Mikołaj Sołtysiak

Dyżur:

w soboty zjazdów prawa niestacjonarnego
po zajęciach w pokoju 224 (dawna 15)
w budynku przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie

Curriculum Vitae et Studiorum

W 2022 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Klauzula rebus sic stantibus. Ujęcie systemowe, uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda” pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Tracza. Przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie prawa zobowiązań. Aplikant I roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.