskiego” od roku 2007

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wydział Prawa (Warszawa)

„Prawo rzymskie” – wykład i ćwiczenia, od roku 2008/2009

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (Sosnowiec)

„Prawo rzymskie” – wykład i ćwiczenia, od roku 2013

Publikacje

Prace:

1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w świetle prawa polskiego, „Zeszyty Prawnicze TBSP UJ”, 1/1997, s. 38-46.

2. Prawo rzymskie w systemie anglosaskim, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ” 5/2001, s. 83-95.

3. Prawo rzymskie – historyczny składnik anglosaskiej kultury prawnej?, „Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP UJ”, 7-8/2002, s. 141-157.

4. Prawo rzymskie – składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów?, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2.2/2002, s. 83-98.

5. Civil lawyers w Anglii Tudorów i wczesnych Stuartów, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 55.2/2003, s. 213-230.

6. Kilka uwag o sądownictwie Admiralicji w Anglii, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 1.1/2004, s. 75-89.

7. Wiesław Litewski, 1933-2004, „Państwo i Prawo” 5/2004, s. 101-103.

 

8.Wiesław Litewski (1933-2004), „Orbis Iuris Romani” (Brno) 9/2004, s. 300-303.

9. Kilka uwag o Sądzie Kanclerskim i systemie equity w Anglii, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 5.1/2005, s. 195-212.

10. Czy prawo angielskie to tylko common law? Na marginesie artykułu Rafała Mańki „Sądowe stosowanie Corpus Iuris Civilis w RPA na podstawie wybranych orzeczeń”, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 5.2/2005, s. 219-224.

11. De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum – podrzędna rozprawa czy dzieło światowej romanistyki, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 6.1/2006, s. 145-157.

12. Prawo rzymskie w dawnej Anglii w świetle poglądów Artura Ducka, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 6.2/2006, s. 117-136.

13. Sprawa Fibrosa vs Fairbairn. Polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 7.1/2007, s. 113-121.

14. Koncesja na handel auto-gazem, „Prawo Przedsiębiorcy” 20/2006, s. 82-86.

15. Rozwiązanie umowy najmu, „Prawo Przedsiębiorcy” 40/2006, s. 86-87.

16. Wizja powszechnego prawa europejskiego według Artura Ducka, „Studia Prawnoustrojowe UWM” 7/2007, s. 255-261.

17. Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter – B. Szmulik, Lublin 2008, s. 37-52.

18. Czy prawo rzymskie pokonało Kanał La Manche?, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, T. 2, red. W. Uruszczak – D. Malec, Kraków 2008, s. 43-53.

 

19. De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Regno Galliarum. Przegląd bazy bibliograficznej, w:  ZP UKSW 8.1(2008), s. 141-150.

 

20. Prawo rzymskie jako element tworzący kulturę prawną Europy w świetle poglądów Arthura Ducka, w: Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, (red.) W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, s. 295-307.

 

21. Rzeczywistość i perspektywy szkolenia aplikantów adwokackich, w: Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa, (red. Magdalena Pyter), Lublin 2009, s. 79-87.

 

22. Z dziejów opozycji wobec prawników i prawa rzymskiego w dawnej Europie, w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków 2010, t.II, s. 697-708.

 

23. Prawo rzymskie w dawnych Czechach w poglądach Arthura Ducka, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t.3, red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, Kraków 2010, s. 121-129.

 

24. (rec.) O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego (red. A. Stępkowski), wyd. Kancelaria Senatu, Warszawa 2009, ss.227, w: Zeszyty Prawnicze UKSW 10.1 (2010) s. 343-352.

 

25. Od ius gentium do International Court of Justice. Kilka uwag o prawie rzymskim i międzynarodowym prawie publicznym, w: Consul est iuris et Patriae defensor. Księga ku czci doktora Andrzeja Kremera, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2012, s.133-139

 

26. (rec.) Tomasz Palmirski, A History of the Ancient States` Political Systems. Rome, Oficyna Wydawnicza KNK, Kraków 2011, ss. 273, w: Zeszyty Prawnicze UKSW 12.4/2012, s. 237-241

 

27. Roman law: the friend or enemy of Church? Some remarks on the attitude of Church towards the Roman law in the Middle Ages, w: Servabo Legem Tuam in Toto Corde Meo. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin ks. prof. dr hab. Józefa Krzywdy, Kraków 2013, s. 351-359

28. Pater familias: влада отця людської родини, Католицький Вісник nr 9 (582), 2014, s.2-3

29. May contracts be entirely free? Some comparative remarks on various approaches to freedom of contract, in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014; 7 (1), s. 59–67

30. Дещо з історії власності, Католицький Вісник„, № 22/ 2014, s.7.

31. Między Rzymem, Dunajem i Murem Hadriana : prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum (1653) Arthura Ducka, Kraków, Księgarnia Akademicka 2015

32. From Roman oratores to modern advocates : some remarks on the formative of lawyer`s ethics in Antiquity, w: Mater Familias : Scritti romanistici per Maria Zabłocka, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement; vol. 29, 2016, s. 935-963 (wspólnie z Pauliną Święcicką).

33. O „niedocenianym poprzedniku Savigny`ego” i angielskiej wizji spraw wschodnich w XVII wieku, w: Semper fidelis : prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego (red. D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski), Kraków : nakł. Jarosława Reszczyńskiego i Tomasza Palmirskiego, Poligrafia Salezjańska 2017, s. 259-267.

34. Profesorowi Januszowi Sondlowi (1937-2017) in memoriam, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t.10 (3) 2017, s.559-565.

35. Wspomnienie o Profesorze Januszu Sondlu, w: Alma Mater 199/2018, s.44-45 (wspólnie z Tomaszem Palmirskim).

36. Wokół locatio-conductio. Prawne aspekty przewozu i transportu morskiego w dawnym Rzymie, w: (red. P. Cybula) Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s.371-378.

 

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE:

1. „LAW AS A UNIFYING FACTOR OF EUROPE – JURISPRUDENCE AND PRACTICE”, Bratysława (Słowacja) 21-23 X 2010, wygłoszony referat Dr. Arthur Duck and his forgotten views on the Roman Law as the European ius commune in Bohemia, Hungary and Poland.

2. 66 sesja światowego kongresu Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Oxford (Wielka Brytania), 18-22 IX 2012, wygłoszony referat Two-speed Europe in Arthur Duck`s De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum.

3. 67 sesja światowego kongresu Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Salzburg (Austria), 10-15 IX 2013, wygłoszony referat Principles of the Ancient Rome advocates and their significance for the modern lawyer`s ethics (wraz z Pauliną Święcicką).

4. Bratislava Legal Forum 2013, Bratysława (Słowacja), 10-11 X 2013, wygłoszony referat Ancient Rome`s advocates and the influence of their principles in modern times (Advokáti v starovekom Ríme a vplyv ich princípov v modernej dobe).

5. 68 sesja światowego kongresu Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Neapol (Włochy), 16-20 IX 2014, wygłoszony referat Regulae iuris and law of nations.

6. Bratislava Legal Forum 2015 „Legal and Social Instruments for a More Efficient and Trustworthy Judiciary“, Bratysława (Słowacja), 9-10 X 2015, wygłoszony referat Civil law vs new trial models. A warning for the lawmakers in Polish and comparative perspective.

7. Bratislava Legal Forum 2016, Bratysława (Słowacja) 21-22 X 2016, wygłoszony referat „Si civis Romanus esset”. How Roman Law protected foreigners and citizens against each other.

8. University of West Bohemia (Pilzno, Czechy) conference „Roman Law and Christianity”, 26-27 V 2017, wygłoszony referat Church and society against Roman law and lawyers.

9. Bratislava Legal Forum 2018, Bratysława (Słowacja), 22-23 II 2018, „Judiciary as the Guarantor of Values of the Democratic State and the Rule of Law”, wygłoszony referat When courts fought about jurisdiction. Some remarks on the influence of the Roman law in England

10. 72 sesja światowego kongresu Société international Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Kraków 11-15 września 2018, wygłoszony referat De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum: Arthur Duck on Russia and the 17th century Eastern Europe legal systems.

11. Bratislava Legal Forum 2019, Bratysława, Uniwersytet Komeniusa 14-15 lutego 2019, wygłoszony referat „Praetores as informal lawmakers and the influence of their activity on English law”

 

KONFERENCJE I SYMPOZJA KRAJOWE:

 

12. Konferencja Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prawo rzymskie – wczoraj – dziś – jutro” w Suchej Beskidzkiej, czerwiec 2005, wygłoszony referat De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum – podrzędna rozprawa czy dzieło światowej romanistyki.

13. Konferencja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Prawo rzymskie – inspiracje” w Ostródzie, czerwiec 2006, wygłoszony referat Wizja powszechnego prawa europejskiego według Artura Ducka.

14. Konferencja Uniwersytetu Jagiellońskiego „Tożsamość kulturoznawstwa” w Krakowie, X 2007, wygłoszony referat Wiedza o kulturze prawnej Europy w programach studiów kulturoznawczych.

15. Konferencja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Prawo rzymskie a kultura prawna Europy” w Lublinie, X 2007, wystąpienie w międzynarodowym panelu dyskusyjnym Rola prawa rzymskiego we współczesnej edukacji prawniczej.

16. IV Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne „Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty wolności z perspektywy dziejów Europy”, maj 2008, wygłoszony referat Arthur Duck o wolności wyboru prawa w dawnej Europie.

17. Konferencja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa”, Stalowa Wola, V 2008, wygłoszony referat Szkolenie aplikantów adwokackich – rzeczywistość i perspektywy.

18. XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa „Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee” Kliczków, wrzesień 2008, referat Prawo rzymskie a kultura prawna dawnej Europy w świetle poglądów Arthura Ducka.

19. Referat Z dziejów opozycji wobec prawa i prawników wygłoszony podczas posiedzenia Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Disputationes Academicae”, Kraków, X 2009.

20. Konferencja “Prawo rzymskie i ABGB. 200 lat doświadczeń”, Kraków 15-16 I 2011, prowadzenie panelu dla studentów i referat ABGB a prawo rzymskie.

21. Międzynarodowa konferencja “Kryzys kodeksu? Dekodyfikacje”, Kraków 17-18 I 2014, wygłoszony referat Kilka uwag o dekodyfikacji w w komparatystyce prawa prywatnego.

22. Konferencja Uniwersytetu Szczecińskiego “Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki”, Szczecin 18-20 IX 2015, wygłoszony referat Stanisław Wróblewski a krakowska szkoła romanistyczna.