Kategoria: Warsztaty

Warsztaty polegające na wprowadzeniu do tematu przedstawionym przez prowadzących oraz na pracy własnej studenta, który ćwiczy i przedstawia poszczególne elementy mowy, która jest przez niego wygłaszana na zakończenie zajęć. W treści zajęć można wyróżnić kilka zasadniczych części: 1/ przedstawienie założeń klasycznej retoryki opisowej, jej osiągnięć i doświadczeń (analiza słynnych mów sądowych); sztuka ich rozumnego wykorzystania; 2/ poznanie i doskonalenie poprawności logicznej w konstrukcji wywodu argumentacyjnego; 3/ doskonalenie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi językowej; 4/ doskonalenie prawidłowej wymowy, modulacji głosu, akcentowania, praca nad kontrolą sytuacji komunikacyjnej; 5/pogłębienie świadomości konieczności stosowania się do zasad etyki komunikacyjnej, odróżnienia środków retorycznych i chwytów erystycznych.