Zasadniczym celem modułu kształcenia jest wprowadzenie słuchaczy w najważniejsze zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa publicznego w nawiązaniu do podstaw polskiego prawa ustrojowego oraz fundamentów prawa ustrojowego Unii Europejskiej. Podstawę kursu stanowi dokonanie przeglądu form ustrojowych Rzymu (monarchia, republika, cesarstwo w okresie pryncypatu i dominatu) przy wykorzystaniu analizy tekstów źródłowych. Jego wynik pozwala określić fundamenty państwowości, wskazać instrumenty służące tworzeniu jej gwarancji, wreszcie pokazać państwo jako gwaranta praw jednostki (obywatela). Omówienie kształtu poszczególnych form ustroju Rzymu we wszystkich jego fazach rozwojowych stanowić ma podłoże dla przedstawienia poszczególnych instytucji ustroju polskiego, pojmowanego jako sposób sprawowania władzy i administrowania państwem.Celem kursu jest nie tylko przekazanie wiadomości historycznych z zakresu funkcjonowania państwa, ale zapoznanie słuchaczy z uniwersalnymi zasadami ustrojowymi, składającymi się na określony, modelowy wzorzec demokracji. Dzięki temu słuchacze nabędą wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje państwowe, o sposobie ich powoływania oraz ich kompetencjach, a także uzyskają narzędzia umożliwiające przeprowadzenie oceny istoty ustroju republikańskiego jako modelu sprawowania władzy, jak również pozwalające zrozumieć i rozwiązywać problemy wynikające z kolizji praw i obowiązków obywatela w konfrontacji z organami władzy.