Granice analitycznej teorii prawa

 

Nr rejestracyjny:
2013/09/B/HS5/01023
Podtyp wniosku: OPUS
Panel: HS5 – Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
Tytuł projektu: Granice analitycznej teorii prawa
Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Wykonawcy: prof. dr hab. Krzysztof Płeszka, dr hab. Andrzej Grabowski, dr Adam Dyrda, mgr Bartosz Janik, mgr Paweł Banaś
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 472 810
Termin rozpoczęcia umowy 2014-03-12 
Termin zakończenia umowy 2016-03-11

 

OPIS [PL]

Celem projektu jest krytyczna analiza współczesnych analitycznych teorii prawa. Główna hipoteza projektu zakłada, że owe teorie opierają się co do zasady na wątłych podstawach meta-teoretycznych (w tym metafizycznych) i jako takie mają ograniczoną epistemologiczną legitymację. Tak postawiona hipoteza wymaga dokonania na wstępie całościowego opisu współczesnych analitycznych teorii prawa; cząstkowym celem projektu jest charakterystyka analitycznych teorii prawa pod kątem 3 dychotomii:

 

  • analityczne a empiryczne teorie prawa;
  • opisowe a normatywne teorie prawa;
  • uniwersalna a lokalne teorie prawa;

Znaczna część prac w ramach projektu zostanie poświęcona określeniu tego, na ile współczesne analityczne teorie prawa mogą być uznane za rzeczywiście analityczne (czy raczej empiryczne), opisowe (czy normatywne) bądź uniwersalne (ew. lokalne). Pierwsza dychotomia dotyczy metafizycznych podstaw teorii prawa. Szczegółowej krytyce zostanie poddana analiza pojęciowa jako główna metoda analitycznej jurysprudencji, jak również zagadnienia m.in. prawdy, konieczności czy znaczenia językowego i ich wpływ na dyskusję odnośnie statusu prawa.

 

Kolejna dychotomia odnosi się do roli wartości w analitycznych teoriach prawa i tego, do jakiego stopnia mogą one zostać uznane za opisowe (a nie normatywne). Ostatnia dychotomia dotyczy zakresu teorii prawa i tego, na ile sądy głoszone w ich ramach mogą mieć uniwersalny (a nie lokalny) charakter.

 

Ostatnim celem projektu będzie analiza założeń postpozytywizmu i tego, na ile stanowić on może rozwiązanie dla podstawowych problemów z analityczną jurysprudencją (zdiagnozowanych w etapach wcześniejszych).

DESCRIPTION [ENG]

The aim of this project is a critical inquiry into contemporary analytical legal theories. The main hypothesis is that they generally lack strong meta-theoretical (including metaphysical) background and, therefore, demonstrate rather limited epistemological legitimacy. Such a critique requires a thorough description of contemporary analytical legal theories, which will be provided by the reference to three dichotomies:

 

  • analytical vs. empirical;
  • descriptive vs. normative;
  • universal vs. parochial.

Whether contemporary analytical legal theories can be considered analytical (empirical), descriptive (normative) or universal (parochial) will be, hence, given much attention within the project. As far as the first dichotomy is considered, metaphysical foundations of legal theories will be discussed. Conceptual analysis as the core method of analytical jurisprudence will be investigated as well as the notions of i.a. truth, necessity or meaning as they are employed in theoretical discussions about the status of law.

 

The second dichotomy focuses on the role of values in analytical legal theories and to which extend they can be seen as descriptive. Finally, the range of these theories will be further considered and their ambition to be universally sound put into question.

 

Post-positivism will be discussed as a possible remedy for the problems with analytical jurisprudence as diagnosed within the project.