Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy, przy wykorzystaniu metod analizy tekstów źródłowych, z podstawowymi zasadami każdej z form ustrojowych Rzymu (monarchia, republika, cesarstwo w okresie pryncypatu i dominatu). Uzyskany wynik pozwoli określić́ fundamenty państwowości, wskazać́ instrumenty służące tworzeniu jej gwarancji, a także ukazać́ państwo jako gwaranta praw jednostki (obywatela). Dodatkowo słuchacze zostaną̨ zapoznani z instytucją obywatelstwa rzymskiego w jego odsłonach publiczno i prywatnoprawnej.

Przedstawienie poszczególnych form ustroju Rzymu we wszystkich jego fazach rozwojowych ma za zadanie dostarczyć́ podstawowego instrumentarium pojęciowego, odnoszącego się̨ do sposobu sprawowania władzy i administrowania państwem. Chodzi jednak nie tylko o przekazanie określonego zakresu wiadomości historycznych, ale zapoznanie słuchaczy z uniwersalnymi zasadami ustrojowymi, składającymi się̨ na modelowy wzorzec demokracji.